මූල්‍ය ගිණුම්කරණය *  Accounting *  கணக்கிடல் Open Close
48995 Accounts Assistant Wanted Accounts Assistant. Age 25-30. A/L.AAT. 4 years experience. 0112852820 2017-03-16 2017-03-30
48994 Trainee Wanted Accounts Trainee for group of company. Age below 22. A/L pass. 0112590200 2017-03-16 2017-03-30
48993 Accounts Assistant Wanted Accounts Assistant. Salary Rs. 20000/= am@pioneer.lk 0714363668 2017-03-16 2017-03-30
48992 Audit Wanted Snr.Audit staff. 0726323333 2017-03-16 2017-03-30
48991 Accountant Wanted female Accountant part qualified minimum 10 years experience up to final accounts and taxation. careerke@gmail.com 2017-03-16 2017-03-30
48990 Accountants/Audit Wanted 1 year experienced Accountants/Audit Supervisor. acsgopal@yahoo.com 2017-03-16 2017-03-30
48989 Accountant Wanted Retired Accountant. 0789494259 2017-03-14 2017-03-28
48988 Maharagama Accounts Assistant Wanted Accounts Assistant with experienced. / Clerk. QB.ab.graphics@hotmail.com 0777684899 2017-03-14 2017-03-28
48987 Accountant Wanted experienced Accountant. srilanka1@hotelsa.es 0313122122 2017-03-14 2017-03-28
48968 ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0727779495 2017-03-14 2017-03-28
48967 ලිපිකරු/ලිපිකාරිණි අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති ගිණුම් ලිපිකරු/ලිපිකාරිණි උවමනායි. 0775706489 2017-03-14 2017-03-28
48966 ලිපිකාරිණියක් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 0777725932 2017-03-14 2017-03-28
48965 ලිපිකාරිණියක් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 0755200300 2017-03-14 2017-03-28
48964 කළමණාකරුවන් දිනපතා අලෙවි ලේඛන මුදල් වර්තා සැකසීම පිළිබඳව පළපුරුද්දක් ඇති මහතුන් උවමනායි. 0777808016 2017-03-14 2017-03-28
48963 ලිපිකරුවෙකු අප ආයතනය සඳහා පුහුණූවන ගිණුම් ලිපිකරුවෙකු උවමනායි. අවු 23 අඩු උ/පෙළ වානිජ සමත් දෙමළ කථා කිරීමට හැකිවිය යුතුයි. primedare.muditha@yahoo.com 0766057277 2017-03-14 2017-03-28
48962 සේවිකාවන් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් පිළිබඳ දැනුමක් ඇති සේවිකාවන් උවමනායි. 0773447679 2017-03-14 2017-03-28
48961 දෙහිලව ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් අප ආයතනය සඳහා AAT 1 level සමත් ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 0767294010 2017-03-14 2017-03-28
48960 ගිණුම් සහයක අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් සහයකයින් උවමනායි. info@libertymotors.lk 2017-03-14 2017-03-28
48959 Accounts Assistant අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් සහකාරිණියක් E-mail - finance@fortressdeve.lk උවමනායි. 2017-03-14 2017-03-28
48958 ලිපිකාරිණියක් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0114386212 2017-03-14 2017-03-28
48957 ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0114527447 2017-03-14 2017-03-28
48956 සේවකයෙකු අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරුවෙකු උවමනායි. 0772513099 2017-03-14 2017-03-28
48955 පානදුර ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0702256004 2017-03-14 2017-03-28
48954 ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා උ/පෙළ සමත් ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0779284184 2017-03-14 2017-03-28
48953 ලිපිකරුවෙකු අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකරුවෙකු උවමනායි. 0771935915 2017-03-14 2017-03-28
48952 ලිපිකරුවෙකු අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකරුවෙකු උවමනායි. 077156661 2017-03-14 2017-03-28
වෙළඳ අලෙවිකරණය *  Sales *  விற்பனை Open Close
49115 සේවක/සේවිකාවන් අපගේ ආයතනය සඳහා සේවක/සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0719218854 2017-03-19 2017-04-02
49114 සේවක/සේවිකාවන් අපගේ වෙළඳසැල සඳහා සේවක/සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0722138169 2017-03-19 2017-04-02
49113 සේවකයින් සිල්ලර වෙළඳසැල සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0769267176 2017-03-19 2017-04-02
49112 සේවකයින් අපගේ වෙළඳසැල සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773274585 2017-03-19 2017-04-02
49111 සහයිකාවක් අපගේ වෙළඳසැල සඳහා වෙළඳ සහයිකාවක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770174422 2017-03-19 2017-04-02
49110 පුහුණු/නුපුහුණු ෆාමසියක් සඳහා පු/නු සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773648562 2017-03-19 2017-04-02
49109 සේවිකාවන් අපගේ වෙළඳසැල සඳහා සිංහල/දෙමළ සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0756856322 2017-03-19 2017-04-02
49108 අලෙවිකරුවන් ඉඩම් අලෙවියට අලෙවිකරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0114380110 2017-03-19 2017-04-02
49107 සෙල්ස් රෙප්වරු විදුලි උපකරණ බෙදාහරින වෙළඳසැලක් සඳහා සෙල්ස් රෙප්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714732796 2017-03-19 2017-04-02
49106 ගණේමුල්ල සේවක/සේවිකාවන් අපගේ වෙළඳසැල සඳහා සේවක/සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779847659 2017-03-19 2017-04-02
49105 සේවිකාවන් අපගේ වෙළඳසැල සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777531070 2017-03-19 2017-04-02
49104 සේවකයින් වාහන අමතර කොටස් වෙළඳසැල සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0712223139 2017-03-19 2017-04-02
49103 සේවක/සේවිකාවන් අපගේ වෙළඳසැල සඳහා සේවක/සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777845988 2017-03-19 2017-04-02
49102 සේවකයින් ජූස් බාර් එකක් සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777657853 2017-03-19 2017-04-02
49101 සේවක/සේවිකාවන් අපගේ වෙළඳසැල සඳහා සේවක/සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775677703 2017-03-19 2017-04-02
49100 අලෙවිකරුවන් අපගේ වෙළඳසැල සඳහා පු/නු සෙල්ස් රෙප්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718546341 2017-03-19 2017-04-02
49099 අලෙවිකරුවන් අපගේ වෙළඳසැල සඳහා සෙල්ස් රෙප්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0756030236 2017-03-19 2017-04-02
49098 සෙල්ස් රෙප්වරු අපගේ වෙළඳසැල සඳහා සෙල්ස් රෙප්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0334933493 2017-03-19 2017-04-02
49097 සේවිකාවන් අපගේ වෙළඳසැල සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 077654527 2017-03-19 2017-04-02
49096 සේවිකාවන් අපගේ වෙළඳසැල සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0712177184 2017-03-19 2017-04-02
49095 සේවකයින් සිල්ලර බඩු වෙළඳසැලක් සඳහා පළපුරුදු සේවයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714704233 2017-03-19 2017-04-02
49094 සේවිකාවන් අප ආයතනයට පු/නු වෙළඳ සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770422936 2017-03-19 2017-04-02
49093 සේවිකාවන් අප ආයතනයට වෙළඳ සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775635814 2017-03-19 2017-04-02
45866 வத்தளை விற்பனை பிரதிநிதிகள் பெயின்ட் கம்பெனிக்கு விற்பனை பிரதிநிதிகள் தேவை. மோட்டார் சைக்கிள் உள்ளவர்கள் விரும்பத்தக்கது. 0757814814 2016-09-27 2017-06-27
45865 பத்தரமுல்ளை விற்பனையாளர்கள் நகைக்கடை விற்பனை நிலையத்திற்கு அனுபவமுள்ள விற்பனையாளர்கள் தேவை. தங்குமிட வசதி வழங்கப்படும. 0718426815, 0727426815 2016-09-27 2017-06-27
45862 தெஹிவளை சேல்ஸ் கர்ல்ஸ் பாமசிக்கு சேல்ஸ் கர்ல்ஸ்/பாய்ஸ் உடன் தேவை. 0775770432 2016-09-27 2017-06-27
45863 சேல்ஸ் கொழும்பில் உள்ள சில்லறை கடைக்கு ௨௫ வயதிற்குட்பட்ட மழையாக தமிழ் இளைஞன் தேவை. மாத சம்பளம் 36000. 0754918984 2016-09-27 2017-06-27
45864 விற்பனையாளர்கள் செட்டியார் தெரு பிரபல நகை கடைக்கு அனுபவமுள்ள விற்பனையாளர்கள் தேவை. 0772225122 2016-09-27 2017-06-27
තොරතුරු තාක්ෂණය *  Information Technology *  தகவல் தொழில்நுட்பம் Open Close
49150 හෝමාගම සේවිකාවක් කාර්යාලයක් සඳහා පරිගණක දැනුමැති සේවිකාවක් උවමනායි. 0112175755 2017-03-20 2017-04-03
49149 කුරුණෑගල සේවිකාවක් නීතීඥ කාර්යාලයක් සඳහා පරිගණක දැනුමැති සේවිකාවක් උවමනායි. 0372222541 2017-03-20 2017-04-03
49148 කොට්ටාව සේවිකාවක් අපගේ ආයතනය සඳහා ටයිප් සෙටින් දන්නා සේවිකාවක් උවමනායි. 0112782727 2017-03-20 2017-04-03
49147 Graphics Designers අපගේ ආයතනය සඳහා පු/නු පිරිමි Graphics Designers උවමනායි. 0719484498 2017-03-20 2017-04-03
49146 සේවකයින් අපගේ ආයතනය ග්‍රැෆික් දැනුමැති සේවිකයින් උවමනායි. 0723403119 2017-03-20 2017-04-03
49145 කැළණිය සේවිකාවන් අපගේ ආයතනය සඳහා ටයිප් සෙටින්/ග්‍රැෆික් දැනුමැති සේවිකාවන් උවමනායි. 0718025780 2017-03-20 2017-04-03
49144 සේවක සේවිකාවන් අපගේ ආයතනය සඳහා ටයිප් සෙටින්/ග්‍රැෆික් දැනුමැති සේවක සේවිකාවන් උවමනායි. 0112835511 2017-03-20 2017-04-03
49143 සේවිකාවක් අපගේ ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති සේවිකාවක් උවමනායි. 0718680066 2017-03-20 2017-04-03
49142 Graphics Designer අපගේ ආයතනය සඳහා Graphics Designer කෙනෙකු උවමනායි. 0773624483 2017-03-20 2017-04-03
49141 සේවක සේවිකාවන් අපගේ ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති සේවක සේවිකාවන් උවමනායි. 0773706429 2017-03-20 2017-04-03
49046 Assistant Wanted female Office Assistant for a recruitment company. 071598898 2017-03-17 2017-03-31
49045 Colombo 8 Typist Wanted Typist for our company. 483611@gmail.com Salary Rs. 20000/= 2017-03-17 2017-03-31
49044 Web Designer Wanted Part time Web Designer with good English. 0772969371 2017-03-17 2017-03-31
49043 Draftsman Wanted Auto Cad Draftsman. 0779530831 2017-03-17 2017-03-31
48951 Graphics Designer අප ආයතනයට ග්‍රැෆික් ඩිසයින්වරු උවමනායි. 0719550011 2017-03-13 2017-03-27
48950 ටයිප් සෙටින් අප ආයතනයට ටයිප් සෙටින් සඳහා සේවිකාවක් උවමනායි. 0723310186 2017-03-13 2017-03-27
48949 ග්‍රැෆික් අප ආයතනයට ග්‍රැෆික් ඩිසයින්වරු උවමනායි. 0713409609 2017-03-13 2017-03-27
48948 ඔපරේටවරියක් අප ආයතනයට පරිගණක ඔපරේටවරියක් උවමනායි. 0714631499 2017-03-13 2017-03-27
48947 පුහුණු/නුපුහුණු අප ආයතනයට ටයිප් සෙටින් / ග්‍රිෆික් සඳහා පු/නු සේවකයින් උවමනායි. 0112298150 2017-03-13 2017-03-27
48946 සේවකයින් අප ආයතනයට පු/නු ග්‍රැෆික් ඩිසයින්වරු හා ඩිජිටල් ප්‍රින්ටින් ඔපරේටර්වරු උවමනායි. 0772741654 2017-03-13 2017-03-27
48945 රත්මලාන සේවකයින් පරිගණක දැනුමැති සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0723087141 2017-03-13 2017-03-27
48944 සේවක සේවිකාවන් වෙළඳසැලක් සඳහා පරිගණක දන්නා සේවක සේවිකාවන් උවමනායි. 0718184562 2017-03-13 2017-03-27
48943 ටයිප් සෙටින් අප ආයතනයට ටයිප් සෙටින් සඳහා සේවිකාවන් උවමනායි. 0112894040 2017-03-13 2017-03-27
48942 ග්‍රැෆික් අප ආයතනය සඳහා පු/නු ග්‍රැෆික් ඩිසයින්වරු/වරියන් උවමනායි. 0772008016 2017-03-13 2017-03-27
48941 සේවිකාවක් නිවසේ නැවතී සේවය කිරීමට සේවිකාවක් උවමනායි. 0777877280 2017-03-13 2017-03-27
48940 මහරගම ශිල්පීන් පරිගණක හාඩ්වෙයාර් පළපුරුදු ශිල්පීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112840470 2017-03-13 2017-03-27
48939 නුගේගොඩ සේවකයෙකු පරිගණක හොඳින් දන්නා සේවකයෙකු උවමනායි. 0112801100 2017-03-13 2017-03-27
ගුරුවරුන් *  Teaching *  ஆசிரியர்கள் Open Close
49244 Teacher Wanted Teacher for grade 8 boy for Cambridge. All main subjects. 3 days for a week. Home visiting. Payment as a Salary end of 12 lessons. Rs. 20000/= Contact only Sunday. 0773407777 2017-03-24 2017-04-07
49232 Teacher Wanted Teacher for 9 years old boy for school. 0777853155 2017-03-24 2017-04-07
49231 Vacancy Wanted Montessori trained or studied up to A/L an active young girl. 0774074796 2017-03-24 2017-04-07
49230 Kelaniya Teachers Wanted English medium pre-school Teachers. Age under 35. 0776003620 2017-03-24 2017-04-07
49229 ගුරුවරියන් පෙර පාසලක් සඳහා පු/නු ගුරුවරියන් ගුරු සහයකයින් උවමනායි. 0114386043 2017-03-24 2017-04-07
49228 සහයකයෙකු අධ්‍යපන ආයතනයක් සඳහා සහයකයෙකු උවමනායි. 0777741351 2017-03-24 2017-04-07
49227 Kottawa Teacher Wanted Assistant Teacher for our English Institute. 0774696299 2017-03-24 2017-04-07
49226 හිමිනමක් මූලික පිරිවෙනකට සිංහල විෂය සඳහා නේවාසික හිමිනමක් උවමනායි. 0755437482 2017-03-24 2017-04-07
49225 ගුරුවරියක් පෙර පාසලක් සඳහා පු/නු ගුරුවරියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. O/L , A/L සමත් විය යුතුයි. 0771248803 2017-03-24 2017-04-07
49224 සේවිකාවක් දිවා සුරැකුම් ආයතනයක් සඳහා සේවිකාවක් උවමනායි. 0715130131 2017-03-24 2017-04-07
49014 මහනුවර ගුරුවරියන් පෙර පාසලක් සඳහා පු/නු ගුරුවරියන් උවමනායි. 0777545590 2017-03-17 2017-03-31
49013 ගුරුවරියක් නිවසකට පැමිණ ඉගැන්වීමට පෙර පාසල් ගුරුවරියක් උවමනායි. 0777370833 2017-03-17 2017-03-31
49012 ගුරුවරියන් පෙර පාසලක් සඳහා පු/නු ගුරුවරියන් උවමනායි. 0112410564 2017-03-17 2017-03-31
49011 ගුරු සහයිකාවන් පෙර පාසලක් සඳහා පු/නු ඉංග්‍රීසි දැනුුමැති ගුරු සහයිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773143388 2017-03-17 2017-03-31
49010 සේවිකාවක් අපගේ අධ්‍යාපන ආයතනය සඳහා සේවිකාවක් උවමනායි. සා/පෙළ සමත් අවු 25 අඩු 0715811360 2017-03-17 2017-03-31
49009 උපදේශක විවිධ නගර සඳහා පෙර පාසැල් පාඨමාලා ඉගැන්වීමට ගුරු උපදේශක උවමනායි. 0113102517 2017-03-17 2017-03-31
49008 ගුරුවරියක් පෙර පාසලක් සඳහා සුදුසුකම් ඇති ගුරුවරියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718115666 2017-03-17 2017-03-31
49007 ගුරුවරුන් විවිධ විෂයන් සඳහා ඉතා ඉක්මනින් ගුරුවරුන් උවමනායි. 0716608658 2017-03-17 2017-03-31
49006 ගුරුවරියන් පෙර පාසලක් සඳහා ගුරුවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773361982 2017-03-17 2017-03-31
49005 ගුරුවරියන් පෙර පාසලක් සඳහා ඉංග්‍රීසි දැනුමැති ගුරුවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777071616 2017-03-17 2017-03-31
සෞඛ්‍ය සේවා *  Healthcare *  சுகாதார சேவை Open Close
49190 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0710175524 2017-03-20 2017-04-03
49189 හබරණ තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0702514276 2017-03-20 2017-04-03
49188 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772307938 2017-03-20 2017-04-03
49187 තෙරපිවරුන්/වරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා තෙරපිවරුන්/වරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777907821 2017-03-20 2017-04-03
49186 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් හා කාර්යාල සහයකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0774514178 2017-03-20 2017-04-03
49185 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0766605157 2017-03-20 2017-04-03
49184 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද වෛද්‍ය ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0711418997 2017-03-20 2017-04-03
49183 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775756334 2017-03-20 2017-04-03
49182 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0115242766 2017-03-20 2017-04-03
49181 වෛද්‍යවරයෙකු ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා සර්වාංග වෛද්‍යවරයෙකු හා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0767619824 2017-03-20 2017-04-03
49180 නාවල තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775218809 2017-03-20 2017-04-03
49179 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0717109880 2017-03-20 2017-04-03
49178 වෛද්‍යවරයෙකු ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා වෛද්‍යවරයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0117700744 2017-03-20 2017-04-03
49177 වෛද්‍ය/තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් හා වෛද්‍යවරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0778540468 2017-03-20 2017-04-03
49176 වෛදවරුන් ආයුර්වේද පංචකර්ම ආයතනයක් සඳහා වෛද්‍යවරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0774680919 2017-03-20 2017-04-03
49175 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද පංචකර්ම ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772737058 2017-03-20 2017-04-03
49174 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද පංචකර්ම ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0114283916 2017-03-20 2017-04-03
49173 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0727244777 2017-03-20 2017-04-03
49172 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0766697816 2017-03-20 2017-04-03
49171 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0765540687 2017-03-20 2017-04-03
49170 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද පංචකර්ම ආයතනයක් සඳහා තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0117907147 2017-03-20 2017-04-03
49169 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772147956 2017-03-20 2017-04-03
49168 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0766299747 2017-03-20 2017-04-03
49167 අවිසාවේල්ල තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0717897873 2017-03-20 2017-04-03
49166 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0815727663 2017-03-20 2017-04-03
49165 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0728010101 2017-03-20 2017-04-03
48986 Pharmacist Wanted SLMC qualified Pharmacist, Radiographers for private Hospital. 0779016629 2017-03-14 2017-03-28
48985 Kirulapana Pharmacist Asst Wanted Pharmacist Asst. with experienced. 0112730567 2017-03-14 2017-03-28
48984 Doctor Wanted MBBs Doctor. 0772177593 2017-03-14 2017-03-28
48983 Doctor Wanted MBBS Doctor. 0713646427 2017-03-14 2017-03-28
45880 வேலையாட்கள் பாமசிக்கு அனுபவமுள்ள வேலையாட்கள் தேவை. ஆண்/பெண் இருபாலரும் விண்ணப்பிக்கலாம். 071914197 2016-09-27 2017-06-27
45879 பாமசியில் வேலை பாமசியில் வேலை செய்ய மழையகத்தை சேர்ந்த ஆண்/பெண் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0785008095 2016-09-27 2017-06-27
45878 பெண்கள் வேலைக்கு ஆயுர்வேத மத்திய நிலையத்திற்கு பயிற்சி பெற்ற 18 வயது தொடக்கம் 30 வயதிற்கு உட்பட்ட பெண்கள் வேலைக்கு தேவை. சம்பளம் மாதம் 80,000 க்கு மேழ் சம்பாதிக்களாம். தங்குமிடம், சாப்பாடு இலவசம். 0767990133 2016-09-27 2017-06-27
45877 தாதிமார்கள் பல் வைத்தியசாலைக்கு அனுபவமுள்ள/அற்ற தாதிமார்கள் தேவை. 0722222867 2016-09-27 2017-06-27
45876 பாமசி பாமசிக்கு நன்கு அனுபவமுள்ள ஆண்/பெண் உடன் தேவை. 0754214451 2016-09-27 2017-06-27
කාර්යාලීය සේවා *  Office Work *  அலுவலக வேலைகள் Open Close
49209 ශිල්පිනියක් සැලූන් එකක් සඳහා රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියක් උවමනායි. 0728817718 2017-03-23 2017-04-06
49202 Clerk Wanted Female Clerk for office work. 0777306770 2017-03-23 2017-04-06
49203 Vacancies Available few Vacancies in our office. info.micronet@dialognet.lk 0722397134 2017-03-23 2017-04-06
49201 Colombo 6 Office Assistant Wanted Office Assistant At least experience in retail. 0771106224 2017-03-23 2017-04-06
49200 Vacancies Wanted debt collector cum transport Assistant. for a firm. 0773574207 2017-03-23 2017-04-06
49199 Coordinator Wanted Service Coordinator with good English and Computer. weighrightmt@gmail.com 0772289018 2017-03-23 2017-04-06
49198 Personal Assistant Wanted Pa to assist MD in Business Coordination, Promotion, Communication, Filing.Age below 50. futurejob"kgrplanka.lk 2017-03-23 2017-04-06
49197 Vacancies Available few Vacancies in our office. Salary Rs. 25000-45000/= kensonlanka@gmail.com 0771383228 2017-03-23 2017-04-06
49196 Secretary Wanted a person with good command of English & Computer. 0112578520 2017-03-23 2017-04-06
49195 Computer Operator Wanted Computer Operator. Minimum 2 years experience. careerke@gmail.com 0719094692 2017-03-23 2017-04-06
49194 Kandy Vacancies Available few Vacancies in our office. Colombo, Kurunegala. 98/6, Suboodhipura, Baththaramulla. 2017-03-23 2017-04-06
49193 Rajagiriya Vacancies Available few Vacancies in our office. 0777251775 2017-03-23 2017-04-06
49192 Personal Assistant Wanted Personal Assistant (M/F) for few locations. Salary Rs. 60000+other ben. magavacancy@gmail.com 0113443918 2017-03-23 2017-04-06
49191 Nugegoda Cashier Wanted Female Cashier. Salary Rs. 18000/= 0714725698 2017-03-23 2017-04-06
49004 Clerk Wanted Clerk for a Lawyer's Office. hr@cmathew.com Salary Rs. 25000/= 0112697177 2017-03-16 2017-03-30
49003 Secretary Wanted Secretary to work on part-time basis. 2012investment@gmail.com 2017-03-16 2017-03-30
49002 Vacancies Available few Vacancies in various places. Salary up to Rs. 45000/= 0774186250 2017-03-16 2017-03-30
49001 Clerk Wanted tender documentation clerk. 0773858585 2017-03-16 2017-03-30
49000 Clerk Wanted experienced Clerk/Accountant. 0775713616 2017-03-16 2017-03-30
48999 Secretary/PA Wanted Secretary/PA for a company Chairman. E mail - lankaaconsult@yahoo.com 2017-03-16 2017-03-30
48998 Secretary Wanted retired person with knowledge of Accounting Tax and Secretarial work. info@kinshai.com 2017-03-16 2017-03-30
48997 Receptionist Wanted Receptionist for event management company. Interview - 9 am - 5 pm. 0777305383 2017-03-16 2017-03-30
48996 Nugegoda Cashier Wanted female Cashier. Salary Rs. 15000/= 0714725698 2017-03-16 2017-03-30
45884 கணிணி இயக்குனர்கள் பெண் கணிணி இயக்குனர்கள் தேவை.பெண்கள் விஷேடம். 0777485616 2016-09-27 2017-06-27
45883 வேலையாள் ஆபீஸ் கிலார்க் வேலைக்கு தேவை. பெண். 0772037871 2016-09-27 2017-06-27
45882 வேலையாள் ஆபீஸ் ஒன்றிட்கு போட்டொகாபிம், பைன்டிங் மற்றும் ஏனைய வேலைகள் செய்யக்கூடிய அனுபவமுள்ள/அற்ற கொட்டாஞ்சேனையை வசிப்பிடமாக கொண்ட பெண்ணொருவர் தேவை. 0779795080 2016-09-27 2017-06-27
45881 அழுவளகம் அழுவளகம் ஒன்றிட்கு அலுவலக களங்சிய பகுதிகளில் உதவியாளராக பணிபுரிவதற்கு ஆட்கள் தேவை. 0717306549 2016-09-27 2017-06-27
45870 வேலை நிறுவனம் ஒன்றிற்கு வேலை உதவியாட்கள் தேவை. 0773600581 2016-09-27 2017-06-27
මුද්‍රණ *  Printing *  அச்சுத்தொழில் Open Close
49042 Minder Wanted Offset machine Minder. 0772830854 2017-03-17 2017-03-31
49041 Pannipitiya Vacancies Available few Vacancies in our company. 076774031 2017-03-17 2017-03-31
48982 සේවක සේවිකාවන් මුද්‍රණාලයක් සඳහා සේවක සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718258351 2017-03-14 2017-03-28
48981 සේවකයින් මුද්‍රණාලයක් සඳහා පු/නු සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773265830 2017-03-14 2017-03-28
48980 සහයකයින් කෝඩ් මැෂින් සහයකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777520007 2017-03-14 2017-03-28
48979 ඔපරේටවරු POLAR ඔපරේටවරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0114366413 2017-03-14 2017-03-28
48978 ඔපරේටවරු/ග්‍රැෆික් අප ආයතනය සඳහා මැෂින් ඔපරේට/ග්‍රැෆික් ඩිසයින් සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. dashanad@gmail.com 0711089085 2017-03-14 2017-03-28
48977 සේවකයින් අප ආයතනයේ විවිධ තනතුරු සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777516191 2017-03-14 2017-03-28
48976 ඔපරේටවරු අප ආයතනය සඳහා කෝඩ් මැෂින් ඔපරේටර් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112434281 2017-03-14 2017-03-28
48975 මයින්ඩර්වරු අප ආයතනය සඳහා කෝඩ් මයින්ඩර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0784613668 2017-03-14 2017-03-28
48974 Screen Printing අප ආයතනය සඳහා Screen Printing වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777462652 2017-03-14 2017-03-28
48973 මයින්ඩර්වරු KORD මයින්ඩර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773104136 2017-03-14 2017-03-28
48972 මයින්ඩර්වරු/සහයකයින් KORD මයින්ඩර්වරු/සහයකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0114481700 2017-03-14 2017-03-28
48971 ඔපරේටවරු KORD මැෂින් ඔපරේටවරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0719429404 2017-03-14 2017-03-28
48970 මයින්ඩර්වරු KORD G TO මයින්ඩර්වරු උවමනායි. 0757852725 2017-03-14 2017-03-28
48969 සේවකයින් අප ආයතනය සඳහා Die-cutting / hand plating සේවකයින් උවමනායි. 0114301616 2017-03-14 2017-03-28
45889 கிராபிக் டிசைனர், டைப் செட்டர் அச்சகத்திற்கு முழு நேர கிராபிக் டிசைனர், டைப் செட்டர் தேவை. திறமையை அனுசரித்து மாதம் 20,000 ரூபா வேதனம் தரப்படும். 0714022059 2016-09-27 2017-06-27
45888 டைப் செட்டிங், டிசைனிங் ப்ரின்டிங் நிறுவணம் ஒன்ரிட்கு கம்பியூட்டர் டைப் செட்டிங், டிசைனிங் மற்றும் பைன்டிங் செய்யக்கூடிய ஆண்/பெண் தேவை. 0773165557 2016-09-27 2017-06-27
45887 கிராபிக் டிசைனர் அச்சகத்திற்கு அனுபவமுள்ள கிராபிக் டிசைனர் தேவை. அத்துடன் உதவியாட்களும் தெவை. 0727118732 2016-09-27 2017-06-27
45885 சிலின்டர் மேஷின் ஆப்பரேட்டர் கொழும்பு 13 எமது அச்சகத்திற்கு சிலின்டர் மேஷின் ஆப்பரேட்டர் உடன் தேவை. அழையுங்கள். 0112542430 2016-09-27 2017-06-27
45886 டைபிங் கம்பியூட்டர் டைபிங் தமிழ், ஆங்கிளம் ஆகிய இரு மொழிகளிலும் அனுபவமுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கவும். 755030954 2016-09-27 2017-06-27
රූපලාවන්‍ය *  Beauty Culture *  அழகுக்கலை Open Close
49223 බාබර් දක්ෂ කොණ්ඩා කපන්නන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 077825775 2017-03-23 2017-04-06
49222 සේවකයෙකු සැලූන් එකක සේවය සඳහා අවංක සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0716108347 2017-03-23 2017-04-06
49221 බාබර් දක්ෂ කොණ්ඩා කපන්නන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0752881584 2017-03-23 2017-04-06
49220 බාබර් දක්ෂ කොණ්ඩා කපන්නන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775853998 2017-03-23 2017-04-06
49219 බාබර් දක්ෂ කොණ්ඩා කපන්නන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0757761702 2017-03-23 2017-04-06
49218 ශිල්පිනියන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියන් උවමනායි. 0773715873 2017-03-23 2017-04-06
49217 සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු සේවිකාවන් උවමනායි. 0719529448 2017-03-23 2017-04-06
49216 ශිල්පිනියන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියන් උවමනායි. 0772598585 2017-03-23 2017-04-06
49215 ශිල්පිනියන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියන් උවමනායි. 0712899221 2017-03-23 2017-04-06
49214 සේවකයින් සැලූන් එකක් සඳහා බාබර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0117446188 2017-03-23 2017-04-06
49213 සේවක සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා සේවක සෙවිකාවන් උවමනායි. 0767079794 2017-03-23 2017-04-06
49212 බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා බාබර් කෙනෙකු උවමනායි. 0729614892 2017-03-23 2017-04-06
49211 ශිල්පිනියක් සැලූන් එකක් සඳහා පළපුරුදු රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියන් උවමනායි. 0776088939 2017-03-23 2017-04-06
49210 ශිල්පීන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියන් උවමනායි. 0716230790 2017-03-23 2017-04-06
49208 සේවකයින් සැලූන් එකක් සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0728261077 2017-03-23 2017-04-06
49207 සේවකයෙකු සැලූන් එකක් සඳහා සේවකයෙකු උවමනායි. 0725706352 2017-03-23 2017-04-06
49206 ශිල්පිනියන් සැලූන් එකක් සඳහා රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියන් උවමනායි. 0727207080 2017-03-23 2017-04-06
49205 සේවකයින් සැලූන් එකක් සඳහා දක්ෂ සේවකයින් උවමනායි. 0779486392 2017-03-23 2017-04-06
49204 බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා දක්ෂ බාබර්වරු උවමනායි. 0714009336 2017-03-23 2017-04-06
45894 பெண் வேலையாள் எமது சலூனிற்கு அனைத்து வேலைகளும் செய்யக்கூடிய ஒரு பெண் பில்லை தேவை. 0776524281 2016-09-27 2017-06-27
45893 சலூன் வேலை சலூன் ஒன்றிட்கு சிங்களம் தெரிந்த ஆண் ஒருவர் தேவை. 0772449778 2016-09-27 2017-06-27
45892 கொழும்பு 5 ஆண் வேலையாட்கள் சலூனிற்கு உடனடியாக ஆண் வேலையாட்கள் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0773311231, 0712311231 2016-09-27 2017-06-27
45891 முடி திருத்துனர் இளமையான திரமையான முடி திருத்துனர் ஒருவர் தேவை. கொழும்பு சுற்று புறத்தில் விசேஷம். 0726061805 2016-09-27 2017-06-27
45890 வேலைக்கு ஆட்கள் அழகு நிலையத்திற்கு வேலைக்கு ஆட்கள் தேவை. 0777687792 2016-09-27 2017-06-27
ඇඟළුම් රෙදිපිළි *  Garments *  ஆடை Open Close
49164 සේවිකාවක් කාන්තා ඇඳුම් මැසීම සඳහා සේවිකාවක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0716507735 2017-03-20 2017-04-03
49162 ටේලර්වරු කලිසම්/කමිස හා කෝට් මැසීමට ගැ/පි ටේලර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0758557788 2017-03-20 2017-04-03
49163 ටේලර්වරු කලිසම්/කමිස මැසීමට ටේලර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777253689 2017-03-20 2017-04-03
49161 ඔපරේටවරියන් අප ආයතනය සඳහා පු/නු ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770667326 2017-03-20 2017-04-03
49160 ටේලර්වරු කෝට් මැසීමට දක්ෂ අය ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773098821 2017-03-20 2017-04-03
49159 ඔපරේටවරියන් අප ආයතනය සඳහා ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714832396 2017-03-20 2017-04-03
49158 ඔපරේටවරියන් අප ආයතනය සඳහා පු/නු ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775118571 2017-03-20 2017-04-03
49157 ටේලර්වරු/සහයකයින් අප ආයතනය සඳහා සඳහා ටේලර්වරු/සහයකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714269736 2017-03-20 2017-04-03
49156 සේවක සේවිකාවන් අප ආයතනය සඳහා පු/නු පැටන් මේකර්වරු හා මැෂින් ඔපරේටවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772376956 2017-03-20 2017-04-03
49155 ඔපරේටවරියන් මැහුම් වැඩ සඳහා ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112414543 2017-03-20 2017-04-03
49154 සේවිකාවන් මැහුම් වැඩ සඳහා පු/නු සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0710159943 2017-03-20 2017-04-03
49153 සේවිකාවන් රෙදි බෑග් මැසීම සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0716189640 2017-03-20 2017-04-03
49152 ටේලර්වරු අප ආයතනය සඳහා ටේලර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777155001 2017-03-20 2017-04-03
49151 ටේලර්වරු සාරි/බ්ලවුස් කපා මසා නිම කළහැකි ටේලර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779945038 2017-03-20 2017-04-03
49040 Helpers Wanted Helpers/ Machine Operators. Salary Rs. 40000/= 0770053555 2017-03-17 2017-03-31
49023 ටේලර්වරු ඉතා ඉක්මනින් ටේලර්වරු උවමනායි. 0714652797 2017-03-17 2017-03-31
49022 ඔපරේටවරියන් මැෂින් ඔපරේටර්වරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772209766 2017-03-17 2017-03-31
49021 ඔපරේටවරියන් මසා නිමකළ හැකි ඔපරේටර්වරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0725488367 2017-03-17 2017-03-31
49020 ටේලර්වරු යුද හමුදා නිල ඇඳුම් මැසීමට ටේලර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0717467932 2017-03-17 2017-03-31
49019 ටේලර්වරු සාම්පල් පමණක් මැසීමට ටේලර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773098179 2017-03-17 2017-03-31
49018 ඔපරේටවරියන් සාරි ජැකට් ඇතුළුව කාන්තා ඇඳුම් මැසීමට ඔපරේටවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0715848920 2017-03-17 2017-03-31
49017 ටේලර්වරු කමිස/කලිසන් මැසිම සඳහා පළපුරුදු අය ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714052933 2017-03-17 2017-03-31
49016 පුහුණු/නුපුහුණු කර්ටන් මැසීම සඳහා පුහුණු/නුපුහුණු අය ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0766033737 2017-03-17 2017-03-31
49015 ටේලර්වරු කෝට්/කලිසම්/කමිස මැසීම සඳහා ටේලර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773716788 2017-03-17 2017-03-31
45899 வேலையாட்கள் தையல் உதவிகு வேலையாட்கள் தேவை.பெண்கள் மாத்திரம். சாப்பாடு, தங்குமிடம் இலவசம். மாதம் 15,000/= வரை. 0770725502 2016-09-27 2017-06-27
45898 யாழ்பானம் லைன் சூப்பர்வைசர் ஆடை தொழிற்சாலைக்கு லைன் சூப்பர்வைசர் தேவை. 0717839975 2016-09-27 2017-06-27
45897 தைக்க நன்கு தைக்க தெரிந்த டெயிலர் ஆண்கள் தேவை. சமபளம் பேசித் தீர்மானிக்கப்படும். 0724118893 2016-09-27 2017-06-27
45896 வெட்டி தைக்க தையல் நிலையத்திற்கு தானகவே வெட்டி தைக்க தெரிந்த தங்கி வேலை செய்ய கூடிய டெயிலர் தேவை. 0714896717 2016-09-27 2017-06-27
45895 ஆடைகள் தைக்க புதிதாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கான ஆடைகள் தைக்க கூடிய நம்பிக்கையான ஒரு பெண் தேவை. 0777577345 2016-09-27 2017-06-27
කාර්මික *  Mechanical *  இயந்திர Open Close
49240 Baththaramulla Technician Wanted Electrical Technicians and trainees. 0772289018 2017-03-24 2017-04-07
49239 Ratmalana Technical Officer Wanted Technical Officer to handle Aluminium and glass partitioning work. NDT. Minimum 3 years work experience. 0722884254 2017-03-24 2017-04-07
49238 Nugegoda Technical Officer Wanted Technical Officer/ Supervisor recently retired wanted for planning and execution of road and concrete structure contract. 0777255451 2017-03-24 2017-04-07
49237 Technical Officer Wanted Technical Officer for our construction company. Fair knowledge of QS. primedare.muditha@yahoo.com 0718481355 2017-03-24 2017-04-07
49128 මැකෑනික්වරු අප ආයතනය සඳහා ත්‍රීවීල් මැකෑනික්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0703962968 2017-03-19 2017-04-02
49127 වෙලඩර්/ෆැබ්රිකේටර් අප ආයතනය සඳහා වෙලඩර්/ෆැබ්රිකේටර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777286458 2017-03-19 2017-04-02
49126 සේවකයින් අපගේ ගරාජයේ විවිධ තනතරු සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772200482 2017-03-19 2017-04-02
49125 කාර්මිකයින් පු/නු විදුලි කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779293656 2017-03-19 2017-04-02
49124 පෑස්සුම්කරුවන් ග්‍රිල් ගේට්ටු සෑදීම සඳහා පෑස්සුම්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776596779 2017-03-19 2017-04-02
49123 සේවකයින් ග්‍රිල් ගේට්ටු සෑදීම සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0778123742 2017-03-19 2017-04-02
49122 සේවකයින් ග්‍රිල් ගේට්ටු වහලවල් සෑදීම සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0713191243 2017-03-19 2017-04-02
49121 කාර්මිකයින් නැවතී සේවය කළහැකි පු/නු කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0771333949 2017-03-19 2017-04-02
49120 සේවකයින් අප ආයතනයට වෑල්ඩින් වැඩ දන්නා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718919637 2017-03-19 2017-04-02
49118 පේන්ට්වරු ගරාජයක් සඳහා ස්ප්‍රේ පේන්ට්වරු උවමනායි. 0773595559 2017-03-19 2017-04-02
49117 අත්උදවුකරුවන් ඇලුමිනියම් වැඩ සඳහා අත්උදවුකරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0715220148 2017-03-19 2017-04-02
49116 අත්උදවුකරුවන් ඇලුමිනියම් වැඩ සඳහා අත්උදවුකරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770425695 2017-03-19 2017-04-02
45903 தெமட்டகொடை வெல்டிங் பாஸ் வெல்டிங் பாஸ் ஒருவர் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. மற்றவை பேசித் தீர்மானிக்கலாம். 0777431357, 0777865492 2016-09-27 2017-06-27
45902 வெல்டிங் பாஸ் தனியார் நிறுவணமொன்றிட்கு வெல்டிங் பாஸ் உடன் தேவை. தங்குமிட வசதி ஏற்பாடு செய்து தரப்படும். 0778136527 2016-09-27 2017-06-27
45901 பயிளுணர்கள் ரோலிங் ஷட்டர் மற்றும் வெல்டிங் நிறுவணத்திற்கு பயிளுணர்கள் சேர்த்து கொள்ளப்படுவர். சாப்பாடு, தங்குமிட வசதி உண்டு. 0777721152 2016-09-27 2017-06-27
45900 வேலையாட்கள் வாகன சேவிஸ் ஸ்டேஷனிற்கு வேலையாட்கள் தேவை. சகல வசதிகளும் உண்டு. 0777390276 2016-09-27 2017-06-27
45867 வத்தளை வெல்டிங் இரும்புக் கூரை வேலைக்கு வெல்டிங் ஆட்கள் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0776268827 2016-09-27 2017-06-27
හෝටල් සහ බේකරි *  Hotel & Bakery *  ஹோட்டல் / பேக்கரி Open Close
49140 බාස් කෙනෙකු/කුක් ආප්ප/කොත්තු බාස් කෙනෙකු හා චයිනීස් කුක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0725472714 2017-03-20 2017-04-03
49139 බාස් කෙනෙකු ආප්ප/කොත්තු බාස් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0758887080 2017-03-20 2017-04-03
49138 සේවකයෙකු ආහාර පිසීම සඳහා පිරිමි සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0771003995 2017-03-20 2017-04-03
49137 වේටර්වරියක් අපගේ හෝටලයේ සඳහා වේටර්වරියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779996268 2017-03-20 2017-04-03
49136 සේවකයින් අපගේ හෝටලයේ විවිධ තනතුරු සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773048496 2017-03-20 2017-04-03
49135 බාස් කෙනෙකු කොත්තු/රයිස් බාස්කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773651025 2017-03-20 2017-04-03
49134 කෝකිවරයෙකු හෝටලයක් සඳහා කොත්තු/රයිස් කෝකිවරයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775293969 2017-03-20 2017-04-03
49133 බාස් කෙනෙකු ආපනශාලාවක් සඳහා බාස් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0785562642 2017-03-20 2017-04-03
49132 බාස් කෙනෙකු කුඩා අවන් බේකරියක් සඳහා බාස් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0771868585 2017-03-20 2017-04-03
49131 සේවකයෙකු අයිසින් කේක් බේස් ගැටෝ පීසස් පිළිබඳව මනා දැනුමක් ඇති සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0712094460 2017-03-20 2017-04-03
49130 බාස්වරුන් හෝටලයක් සඳහා ආප්ප / රයිස් බාස්වරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0766569974 2017-03-20 2017-04-03
49129 බාස්වරුන් ආපනශාලාවක් සඳහා කොත්තු / රයිස් බාස්වරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714007655 2017-03-20 2017-04-03
45906 சமையற்காரர் 10 வருட அனுபவமுல்ல சமையற்காரர் ஒருவர் அனுபவமுள்ள வெயிட்டர் மற்றும் சமையலரை உதவியாலர் தேவை. 0714834840 2016-09-27 2017-06-27
45905 ராகம கோகிமார்கள் ஹோட்டலுக்கு கோகிமார்கள், ரொட்டி, அப்பம் பாஸ்மார்கள் தேவை. 0722244488 2016-09-27 2017-06-27
45904 வேலையாள் அப்பம், ரொட்டி போடத் தெரிந்தவர் தேவை. சம்பளம் 40,000/=. 0770630578 2016-09-27 2017-06-27
45875 கொக்கி ஹோட்டல் ஒன்றிற்கு கொக்கி ஒருவர் மற்றும் கொத்து பாஸ் ஒருவர் தேவை. 0770444876 2016-09-27 2017-06-27
45874 பேக்கரி வேளையாட்கள் அனுபவமுள்ள பேக்கரி வேளையாட்கள் தேவை. 0774922279 2016-09-27 2017-06-27
රියදුරු *  Driving *  ஓட்டுனர்கள் Open Close
49236 Wattala Driver Wanted Driver who can stay and work. 0718955555 2017-03-24 2017-04-07
49235 Driver Wanted Driver who can help in office work also for a Director. 0772542185 2017-03-24 2017-04-07
49234 Ratmalana Driver Wanted Driver for a medical company. Age 55-65 0773493901 2017-03-24 2017-04-07
49233 Maharagama Driver Wanted experienced Driver for a shipping company. Age 25-45 Salary Rs. 25000+ over time. 0772232325 2017-03-24 2017-04-07
49054 Driver Wanted well-mannered and discipline Wanted Driver for Taxi Service. 0702732122 2017-03-17 2017-03-31
49053 Driver Wanted Driver for our company. Salary Rs. 30000/= + 10000 Age 35-45. 0770169070 2017-03-17 2017-03-31
49052 Driver Wanted Driver for our company Director. 0779854702 2017-03-17 2017-03-31
49051 Driver Wanted light vehicle (Car) Driver. 0777747031 2017-03-17 2017-03-31
49050 Driver Wanted experienced Driver for our company. 0768662947 2017-03-17 2017-03-31
49049 Mt. Lavinia Driver Wanted Driver for our company. 0710960848 2017-03-17 2017-03-31
49048 Driver Wanted heavy or light vehicle Driver for our company. 0777708944 2017-03-17 2017-03-31
49047 Driver Wanted heavy vehicle Driver for our company. Age 25-55 0114511052 2017-03-17 2017-03-31
45911 சாரதி கொழும்பு தனியார் நிறுவனத்திற்கு முச்சக்கர வண்டி சாரதி உடன் தேவை. 0712733301 2016-09-27 2017-06-27
45910 சாரதி வத்தளை 50 வயதிற்கு மேற்பட்ட அனுபவமுள்ள சாரதி தேவை. 0773856376 2016-09-27 2017-06-27
45909 டிரைவர் கோதுமை மா கம்பெனிக்கு ஹெவி வேஹிச்லே டிரைவர் தேவை. கொழும்பு பாதை தெரிந்தவராக இருத்தல் வேண்டும். 0775788163 2016-09-27 2017-06-27
45908 கார் டிரைவர் வீட்டு வேலைக்கான கார் டிரைவர் தேவை. வெள்ளவத்தை அருகாமையில் உள்ளவர்கள் விரும்பத்தக்கது. 077802498 2016-09-27 2017-06-27
45907 ஓட்டுனர் கொழும்பு ஏற்றுமதி தொழிற்சாலைக்கு 40 அடி கண்டைனர் வாகனத்திற்கு ஓட்டுனர் தேவை. உயர்ந்த சம்பளம் மற்றும் இலவச தங்குமிட வசதி. 0766910245 2016-09-27 2017-06-27
ආරක්ෂක නිලධාරීන් *  Security *  பாதுகாப்பு Open Close
49039 ආරක්ෂක නිලධාරීන් අවු 40-50 ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි 0771559984 2017-03-17 2017-03-31
49038 නියාමකයින් සංචාරක සේවය සඳහා දක්ෂ පළපුරු ආරක්ෂක නියාමකයින් උවමනායි. 0727355004 2017-03-17 2017-03-31
49037 ආරක්ෂක නිලධාරීන් ලී බඩු නිෂ්පාදන ආයතනයක් සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772453881 2017-03-17 2017-03-31
49036 ආරක්ෂක නිලධාරීන් OIC/SSO/JSO/LSO ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි 0716900864 2017-03-17 2017-03-31
49035 ආරක්ෂක නිලධාරියෙකු අප ආයතනය සඳහා පුද්ගලික ආරක්ෂක නිලධාරියෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි 0710314134 2017-03-17 2017-03-31
49034 ආරක්ෂක නිලධාරියෙකු අප ආයතනයේ රාත්‍රී මුර සේවය සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරියෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0712202672 2017-03-17 2017-03-31
49033 නිලධාරිණී/නිලධාරින් විවිධ ආයතන සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන්/නිලධාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0719708573 2017-03-17 2017-03-31
49032 ආරක්ෂක නිලධාරීන් ත්‍රිවිධ හමුදාවෙන් නීති්‍යානුකූලව ඉවත් වු ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි 0767722927 2017-03-17 2017-03-31
49031 ආරක්ෂක නිලධාරීන් ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776523709 2017-03-17 2017-03-31
49030 ආරක්ෂක නිලධාරීන් විවිධ ආයතන සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි 0772026200 2017-03-17 2017-03-31
49029 ආරක්ෂක නිලධාරීන් අප ආයතනය සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි 0771076241 2017-03-17 2017-03-31
49028 වාද්දුව ආරක්ෂක නිලධාරීන් ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි 0777556605 2017-03-17 2017-03-31
49027 ආරක්ෂක නිලධාරීන් ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි 0112172051 2017-03-17 2017-03-31
49026 ආරක්ෂක නිලධාරීන් ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි 0726776911 2017-03-17 2017-03-31
49025 ආරක්ෂක නිලධාරීන් OIC/SSO/LSO ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි 0716800647 2017-03-17 2017-03-31
49024 ආරක්ෂක නිලධාරීන් එකම ස්ථානයේ හෝටල්/නිවාස සංකීර්ණ සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0723671107 2017-03-17 2017-03-31
45916 பாதுகாப்பு உத்தியோகத ஆண்/பெண் பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர்கள் தேவை. 18 - 65 வயது. சம்பளம் + ஓடீ 40,000/= சப்பாடு தங்குமிடம் இலவசம். 0771020619 2016-09-27 2017-06-27
45915 காவளாலி இரவு காவளாலி தேவை. கொழும்பு 0773595215 2016-09-27 2017-06-27
45914 வத்தலை காவலாளர் காவலாளர் தேவை. 50 வயதிற்கு மேற்பட்ட தங்கக்கூடிய ஒருவர் தேவை. 0727237070 2016-09-27 2017-06-27
45913 பாதுகாவளர் வத்தலை தொழிர்சாலைக்கு பாதுகாவளர் தேவை. 50 வயதுக்கு குறைந்த ஆங்கிள அறிவுடையவர்கள் உடனடியாக தொடர்பு கொள்ளவும். 0727404445 2016-09-27 2017-06-27
45912 பாதுகாவலர் தொழிற்சாலை ஒன்றிட்கு பாதுகாவலர் தேவை. சம்பளம் பேசித்தீர்மானிக்கப்படும். 50 வயதுக்கு குறைந்தவர்கள். 0727404445 2016-09-27 2017-06-27
ඉදිකිරීම් කටයුතු *  Construction *  கட்டடம் Open Close
49243 Colombo Supervisor Wanted a building Supervisor with good knowledge in construction. 0712270732 2017-03-24 2017-04-07
49242 Quantity Surveyor Quantity Surveyor / Building Maintenance caretaker. realcommestate@gmail.com 2017-03-24 2017-04-07
49241 Vacancies Available few Vacancies in our company. info@thisala.com 0714225226 2017-03-24 2017-04-07
45919 மாத்தலை வேலையாட்கள் கட்டிடப்பொருல் உற்பத்தி நிறுவணம் ஒன்றிட்கு ஆண்/பெண் இருவர் தங்கி வேலை பார்க்க தேவை. 0716516201 2016-09-27 2017-06-27
45918 மேசன் பாஸ் மேசன் பாஸ் மற்றும் வேலையாட்கள் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0725582889 2016-09-27 2017-06-27
45917 மேசன் பாஸ் கட்டிட கம்பெனிக்கு மேசன் பாஸ் மற்றும் லேபர்ஸ் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0728013100 2016-09-27 2017-06-27
45869 தெஹிவளை மேசன்மார் மேசன்மார் கையுதவியாளர்கள் நீண்ட நாள் வேலைக்கு தேவை. 0726755639 2016-09-27 2017-06-27
45868 ஊளியட்கள் கட்டிட நிர்மான நிறுவனம் ஒன்றிற்கு ஊளியட்கள் தேவை. 0772984998 2016-09-27 2017-06-27
කර්මාන්ත ශාලා *  Factory *  தொழிற்சாலை Open Close
49075 සේවක/සේවිකාවන් සමාගමක් සඳහා සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0715802184 2017-03-19 2017-04-02
49074 සේවක/සේවිකාවන් පළතුරු බීම නිෂ්පාදන ආයතනයක් සඳහා සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි 0715802183 2017-03-19 2017-04-02
49073 කටුනායක සේවක/සේවිකාවන් ස්වර්ණාභරණ නිෂ්පාදන ආයතනයක් සඳහා සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0112258667 2017-03-19 2017-04-02
49072 සේවකයින් පොලිතීන් නිෂ්පාදන සමාගමක් සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0112632618 2017-03-19 2017-04-02
49071 සේවක/සේවිකාවන් අපනයන සේවා සමාගමක් සඳහා සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0717711383 2017-03-19 2017-04-02
49070 සේවක/සේවිකාවන් සබන් නිෂ්පාදන සමාගමක් සඳහා සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0717541187 2017-03-18 2017-04-01
49069 සේවකයින් විදුලි රැහැන් නිෂ්පාදන අායතනයක් සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0703535855 2017-03-18 2017-04-01
49068 සේවක/සේවිකාවන් අාහාර නිෂ්පාදන සමාගමක් සඳහා සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0703535855 2017-03-18 2017-04-01
49067 සේවකයින් ෆයිල් කවර නිෂ්පාදන සමාගමක් සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0753887388 2017-03-18 2017-04-01
49066 සේවක/සේවිකාවන් විවිධ නගර වල පිහිටි විවිධ සමාගම් සඳහා සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0779252553 2017-03-18 2017-04-01
49065 සේවක/සේවිකාවන් තීන්ත නිෂ්පාදන සමාගමක් සඳහා සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0768843953 2017-03-18 2017-04-01
49064 සේවක/සේවිකාවන් විවිධ නගර වල පිහිටි විවිධ සමාගම් සඳහා සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0772015566 2017-03-18 2017-04-01
49063 සේවක/සේවිකාවන් විවිධ නගර වල පිහිටි විවිධ සමාගම් සඳහා සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0767484289 2017-03-18 2017-04-01
49062 සේවක/සේවිකාවන් අාහාර නිෂ්පාදන සමාගමක් සඳහා සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0758266708 2017-03-18 2017-04-01
49061 සේවක/සේවිකාවන් විවිධ නගර වල පිහිටි විවිධ සමාගම් සඳහා සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0776372960 2017-03-18 2017-04-01
49060 සේවක/සේවිකාවන් විවිධ නගර වල පිහිටි විවිධ සමාගම් සඳහා සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0774310192 2017-03-18 2017-04-01
49059 සේවක/සේවිකාවන් අප සමාගම සඳහා සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0716998085 2017-03-18 2017-04-01
49058 සේවක/සේවිකාවන් විවිධ නගර වල පිහිටි විවිධ සමාගම් සඳහා සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0778176229 2017-03-18 2017-04-01
49057 සේවක/සේවිකාවන් විවිධ නගර වල පිහිටි විවිධ සමාගම් සඳහා සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0774849815 2017-03-18 2017-04-01
49056 සේවක/සේවිකාවන් විවිධ සමාගම් සඳහා සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0711475324 2017-03-18 2017-04-01
49055 සේවක/සේවිකාවන් විවිධ සමාගම් සඳහා සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0765715244 2017-03-18 2017-04-01
45923 ஊழியர்கள் தொழிற்சாலை ஒன்றிட்கு ஊழியர்கள் தேவை. உடன் தொடர்பு கொள்ளவும். 0115339002 2016-09-27 2017-06-27
45922 வேலையாட்கள் பிரபல தொழிற்சாலைக்கு வேலையாட்கள் தேவை. 0766910244 2016-09-27 2017-06-27
45921 வேலைக்கு பெண்கள் பொதியிடல் வேலைக்கு பெண்கள் தேவை.நூல், கிலோஸ் வயது 18 - 30. சம்பளம் 15,000 - 23,000. உணவு, த்ங்குமிடம் குறைந்த விலையில். 0715222967 2016-09-27 2017-06-27
45920 வேலையாட்கள் ஜேம், பிச்கட், பால்மா உற்பத்தி நிலையத்டிற்கு ஆண்/பெண் 4. இனைத்துக்கொள்ளப்படுவர். அழையுங்கள். 0765433264 2016-09-27 2017-06-27
45873 வேலையாட்கள் தொழிற்சாலைக்கு வேலையாட்கள் தேவை. மாத சம்பளம் 30,000. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0750265707 2016-09-27 2017-06-27
ගෘහ සේවා *  Domestic *  வீட்டுப்பணி Open Close
45928 கொழும்பு பணிப்பெண் தங்கியிருந்து வேலை செய்வதற்கு ஒரு பணிப்பெண்ணும் ஒரு பையனும் தேவை. 0729233353 2016-09-27 2017-06-27
45927 பணிப்பெண் வயதான ஒருவரை பார்து கொள்ள 50 - 60 வயதுக்குற்பட்ட பெண் ஒருவர் தேவை. அடையாள அட்டையுடன் தொடர்பு கொள்ளவும். 0776969610 2016-09-27 2017-06-27
45926 பணிப்பெண் 3பேர் கொண்ட குடும்பமொன்றில் தங்கியிருந்து வேலை செய்ய நன்கு சமைக்க தெரிந்த 35 வயதுக்குற்பட்ட பணிப்பெண் தேவை. சம்பளம் 15,000 - 20,000. 0777125981 2016-09-27 2017-06-27
45925 வீட்டு பணிப்பெண் வீட்டில் தங்கி வேலை செய்வதற்கு வீட்டு பணிப்பெண் தேவை. 0777165154 2016-09-27 2017-06-27
45924 வேலயாள் வீட்டை துப்புரவாக்கி இஸ்திரி போடல் உணவு பரிமாரல் என்பனவற்றில் அனுபவமுள்ள 30 - 40 வயதிற்கு இடைபட்ட ஆண் தேவை. 0777585998 2016-09-27 2017-06-27
කම්කරු *  Labour *  தொழிலாளர்கள் Open Close
49276 මුරකරුවෙකු පොල් වත්තක් සඳහා මුරකරුවෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777389347 2017-03-24 2017-04-07
49249 කුරුණෑගල මුර පවුලක් පොල් වත්තක් සඳහා මුර පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0722861972 2017-03-24 2017-04-07
49275 කම්කරුවෙකු අක්කර 3 ඉඩම හා නිවස බලා ගැනීමට කම්කරුවෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777410824 2017-03-24 2017-04-07
49274 කම්කරුවන් කිරි කැපීම සඳහා කම්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0352257649 2017-03-24 2017-04-07
49273 කුලියාපිටිය කම්කරු පවුලක් වත්තක් සඳහා කම්කරු පවුල් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0771649703 2017-03-24 2017-04-07
49272 කම්කරු පවුල් සත්ව ගොවිපළක් සඳහා කම්කරු පවුල් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773482678 2017-03-24 2017-04-07
49271 කම්කරුවෙකු පොල් ඉඩම බලා ගැනීමට හා බංගලාවක් සඳහා කම්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0716937533 2017-03-24 2017-04-07
49270 කම්කරුවෙකු එළවළු වගාව සඳහා කම්කරුවෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770526710 2017-03-24 2017-04-07
49269 කම්කරු පවුලක් ගොවිතැන් දන්නා කම්කරු පවුල් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0722993669 2017-03-24 2017-04-07
49268 වැඩ පරීක්ෂක/කම්කරු තේ වත්තක් සඳහා වැඩ පරීක්ෂක/ කම්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0774191421 2017-03-24 2017-04-07
49267 කම්කරු පවුලක් අපගේ බිත්තර කිකිළි ෆාම් එක සඳහා කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777870679 2017-03-24 2017-04-07
49266 කම්කරු යුවලක් කුඩා වත්තක් සඳහා කම්කරු යුවළක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0765406005 2017-03-24 2017-04-07
49265 සේවකයෙකු ඉඩමක තණකොළ ගැලවීමට සේවකයෙකු උවමනායි. 0715413220 2017-03-24 2017-04-07
49264 සේවකයින් ඌරන් ඇති කරන ගොවිපළක් සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0775136393 2017-03-24 2017-04-07
49263 කම්කරු යුවලක් ඉඩම සහ නිවස බලා ගැනීමට කම්කරු යුවලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0712757357 2017-03-24 2017-04-07
49262 කම්කරුවන් පොල් වත්තක් සඳහා කම්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0726365633 2017-03-24 2017-04-07
49261 කම්කරුවන් කුකුළු ගොවිපළේ නැවතී සේවය සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0778095444 2017-03-24 2017-04-07
49260 කම්කරුවන් කුකුළු ගොවිපළ සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0766405717 2017-03-24 2017-04-07
49259 සේවකයින් කුකුළු ගොවිපළ සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0718304299 2017-03-24 2017-04-07
49258 සේවකයින් දෙනුන්ගෙන් කිරි දෙවිය හැකි සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777308251 2017-03-24 2017-04-07
49257 කම්කරු පවුලක් අපගේ බිත්තර කිකිළි ගොවිපළ සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0778213944 2017-03-24 2017-04-07
49256 සේවකයෙකු තේ වත්තක නැවතී තේ දලු කැඩීමට සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0778063567 2017-03-24 2017-04-07
49255 මුර පවුලක් පොල් වත්තක් සඳහා මුර පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777886822 2017-03-24 2017-04-07
49254 මුර පවුලක් වත්තක් සඳහා මුර පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776430446 2017-03-24 2017-04-07
49253 කම්කරුවෙකු වත්තේ වැඩ කරමින් ඉඩම බලා ගැනීම සඳහා කම්කරුවෙකු උවමනායි. 0722274070 2017-03-24 2017-04-07
49252 කම්කරු යුවලක් වගාව ගැන දැනුමැති කම්කරු යුවලක් උවමනායි. 0774442794 2017-03-24 2017-04-07
49251 කම්කරුවෙකු වත්තක් සමග නිවසක් බලා ගැනීම සඳහා කම්කරුවෙකු උවමනායි. 0776136814 2017-03-24 2017-04-07
49250 කම්කරුවන් පොල් වත්තක් හා කිරි පට්ටියක් සඳහා කම්කරු උවමනායි. 0714222033 2017-03-24 2017-04-07
49248 කම්කරුවන් අන්නාසි වගාව සඳහා කම්කරුවන් උවමනායි. 0773999935 2017-03-24 2017-04-07
49247 කම්කරු පවුලක් අපගේ කිකිළි ගොවිපළ සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0714403618 2017-03-24 2017-04-07
49246 කම්කරු පවුලක් අපගේ කුකුල් ගොවිපළ සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0714403618 2017-03-24 2017-04-07
49245 කම්කරු පවුලක් අපගේ බිත්තර කිකිළි ගොවිපළ සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0771636151 2017-03-24 2017-04-07
45934 ஊழியர்கள் நந்தன வர்த்தக நிலையத்திற்கு ஆண் ஊழியர்கள் தேவை. உணவு, தங்குமிடம் இலவசம். 0756107933 2016-09-27 2017-06-27
44161 மேசன் பாஸ் தனியார் கட்டிடத்திற்கு மேசன் பாஸ் மற்றும் கூலி ஆட்கள் தேவை. தகுந்த சம்பளம் வழங்கப்படும். 0773224335 2016-09-27 2017-06-27
44162 வெள்ளவத்தை வேலையாட்கள் கார் வாஷ்ற்கு கார் கழுவுவதற்கு வேலையாட்கள் தேவை 0712388478 2016-09-27 2017-06-27
44163 கம்பகா ஊழியர் சன்ரைஸ் ஸ்டேல் நிறுவணத்திற்கு ஊழியர் தேவை. உணவு, தங்குமிடத்துடன் சம்பளம். 25,000/=. 0765304533 2016-09-27 2017-06-27
44164 ஊழியர்கள் இரப்பர் புஷ் வேலைத்தளத்கிற்கு ஊழியர்கள் தேவை. உயர் சம்பளம். 0720547036 2016-09-27 2017-06-27
විවිධ *  Other *  வேறு Open Close
49092 පොම්පකරුවන් ඉන්ධන පිරවුම්හලක් සඳහා පු/නු පොම්පකරුවන් උවමනායි. 0703535855 2017-03-19 2017-04-02
49091 කම්කරුවන් පොල් කැඩීම සඳහා කම්කරුවන් උවමනායි. 0769225934 2017-03-19 2017-04-02
49090 පොම්පකරුවන් ඉන්ධන පිරවුම්හලක් සඳහා ගැ/පි පොම්පකරුවන් උවමනායි. 0773511248 2017-03-19 2017-04-02
49089 සේවකයෙකු පෙර පාසලක් පිරිසිදු කිරීම සඳහා සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773143388 2017-03-19 2017-04-02
49088 සේවක/සේවිකාවන් පිරිසිදු කිරීම සඳහා සේවක/සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0710646416 2017-03-19 2017-04-02
49087 සේවකයින් පිරිසිදු කිරීම සඳහා සේවක/සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0769108102 2017-03-19 2017-04-02
49086 සුපරීක්ෂකවරු පිරිසිදු කිරීමේ ආයතනයක් සඳහා සුපරීක්ෂකවරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775995690 2017-03-19 2017-04-02
49085 සේවක/සේවිකාවන් පිරිසිදු කිරීම සඳහා සේවක/සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776200771 2017-03-19 2017-04-02
49084 සේවකයින් පිරිසිදු කිරීම සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772357957 2017-03-19 2017-04-02
49083 සේවකයින් පිරිසිදු කිරීම සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0114368119 2017-03-19 2017-04-02
49082 පොම්පකරුවන් ඉන්ධන පිරවුම්හලක් සඳහා පොම්පකරුවන් උවමනායි. 0779067144 2017-03-19 2017-04-02
49081 කොළඹ සේවකයෙකු පන්සලක වයසක හිමිනමක් බලා ගැනීම සඳහා තලතුනා සේවකයෙකු උවමනායි. 0777515096 2017-03-19 2017-04-02
49080 සේවකයින් වී මෝලක් සඳහා වැඩ දන්නා ඉතා ඉක්මනින් සේවකයින් උවමනායි. 0723657146 2017-03-19 2017-04-02
49079 සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් මැණික් කැපීමට සේවකයින් උවමනායි. 034575453 2017-03-19 2017-04-02
49078 කම්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් කම්කරුවන් උවමනායි. 0770792128 2017-03-19 2017-04-02
49077 පොම්පකරුවන් ඉන්ධන පිරවුම්හලක් සඳහා පොම්පකරුවන් උවමනායි. 0773083893 2017-03-19 2017-04-02
49076 සේවකයෙකු ඉන්ධන පිරවුම්හලක් සඳහා පරිපාලන කටයුතුවලට සේවකයෙකු උවමනායි. 0777255100 2017-03-19 2017-04-02
45933 வேலையாட்கள் வேலையாட்கள் காட் போட் தயாரிக்கும் நிறுவணத்திற்கு வேலையாட்கள் தேவை. 18 - 25 வயது வரை. காலை பகல் உணவு வழங்கப்படும். தங்குமிட வசதி வழங்கப்படும். 0766554624 2016-09-27 2017-06-27
45932 சுத்திகரிப்பாளர் ஒட்டோ மொபைல் நிறுவணத்திற்கு சுத்திகரிப்பாளர் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. சம்பளம் பேசித் தீர்மானிக்கப்படும். 0770023677 2016-09-27 2017-06-27
45931 கொழும்பு 13 வேலை வாய்ப்பு ஆண்/பெண் உடனடி வேலை வாய்ப்பு தகைமை. ஓ எல் கணித பாடம் உற்பட 6 பாடங்களில் சித்தி, வெளிநாடு பயிற்சியோடு உயர் வருமானம். 0773656246 2016-09-27 2017-06-27
45930 துண்டுப்பிரசுரம் விணியோகம் கல்வி நிறுவணமொன்றிட்கு துண்டுப்பிரசுரம் விணியோகிப்பதற்கு 18 - 50 வயதுக்கு உற்பட்டவர் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0777844133 2016-09-27 2017-06-27
45929 கஸ்டமர் கெயார் பிரபல கேட்டரிங் நிறுவணத்திற்கு கஸ்டமர் கெயார் ஆண்கள் தேவை. வயது 20 - 30. மூன்று வேலை உணவு, தங்குமிடம் இலவசம். சிறந்த சம்பளம். உடன் தொடர்பு கொள்ளவும். 0773114737 2016-09-27 2017-06-27
45872 காஸ் கட்டர் காஸ் கட்டர் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0776933307 2016-09-27 2017-06-27
45871 கடவத்தை வேலையாட்கள் மரக்கறி கடை ஒன்றிற்கு வேலையாட்கள் தேவை. சம்பளம 30,000. 0112975115 2016-09-27 2017-06-27
X
To advertise vacancies: ads@topjobs.lk or call [ Mon-Fri | 8.30 am - 5.00 pm ]
Vindya 076 893 8443
Silmiya 076 910 8691
Sajani 076 910 8766
Kaushani 076 910 8926
Siumali 076 910 8476
(International: Prefix the number with '+94' e.g. +94 76 910 8691)


(+94) 11 776 5645, (+94) 11 776 5600 [ Mon-Fri | 8.30 am - 5.00 pm ]
support@topjobs.lk
(+94) 11 776 5645, (+94) 77 391 8922
support@topjobs.lk
Copyright © 2006-2014 topjobs All Rights Reserved.   |   Designed for 1024 x 768 resolution
bottom