මූල්‍ය ගිණුම්කරණය *  Accounting *  கணக்கிடல்
Accountant Negomabo Wanted experienced Accountant for Food Factory. srilanka1@hotelsa.es 0313122122 48453 Clerk/Asst Wanted Clerk/Asst with QB. ab.graphics@hotmail.com 0777684899 48452 Accountant Wanted retired Accountant 0789494259 48451
Supervisor Colombo 6 1-year experience Accountants and Supervisor for Audit Firm. asagopal@yahoo.com 0777563179 48450 Accountant Wanted female Accountant part qualified Minimum 10 years experience in final accounts and taxation. careerk@gmail.com 48449 Audit Audit firm requires Snr.Audit Staff. Retired/experienced. 0726323333 48448
වෙළඳ අලෙවිකරණය *  Sales *  விற்பனை
Male/Female Maharagama Wanted trained / Untrained Male/Female staff for sales and stock control work for bicycles. 0777696944 48447 Vacancies Available few Vacancies in our Garment company. 0112730731 48446 Supervisor Kadawatha Wanted Sales and Marketing Supervisor for our Furniture company. info@jilbofurniture.com 0712751725 48445
Executives Wanted Sales Executives with riding license and exposure and passion for sales. info@icsteam.lk 011473872 48444 Manager Nawala Wanted Showroom Manager for our ceramic company. Age 30-40. P & R Ceramic , 21 A, Narahenpita rd, Nawala. 48443 Salesmen Kottawa Wanted Salesmen for our company. 0769003428 48442
Vacancy Rajagiriya Permanent employment in a leading Financial situation. Age 18-25 Salary Rs 40000/= 0772929020 48441 Vacancies Immediate vacancies (Showroom Sales / Distributors, Sales Rep) Age 20-40 apljobs12@gmail.com 0778869803 48440 Trainee Wanted Driver cum Trainee salesman for FMCG company. 0769880372 48439
සේවක සේවිකාවන් පාපැදි අලෙවිය සඳහා පු/නු සේවක සේවිකාවන් උවමනායි. 0777696944 48347 සේවක සේවිකාවන් පොත් ප්‍රකාශන ආයතනයක නැවතී සේවය සඳහා සේවක සේවිකාවන් උවමනායි. 0777200647 48346 සේවිකාවන් අප ආයතනය සඳහා පු/නු සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි 0773675331 48335
සේවකයෙකු මාලබේ අප ආයතනය සඳහා සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි 0771394906 48334 සේවකයින් අප ආයතනය සඳහා පිරිමි සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි 0711516662 48333 සහයකයින් අප ආයතනය සඳහා වෙළඳ සහයකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි 0765512029 48332
සේවක සේවිකාවන් අප ආයතනය සඳහා සේවක සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි 0714171298 48331 සේවක සේවිකාවන් කඩවත අප ආයතනය සඳහා සේවක සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි 0773368258 48330 සේවක සේවිකාවන් අප ආයතනය සඳහා සේවක සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි 0721483145 48329
සෙල්ස් රෙප් අප ආයතනය සඳහා සෙල්ස් රෙප්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775143321 48328 සෙල්ස්/කැෂියර් අප සමාගම සඳහා සෙල්ස්/කැෂියර් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0788700222 48327 පළතුරු කඩයක් සඳහා නැවතී සේවයට සේවකයින් උවමනායි. 0773528540 48326
விற்பனை பிரதிநிதிகள் வத்தளை பெயின்ட் கம்பெனிக்கு விற்பனை பிரதிநிதிகள் தேவை. மோட்டார் சைக்கிள் உள்ளவர்கள் விரும்பத்தக்கது. 0757814814 45866 விற்பனையாளர்கள் பத்தரமுல்ளை நகைக்கடை விற்பனை நிலையத்திற்கு அனுபவமுள்ள விற்பனையாளர்கள் தேவை. தங்குமிட வசதி வழங்கப்படும. 0718426815, 0727426815 45865 சேல்ஸ் கர்ல்ஸ் தெஹிவளை பாமசிக்கு சேல்ஸ் கர்ல்ஸ்/பாய்ஸ் உடன் தேவை. 0775770432 45862
சேல்ஸ் கொழும்பில் உள்ள சில்லறை கடைக்கு ௨௫ வயதிற்குட்பட்ட மழையாக தமிழ் இளைஞன் தேவை. மாத சம்பளம் 36000. 0754918984 45863 விற்பனையாளர்கள் செட்டியார் தெரு பிரபல நகை கடைக்கு அனுபவமுள்ள விற்பனையாளர்கள் தேவை. 0772225122 45864
තොරතුරු තාක්ෂණය *  Information Technology *  தகவல் தொழில்நுட்பம்
Vacancy Kiribathgoda with good knowledge in Ms.Office Software and English knowledge. Salary Rs 20000-25000/= Call over between 2-3 pm 0712725038 48418 Office Asst Colombo Wanted female Office Asst. 071598898 48417 Typist Wanted Typist English/Sinhala. 483611@gmail.com Salary Rs 20000/= 48416
Designers Wanted Web Designers for part time. Good English. 0772969371 48415 Archiectural Nittambuwa Wanted Architectural Designers. 0779530831 48414 සේවිකාවක් කාර්යාලයක් සඳහා ඉංග්‍රීසි හා සිංහල මනා දැනුමක් ඇති සේවිකාවක් උවමනායි. 0775570961 48391
Operators පරිගණක දැනුමැති Operatorsවරු සිල්ලර වෙළඳ සැලක්ට උවමනායි. 0714171298 48390 කැෂියර්වරුන්/වරියන් පුහුණු කිරීම සඳහා පළපුරුදු කැෂියර්වරුන්/වරියන් උවමනායි. 0775964433 48389 Graphics Designer අප ආයතනයට පළපුරුදු Graphics Designer කෙනෙකු උවමනායි. 0785323737 48388
සේවිකාවන් පු/නු පරිගණක සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112825788 48387 Hardware පන්නිපිටිය ප්‍රසිද්ධ පරිගණක ව්‍යාපාරයක් සඳහා Hardware දැනුමැති අය උවමනායි. 0715416813 48386 AutoCad අප ආයතනය සඳහා AutoCad,3D max, 3D Design දන්නා සේවිකාවන් උවමනායි. alfa286@yahoo.com 0786103778 48384
3D Design අප ආයතනය සඳහා 3D Design දන්නා අය උවමනායි. 0773030390 48385 Graphics Designer කොළඹ අපගේ ආයතනය සඳහා අවු 5 වැඩි පළපුරුද්දක් ඇති අවු 30 අඩු Graphics Designer කෙනෙකු උවමනායි. 0112588813 48383 AutoCad කැළණිය අප ආයතනය සඳහා AutoCad දන්නා ශිල්පියෙකු උවමනායි. 0763686081 48382
සේවක සේවිකාවන් ආයතනයක් සඳහා Graphic Design දන්නා සේවක සේවිකාවන් උවමනායි. pgservices77@gmail.com 0773502018 48381 සේවිකාවන් ඇඩ්වර්ටයිසින් ආයතනයක් සඳහා සේවිකාවන් උවමනායි. 0774726677 48380
ගුරුවරුන් *  Teaching *  ஆசிரியர்கள்
Teacher We are looking for a Teacher for Grade 1 child. 0773358961 48377 Teacher Wanted Teacher for home visit. O/L Cambridge & Grade 8 Science. 0775756162 48376 Teacher Wanted Experienced Teacher for a Montessori. 0779654481 48375
සෞඛ්‍ය සේවා *  Healthcare *  சுகாதார சேவை
තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0114283916 48524 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0768530704 48523 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0113199694 48522
තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775041237 48521 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0712200770 48520 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0113443615 48519
තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772307938 48518 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772147956 48517 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0717952550 48516
තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775756334 48515 වෛද්‍යවරුන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් හා වෛද්‍යවරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775013813 48514 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0717897873 48513
තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718858113 48512 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772162909 48511 සේවිකාවක් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු සේවිකාවක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0774191421 48510
තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776737208 48509 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0717109880 48508 සේවිකාවන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0115241935 48507
තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද වෛද්‍යවරයෙකුගේ යටතේ සේවය සඳහා තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777801534 48506 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775220457 48505 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0716391747 48504
Pharmacist Wanted SLMC qualified MLT's Pharmacist 0779016629 48438 Pharmacist Wanted Pharmacist / Assistant with experience need for newly open pharmacy. 0112730567 48437 Vacancies Wanted MBBS Doctors and available another vacancy in our company. 0772177593 48436
Doctor Wanted MBBS Doctor for medical practice. 0713646427 48435 Vacancies Colombo 6 Available few Vacancies in our hospital. hr@royalhospitals.com 0112584212 48434 Doctors Wanted Doctors for permanent or Part time. 0777882581 48433
Dentist Colombo 8 Wanted Dentist (B.D.S) for dental surgery. 0777744011 48432 Surgeon Wanted Dental Surgeon - work or rent. familycaremedics@gmail.com 0777882581 48431 வேலையாட்கள் பாமசிக்கு அனுபவமுள்ள வேலையாட்கள் தேவை. ஆண்/பெண் இருபாலரும் விண்ணப்பிக்கலாம். 071914197 45880
பாமசியில் வேலை பாமசியில் வேலை செய்ய மழையகத்தை சேர்ந்த ஆண்/பெண் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0785008095 45879 பெண்கள் வேலைக்கு ஆயுர்வேத மத்திய நிலையத்திற்கு பயிற்சி பெற்ற 18 வயது தொடக்கம் 30 வயதிற்கு உட்பட்ட பெண்கள் வேலைக்கு தேவை. சம்பளம் மாதம் 80,000 க்கு மேழ் சம்பாதிக்களாம். தங்குமிடம், சாப்பாடு இலவசம். 0767990133 45878 தாதிமார்கள் பல் வைத்தியசாலைக்கு அனுபவமுள்ள/அற்ற தாதிமார்கள் தேவை. 0722222867 45877
பாமசி பாமசிக்கு நன்கு அனுபவமுள்ள ஆண்/பெண் உடன் தேவை. 0754214451 45876
කාර්යාලීය සේවා *  Office Work *  அலுவலக வேலைகள்
ලිපිකරුවෙකු රත්මලාන අපගේ ආයතනය සඳහා ලිපිකරුවෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773228639 48467 ලිපිකාරිණියන් කළගෙඩිහේන අප ආයතනය සදහා ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0332298655 48473 ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සදහා ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0112879636 48472
ලිපිකාරිණියන් කුරුණෑගල අප ආයතනය සදහා ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0759166606 48471 ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සදහා ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0115288772 48470 ලිපිකාරිණියන් කොට්ටාව පුවත්පත් දැන්වීම් ආයතනයක් සඳහා පු/නු ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0717317520 48469
සහයක කාර්යාල සහයක සා/පෙළ සමත් අවු 18-45 මෝටර්සයිකල් බලපත්‍ර හිමි කෙනෙකු උවමනායි. 0779410050 48468 ලිපිකාරිණියක් අපගේ ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 0772205627 48466 ලිපිකාරිණියක් අපගේ ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 0711072428 48465
නිලධාරිණියක් අපගේ ආයතනය පිළිගැනීමේ නිලධාරිණියක් හා ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 0112156585 48464 ටයිප් සෙටින් මහරගම අපගේ ආයතනය සඳහා සිංහල/ඉංග්‍රීසි ටයිප් සෙටින් හා Excel and Word දන්නා සේවිකාවන් උවමනායි. 0342253099 48463 ලිපිකාරිණියන් කාර්යාලය සඳහා ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112240806 48462
ලිපිකරුවන් කාර්යාලය සඳහා පු/නු ලිපිකරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777572455 48461 සේවක/සේවිකාවන් නිවාස සැලසුම් ආයතනයක් සඳහා විශ්‍රාමික කාර්යාල සහය සඳහා සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0711697101 48460 සේවිකාවක් ආයතනයක් සඳහා සේවිකාවක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112415596 48459
ලිපිකාරිණියන් උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක් සඳහා අවු 20-45 ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0774271409 48458 ගබඩා පාලකයෙකු සිමෙන්ති බෙදාහැරීමේ ආයතනයක් සඳහා අවු 40 වැඩි ගබඩා පාලකයෙකු අවශ්‍යයි. 0777724628 48457 ලිපිකරුවෙකු අප ආයතනය සඳහා සහයක ලිපිකරුවෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0712767736 48456
සේවිකාවන් අප‍ගේ ආයතනය සඳහා අවිවාහක සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0345088010 48455 ලිපිකාරිණියක් නු‍ගේගොඩ අප‍ගේ ආයතනය සඳහා ලිපිකාරිණියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777738235 48454 Manager Available Manager potions in our Office. 0113037627 48411
Manager Wanted persons of age between 25-40 who have managerial leader ship. 0772335154 48410 Secretary Company Chairman looking for a secretary/PA. 1ankaconsult@yahoo.com 0112504073 48365 Clerk Wanted Experienced Clerk / Accountant for a Rubber Estate. 0112930673 48364
Computer Operator Wanted Good English Computer Operator. Full time/Part time. 0772969370 48363 Clerk Wanted well-experienced Tender Documentation Clerk. 0773858585 48362 Vacancies Available few office Vacancies in our office. Salary Rs. 45000/= 0774186250 48361
Secretary Wanted Secretary to work on part-time. Salary Rs. 45000/= 2012investment@gmail.com 48360 Secretaries Colombo 03 Wanted Secretaries for our office. hr@afacsl.com 48359 Clerk Borella Wanted immediately Clerk for Lawyer's Office. Salary Rs. 25000/= hr@cmathew.com 0112637177 48358
கணிணி இயக்குனர்கள் பெண் கணிணி இயக்குனர்கள் தேவை.பெண்கள் விஷேடம். 0777485616 45884 வேலையாள் ஆபீஸ் கிலார்க் வேலைக்கு தேவை. பெண். 0772037871 45883 வேலையாள் ஆபீஸ் ஒன்றிட்கு போட்டொகாபிம், பைன்டிங் மற்றும் ஏனைய வேலைகள் செய்யக்கூடிய அனுபவமுள்ள/அற்ற கொட்டாஞ்சேனையை வசிப்பிடமாக கொண்ட பெண்ணொருவர் தேவை. 0779795080 45882
அழுவளகம் அழுவளகம் ஒன்றிட்கு அலுவலக களங்சிய பகுதிகளில் உதவியாளராக பணிபுரிவதற்கு ஆட்கள் தேவை. 0717306549 45881 வேலை நிறுவனம் ஒன்றிற்கு வேலை உதவியாட்கள் தேவை. 0773600581 45870
මුද්‍රණ *  Printing *  அச்சுத்தொழில்
Mainder Wanted offset machine Mainder. 0714343366 48379 Graphics Designer Pannipitiya Wanted Graphics Designer for a Advertising Company. 0767774031 48378 අත්උදවුකරුවන් අප ආයතනයට අත්උදවුකරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112941222 48325
සේවකයින් විවිධ තනතරු සඳහා අප ආයතනයට සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776227032 48324 ඔපරේටවරු මොරටුව ඕව්සෙට් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ඔපරේටවරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779517722 48323 මයින්ඩර්වරු අප ආයතනයට පළපුරුදු මයින්ඩර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0727197714 48322
ප්‍රින්ටර්/හෙල්පර් අප ආයතනයට ස්ක්‍රීන් ප්‍රින්ටර්/හෙල්පර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718100503 48321 සේවකයින් අප ආයතනයට සිලින්ඩර් ඩයි කටින්.චයිනීස් කටර් බයින්ඩින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777516191 48320 මයින්ඩර්වරු උකුවෙල අප ආයතනයට KORD මැෂින් මයින්ඩර් /බයින්ඩර් ගැ/පි ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. ඔපසාකා ප්‍රින්ටර්ස්,237, වරකාමුර,උකුවෙල. 48319
මයින්ඩර් අප ආයතනයට KORD මැෂින් මයින්ඩර් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779094829 48318 ඔපරේටවරු අප ආයතනයට kors හයිඩ්ල්බර්ග්/සිලින්ඩර් ගිලටින් මැෂින් මයින්ඩර් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777759735 48317 ඔපරේටවරු අප ආයතනයට කෝඩ්මයින්ඩර්/කටර් හෙල්පර් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773109701 48316
ඩිසයිනර් අප ආයතනයට ඩිසයිනර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714295794 48315 ඔපරේටවරු ඕව්සෙට් ඔපරේටවරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714295794 48314 கிராபிக் டிசைனர், டைப் செட்டர் அச்சகத்திற்கு முழு நேர கிராபிக் டிசைனர், டைப் செட்டர் தேவை. திறமையை அனுசரித்து மாதம் 20,000 ரூபா வேதனம் தரப்படும். 0714022059 45889
டைப் செட்டிங், டிசைனிங் ப்ரின்டிங் நிறுவணம் ஒன்ரிட்கு கம்பியூட்டர் டைப் செட்டிங், டிசைனிங் மற்றும் பைன்டிங் செய்யக்கூடிய ஆண்/பெண் தேவை. 0773165557 45888 கிராபிக் டிசைனர் அச்சகத்திற்கு அனுபவமுள்ள கிராபிக் டிசைனர் தேவை. அத்துடன் உதவியாட்களும் தெவை. 0727118732 45887 சிலின்டர் மேஷின் ஆப்பரேட்டர் கொழும்பு 13 எமது அச்சகத்திற்கு சிலின்டர் மேஷின் ஆப்பரேட்டர் உடன் தேவை. அழையுங்கள். 0112542430 45885
டைபிங் கம்பியூட்டர் டைபிங் தமிழ், ஆங்கிளம் ஆகிய இரு மொழிகளிலும் அனுபவமுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கவும். 755030954 45886
රූපලාවන්‍ය *  Beauty Culture *  அழகுக்கலை
ශිල්පිනියන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු ශිල්පිනියන් අවශ්‍යයි. 0714900292 48566 සේවක සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා කොණ්ඩා කැපීමට සේවක සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714050987 48565 බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා පළපුරුදු බාබර් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0712809564 48564
සේවිකාවක් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු සේවිකාවක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777167716 48563 සේවකයින් සැලූන් එකකට සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0382293335 48562 ශිල්පිනියන් සැලූන් එකක් සඳහා පළපුරුදු රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0774740099 48558
ශිල්පිනියන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772598585 48559 සේවක සේවිකාවන් සැලූන් එකකට සේවක සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0774767191 48560 සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු ශිල්පිනියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0722922128 48561
බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා ගැ/පි කොණ්ඩා කැපීම සඳහා බාබර් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0715339389 48557 සේවකයෙකු සැලූන් එකක් සඳහා සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776760705 48556 ශිල්පිනියන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු ශිල්පිනියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0713902123 48555
සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770819204 48554 බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා බාබර් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0763946041 48553 සේවකයෙකු සැලූන් එකක් සඳහා සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0768408791 48552
ශිල්පීන් සැලූන් එකක් සඳහා ශිල්පීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0785275176 48551 සේවකයෙකු සැලූන් එකක් සඳහා සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0767474098 48550 සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773286002 48549
ශිල්පිනියන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියන් උවමනායි. 0777934169 48548 ශිල්පිනියන් මාකොළ සැලූන් එකක් සඳහා දක්ෂ රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියන් උවමනායි. 0773340033 48547 බාබර් මාලබේ දක්ෂ කොණ්ඩා කපන්නෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0782945165 48546
Beauticians Nawala Wanted Female Beauticians for ladies waxing saloon. 0113355804 48408 பெண் வேலையாள் எமது சலூனிற்கு அனைத்து வேலைகளும் செய்யக்கூடிய ஒரு பெண் பில்லை தேவை. 0776524281 45894 சலூன் வேலை சலூன் ஒன்றிட்கு சிங்களம் தெரிந்த ஆண் ஒருவர் தேவை. 0772449778 45893
ஆண் வேலையாட்கள் கொழும்பு 5 சலூனிற்கு உடனடியாக ஆண் வேலையாட்கள் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0773311231, 0712311231 45892 முடி திருத்துனர் இளமையான திரமையான முடி திருத்துனர் ஒருவர் தேவை. கொழும்பு சுற்று புறத்தில் விசேஷம். 0726061805 45891 வேலைக்கு ஆட்கள் அழகு நிலையத்திற்கு வேலைக்கு ஆட்கள் தேவை. 0777687792 45890
ඇඟළුම් රෙදිපිළි *  Garments *  ஆடை
සේවිකාවන් ගැ/පි ඇඳුම් මැසීම සඳහා සේවිකාවන් උවමනායි. 0770060995 48345 ටේලර්වරියන් පළපුරුදු සාම්පල් මැසීම සඳහා ටේලර්වරියන් උවමනායි. 0773029614 48344 ටේලර්වරු පිරිමි ඇඳුම් මැසීම සඳහා ටේලර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776300600 48343
සේවිකාවන් බතික් ඉටි කිරීමට සේවිකාවන් උවමනායි. 0773864647 48342 ටේලර්වරු අපගේ ආයතනය සඳහා ටේලර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 076881522 48341 සේවිකාවන් ගොඩගම ගෙදරට ගෙක ගොස් මැදීමට කැමති ආය සේවිකාවන් උවමනායි. 0711197070 48340
සේවිකාවන් ඇඳුම් කැපීමට/මැසීමට සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777589123 48339 ටේලර්වරු ඇඳුම් කැපීමට/මැසීමට ටේලර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773775498 48338 ටේලර්වරු/වරියන් කාන්තාවන්ගේ ඇඳුම් මැසීම සඳහා ටේලර්වරු/වරියන් උවමනායි. 0724418290 48337
ටේලවරියක් රෙදි කඩයක් සඳහා කාන්තා ඇඳුමු මැසීමට ටේලවරියක් උවමනායි. 0712181791 48336 வேலையாட்கள் தையல் உதவிகு வேலையாட்கள் தேவை.பெண்கள் மாத்திரம். சாப்பாடு, தங்குமிடம் இலவசம். மாதம் 15,000/= வரை. 0770725502 45899 லைன் சூப்பர்வைசர் யாழ்பானம் ஆடை தொழிற்சாலைக்கு லைன் சூப்பர்வைசர் தேவை. 0717839975 45898
தைக்க நன்கு தைக்க தெரிந்த டெயிலர் ஆண்கள் தேவை. சமபளம் பேசித் தீர்மானிக்கப்படும். 0724118893 45897 வெட்டி தைக்க தையல் நிலையத்திற்கு தானகவே வெட்டி தைக்க தெரிந்த தங்கி வேலை செய்ய கூடிய டெயிலர் தேவை. 0714896717 45896 ஆடைகள் தைக்க புதிதாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கான ஆடைகள் தைக்க கூடிய நம்பிக்கையான ஒரு பெண் தேவை. 0777577345 45895
කාර්මික *  Mechanical *  இயந்திர
வெல்டிங் பாஸ் தெமட்டகொடை வெல்டிங் பாஸ் ஒருவர் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. மற்றவை பேசித் தீர்மானிக்கலாம். 0777431357, 0777865492 45903 வெல்டிங் பாஸ் தனியார் நிறுவணமொன்றிட்கு வெல்டிங் பாஸ் உடன் தேவை. தங்குமிட வசதி ஏற்பாடு செய்து தரப்படும். 0778136527 45902 பயிளுணர்கள் ரோலிங் ஷட்டர் மற்றும் வெல்டிங் நிறுவணத்திற்கு பயிளுணர்கள் சேர்த்து கொள்ளப்படுவர். சாப்பாடு, தங்குமிட வசதி உண்டு. 0777721152 45901
வேலையாட்கள் வாகன சேவிஸ் ஸ்டேஷனிற்கு வேலையாட்கள் தேவை. சகல வசதிகளும் உண்டு. 0777390276 45900 வெல்டிங் வத்தளை இரும்புக் கூரை வேலைக்கு வெல்டிங் ஆட்கள் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0776268827 45867
හෝටල් සහ බේකරි *  Hotel & Bakery *  ஹோட்டல் / பேக்கரி
Delivery Wanted Urgently Delivery riders with experience for a well-reputed family restaurant. 0779197661 48406 Vacancies Available few Vacancies in our restaurant. 0779197661 48405 Roomboy Haputhale Wanted to trained/Untrain Roomboys for Hotel 0114387113 48404
Staff Wanted Staff for a Cafe. 0771145007 48403 Vacancies Available few Vacancies in our restaurant. 0712733278 48402 Baker Ragama Wanted experienced Baker. Salary Rs 50000/= 0725736495 48401
Vacancies Available few Vacancies in our company. Salary Between 35000-60000 0727364954 48400 Chef Wanted experienced Head Chef. contact@ambalama.lk 0759660529 48399 Cook Colombo 5 Wanted experienced Cook/caretaker for a Chairman's residence. Salary 35000/= 0777723300 48398
Vacancies Ethulkotte Available few Vacancies in our company. Salary Between 35000-60000 0772264959 48397 சமையற்காரர் 10 வருட அனுபவமுல்ல சமையற்காரர் ஒருவர் அனுபவமுள்ள வெயிட்டர் மற்றும் சமையலரை உதவியாலர் தேவை. 0714834840 45906 கோகிமார்கள் ராகம ஹோட்டலுக்கு கோகிமார்கள், ரொட்டி, அப்பம் பாஸ்மார்கள் தேவை. 0722244488 45905
வேலையாள் அப்பம், ரொட்டி போடத் தெரிந்தவர் தேவை. சம்பளம் 40,000/=. 0770630578 45904 கொக்கி ஹோட்டல் ஒன்றிற்கு கொக்கி ஒருவர் மற்றும் கொத்து பாஸ் ஒருவர் தேவை. 0770444876 45875 பேக்கரி வேளையாட்கள் அனுபவமுள்ள பேக்கரி வேளையாட்கள் தேவை. 0774922279 45874
රියදුරු *  Driving *  ஓட்டுனர்கள்
රියදුරෙකු නිවසක සේවය සඳහා පළපුරුදු රියදුරෙකු උවමනායි. 0777873390 48483 රියදුරෙකු නැවතී සේවය සඳහා රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0763886364 48482 රියදුරෙකු ජල බවුසරයක් සඳහා රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0722359184 48481
රියදුරන් කොළඹ අවට පාරවල් දන්නා ටිපර් රථ සඳහා රියදුරන් උවමනායි. 0773122115 48480 රියදුරන් දිවයිනේ සෑම ප්‍රදේශයකටම භාණ්ඩ බෙදාහැරීම සඳහා රියදුරන් උවමනායි. 0778985507 48479 රියදුරෙකු කොළඹ පළපුරුදු අවු 30-45 රියදුරෙකු උවමනායි. 0777584131 48478
රියදුරෙකු කොළඹ පදවා පුරුදු බාහිර කරදර වලින් තොර අවු 35-50 රියදුරෙකු උවමනායි. 0767430277 48477 රියදුරන් කාර් පැදවීම සඳහා රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් අවශ්‍යයි. 0777886832 48476 රියදුරෙකු කාර් පැදවීම සඳහා රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් අවශ්‍යයි. 0774864626 48475
රියදුරන්/සහයකයින් කෙහුබුරුසු ආයතනයක් සඳහා රියදුරන්/සහයකයින් අවශ්‍යයි. 0342233242 48474 Driver Wanted Driver for Our Taxi Service. 0702732122 48374 Driver Wanted Driver for Our Company. Salary Rs. 30000/= Food Allowance 10000/= 0770169070 48373
Driver Wanted personal Driver for Our Company Director. 8.30am-5.00pm 0723511965 48372 Driver Wanted Driver for car. 0777734856 48371 Driver Wanted experienced Driver for Our Company. 0714344959 48370
Driver Mt. Lavinia Wanted Driver for Our Company. English Speaking. 0710960848 48369 Driver Wanted Driver for leading Home. Call only Monday. 0777708944 48368 Driver Colombo Wanted Driver for Importing Home Decor Company. 0115219596 48367
Driver Colombo Wanted Driver between 25-55. Heavy vehicle. 4511052 48366 சாரதி கொழும்பு தனியார் நிறுவனத்திற்கு முச்சக்கர வண்டி சாரதி உடன் தேவை. 0712733301 45911 சாரதி வத்தளை 50 வயதிற்கு மேற்பட்ட அனுபவமுள்ள சாரதி தேவை. 0773856376 45910
டிரைவர் கோதுமை மா கம்பெனிக்கு ஹெவி வேஹிச்லே டிரைவர் தேவை. கொழும்பு பாதை தெரிந்தவராக இருத்தல் வேண்டும். 0775788163 45909 கார் டிரைவர் வீட்டு வேலைக்கான கார் டிரைவர் தேவை. வெள்ளவத்தை அருகாமையில் உள்ளவர்கள் விரும்பத்தக்கது. 077802498 45908 ஓட்டுனர் கொழும்பு ஏற்றுமதி தொழிற்சாலைக்கு 40 அடி கண்டைனர் வாகனத்திற்கு ஓட்டுனர் தேவை. உயர்ந்த சம்பளம் மற்றும் இலவச தங்குமிட வசதி. 0766910245 45907
ආරක්ෂක නිලධාරීන් *  Security *  பாதுகாப்பு
Officers Colombo 03. Wanted Security Officers. 12 hours shift. interview 13-18. The Selva organization (pvt) Ltd, 428,R.A.De Mel,Mw, Colombo 03. 48407 பாதுகாப்பு உத்தியோகத ஆண்/பெண் பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர்கள் தேவை. 18 - 65 வயது. சம்பளம் + ஓடீ 40,000/= சப்பாடு தங்குமிடம் இலவசம். 0771020619 45916 காவளாலி இரவு காவளாலி தேவை. கொழும்பு 0773595215 45915
காவலாளர் வத்தலை காவலாளர் தேவை. 50 வயதிற்கு மேற்பட்ட தங்கக்கூடிய ஒருவர் தேவை. 0727237070 45914 பாதுகாவளர் வத்தலை தொழிர்சாலைக்கு பாதுகாவளர் தேவை. 50 வயதுக்கு குறைந்த ஆங்கிள அறிவுடையவர்கள் உடனடியாக தொடர்பு கொள்ளவும். 0727404445 45913 பாதுகாவலர் தொழிற்சாலை ஒன்றிட்கு பாதுகாவலர் தேவை. சம்பளம் பேசித்தீர்மானிக்கப்படும். 50 வயதுக்கு குறைந்தவர்கள். 0727404445 45912
ඉදිකිරීම් කටයුතු *  Construction *  கட்டடம்
Vacancies Available Vacancies in our Company for TO. (NCT Civil or Equal) 071742767 48413 Supervisor Colombo 5 Wanted Site Supervisor, TO, QS for a construction firm. 0719154684 48412 வேலையாட்கள் மாத்தலை கட்டிடப்பொருல் உற்பத்தி நிறுவணம் ஒன்றிட்கு ஆண்/பெண் இருவர் தங்கி வேலை பார்க்க தேவை. 0716516201 45919
மேசன் பாஸ் மேசன் பாஸ் மற்றும் வேலையாட்கள் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0725582889 45918 மேசன் பாஸ் கட்டிட கம்பெனிக்கு மேசன் பாஸ் மற்றும் லேபர்ஸ் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0728013100 45917 மேசன்மார் தெஹிவளை மேசன்மார் கையுதவியாளர்கள் நீண்ட நாள் வேலைக்கு தேவை. 0726755639 45869
ஊளியட்கள் கட்டிட நிர்மான நிறுவனம் ஒன்றிற்கு ஊளியட்கள் தேவை. 0772984998 45868
කර්මාන්ත ශාලා *  Factory *  தொழிற்சாலை
Trainees Ahangama Wanted tea field factory Trainees for a tea rubber estate. Salary Rs. 12000 with meals and lodging. malings@bellmail.lk 48409 සේවකයින් ප්ලාස්ටික් භාණ්ඩ නිෂ්පාදන ආයතනයක් සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0771094257 48357 සේවක සේවිකාවන් විවිධ සමාගම් සඳහා විවිධ නගර වලින් පු/නු අවු 18-50 සේවක සේවිකාවන් උවමනායි. 0775559560 48356
සේවක සේවිකාවන් විවිධ සමාගම් සඳහා පු/නු සේවක සේවිකාවන් උවමනායි. 0774916016 48355 සේවක සේවිකාවන් විවිධ සමාගම් සඳහා විවිධ නගර වලින් පු/නු අවු 18-55 සේවක සේවිකාවන් උවමනායි. 0776060484 48354 සේවක සේවිකාවන් විවිධ සමාගම් සඳහා පු/නු සේවක සේවිකාවන් උවමනායි. 0716998085 48353
සේවක සේවිකාවන් විවිධ නගර වලින් පු/නු සේවක සේවිකාවන් උවමනායි. 0778833977 48352 සේවක සේවිකාවන් විවිධ සමාගම් සඳහා විවිධ නගර වලින් පු/නු අවු 18-55 සේවක සේවිකාවන් උවමනායි. 0776838236 48351 සේවක සේවිකාවන් විවිධ සමාගම් සඳහා විවිධ නගර වලින් පු/නු අවු 18-45 සේවක සේවිකාවන් උවමනායි. 0774849815 48350
සේවක සේවිකාවන් විවිධ සමාගම් සඳහා විවිධ නගර වලින් පු/නු අවු 18-50 සේවක සේවිකාවන් උවමනායි. 0771583717 48349 සේවක සේවිකාවන් විවිධ සමාගම් සඳහා පු/නු අවු 18-35 සේවක සේවිකාවන් උවමනායි. 0774310192 48348 ஊழியர்கள் தொழிற்சாலை ஒன்றிட்கு ஊழியர்கள் தேவை. உடன் தொடர்பு கொள்ளவும். 0115339002 45923
வேலையாட்கள் பிரபல தொழிற்சாலைக்கு வேலையாட்கள் தேவை. 0766910244 45922 வேலைக்கு பெண்கள் பொதியிடல் வேலைக்கு பெண்கள் தேவை.நூல், கிலோஸ் வயது 18 - 30. சம்பளம் 15,000 - 23,000. உணவு, த்ங்குமிடம் குறைந்த விலையில். 0715222967 45921 வேலையாட்கள் ஜேம், பிச்கட், பால்மா உற்பத்தி நிலையத்டிற்கு ஆண்/பெண் 4. இனைத்துக்கொள்ளப்படுவர். அழையுங்கள். 0765433264 45920
வேலையாட்கள் தொழிற்சாலைக்கு வேலையாட்கள் தேவை. மாத சம்பளம் 30,000. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0750265707 45873
ගෘහ සේවා *  Domestic *  வீட்டுப்பணி
ගෘහ සේවිකා නිවසක සේවයට අවු 50 අඩු ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0768224545 48503 ගෘහ සේවිකා නිවසක සේවයට උදේ පැමිණ සවස යාම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0718077836 48502 ගෘහ සේවිකා නිවසක නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0777326020 48501
ගෘහ සේවිකා නිවසක නැවතී සේවයට අවු 40 අඩු ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0719123470 48500 ගෘහ සේවිකා නිවසක සේවයට හා දරුවෙකු බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0712716127 48499 ගෘහ සේවිකා ගම්පහ නිවසක සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0773745335 48498
ගෘහ සේවිකා නිවසක නැවතී සේවයට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 077364363 48497 ගෘහ සේවිකා කොට්ටාව නිවසක සේවයට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0777749672 48496 ගෘහ සේවිකා නිවසක නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0777802453 48495
ගෘහ සේවිකා නිවසක නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0721342479 48494 ගෘහ සේවිකා කුඩා දරුවෙකු බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0774928553 48493 ගෘහ සේවිකා නිවසක සේවයට නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0777619824 48492
ගෘහ සේවිකා අවු 2 දරුවෙකු බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0712775394 48491 ගෘහ සේවිකා නිවසක සේවයට හා අවු 2 දරුවෙකු බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0770522509 48490 ගෘහ සේවිකා නිවසක නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0112638152 48489
ගෘහ සේවිකා නිවසක නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0714400123 48488 ගෘහ සේවිකා නිවසක නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0712821445 48487 ගෘහ සේවිකා නිවසක් සඳහා ඉවීමට ගෘහ සේවිකාවන් උවමනායි. 0252235664 48486
ගෘහ සේවක ස්වාමියා පමණක් සිටින නිවසේ සේවය සඳහා ගෘහ සේවකයෙකු උවමනායි. 0718300624 48485 ගෘහ සේවිකා නිවසක් සඳහා මැදිවියේ ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0710490272 48484 Housemaid Colombo 8 Wanted Housemaid urgent for Indian family food and lodging. No 8-4/2, Gulfwing, 153, Elvitigala Mw,Colombo 8. 48396
Male/Female Nattandiya Wanted Male/Female capable of cooking in required for a home. 0767182615 48395 Housemaid Kandy Wanted Housemaid. Salary Rs. 30000/= 0812228182 48394 Housemaid Nugegoda Wanted Housemaid. stay and work around 30 years,ironing,cleaning and cooking. 0774214414 48393
Attendants Nugegoda Wanted kind experienced Attendants to look after patients with care. 0777486410 48392 பணிப்பெண் கொழும்பு தங்கியிருந்து வேலை செய்வதற்கு ஒரு பணிப்பெண்ணும் ஒரு பையனும் தேவை. 0729233353 45928 பணிப்பெண் வயதான ஒருவரை பார்து கொள்ள 50 - 60 வயதுக்குற்பட்ட பெண் ஒருவர் தேவை. அடையாள அட்டையுடன் தொடர்பு கொள்ளவும். 0776969610 45927
பணிப்பெண் 3பேர் கொண்ட குடும்பமொன்றில் தங்கியிருந்து வேலை செய்ய நன்கு சமைக்க தெரிந்த 35 வயதுக்குற்பட்ட பணிப்பெண் தேவை. சம்பளம் 15,000 - 20,000. 0777125981 45926 வீட்டு பணிப்பெண் வீட்டில் தங்கி வேலை செய்வதற்கு வீட்டு பணிப்பெண் தேவை. 0777165154 45925 வேலயாள் வீட்டை துப்புரவாக்கி இஸ்திரி போடல் உணவு பரிமாரல் என்பனவற்றில் அனுபவமுள்ள 30 - 40 வயதிற்கு இடைபட்ட ஆண் தேவை. 0777585998 45924
කම්කරු *  Labour *  தொழிலாளர்கள்
කම්කරු පවුලක් කුකුළ ෆාම් එකක් සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0774150507 48545 කම්කරු පවුලක් බිත්තර ෆාම් එකක් සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0770659160 48544 කම්කරු පවුලක් කුකුල් ගොවිපලක් සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0778652025 48543
කම්කරු පවුලක් වගාවක් සහිත ඉඩමක් සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0718110458 48542 කම්කරුවන් කුකුල් බිත්තර ගොවිපලක් සඳහා කම්කරුවන් උවමනායි. 0777842455 48526 සේවකයෙකු ගම්පහ වත්තක නැවතී සේවය කිරීමට සේවකයෙකු උවමනායි. 0772961094 48541
සේවකයෙකු කැත්තේ උදැල්ලේ වැඩ කළ හැකි සේවකයෙකු උවමනායි. 0718441901 48540 කම්කරු පවුලක් කිකිළි ගොවිපළක් සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0778819053 48539 කම්කරු පවුලක් කුකුළු ගොවිපළක් සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0774150507 48538
කම්කරු පවුලක් පොල් අක්කර 8 ඉඩමක් සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0718499175 48537 කම්කරු පවුලක් බිත්තර දමන කිකිළියන් සිටින ගොවිපළක් සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0776041964 48536 කම්කරු පවුලක් මල් පැළ තවානක් සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0725352433 48535
කම්කරු පවුලක් කිරි කැපීම සඳහා කම්කරු යුවලක් උවමනායි. 0724650982 48534 කම්කරු යුවලක් පොල් වත්තක් සඳහා පවුල් බරින් තොර කම්කරු යුවලක් උවමනායි. 0727311282 48533 සේවකයින් ඌරන් ඇති කරන ගොවිපළක් සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0723871800 48532
කම්කරු යුවලක් ඉඩමක නැවතී වතු වැඩ කිරීමට කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0112923333 48531 සේවකයෙකු වත්තක නැවතී සේවය කිරීමට සේවකයෙකු උවමනායි. 0757822833 48530 කම්කරු යුවලක් කුඩා පොල් වත්තක් බලා ගැනීම සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි 0718269875 48529
කම්කරු පවුලක් කුඩා පොල් වත්තක් බලා ගැනීම සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0716367229 48528 කම්කරු යුවලක් කුකුල් ගොවිපලක් සඳහා කම්කරු යුවලක් උවමනායි. 0771686485 48527 කම්කරු යුවලක් පොල් ඉඩමක් බලා ගැනීම සඳහා කම්කරු යුවලක් උවමනායි. 0372275524 48525
කම්කරුවන් තේ සිටවීමට දන්නා කම්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0726091941 48430 කම්කරු පවුලක් කුකුල් ගොවිපළක් සඳහා කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0768798374 48429 කම්කරු පවුලක් පොල් ඉඩමක් සඳහා කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0715822777 48428
කම්කරුවන් කිරිබත්ගොඩ කුලී වැඩ සඳහා නිරෝගී කම්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777789380 48427 කම්කරු පවුලක් ගම්පහ කුඩා පොල් ඉඩමක් සඳහා කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718269875 48426 සේවකයින් උෟරන් ඇති කරන ගොවිපළක් සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0728314575 48425
කම්කරුවෙකු එළවලු වගාවට දක්ෂ කම්කරුවෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0712793449 48424 කම්කරු පවුලක් කුකුල්/ඌරු ගොවිපළක් සඳහා කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776177152 48423 කම්කරු පවුලක් කුකුල් ගොවිපළක් සඳහා කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773116406 48422
කම්කරු පවුලක් කුකුල් ගොවිපළක් සඳහා කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0778546459 48421 කම්කරු පවුලක් කුකුල් ගොවිපළක් සඳහා කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718304299 48420 කම්කරු පවුලක් පොල් වත්තක් සඳහා කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777048447 48419
ஊழியர்கள் நந்தன வர்த்தக நிலையத்திற்கு ஆண் ஊழியர்கள் தேவை. உணவு, தங்குமிடம் இலவசம். 0756107933 45934 மேசன் பாஸ் தனியார் கட்டிடத்திற்கு மேசன் பாஸ் மற்றும் கூலி ஆட்கள் தேவை. தகுந்த சம்பளம் வழங்கப்படும். 0773224335 44161 வேலையாட்கள் வெள்ளவத்தை கார் வாஷ்ற்கு கார் கழுவுவதற்கு வேலையாட்கள் தேவை 0712388478 44162
ஊழியர் கம்பகா சன்ரைஸ் ஸ்டேல் நிறுவணத்திற்கு ஊழியர் தேவை. உணவு, தங்குமிடத்துடன் சம்பளம். 25,000/=. 0765304533 44163 ஊழியர்கள் இரப்பர் புஷ் வேலைத்தளத்கிற்கு ஊழியர்கள் தேவை. உயர் சம்பளம். 0720547036 44164
විවිධ *  Other *  வேறு
வேலையாட்கள் வேலையாட்கள் காட் போட் தயாரிக்கும் நிறுவணத்திற்கு வேலையாட்கள் தேவை. 18 - 25 வயது வரை. காலை பகல் உணவு வழங்கப்படும். தங்குமிட வசதி வழங்கப்படும். 0766554624 45933 சுத்திகரிப்பாளர் ஒட்டோ மொபைல் நிறுவணத்திற்கு சுத்திகரிப்பாளர் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. சம்பளம் பேசித் தீர்மானிக்கப்படும். 0770023677 45932 வேலை வாய்ப்பு கொழும்பு 13 ஆண்/பெண் உடனடி வேலை வாய்ப்பு தகைமை. ஓ எல் கணித பாடம் உற்பட 6 பாடங்களில் சித்தி, வெளிநாடு பயிற்சியோடு உயர் வருமானம். 0773656246 45931
துண்டுப்பிரசுரம் விணியோகம் கல்வி நிறுவணமொன்றிட்கு துண்டுப்பிரசுரம் விணியோகிப்பதற்கு 18 - 50 வயதுக்கு உற்பட்டவர் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0777844133 45930 கஸ்டமர் கெயார் பிரபல கேட்டரிங் நிறுவணத்திற்கு கஸ்டமர் கெயார் ஆண்கள் தேவை. வயது 20 - 30. மூன்று வேலை உணவு, தங்குமிடம் இலவசம். சிறந்த சம்பளம். உடன் தொடர்பு கொள்ளவும். 0773114737 45929 காஸ் கட்டர் காஸ் கட்டர் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0776933307 45872
வேலையாட்கள் கடவத்தை மரக்கறி கடை ஒன்றிற்கு வேலையாட்கள் தேவை. சம்பளம 30,000. 0112975115 45871
X
To advertise vacancies: ads@topjobs.lk or call [ Mon-Fri | 8.30 am - 5.00 pm ]
Vindya 076 893 8443
Silmiya 076 910 8691
Sajani 076 910 8766
Kaushani 076 910 8926
Siumali 076 910 8476
(International: Prefix the number with '+94' e.g. +94 76 910 8691)


(+94) 11 776 5645, (+94) 11 776 5600 [ Mon-Fri | 8.30 am - 5.00 pm ]
support@topjobs.lk
(+94) 11 776 5645, (+94) 77 391 8922
support@topjobs.lk
Copyright © 2006-2014 topjobs All Rights Reserved.   |   Designed for 1024 x 768 resolution
bottom