මූල්‍ය ගිණුම්කරණය *  Accounting *  கணக்கிடல்
ලිපිකරුවන් නාරාහේන්පිට නුපුහුණු ගිණුම් ලිපිකරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0720239732 49683
වෙළඳ අලෙවිකරණය *  Sales *  விற்பனை
අලෙවිකරුවන් රසකැවිලි නිෂ්පාදන ආයතනයක් සඳහා අලෙවිකරුවන් උවමනායි. 0777308485 49718 සේවකයින් අප ආයතනයේ විවිධ තනතුරු සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0777308485 49717 නිලධාරියෙකු අප ආයතනය සඳහා අලෙවි නිලධාරියෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0765490365 49716
විධායක මහනුවර අප ආයතනය අලෙවි විධායකවරයෙකු උවමනායි. 0776774354 49715 Sales Rep අප ආයතනය සඳහා Sales Rep කෙනෙකු උවමනායි. 0334933493 49714 விற்பனை பிரதிநிதிகள் வத்தளை பெயின்ட் கம்பெனிக்கு விற்பனை பிரதிநிதிகள் தேவை. மோட்டார் சைக்கிள் உள்ளவர்கள் விரும்பத்தக்கது. 0757814814 45866
விற்பனையாளர்கள் பத்தரமுல்ளை நகைக்கடை விற்பனை நிலையத்திற்கு அனுபவமுள்ள விற்பனையாளர்கள் தேவை. தங்குமிட வசதி வழங்கப்படும. 0718426815, 0727426815 45865 சேல்ஸ் கர்ல்ஸ் தெஹிவளை பாமசிக்கு சேல்ஸ் கர்ல்ஸ்/பாய்ஸ் உடன் தேவை. 0775770432 45862 சேல்ஸ் கொழும்பில் உள்ள சில்லறை கடைக்கு ௨௫ வயதிற்குட்பட்ட மழையாக தமிழ் இளைஞன் தேவை. மாத சம்பளம் 36000. 0754918984 45863
விற்பனையாளர்கள் செட்டியார் தெரு பிரபல நகை கடைக்கு அனுபவமுள்ள விற்பனையாளர்கள் தேவை. 0772225122 45864
තොරතුරු තාක්ෂණය *  Information Technology *  தகவல் தொழில்நுட்பம்
ටයිප් සෙටින් සිංහල ටයිප් සෙටින් දන්නා සේවිකාවක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0783063889 49742 Technician ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියාවට දක්ෂ තරුණයෙකු උවමනායි. 0773578775 49741
සෞඛ්‍ය සේවා *  Healthcare *  சுகாதார சேவை
තෙරපිවරියන් ගල්කිස්ස ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0712288558 49638 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0771143872 49637 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0772737058 49636
තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද පංචකර්ම ආයතනයක් සඳහා තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0117907147 49635 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0775337946 49634 තෙරපිවරියන් බියගම ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0717109880 49633
තෙරපිවරියන් කොට්ටාව ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0114270040 49632 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0776737208 49631 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0717401195 49630
සේවිකාවන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා සේවිකාවන් උවමනායි. 0774404180 49629 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0773235202 49628 කළමණාකරුවෙකු ආයුර්වේද පංචකර්ම ආයතනයක් සඳහා කළමණාකරුවන් උවමනායි. 0774680919 49627
තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද පංචකර්ම ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0774680919 49626 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා අවු 18-30 පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0778540468 49625 වෛද්‍ය/තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා අවු 18-30 පු/නු තෙරපිවරියන් හා වෛද්‍යවරු උවමනායි. 0703222400 49624
තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0765540687 49623 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0117431135 49622 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0773226733 49621
තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0117922013 49620 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0776411336 49619 වෛද්‍යවරු ආයුර්වේද පංචකර්ම ආයතනයක් සඳහා වෛද්‍යවරු උවමනායි. 0774680919 49618
තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද පංචකර්ම ආයතනයක් සඳහා තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0716391747 49617 வேலையாட்கள் பாமசிக்கு அனுபவமுள்ள வேலையாட்கள் தேவை. ஆண்/பெண் இருபாலரும் விண்ணப்பிக்கலாம். 071914197 45880 பாமசியில் வேலை பாமசியில் வேலை செய்ய மழையகத்தை சேர்ந்த ஆண்/பெண் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0785008095 45879
பெண்கள் வேலைக்கு ஆயுர்வேத மத்திய நிலையத்திற்கு பயிற்சி பெற்ற 18 வயது தொடக்கம் 30 வயதிற்கு உட்பட்ட பெண்கள் வேலைக்கு தேவை. சம்பளம் மாதம் 80,000 க்கு மேழ் சம்பாதிக்களாம். தங்குமிடம், சாப்பாடு இலவசம். 0767990133 45878 தாதிமார்கள் பல் வைத்தியசாலைக்கு அனுபவமுள்ள/அற்ற தாதிமார்கள் தேவை. 0722222867 45877 பாமசி பாமசிக்கு நன்கு அனுபவமுள்ள ஆண்/பெண் உடன் தேவை. 0754214451 45876
කාර්යාලීය සේවා *  Office Work *  அலுவலக வேலைகள்
ඔපරේටවරියක් උ/පෙළ සමත් පරිගණක දැනුමැති දුරකථන ඔපරේටවරියක් උවමනායි. 0775994296 49691 ලිපිකාරිණියක් දඹුල්ල උ/පෙළ සමත් පරිගණක දැනුමැති ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0772434588 49690 සේවිකාවක් නිට්ටඹුව අප ආයතනය සඳහා සේවිකාවක් ඉතා ඉතක්මනින් උවමනායි. 0725908775 49689
නිලධාරිණී අප ආයතනය සඳහා පාරිභෝගීක සම්බන්ධතා නිලධාරිණියක් උවමනායි. hr@oprin.lk 0114905757 49688 ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0773019345 49687 ලිපිකාරිණියන් උ/පෙළ සමත් අවු 18-30 පරිගණක දැනුමැති අවිවාහක ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0777884132 49686
ලිපිකාරිණියන් උ/පෙළ සමත් පරිගණක දැනුමැති ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0773473287 49685 ලිපිකාරිණියන් අපගේ ආයතනය සඳහා ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0713996902 49684 கணிணி இயக்குனர்கள் பெண் கணிணி இயக்குனர்கள் தேவை.பெண்கள் விஷேடம். 0777485616 45884
வேலையாள் ஆபீஸ் கிலார்க் வேலைக்கு தேவை. பெண். 0772037871 45883 வேலையாள் ஆபீஸ் ஒன்றிட்கு போட்டொகாபிம், பைன்டிங் மற்றும் ஏனைய வேலைகள் செய்யக்கூடிய அனுபவமுள்ள/அற்ற கொட்டாஞ்சேனையை வசிப்பிடமாக கொண்ட பெண்ணொருவர் தேவை. 0779795080 45882 அழுவளகம் அழுவளகம் ஒன்றிட்கு அலுவலக களங்சிய பகுதிகளில் உதவியாளராக பணிபுரிவதற்கு ஆட்கள் தேவை. 0717306549 45881
வேலை நிறுவனம் ஒன்றிற்கு வேலை உதவியாட்கள் தேவை. 0773600581 45870
මුද්‍රණ *  Printing *  அச்சுத்தொழில்
கிராபிக் டிசைனர், டைப் செட்டர் அச்சகத்திற்கு முழு நேர கிராபிக் டிசைனர், டைப் செட்டர் தேவை. திறமையை அனுசரித்து மாதம் 20,000 ரூபா வேதனம் தரப்படும். 0714022059 45889 டைப் செட்டிங், டிசைனிங் ப்ரின்டிங் நிறுவணம் ஒன்ரிட்கு கம்பியூட்டர் டைப் செட்டிங், டிசைனிங் மற்றும் பைன்டிங் செய்யக்கூடிய ஆண்/பெண் தேவை. 0773165557 45888 கிராபிக் டிசைனர் அச்சகத்திற்கு அனுபவமுள்ள கிராபிக் டிசைனர் தேவை. அத்துடன் உதவியாட்களும் தெவை. 0727118732 45887
சிலின்டர் மேஷின் ஆப்பரேட்டர் கொழும்பு 13 எமது அச்சகத்திற்கு சிலின்டர் மேஷின் ஆப்பரேட்டர் உடன் தேவை. அழையுங்கள். 0112542430 45885 டைபிங் கம்பியூட்டர் டைபிங் தமிழ், ஆங்கிளம் ஆகிய இரு மொழிகளிலும் அனுபவமுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கவும். 755030954 45886
රූපලාවන්‍ය *  Beauty Culture *  அழகுக்கலை
සේවකයින් සැලූන් එකක් සඳහා පිරිමි සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0771367553 49731 ශිල්පිනියන් මහනුවර සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු ශිල්පිනියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775541948 49730 ශිල්පිනියන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු ශිල්පිනියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0769242426 49729
ශිල්පිනියක් සැලූන් එකක් සඳහා සියලුම වැඩ දන්නා ශිල්පිනියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0769157993 49728 සේවක සේවිකාවන් බේරුවල සැලූන් එකක් සඳහා සේවක සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779225124 49727 பெண் வேலையாள் எமது சலூனிற்கு அனைத்து வேலைகளும் செய்யக்கூடிய ஒரு பெண் பில்லை தேவை. 0776524281 45894
சலூன் வேலை சலூன் ஒன்றிட்கு சிங்களம் தெரிந்த ஆண் ஒருவர் தேவை. 0772449778 45893 ஆண் வேலையாட்கள் கொழும்பு 5 சலூனிற்கு உடனடியாக ஆண் வேலையாட்கள் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0773311231, 0712311231 45892 முடி திருத்துனர் இளமையான திரமையான முடி திருத்துனர் ஒருவர் தேவை. கொழும்பு சுற்று புறத்தில் விசேஷம். 0726061805 45891
வேலைக்கு ஆட்கள் அழகு நிலையத்திற்கு வேலைக்கு ஆட்கள் தேவை. 0777687792 45890
ඇඟළුම් රෙදිපිළි *  Garments *  ஆடை
வேலையாட்கள் தையல் உதவிகு வேலையாட்கள் தேவை.பெண்கள் மாத்திரம். சாப்பாடு, தங்குமிடம் இலவசம். மாதம் 15,000/= வரை. 0770725502 45899 லைன் சூப்பர்வைசர் யாழ்பானம் ஆடை தொழிற்சாலைக்கு லைன் சூப்பர்வைசர் தேவை. 0717839975 45898 தைக்க நன்கு தைக்க தெரிந்த டெயிலர் ஆண்கள் தேவை. சமபளம் பேசித் தீர்மானிக்கப்படும். 0724118893 45897
வெட்டி தைக்க தையல் நிலையத்திற்கு தானகவே வெட்டி தைக்க தெரிந்த தங்கி வேலை செய்ய கூடிய டெயிலர் தேவை. 0714896717 45896 ஆடைகள் தைக்க புதிதாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கான ஆடைகள் தைக்க கூடிய நம்பிக்கையான ஒரு பெண் தேவை. 0777577345 45895
කාර්මික *  Mechanical *  இயந்திர
කාර්මිකයින් අප ආයතනය සඳහා වීල් එලයින්මන්ට් හා ටයර් වැඩ සඳහා කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0382243244 49649 වෑල්ඩින් මීගමුව අප ආයතනය සඳහා වෑල්ඩින්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777554433 49648 සේවකයින් අප ආයතනය සඳහා යකඩ වැඩකරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0712318749 49647
බාස්වරුන් ත්‍රීවිල් සර්විස් සෙන්ටර් එකක් සඳහා බාස්වරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0724772207 49646 කාර්මිකයින් මනා පළපුරුදු වාහන විදුලි කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777383307 49645 සේවකයෙකු ටයර් කඩයක නැවතී සේවය කළහැකි සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112834078 49644
සේවකයින් වාහන සේවා ආයතනයක විවිධ තනතුරු සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714134899 49643 කාර්මිකයින් අප ආයතනය සඳහා ඔටෝ ඒ/සී කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0722272894 49642 කාර්මිකයින් අප ආයතනය සඳහා පළපුරුදු විදුලි නඩත්තු කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0712752601 49641
කාර්මිකයින් අප ආයතනය සඳහා වෙල්ඩින් කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718366129 49640 ටින්කර්/මැකැනික් අප ආයතනය සඳහා දක්ෂ පළපුරුදු ටින්කර්/මැකැනික්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773016226 49639 வெல்டிங் பாஸ் தெமட்டகொடை வெல்டிங் பாஸ் ஒருவர் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. மற்றவை பேசித் தீர்மானிக்கலாம். 0777431357, 0777865492 45903
வெல்டிங் பாஸ் தனியார் நிறுவணமொன்றிட்கு வெல்டிங் பாஸ் உடன் தேவை. தங்குமிட வசதி ஏற்பாடு செய்து தரப்படும். 0778136527 45902 பயிளுணர்கள் ரோலிங் ஷட்டர் மற்றும் வெல்டிங் நிறுவணத்திற்கு பயிளுணர்கள் சேர்த்து கொள்ளப்படுவர். சாப்பாடு, தங்குமிட வசதி உண்டு. 0777721152 45901 வேலையாட்கள் வாகன சேவிஸ் ஸ்டேஷனிற்கு வேலையாட்கள் தேவை. சகல வசதிகளும் உண்டு. 0777390276 45900
வெல்டிங் வத்தளை இரும்புக் கூரை வேலைக்கு வெல்டிங் ஆட்கள் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0776268827 45867
හෝටල් සහ බේකරි *  Hotel & Bakery *  ஹோட்டல் / பேக்கரி
බාස් කෙනෙකු මීගමුව අපගේ රෙස්ටුරන්ට් එක සඳහා කොත්තු/ෂෝටීස් බාස් කෙනෙකු උවමනායි. 0766199957 49761 සේවකයින් විවිධ තනතුරු සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0718588342 49760 සේවකයින් අපගේ රෙස්ටුරන්ට් එක සඳහා පළපුරුදු කෝකිවරු/හෙල්පර්වරු උවමනායි. 0775931727 49759
බාස් කෙනෙකු අපගේ රෙස්ටුරන්ට් එක සඳහා බාස් කෙනෙකු උවමනායි. 0763165865 49758 සේවකයින් අපගේ කෑම කඩයේ විවිධ තනතුරු සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0752683339 49757 සේවකයින් අපගේ ගෙස්ට් හවුස් එකෙහි විවිධ තනතුරු සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0777271434 49756
බාස් කෙනෙකු අපගේ ආයතනයට පළපුරුදු ආප්ප ඩාස් කෙනෙකු උවමනායි. 0777661627 49755 සේවකයින් අපගේ හෝටලයේ විවිධ තනතුරු සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0788230044 49754 සේවකයින් අපගේ හෝටලයේ විවිධ තනතුරු සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0770274242 49753
බාස් කෙනෙකු අප ආයතනයට මනා පළපුරුදු ඇති කොත්තු බාස් කෙනෙකු උවමනායි. 0777661627 49752 චෙෆ් අප ආයතනයට මනා පළපුරුදු ඇති ෆරයිඩ් රයිස් චෙෆ් කෙනෙකු උවමනායි. 0777661627 49751 වේටර්වරුන් ප්‍රධාන පෙළේ උත්සවශාලාවක් සඳහා වේටර්වරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770039832 49750
සේවකයින් අපගේ ආපනශාලවේ විවිධ තනතුරු සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777440778 49749 කුක් අපගේ ආයතනය සඳහා කුක් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0719802424 49748 සේවකයෙකු නැවතී සේවය කිරීමට සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0766473787 49747
බාස් කෙනෙකු රයිස් ඇන්ඩ් කරි/කොත්තු බාස් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0778873821 49746 සේවකයින් අපගේ හෝටලයේ විවිධ තනතුරු සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0759762976 49745 කෝකිවරයෙකු හෝටලයක් සඳහා කෝකිවරයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0912254951 49744
පිරිසිදුකරන්නන් හෝටලයක් සඳහා පිරිසිදුකරන්නන් / අත්උදවුකරුවන් උවමනායි. 0113102924 49743 சமையற்காரர் 10 வருட அனுபவமுல்ல சமையற்காரர் ஒருவர் அனுபவமுள்ள வெயிட்டர் மற்றும் சமையலரை உதவியாலர் தேவை. 0714834840 45906 கோகிமார்கள் ராகம ஹோட்டலுக்கு கோகிமார்கள், ரொட்டி, அப்பம் பாஸ்மார்கள் தேவை. 0722244488 45905
வேலையாள் அப்பம், ரொட்டி போடத் தெரிந்தவர் தேவை. சம்பளம் 40,000/=. 0770630578 45904 கொக்கி ஹோட்டல் ஒன்றிற்கு கொக்கி ஒருவர் மற்றும் கொத்து பாஸ் ஒருவர் தேவை. 0770444876 45875 பேக்கரி வேளையாட்கள் அனுபவமுள்ள பேக்கரி வேளையாட்கள் தேவை. 0774922279 45874
රියදුරු *  Driving *  ஓட்டுனர்கள்
රියදුරන් නිවසේ සිට හයර් යෑම සඳහා ත්‍රීවිල් රථ රියදුරන් උවමනායි. 0112734304 49713 රියදුරෙකු නුගේගොඩ නිවසක සේවය සඳහා අවු 45 වැඩි රියදුරෙකු උවමනායි. 0773591657 49712 රියදුරන් බරවාහන රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 077772428 49711
රියදුරන් / සහයකයින් කන්ටනර් රථ රියදුරන් / සහයකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0763480300 49710 රියදුරෙකු අවු 40-60 රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0786677249 49709 රියදුරෙකු අවු 40-60 රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0322224104 49708
රියදුරන් / සහයකයින් වරායේ පළපුරුද්ද ඇති කන්ටේනර් රියදුරන් හා ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112259104 49707 රියදුරෙකු නිවසක සේවය සඳහා රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773951280 49706 රියදුරෙකු කාර්යාල ප්‍රවාහන බස් රථයක් සඳහා රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0766037256 49705
රියදුරෙකු අවු 40 අඩු ඩුවල් පර්පස් වාහන පැදවීය හැකි අවු 3 පළපුරුද්ද ඇති රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0114377239 49704 රියදුරන් ඩිලිවරි වෑන් රථ සඳහා රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773119952 49703 රියදුරෙකු පාසැල් වෑන් රථයක් සඳහා අවු 30 වැඩි රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770333501 49702
රියදුරන් ඩිමෝ බට්ටන් දෙකක සේවය සඳහා රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0765493334 49701 රියදුරෙකු නිවසක සේවය සඳහා දිනපතා පැමිණිය හැකි රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112945880 49700 රියදුරෙකු නිවසක සේවය සඳහා රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777066317 49699
රිියදුරන්/කොන්දොස්තර බස් රථයක් සඳහා රියදුරෙකු/කොන්දොස්තර ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. (NTC)) 0776302998 49698 රියදුරන් මැක්සිමෝ ලොරි රථ පළපුරුදු රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0717923698 49697 රියදුරන් මීගමුව පළපුරුදු රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779885157 49696
රියදුරෙකු/කොන්දොස්තර බස් රථයක් සඳහා රියදුරෙකු/කොන්දොස්තර ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777759129 49695 රියදුරෙකු නිවසක් සඳහා අවු 50-60 රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0774426443 49694 රියදුරන් අපගේ ආයතනය සඳහා අවු 40 අඩු රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777785480 49693
රියදුරන් / සහයකයින් අඩි 14 1/2 ලොරියක් සඳහා රියදුරන් / සහයකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770709292 49692 சாரதி கொழும்பு தனியார் நிறுவனத்திற்கு முச்சக்கர வண்டி சாரதி உடன் தேவை. 0712733301 45911 சாரதி வத்தளை 50 வயதிற்கு மேற்பட்ட அனுபவமுள்ள சாரதி தேவை. 0773856376 45910
டிரைவர் கோதுமை மா கம்பெனிக்கு ஹெவி வேஹிச்லே டிரைவர் தேவை. கொழும்பு பாதை தெரிந்தவராக இருத்தல் வேண்டும். 0775788163 45909 கார் டிரைவர் வீட்டு வேலைக்கான கார் டிரைவர் தேவை. வெள்ளவத்தை அருகாமையில் உள்ளவர்கள் விரும்பத்தக்கது. 077802498 45908 ஓட்டுனர் கொழும்பு ஏற்றுமதி தொழிற்சாலைக்கு 40 அடி கண்டைனர் வாகனத்திற்கு ஓட்டுனர் தேவை. உயர்ந்த சம்பளம் மற்றும் இலவச தங்குமிட வசதி. 0766910245 45907
ආරක්ෂක නිලධාරීන් *  Security *  பாதுகாப்பு
ආරක්ෂක නිලධාරීන් විවිධ නගර සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් උවමනායි. 0777256352 49726 නිලධාරිණී/නිලධාරීන් විවිධ නගර සඳහා JSO/OIC/ ආරක්ෂක නිලධාරීන්/නිලධාරිනියන් උවමනායි. 0718126156 49725 ආරක්ෂක නිලධාරීන් විවිධ නගර සඳහා SSO/OIC/LSO/VO/so ආරක්ෂක නිලධාරීන් උවමනායි. 0768228200 49724
ආරක්ෂක නිලධාරීන් විවිධ නගර සඳහා JSO/SSO/OIC/LSO/VO ආරක්ෂක නිලධාරීන් උවමනායි. 0778924495 49719 ආරක්ෂක නිලධාරීන් අවු 30-45 ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0765333818 49723 ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉදිකිරීම් ආයතනයක් සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0784580126 49722
ආරක්ෂක නිලධාරීන් විවිධ නගර සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777809148 49721 පරීක්ෂකවරු අප ආයතනය සඳහා වැඩ පරීක්ෂකවරු උවමනායි. 0775978037 49720 பாதுகாப்பு உத்தியோகத ஆண்/பெண் பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர்கள் தேவை. 18 - 65 வயது. சம்பளம் + ஓடீ 40,000/= சப்பாடு தங்குமிடம் இலவசம். 0771020619 45916
காவளாலி இரவு காவளாலி தேவை. கொழும்பு 0773595215 45915 காவலாளர் வத்தலை காவலாளர் தேவை. 50 வயதிற்கு மேற்பட்ட தங்கக்கூடிய ஒருவர் தேவை. 0727237070 45914 பாதுகாவளர் வத்தலை தொழிர்சாலைக்கு பாதுகாவளர் தேவை. 50 வயதுக்கு குறைந்த ஆங்கிள அறிவுடையவர்கள் உடனடியாக தொடர்பு கொள்ளவும். 0727404445 45913
பாதுகாவலர் தொழிற்சாலை ஒன்றிட்கு பாதுகாவலர் தேவை. சம்பளம் பேசித்தீர்மானிக்கப்படும். 50 வயதுக்கு குறைந்தவர்கள். 0727404445 45912
ඉදිකිරීම් කටයුතු *  Construction *  கட்டடம்
සේවකයින් ඉදිකිරීම් සමාගමක් සඳහාසේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779992118 49682 පෙදරේරු අපගේ ආයතනය සඳහා පෙදරේරුකරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718022838 49681 බාස්වරුන් දක්ෂ මේසන් බාස්වරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777580193 49680
කාර්මිකයින් වඩු කාර්මිකයින්/ මැෂින් ඔපරේටර් හා ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773433567 49679 සේවකයින් දක්ෂ ලී බඩු නිෂ්පාදන ආයතනයක් සඳහා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ හෝ වෙනත් ආයතනයක පුහුණුව ලත් සිසුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777498251 49678 බාස්වරුන්/ගෝලයින් කළුතර දක්ෂ මේසන් බාස්වරුන්/ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0774172177 49677
බාස්වරුන්/ගෝලයින් දක්ෂ වඩු බාස්වරුන්/ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775249997 49676 කාර්මිකයින් දක්ෂ වඩු කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0715642920 49675 බාස්වරුන්/ගෝලයින් දක්ෂ ටයිල් බාස්වරුන්/ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779998007 49674
බාස්වරුන් වැඩබිම් සඳහා මේසන් බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0722880144 49673 කාර්මිකයින් අපගේ ආයතනය සඳහා වඩු කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773433567 49672 පෙදරේරු අපගේ ආයතනය සඳහා පෙදරේරුකරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779297409 49671
බාස්වරුන් වැඩබිම් සඳහා දක්ෂ සැටලින් බාස්වරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0771834412 49670 வேலையாட்கள் மாத்தலை கட்டிடப்பொருல் உற்பத்தி நிறுவணம் ஒன்றிட்கு ஆண்/பெண் இருவர் தங்கி வேலை பார்க்க தேவை. 0716516201 45919 மேசன் பாஸ் மேசன் பாஸ் மற்றும் வேலையாட்கள் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0725582889 45918
மேசன் பாஸ் கட்டிட கம்பெனிக்கு மேசன் பாஸ் மற்றும் லேபர்ஸ் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0728013100 45917 மேசன்மார் தெஹிவளை மேசன்மார் கையுதவியாளர்கள் நீண்ட நாள் வேலைக்கு தேவை. 0726755639 45869 ஊளியட்கள் கட்டிட நிர்மான நிறுவனம் ஒன்றிற்கு ஊளியட்கள் தேவை. 0772984998 45868
කර්මාන්ත ශාලා *  Factory *  தொழிற்சாலை
ஊழியர்கள் தொழிற்சாலை ஒன்றிட்கு ஊழியர்கள் தேவை. உடன் தொடர்பு கொள்ளவும். 0115339002 45923 வேலையாட்கள் பிரபல தொழிற்சாலைக்கு வேலையாட்கள் தேவை. 0766910244 45922 வேலைக்கு பெண்கள் பொதியிடல் வேலைக்கு பெண்கள் தேவை.நூல், கிலோஸ் வயது 18 - 30. சம்பளம் 15,000 - 23,000. உணவு, த்ங்குமிடம் குறைந்த விலையில். 0715222967 45921
வேலையாட்கள் ஜேம், பிச்கட், பால்மா உற்பத்தி நிலையத்டிற்கு ஆண்/பெண் 4. இனைத்துக்கொள்ளப்படுவர். அழையுங்கள். 0765433264 45920 வேலையாட்கள் தொழிற்சாலைக்கு வேலையாட்கள் தேவை. மாத சம்பளம் 30,000. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0750265707 45873
ගෘහ සේවා *  Domestic *  வீட்டுப்பணி
ගෘහ සේවිකා අපගේ නිවසේ නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0766741598 49669 ගෘහ සේවිකා අපගේ නිවසේ සේවය සඳහා අවු 40 වැඩි ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0112692858 49668 ගෘහ සේවිකා මීගොඩ අපගේ නිවසේ සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0779832580 49667
ගෘහ සේවිකා අපගේ නිවසේ නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0775467964 49666 ගෘහ සේවිකා අපගේ නිවසේ නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0710591559 49665 ගෘහ සේවිකා අපගේ නිවසේ සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0714519940 49664
ගෘහ සේවිකා අපගේ නිවසේ නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0712705181 49663 ගෘහ සේවික අපගේ නිවසේ සිටින පියා බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකයෙකු උවමනායි. 0774636158 49662 ගෘහ සේවිකා අපගේ නිවසේ සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0767633031 49661
ගෘහ සේවිකා අපගේ නිවසේ අවු 1 1/2 දරුවෙකු බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0775843455 49660 ගෘහ සේවක ඔත්පල වු රෝගීයෙකු බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකයෙකු උවමනායි. 0763760154 49659 ගෘහ සේවිකාවන් දරුවන් බලා ගැනීම/රෝගීන් බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවන් උවමනායි. 0776967440 49658
ගෘහ සේවක අපගේ නිවසේ සේවය සඳහා ගෘහ සේවකයෙකු උවමනායි. 0777724628 49657 ගෘහ සේවිකා දෙදෙනෙකුගෙන් යුත් පවුලක් සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0778107529 49656 ගෘහ සේවිකා අපගේ නිවසේ සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0702054540 49655
ගෘහ සේවිකා වෛද්‍යවරියගේ නිවසේ සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0776550716 49654 ගෘහ සේවිකා අපගේ නිවසේ රෝගී මව බලාගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0773179261 49653 ගෘහ සේවිකා අපගේ නිවසේ නැවතී සේවය සඳහා අවු 50 අඩු ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0776244488 49652
ගෘහ සේවිකා අපගේ නිවසේ සේවය සඳහා අවු 45 අඩු ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0778457788 49651 ගෘහ සේවිකා අපගේ නිවසේ සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0717851423 49650 பணிப்பெண் கொழும்பு தங்கியிருந்து வேலை செய்வதற்கு ஒரு பணிப்பெண்ணும் ஒரு பையனும் தேவை. 0729233353 45928
பணிப்பெண் வயதான ஒருவரை பார்து கொள்ள 50 - 60 வயதுக்குற்பட்ட பெண் ஒருவர் தேவை. அடையாள அட்டையுடன் தொடர்பு கொள்ளவும். 0776969610 45927 பணிப்பெண் 3பேர் கொண்ட குடும்பமொன்றில் தங்கியிருந்து வேலை செய்ய நன்கு சமைக்க தெரிந்த 35 வயதுக்குற்பட்ட பணிப்பெண் தேவை. சம்பளம் 15,000 - 20,000. 0777125981 45926 வீட்டு பணிப்பெண் வீட்டில் தங்கி வேலை செய்வதற்கு வீட்டு பணிப்பெண் தேவை. 0777165154 45925
வேலயாள் வீட்டை துப்புரவாக்கி இஸ்திரி போடல் உணவு பரிமாரல் என்பனவற்றில் அனுபவமுள்ள 30 - 40 வயதிற்கு இடைபட்ட ஆண் தேவை. 0777585998 45924
කම්කරු *  Labour *  தொழிலாளர்கள்
කම්කරු පවුලක් ඉඩමකට රබර් කිරි කැපීමට මැදි වයසේ කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0703878467 49740 කම්කරු පවුලක් වත්තකට කිරි ගවයන් බලා ගැනීම කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770588284 49739 සේවකයින් බුලත් වගාවක් සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0763942973 49738
කම්කරු පවුලක් බිත්තර කිකිළි ගොවිපළක් සඳහා කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773043162 49737 කම්කරු පවුලක් පොල් වත්තක නැවතී සේවය සඳහා කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779699062 49736 කම්කරු පවුලක් ගොවිපළක් සඳහා කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718499175 49735
කම්කරු පවුලක් බිත්තර කිකිළි ගොවිපළක් සඳහා කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777870679 49734 සේවක සේවිකාවන් අප නිවසේ හා වත්තේ සේවය කිරීමට සේවක සේවිකාවන් උවමනායි. 0777575033 49733 කම්කරු පවුලක් බට් රබර් කිරි කැපීම සඳහා දක්ෂ කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0713112546 49732
ஊழியர்கள் நந்தன வர்த்தக நிலையத்திற்கு ஆண் ஊழியர்கள் தேவை. உணவு, தங்குமிடம் இலவசம். 0756107933 45934 மேசன் பாஸ் தனியார் கட்டிடத்திற்கு மேசன் பாஸ் மற்றும் கூலி ஆட்கள் தேவை. தகுந்த சம்பளம் வழங்கப்படும். 0773224335 44161 வேலையாட்கள் வெள்ளவத்தை கார் வாஷ்ற்கு கார் கழுவுவதற்கு வேலையாட்கள் தேவை 0712388478 44162
ஊழியர் கம்பகா சன்ரைஸ் ஸ்டேல் நிறுவணத்திற்கு ஊழியர் தேவை. உணவு, தங்குமிடத்துடன் சம்பளம். 25,000/=. 0765304533 44163 ஊழியர்கள் இரப்பர் புஷ் வேலைத்தளத்கிற்கு ஊழியர்கள் தேவை. உயர் சம்பளம். 0720547036 44164
විවිධ *  Other *  வேறு
வேலையாட்கள் வேலையாட்கள் காட் போட் தயாரிக்கும் நிறுவணத்திற்கு வேலையாட்கள் தேவை. 18 - 25 வயது வரை. காலை பகல் உணவு வழங்கப்படும். தங்குமிட வசதி வழங்கப்படும். 0766554624 45933 சுத்திகரிப்பாளர் ஒட்டோ மொபைல் நிறுவணத்திற்கு சுத்திகரிப்பாளர் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. சம்பளம் பேசித் தீர்மானிக்கப்படும். 0770023677 45932 வேலை வாய்ப்பு கொழும்பு 13 ஆண்/பெண் உடனடி வேலை வாய்ப்பு தகைமை. ஓ எல் கணித பாடம் உற்பட 6 பாடங்களில் சித்தி, வெளிநாடு பயிற்சியோடு உயர் வருமானம். 0773656246 45931
துண்டுப்பிரசுரம் விணியோகம் கல்வி நிறுவணமொன்றிட்கு துண்டுப்பிரசுரம் விணியோகிப்பதற்கு 18 - 50 வயதுக்கு உற்பட்டவர் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0777844133 45930 கஸ்டமர் கெயார் பிரபல கேட்டரிங் நிறுவணத்திற்கு கஸ்டமர் கெயார் ஆண்கள் தேவை. வயது 20 - 30. மூன்று வேலை உணவு, தங்குமிடம் இலவசம். சிறந்த சம்பளம். உடன் தொடர்பு கொள்ளவும். 0773114737 45929 காஸ் கட்டர் காஸ் கட்டர் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0776933307 45872
வேலையாட்கள் கடவத்தை மரக்கறி கடை ஒன்றிற்கு வேலையாட்கள் தேவை. சம்பளம 30,000. 0112975115 45871
X
To advertise vacancies: ads@topjobs.lk or call [ Mon-Fri | 8.30 am - 5.00 pm ]
Siumali 076 910 8476
Vindya 076 893 8443
Silmiya 076 910 8691
Sajani 076 910 8766
Kaushani 076 910 8926
(International: Prefix the number with '+94' e.g. +94 76 910 8691)


(+94) 11 776 5645, (+94) 11 776 5600 [ Mon-Fri | 8.30 am - 5.00 pm ]
support@topjobs.lk
(+94) 11 776 5645, (+94) 77 391 8922
support@topjobs.lk
Copyright © 2006-2014 topjobs All Rights Reserved.   |   Designed for 1024 x 768 resolution
bottom