මූල්‍ය ගිණුම්කරණය *  Accounting *  கணக்கிடல் Open Close
50171 Vacancies Available few account Vacancies. msquickrecruitment@gmail.com 0773595969 2017-05-11 2017-05-25
50165 Accounts Assistant Wanted Accounts Assistant/ Clerk. info@caravenue.lk 2017-05-11 2017-05-25
50164 Clerk Wanted male or Female Account Clerk with English and BOOK-Keeping. imscorporate@sltnet.lk 2017-05-11 2017-05-25
50163 Maharagama Executive Wanted Trained / Untrained Account Executive/ Clerk with knowledge of QB. 0777449820 2017-05-11 2017-05-25
50162 Secretary Wanted Secretary / PA with Accounting background with experience at least 3 years. fareastlk@yahoo.com 0777699207 2017-05-11 2017-05-25
50161 Rathmalana Accounts Assistant Wanted Accounts Assistant. Male Age below 35.AAT part or Full with 1 years experience. staatumpharma@sltnet.lk 2017-05-11 2017-05-25
50160 Ragama Accounts Executive Wanted Accounts Executive (Trainee) for our company. 0777553247 2017-05-11 2017-05-25
වෙළඳ අලෙවිකරණය *  Sales *  விற்பனை Open Close
45866 வத்தளை விற்பனை பிரதிநிதிகள் பெயின்ட் கம்பெனிக்கு விற்பனை பிரதிநிதிகள் தேவை. மோட்டார் சைக்கிள் உள்ளவர்கள் விரும்பத்தக்கது. 0757814814 2016-09-27 2017-06-27
45865 பத்தரமுல்ளை விற்பனையாளர்கள் நகைக்கடை விற்பனை நிலையத்திற்கு அனுபவமுள்ள விற்பனையாளர்கள் தேவை. தங்குமிட வசதி வழங்கப்படும. 0718426815, 0727426815 2016-09-27 2017-06-27
45862 தெஹிவளை சேல்ஸ் கர்ல்ஸ் பாமசிக்கு சேல்ஸ் கர்ல்ஸ்/பாய்ஸ் உடன் தேவை. 0775770432 2016-09-27 2017-06-27
45863 சேல்ஸ் கொழும்பில் உள்ள சில்லறை கடைக்கு ௨௫ வயதிற்குட்பட்ட மழையாக தமிழ் இளைஞன் தேவை. மாத சம்பளம் 36000. 0754918984 2016-09-27 2017-06-27
45864 விற்பனையாளர்கள் செட்டியார் தெரு பிரபல நகை கடைக்கு அனுபவமுள்ள விற்பனையாளர்கள் தேவை. 0772225122 2016-09-27 2017-06-27
තොරතුරු තාක්ෂණය *  Information Technology *  தகவல் தொழில்நுட்பம் Open Close
50233 Graphics Designer අප ආයතනය සඳහා Graphics Designer හා කාර්යාල වැඩ සඳහා සේවකයෙකු උවමනායි. 0774003824 2017-05-12 2017-05-26
50232 Technician අප ආයතනයට අවු 35 අඩු Hardware Technicians උවමනායි. 0773862052 2017-05-12 2017-05-26
50231 සේවක සේවිකාවන් අප ආයතනයට පරිගණක දැනුමැති ගැ/පි උවමනායි. 0765398909 2017-05-12 2017-05-26
50230 ටයිප් සෙටින් අප ආයතනයට ටයිප් සෙටින් සඳහා ගැ/පි උවමනායි. 0714275992 2017-05-12 2017-05-26
50229 ටයිප් සෙටින් කාන්තා සඟරාවකට ටයිප් සෙටින් හා පිටු සැකසීම සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0711072428 2017-05-12 2017-05-26
50228 රත්නපුර ටයිප් සෙටින් අප ආයතනයට ටයිප් සෙටින් සඳහා ගැ/පි උවමනායි. 0712404192 2017-05-12 2017-05-26
50227 Graphics Designer අප ආයතනය සඳහා Graphics Designers උවමනායි. 0718075091 2017-05-12 2017-05-26
50226 Web Designers පෙ ආයතනය සඳහා අප ආයතනය සඳහා WEB Designers උවමනායි. 0772403808 2017-05-12 2017-05-26
50225 Typist අප ආයතනයට ටයිප් සෙටින් සඳහා ගැ/පි උවමනායි. 0718124006 2017-05-12 2017-05-26
50224 ලිපිකාරිණියක් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 0771098354 2017-05-12 2017-05-26
50223 කිරිබත්ගොඩ Graphics Designer අප ආයතනය සඳහා Graphics Designers උවමනායි. 0712565968 2017-05-12 2017-05-26
50222 Graphics Designer අප ආයතනය සඳහා Graphics Designers උවමනායි. 0767413260 2017-05-12 2017-05-26
50221 ටයිප් සෙටින් අප ආයතනය සඳහා ටයිප් සෙටින් සඳහා පළපුරුදු අය උවමනායි. 0777371181 2017-05-12 2017-05-26
50220 Operator අප ආයතනය සඳහා computer operator කෙනෙකු උවමනායි. 0773848758 2017-05-12 2017-05-26
50219 ග්‍රැෆික් අප ආයතනය සඳහා Graphics Designers උවමනායි. 0777063939 2017-05-12 2017-05-26
50218 සේවිකාවක් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති සේවිකාවක් උවමනායි. 0763412626 2017-05-12 2017-05-26
50217 ඔපරේටවරියන් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක ඔපරේටවරියන් උවමනායි. 0768050330 2017-05-12 2017-05-26
50216 Graphics Designers අප ආයතනය සඳහා Graphics Designers උවමනායි. 0767083042 2017-05-12 2017-05-26
50167 Computer Operator Wanted Computer Operator. Age below 35 staatumpharma@sltnet.lk 0773493901 2017-05-11 2017-05-25
50166 Homagama Data Entry Operator Wanted Data Entry Operator Female. 0777345611 2017-05-11 2017-05-25
ගුරුවරුන් *  Teaching *  ஆசிரியர்கள் Open Close
50281 ගුරුවරියක් පෙර පාසැලක් සඳහා ඩිප්ලෝමාධාරී ගුරුවරියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776135766 2017-05-19 2017-06-02
50280 ගුරුවරියන් පෙර පාසැල් ගුරුවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714847331 2017-05-19 2017-06-02
50279 ගුරුවරියන් පු/නු පෙර පාසැල් ගුරුවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0711651187 2017-05-19 2017-06-02
50278 පුහුණු/නුපුහුණු ගුරු පුහුණු පාඨමාලාව සඳහා නවකයින් උවමනායි. 0714847331 2017-05-19 2017-06-02
50277 ගුරුවරුන් අධ්‍යාපන ආයතනයක් සඳහා ICT,විද්‍යාව,ගණිතය, සිංහල හා ඉංග්‍රීසි සඳහා ගුරුවරුන් උවමනායි. 0703933733 2017-05-19 2017-06-02
50180 Teacher Wanted Teachers with O/L , A/L and Dip Montessori / Pre-School. 0777133419 2017-05-11 2017-05-25
50179 Teachers Wanted Talented Young Teachers 0769396630 2017-05-11 2017-05-25
50178 Teacher Wanted Teachers for few subjects. ashiq60@hotmail.com 0771540879 2017-05-11 2017-05-25
50177 Teachers Wanted English medium Teachers for Montessori. 0777700832 2017-05-11 2017-05-25
50176 Teacher Wanted Teacher for Montessori and Day Care. Working ours 12.00 am - 6.00 pm 0777360023 2017-05-11 2017-05-25
50175 Teacher Wanted Teachers for English Music Elocution and other Arts. 0776508271 2017-05-11 2017-05-25
50174 Nugegoda Teachers Wanted home visiting female Teachers for Sinhala, Maths, Science. 0711795035 2017-05-11 2017-05-25
50173 Wattala Teachers Wanted English medium Teachers. 0777700832 2017-05-11 2017-05-25
50172 Colombo 7 Teachers Wanted Teachers for Science, Health, Science, Maths, Literature and English. 0777301880 2017-05-11 2017-05-25
සෞඛ්‍ය සේවා *  Healthcare *  சுகாதார சேவை Open Close
50334 ඇතුල්කෝට්ටේ තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0765540687 2017-05-23 2017-06-06
50333 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0717401195 2017-05-23 2017-06-06
50332 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0727244777 2017-05-23 2017-06-06
50331 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0766639717 2017-05-23 2017-06-06
50330 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0113131974 2017-05-23 2017-06-06
50329 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0728010101 2017-05-23 2017-06-06
50328 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0779086692 2017-05-23 2017-06-06
50327 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0113199694 2017-05-23 2017-06-06
50326 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද පංචකර්ම ආයතනයක් සඳහා තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0776737208 2017-05-23 2017-06-06
50325 කළමණාකරුන්/තෙරපි ආයුර්වේද පංචකර්ම ආයතනයක් සඳහා කළමණාකරුන්/තෙරපිවරුන් උවමනායි. 0711890890 2017-05-23 2017-06-06
50324 කැළණිය වෛද්‍යවරුන් ආයුර්වේද පංචකර්ම ආයතනයක් සඳහා සුදුසුකම්ලත් වෛද්‍යවරුන් උවමනායි. 0716391747 2017-05-23 2017-06-06
50323 කොහුවල වෛද්‍යවරුන් ආයුර්වේද පංචකර්ම ආයතනයක් සඳහා වෛද්‍යවරුන් උවමනායි. 0711890890 2017-05-23 2017-06-06
50322 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0716391747 2017-05-23 2017-06-06
50321 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0772147956 2017-05-23 2017-06-06
50320 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0773994063 2017-05-23 2017-06-06
50319 හෙදියන්/තෙරපි ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු හෙදියන් තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0716997875 2017-05-23 2017-06-06
50318 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා අවු 18-30 පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0778540468 2017-05-23 2017-06-06
50317 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0766299747 2017-05-23 2017-06-06
50316 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0714556595 2017-05-23 2017-06-06
50315 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0775756334 2017-05-23 2017-06-06
50314 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0770567104 2017-05-23 2017-06-06
50152 Kelaniya Officers Wanted Medical Officers/Pharmacists MLTS, Nurses. 0777882581 2017-05-11 2017-05-25
50151 Nugegoda Doctor Wanted MBBS or equivalent Doctor. 0714725698 2017-05-11 2017-05-25
50150 Nurse Wanted ICU trained Nurse. 0723705007 2017-05-11 2017-05-25
50149 Doctor Wanted MBBS qualified Doctor. 0768804209 2017-05-11 2017-05-25
50148 Surgeon Wanted Dental Surgeon. 0718456415 2017-05-11 2017-05-25
50147 Nugegoda Assistant Wanted Laboratory Assistant. 0773438828 2017-05-11 2017-05-25
45880 வேலையாட்கள் பாமசிக்கு அனுபவமுள்ள வேலையாட்கள் தேவை. ஆண்/பெண் இருபாலரும் விண்ணப்பிக்கலாம். 071914197 2016-09-27 2017-06-27
45879 பாமசியில் வேலை பாமசியில் வேலை செய்ய மழையகத்தை சேர்ந்த ஆண்/பெண் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0785008095 2016-09-27 2017-06-27
45878 பெண்கள் வேலைக்கு ஆயுர்வேத மத்திய நிலையத்திற்கு பயிற்சி பெற்ற 18 வயது தொடக்கம் 30 வயதிற்கு உட்பட்ட பெண்கள் வேலைக்கு தேவை. சம்பளம் மாதம் 80,000 க்கு மேழ் சம்பாதிக்களாம். தங்குமிடம், சாப்பாடு இலவசம். 0767990133 2016-09-27 2017-06-27
45877 தாதிமார்கள் பல் வைத்தியசாலைக்கு அனுபவமுள்ள/அற்ற தாதிமார்கள் தேவை. 0722222867 2016-09-27 2017-06-27
45876 பாமசி பாமசிக்கு நன்கு அனுபவமுள்ள ஆண்/பெண் உடன் தேவை. 0754214451 2016-09-27 2017-06-27
කාර්යාලීය සේවා *  Office Work *  அலுவலக வேலைகள் Open Close
50296 බණ්ඩාරගම ලිපිකාරිණියක් අප ආයතනය සඳහා ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 0719246324 2017-05-19 2017-06-02
50295 ලිපිකාරිණියක් අප ආයතනය සඳහා ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 0777575186 2017-05-19 2017-06-02
50294 ලිපිකාරිණියක් අප ආයතනය සඳහා අවු 20-45 ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. praeen123@sltnet.lk 0777777040 2017-05-19 2017-06-02
50293 ලිපිකාරිණියක් අප ආයතනය සඳහා නුපුහුණු ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 0773475743 2017-05-19 2017-06-02
50292 ලිපිකාරිණියක් අප ආයතනය සඳහා පු/නු ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 0117906092 2017-05-19 2017-06-02
50291 පන්නල ලිපිකාරිණියක් අප ආයතනය සඳහා පු/නු ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 0777886822 2017-05-19 2017-06-02
50290 මීරිගම ලිපිකාරිණියක් අප ආයතනය සඳහා ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 0773432694 2017-05-19 2017-06-02
50289 අවිසාවේල්ල ලිපිකරු/ලිපිකාරිණි අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති ලිපිකරු/ලිපිකාරිණි උවමනායි. 0715754848 2017-05-19 2017-06-02
50288 ලිපිකරු/ලිපිකාරිණි අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති ලිපිකරු/ලිපිකාරිණි උවමනායි. 0776866066 2017-05-19 2017-06-02
50287 ලිපිකරු/ලිපිකාරිණි අප ආයතනය සඳහා අවු 25 අඩු ලිපිකරු/ලිපිකාරිණි උවමනායි. 0774112746 2017-05-19 2017-06-02
50286 ලිපිකාරිණියක් අප ආයතනය සඳහා පු/නු ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 077766607 2017-05-19 2017-06-02
50285 සේවිකාවක් අප ආයතනය සඳහා සේවිකාවක් උවමනායි. 0773083893 2017-05-19 2017-06-02
50284 ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0778200996 2017-05-19 2017-06-02
50283 ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා අවු 18-35 ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. වැටුප රු 15000-25000 0778987104 2017-05-19 2017-06-02
50282 ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා අවු 20-35 ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0773745939 2017-05-19 2017-06-02
45884 கணிணி இயக்குனர்கள் பெண் கணிணி இயக்குனர்கள் தேவை.பெண்கள் விஷேடம். 0777485616 2016-09-27 2017-06-27
45883 வேலையாள் ஆபீஸ் கிலார்க் வேலைக்கு தேவை. பெண். 0772037871 2016-09-27 2017-06-27
45882 வேலையாள் ஆபீஸ் ஒன்றிட்கு போட்டொகாபிம், பைன்டிங் மற்றும் ஏனைய வேலைகள் செய்யக்கூடிய அனுபவமுள்ள/அற்ற கொட்டாஞ்சேனையை வசிப்பிடமாக கொண்ட பெண்ணொருவர் தேவை. 0779795080 2016-09-27 2017-06-27
45881 அழுவளகம் அழுவளகம் ஒன்றிட்கு அலுவலக களங்சிய பகுதிகளில் உதவியாளராக பணிபுரிவதற்கு ஆட்கள் தேவை. 0717306549 2016-09-27 2017-06-27
45870 வேலை நிறுவனம் ஒன்றிற்கு வேலை உதவியாட்கள் தேவை. 0773600581 2016-09-27 2017-06-27
මුද්‍රණ *  Printing *  அச்சுத்தொழில் Open Close
50276 ග්‍රැෆික් අපගේ මුද්‍රණාලය ග්‍රැෆික් ඩිසයින්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770992681 2017-05-16 2017-05-30
50275 සේවකයින් අපගේ මුද්‍රණාලයේ විවිධ තනතුරු සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0753661663 2017-05-16 2017-05-30
50274 බදුල්ල මයින්ඩර්වරු අපගේ මුද්‍රණාලය සඳහා අවු 3 පළපුරුද්ද ඇති Offset kord මැෂින් මයින්ඩර්වරු උවමනායි. 0765442142 2017-05-16 2017-05-30
50273 කටාන සේවකයින් අපගේ මුද්‍රණාලය සඳහා Chinese කටර් වැඩ දන්නා සේවකයින් උවමනායි. 0314906828 2017-05-16 2017-05-30
50272 කිරිබත්ගොඩ මයින්ඩර්වරයෙකු අපගේ මුද්‍රණාලය සඳහා chiness platen and ගිලටින් polar / kord මයින්ඩර්වරු හා ග්‍රැෆික් සඳහා අය ද උවමනායි. 0713247545 2017-05-16 2017-05-30
50271 ඔපරේටවරු අපගේ මුද්‍රණාලය සඳහා ඕෆ්සෙට් මැෂින් ඔපරේටවරු පු /නු ගැ/පි උවමනායි. 0773352978 2017-05-16 2017-05-30
50270 ඔපරේටවරු අපගේ මුද්‍රණාලය සඳහා Kord ඔපරේටවරු උවමනායි. 0773698843 2017-05-16 2017-05-30
50269 ග්‍රැෆික් අපගේ මුද්‍රණාලය සඳහා ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර්වරු උවමනායි. 0771117707 2017-05-16 2017-05-30
50268 ඔපරේටවරු අපගේ මුද්‍රණාලය සඳහා GTO/ Kord ඔපරේටවරු හා ග්‍රැෆික් සඳහා අය ද උවමනායි. 0772067080 2017-05-16 2017-05-30
50267 සේවකයින් අපගේ මුද්‍රණාලය සඳහා ප්‍රින්ටින් සේවකයින් උවමනායි. 0773907039 2017-05-16 2017-05-30
50266 සහයකයෙකු අපගේ මුද්‍රණාලය සඳහා සහයකයෙකු උවමනායි. 0776238082 2017-05-16 2017-05-30
45889 கிராபிக் டிசைனர், டைப் செட்டர் அச்சகத்திற்கு முழு நேர கிராபிக் டிசைனர், டைப் செட்டர் தேவை. திறமையை அனுசரித்து மாதம் 20,000 ரூபா வேதனம் தரப்படும். 0714022059 2016-09-27 2017-06-27
45888 டைப் செட்டிங், டிசைனிங் ப்ரின்டிங் நிறுவணம் ஒன்ரிட்கு கம்பியூட்டர் டைப் செட்டிங், டிசைனிங் மற்றும் பைன்டிங் செய்யக்கூடிய ஆண்/பெண் தேவை. 0773165557 2016-09-27 2017-06-27
45887 கிராபிக் டிசைனர் அச்சகத்திற்கு அனுபவமுள்ள கிராபிக் டிசைனர் தேவை. அத்துடன் உதவியாட்களும் தெவை. 0727118732 2016-09-27 2017-06-27
45885 சிலின்டர் மேஷின் ஆப்பரேட்டர் கொழும்பு 13 எமது அச்சகத்திற்கு சிலின்டர் மேஷின் ஆப்பரேட்டர் உடன் தேவை. அழையுங்கள். 0112542430 2016-09-27 2017-06-27
45886 டைபிங் கம்பியூட்டர் டைபிங் தமிழ், ஆங்கிளம் ஆகிய இரு மொழிகளிலும் அனுபவமுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கவும். 755030954 2016-09-27 2017-06-27
රූපලාවන්‍ය *  Beauty Culture *  அழகுக்கலை Open Close
50249 සේවකයින් අපගේ සැලූන් එකක් සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0769152513 2017-05-12 2017-05-26
50248 බාබර් අපගේ සැලූන් එකක් සඳහා 20-30 බාබර් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0723339424 2017-05-12 2017-05-26
50247 වේයන්ගොඩ සේවක සේවිකාවන් අපගේ සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු ගැ/පි ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0755848164 2017-05-12 2017-05-26
50246 බාබර් අපගේ සැලූන් එකක් සඳහා බාබර් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0723344593 2017-05-12 2017-05-26
50245 සේවිකාවක් සැලූන් එකක් සඳහා පුහුණු කර සේවය කිරීමට සේවිකාවක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775373787 2017-05-12 2017-05-26
50244 සේවක සේවිකාවන් අපගේ සැලූන් එකක් සඳහා පළපුරුදු අය ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0724215330 2017-05-12 2017-05-26
50243 සේවිකාවන් අපගේ සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0769456591 2017-05-12 2017-05-26
50242 සේවක සේවිකාවන් අපගේ සැලූන් එක සඳහා ගැ/පි ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779674867 2017-05-12 2017-05-26
50241 බාබර් අපගේ සැලූන් එක සඳහා දක්ෂ බාබර් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775268558 2017-05-12 2017-05-26
50240 සේවක සේවිකාවන් අපගේ සැලූන් එක සඳහා ගැ/පි ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0711000900 2017-05-12 2017-05-26
50239 සේවිකාවන් අපගේ සැලූන් එක සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0719678919 2017-05-12 2017-05-26
50238 සේවකයින් සැලූන් එකක් සඳහා පලපුරුදු සේවකයින්සේ ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0715979766 2017-05-12 2017-05-26
50237 ශිල්පිනියන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0786579396 2017-05-12 2017-05-26
50236 සේවකයෙකු සැලූන් එකක් සඳහා දක්ෂ පළපුරුදු අයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0724855291 2017-05-12 2017-05-26
50235 සේවක සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු සේවක සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775236675 2017-05-12 2017-05-26
50234 සේවක සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා සේවක සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0771507014 2017-05-12 2017-05-26
45894 பெண் வேலையாள் எமது சலூனிற்கு அனைத்து வேலைகளும் செய்யக்கூடிய ஒரு பெண் பில்லை தேவை. 0776524281 2016-09-27 2017-06-27
45893 சலூன் வேலை சலூன் ஒன்றிட்கு சிங்களம் தெரிந்த ஆண் ஒருவர் தேவை. 0772449778 2016-09-27 2017-06-27
45892 கொழும்பு 5 ஆண் வேலையாட்கள் சலூனிற்கு உடனடியாக ஆண் வேலையாட்கள் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0773311231, 0712311231 2016-09-27 2017-06-27
45891 முடி திருத்துனர் இளமையான திரமையான முடி திருத்துனர் ஒருவர் தேவை. கொழும்பு சுற்று புறத்தில் விசேஷம். 0726061805 2016-09-27 2017-06-27
45890 வேலைக்கு ஆட்கள் அழகு நிலையத்திற்கு வேலைக்கு ஆட்கள் தேவை. 0777687792 2016-09-27 2017-06-27
ඇඟළුම් රෙදිපිළි *  Garments *  ஆடை Open Close
50265 පුහුණු/නුපුහුණු ඇඟලුම් ආයතනයක් සඳහා පු/නු ඔපරේටවරියන් උවමනායි. 0778181450 2017-05-12 2017-05-26
50264 ඔපරේටවරියන් ආයතනයක් සඳහා ඔපරේටවරියන් උවමනායි. 0382252226 2017-05-12 2017-05-26
50263 ඔපරේටවරියන් ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් උවමනායි. 0724124504 2017-05-12 2017-05-26
50262 ඔපරේටවරියන් කපා දෙන සාරි ජැකට් මැසීම සඳහා ඔපරේටවරියන් උවමනායි. 0773489975 2017-05-12 2017-05-26
50261 ටේලර්වරු කලිසම්/කමිස/ඕරෝල් මැසීම සඳහා ටේලර්වරු උවමනායි. 0768519885 2017-05-12 2017-05-26
50260 ඔපරේටවරියන් කර්ටන් මැසීම සඳහා ඔපරේටවරියන් උවමනායි. 077774475 2017-05-12 2017-05-26
50259 කටර් කෙනෙකු පඇඟලුම් ආයතනයක් සඳහා මාකර් ඇඳීමට කටර් කෙනෙකු උවමනායි. 0718129189 2017-05-12 2017-05-26
50258 Operator පඇඟලුම් ආයතනයක් සඳහා සාම්පල් ඔපරේටවරියන් උවමනායි. 0775573421 2017-05-12 2017-05-26
50257 ඔපරේටවරියන් පඇඟලුම් ආයතනයක් සඳහා ඔපරේටවරියන් උවමනායි. 0777796778 2017-05-12 2017-05-26
50256 සේවකයින් ඇඟලුම් ආයතනයක විවිධ තනතුරු සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0552294111 2017-05-12 2017-05-26
50255 සේවක සේවිකාවන් ඇඟලුම් ආයතනයක් සඳහා ගැ/පි උවමනායි. 0777899826 2017-05-12 2017-05-26
50254 Supervisor ඇඟලුම් ආයතනයක් සඳහා Supervisor කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0712460222 2017-05-12 2017-05-26
50253 අත්උදවුකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා අත්උදවුකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718407117 2017-05-12 2017-05-26
50252 සේවකයින් ඇඟළුම් ආයතනයක විවිධ තනතුරු සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777589550 2017-05-12 2017-05-26
50251 ඔපරේටවරියන් අප ආයතනය සඳහා ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0715788440 2017-05-12 2017-05-26
50250 ඔපරේටවරියන් අප ආයතනය සඳහා ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714892869 2017-05-12 2017-05-26
45899 வேலையாட்கள் தையல் உதவிகு வேலையாட்கள் தேவை.பெண்கள் மாத்திரம். சாப்பாடு, தங்குமிடம் இலவசம். மாதம் 15,000/= வரை. 0770725502 2016-09-27 2017-06-27
45898 யாழ்பானம் லைன் சூப்பர்வைசர் ஆடை தொழிற்சாலைக்கு லைன் சூப்பர்வைசர் தேவை. 0717839975 2016-09-27 2017-06-27
45897 தைக்க நன்கு தைக்க தெரிந்த டெயிலர் ஆண்கள் தேவை. சமபளம் பேசித் தீர்மானிக்கப்படும். 0724118893 2016-09-27 2017-06-27
45896 வெட்டி தைக்க தையல் நிலையத்திற்கு தானகவே வெட்டி தைக்க தெரிந்த தங்கி வேலை செய்ய கூடிய டெயிலர் தேவை. 0714896717 2016-09-27 2017-06-27
45895 ஆடைகள் தைக்க புதிதாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கான ஆடைகள் தைக்க கூடிய நம்பிக்கையான ஒரு பெண் தேவை. 0777577345 2016-09-27 2017-06-27
කාර්මික *  Mechanical *  இயந்திர Open Close
50313 වෙල්ඩින්කරුවන් අප ආයතනය සඳහා පළපුරුදු වෙල්ඩින්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773143722 2017-05-19 2017-06-02
50312 වෑල්ඩින්කරුවන් අප ආයතනය සඳහා වෑල්ඩින්කරුවන්/ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0774932159 2017-05-19 2017-06-02
50311 කාර්මිකයින් ත්‍රීරෝද රථ අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා අප ආයතනයට කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775170234 2017-05-19 2017-06-02
50310 මැකෑනික්වරු අප ආයතනය සඳහා මැකෑනික්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773209682 2017-05-19 2017-06-02
50309 වෑල්ඩින්කරුවන් අප ආයතනය සඳහා වෑල්ඩින්කරුවන් / ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718304299 2017-05-19 2017-06-02
50308 වෑල්ඩින්කරුවන් අප ආයතනය සඳහා වෑල්ඩින්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770515315 2017-05-19 2017-06-02
50307 කාර්මිකයින් පු/නු විදුලි කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779283364 2017-05-19 2017-06-02
50306 කාර්මිකයින් පු/නු වායුසමීකරණ කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714157166 2017-05-19 2017-06-02
50304 පේන්ට්වරු අප ආයතනය සඳහා දක්ෂ පේන්ට්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0724109160 2017-05-19 2017-06-02
50305 බාස්වරුන්/ගෝලයින් වෑල්ඩින්/සයිලන්සර් වැඩ සඳහා බාස්වරුන්/ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776119733 2017-05-19 2017-06-02
50303 කාර්මිකයින් අප ආයතනය සඳහා විදුලි/ජලනල කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0766984825 2017-05-19 2017-06-02
50302 ඔපරේටර්වරු පොලිතීන් නිෂ්පාදන ආයතනයක් සඳහා ස්ටුඩර් ඔපරේටර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112632618 2017-05-19 2017-06-02
50301 පේන්ට්වරු අප ආයතනය සඳහා පේන්ට්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773429788 2017-05-19 2017-06-02
50300 කාර්මිකයින් අප ආයතනය සඳහා විදුලි කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773160186 2017-05-19 2017-06-02
50299 වෑල්ඩින්කරුවන් අප ආයතනය සඳහා පු/නු වෑල්ඩින්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779571244 2017-05-19 2017-06-02
50298 වෑල්ඩින්කරුවන් සේවා ස්ථානයක් සඳහා වෑල්ඩින්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0757967211 2017-05-19 2017-06-02
50297 බාස්වරුන් වාහන සේවා ස්ථානයක් සඳහා බාස්වරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777284940 2017-05-19 2017-06-02
50170 Colombo 2 Electricians Wanted Electricians /Technician Part time /Full time 0114361350 2017-05-11 2017-05-25
50169 Officer Wanඑed Trainee Technical Officer. A/L Maths and Science Passes. Age 20-30 0112828200 2017-05-11 2017-05-25
50168 Supervisor Wanted Car Service station Supervisor. 3-6 years experience. DIP Qualified / Equivalent. Age 35. Driving Licence. 0755745725 2017-05-11 2017-05-25
45903 தெமட்டகொடை வெல்டிங் பாஸ் வெல்டிங் பாஸ் ஒருவர் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. மற்றவை பேசித் தீர்மானிக்கலாம். 0777431357, 0777865492 2016-09-27 2017-06-27
45902 வெல்டிங் பாஸ் தனியார் நிறுவணமொன்றிட்கு வெல்டிங் பாஸ் உடன் தேவை. தங்குமிட வசதி ஏற்பாடு செய்து தரப்படும். 0778136527 2016-09-27 2017-06-27
45901 பயிளுணர்கள் ரோலிங் ஷட்டர் மற்றும் வெல்டிங் நிறுவணத்திற்கு பயிளுணர்கள் சேர்த்து கொள்ளப்படுவர். சாப்பாடு, தங்குமிட வசதி உண்டு. 0777721152 2016-09-27 2017-06-27
45900 வேலையாட்கள் வாகன சேவிஸ் ஸ்டேஷனிற்கு வேலையாட்கள் தேவை. சகல வசதிகளும் உண்டு. 0777390276 2016-09-27 2017-06-27
45867 வத்தளை வெல்டிங் இரும்புக் கூரை வேலைக்கு வெல்டிங் ஆட்கள் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0776268827 2016-09-27 2017-06-27
හෝටල් සහ බේකරි *  Hotel & Bakery *  ஹோட்டல் / பேக்கரி Open Close
45906 சமையற்காரர் 10 வருட அனுபவமுல்ல சமையற்காரர் ஒருவர் அனுபவமுள்ள வெயிட்டர் மற்றும் சமையலரை உதவியாலர் தேவை. 0714834840 2016-09-27 2017-06-27
45905 ராகம கோகிமார்கள் ஹோட்டலுக்கு கோகிமார்கள், ரொட்டி, அப்பம் பாஸ்மார்கள் தேவை. 0722244488 2016-09-27 2017-06-27
45904 வேலையாள் அப்பம், ரொட்டி போடத் தெரிந்தவர் தேவை. சம்பளம் 40,000/=. 0770630578 2016-09-27 2017-06-27
45875 கொக்கி ஹோட்டல் ஒன்றிற்கு கொக்கி ஒருவர் மற்றும் கொத்து பாஸ் ஒருவர் தேவை. 0770444876 2016-09-27 2017-06-27
45874 பேக்கரி வேளையாட்கள் அனுபவமுள்ள பேக்கரி வேளையாட்கள் தேவை. 0774922279 2016-09-27 2017-06-27
රියදුරු *  Driving *  ஓட்டுனர்கள் Open Close
50194 රියදුරන් බර වාහන රියදුරන් නැවතී සේවය සඳහා ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777178120 2017-05-12 2017-05-26
50197 රියදුරන් බර වාහන රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0778383383 2017-05-12 2017-05-26
50196 රියදුරන් බර වාහන රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. වැටුප රු 45000/= 0711916264 2017-05-12 2017-05-26
50195 රියදුරන් බර වාහන රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773259277 2017-05-12 2017-05-26
50193 රියදුරෙකු බර වාහන රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 077439177 2017-05-12 2017-05-26
50192 රියදුරන් චූන් පාන් රථ සඳහා රියදුරන් උවමනායි. 0769175659 2017-05-12 2017-05-26
50191 රියදුරෙකු ත්‍රීවිල් රථ සඳහා රියදුරෙකු උවමනායි. 0770552582 2017-05-12 2017-05-26
50190 රියදුරන් ත්‍රීවිල් රථ සඳහා රියදුරන් උවමනායි. 0714526118 2017-05-12 2017-05-26
50189 රියදුරන් ත්‍රීවිල් රථ සඳහා රියදුරන් උවමනායි. 0714856512 2017-05-12 2017-05-26
50188 රියදුරෙකු නිවසක නැවතී සේවය කළහැකි රියදුරෙකු උවමනායි. 0773077667 2017-05-12 2017-05-26
50187 රියදුරෙකු කාර්යාල වාහන සඳහා රියදුරෙකු උවමනායි. 0773600925 2017-05-12 2017-05-26
50186 කැළණිය රියදුරෙකු නිවසක් සඳහා පළපුරුදු රියදුරෙකු උවමනායි. 0777488357 2017-05-12 2017-05-26
50185 රියදුරෙකු හාඩ්වෙයාර් එකක් සඳහා පළපුරුදු රියදුරෙකු උවමනායි. 0729648422 2017-05-12 2017-05-26
50184 රියදුරෙකු ලොරි රථයක් සඳහා බර වාහන රියදුරෙකු උවමනායි. 0773113495 2017-05-12 2017-05-26
50183 රියදුරෙකු ඉදිකිරීම් ආයතනයක් සඳහා බර වාහන රියදුරෙකු උවමනායි. 0714254939 2017-05-12 2017-05-26
50182 රියදුරෙකු ඉදිකිරීම් ආයතනයක් සඳහා බර වාහන රියදුරෙකු උවමනායි. 0773051913 2017-05-12 2017-05-26
50181 රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් රියදුරෙකු උවමනායි. 0774941574 2017-05-12 2017-05-26
50158 Driver Wanted household driver for domestic purpose with good Spoken English. 0775560590 2017-05-11 2017-05-25
50157 Wattala Driver Wanted Driver with good experience Colombo rd. Age 35-45 "A" class. No 785, Negombo rd, Mabola, Wattala. 2017-05-11 2017-05-25
50156 Driver Wanted Driver. Age 25-45. Salary Rs. 40000/= 0773013422 2017-05-11 2017-05-25
50155 Driver Wanted Driver with light vehicle. 0770134203 2017-05-11 2017-05-25
50154 Colombo Driver Wanted Driver Heavy Vehicle. Age 25-55. 0775030517 2017-05-11 2017-05-25
50153 Driver Wanted Driver for a company Director. kpmahei@gmail.com 0777912062 2017-05-11 2017-05-25
45911 சாரதி கொழும்பு தனியார் நிறுவனத்திற்கு முச்சக்கர வண்டி சாரதி உடன் தேவை. 0712733301 2016-09-27 2017-06-27
45910 சாரதி வத்தளை 50 வயதிற்கு மேற்பட்ட அனுபவமுள்ள சாரதி தேவை. 0773856376 2016-09-27 2017-06-27
45909 டிரைவர் கோதுமை மா கம்பெனிக்கு ஹெவி வேஹிச்லே டிரைவர் தேவை. கொழும்பு பாதை தெரிந்தவராக இருத்தல் வேண்டும். 0775788163 2016-09-27 2017-06-27
45908 கார் டிரைவர் வீட்டு வேலைக்கான கார் டிரைவர் தேவை. வெள்ளவத்தை அருகாமையில் உள்ளவர்கள் விரும்பத்தக்கது. 077802498 2016-09-27 2017-06-27
45907 ஓட்டுனர் கொழும்பு ஏற்றுமதி தொழிற்சாலைக்கு 40 அடி கண்டைனர் வாகனத்திற்கு ஓட்டுனர் தேவை. உயர்ந்த சம்பளம் மற்றும் இலவச தங்குமிட வசதி. 0766910245 2016-09-27 2017-06-27
ආරක්ෂක නිලධාරීන් *  Security *  பாதுகாப்பு Open Close
50215 ආරක්ෂක නිලධාරියෙකු පුද්ගලික ආයතනයක් සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0717316456 2017-05-12 2017-05-26
50214 මහනුවර ආරක්ෂක නිලධාරීන් ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0771236909 2017-05-12 2017-05-26
50213 ආරක්ෂක නිලධාරීන් OIC/JSO/LSO ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0717684747 2017-05-12 2017-05-26
50212 ආරක්ෂක නිලධාරීන් දිවා සේවා කාලය සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773228068 2017-05-12 2017-05-26
50211 ආරක්ෂක නිලධාරීන් විශේෂ ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777730346 2017-05-12 2017-05-26
50210 සේවක සේවිකාවන් අපගේ කාර්යාලය සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන්/නිලධාරීණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0723671107 2017-05-12 2017-05-26
50209 ආරක්ෂක නිලධාරීන් තරු පහේ හෝටලයක් සඳහා සිවිල් ඇඳුමින් සේවය කිරීම සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0763198804 2017-05-12 2017-05-26
50208 ආරක්ෂක නිලධාරීන් OIC/OSO/LSO ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773409168 2017-05-12 2017-05-26
50207 ආරක්ෂක නිලධාරීන් විවධ නගර සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0763215522 2017-05-12 2017-05-26
50206 ආරක්ෂක නිලධාරීන් OIC/JSO ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0771552506 2017-05-12 2017-05-26
50205 මුරකරුවෙකු අවු 50-60 මුරකරුවෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0774742750 2017-05-12 2017-05-26
50204 ආරක්ෂක නිලධාරීන් විවිධ නගර සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718179643 2017-05-12 2017-05-26
50203 මුරකරුවක් අපගේ කාර්යාලය සඳහා මුර කරුවන් දෙදෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777639000 2017-05-12 2017-05-26
50202 ආරක්ෂක නිලධාරීන් විවිධ නගර සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0719052611 2017-05-12 2017-05-26
50201 ආරක්ෂක නිලධාරීන් අපගේ කාර්යාලය සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777362586 2017-05-12 2017-05-26
50200 ආරක්ෂක නිලධාරීන් අපගේ සමාගම සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0771234727 2017-05-12 2017-05-26
50199 ආරක්ෂක නිලධාරීන් CSO/OIC/SO/LSO ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0764371863 2017-05-12 2017-05-26
50198 ආරක්ෂක නිලධාරීන් අපගේ කාර්යාලය සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0727760471 2017-05-12 2017-05-26
45916 பாதுகாப்பு உத்தியோகத ஆண்/பெண் பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர்கள் தேவை. 18 - 65 வயது. சம்பளம் + ஓடீ 40,000/= சப்பாடு தங்குமிடம் இலவசம். 0771020619 2016-09-27 2017-06-27
45915 காவளாலி இரவு காவளாலி தேவை. கொழும்பு 0773595215 2016-09-27 2017-06-27
45914 வத்தலை காவலாளர் காவலாளர் தேவை. 50 வயதிற்கு மேற்பட்ட தங்கக்கூடிய ஒருவர் தேவை. 0727237070 2016-09-27 2017-06-27
45913 பாதுகாவளர் வத்தலை தொழிர்சாலைக்கு பாதுகாவளர் தேவை. 50 வயதுக்கு குறைந்த ஆங்கிள அறிவுடையவர்கள் உடனடியாக தொடர்பு கொள்ளவும். 0727404445 2016-09-27 2017-06-27
45912 பாதுகாவலர் தொழிற்சாலை ஒன்றிட்கு பாதுகாவலர் தேவை. சம்பளம் பேசித்தீர்மானிக்கப்படும். 50 வயதுக்கு குறைந்தவர்கள். 0727404445 2016-09-27 2017-06-27
ඉදිකිරීම් කටයුතු *  Construction *  கட்டடம் Open Close
45919 மாத்தலை வேலையாட்கள் கட்டிடப்பொருல் உற்பத்தி நிறுவணம் ஒன்றிட்கு ஆண்/பெண் இருவர் தங்கி வேலை பார்க்க தேவை. 0716516201 2016-09-27 2017-06-27
45918 மேசன் பாஸ் மேசன் பாஸ் மற்றும் வேலையாட்கள் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0725582889 2016-09-27 2017-06-27
45917 மேசன் பாஸ் கட்டிட கம்பெனிக்கு மேசன் பாஸ் மற்றும் லேபர்ஸ் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0728013100 2016-09-27 2017-06-27
45869 தெஹிவளை மேசன்மார் மேசன்மார் கையுதவியாளர்கள் நீண்ட நாள் வேலைக்கு தேவை. 0726755639 2016-09-27 2017-06-27
45868 ஊளியட்கள் கட்டிட நிர்மான நிறுவனம் ஒன்றிற்கு ஊளியட்கள் தேவை. 0772984998 2016-09-27 2017-06-27
කර්මාන්ත ශාලා *  Factory *  தொழிற்சாலை Open Close
45923 ஊழியர்கள் தொழிற்சாலை ஒன்றிட்கு ஊழியர்கள் தேவை. உடன் தொடர்பு கொள்ளவும். 0115339002 2016-09-27 2017-06-27
45922 வேலையாட்கள் பிரபல தொழிற்சாலைக்கு வேலையாட்கள் தேவை. 0766910244 2016-09-27 2017-06-27
45921 வேலைக்கு பெண்கள் பொதியிடல் வேலைக்கு பெண்கள் தேவை.நூல், கிலோஸ் வயது 18 - 30. சம்பளம் 15,000 - 23,000. உணவு, த்ங்குமிடம் குறைந்த விலையில். 0715222967 2016-09-27 2017-06-27
45920 வேலையாட்கள் ஜேம், பிச்கட், பால்மா உற்பத்தி நிலையத்டிற்கு ஆண்/பெண் 4. இனைத்துக்கொள்ளப்படுவர். அழையுங்கள். 0765433264 2016-09-27 2017-06-27
45873 வேலையாட்கள் தொழிற்சாலைக்கு வேலையாட்கள் தேவை. மாத சம்பளம் 30,000. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0750265707 2016-09-27 2017-06-27
ගෘහ සේවා *  Domestic *  வீட்டுப்பணி Open Close
50376 ගෘහ සේවිකා නිවසක දිවා කාලයේ සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0717355382 2017-05-24 2017-06-07
50375 ගෘහ සේවිකා නිවසේ සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0773351116 2017-05-24 2017-06-07
50374 ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0777034744 2017-05-24 2017-06-07
50373 ගෘහ සේවිකා නිවසේ සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0112178315 2017-05-24 2017-06-07
50372 ගෘහ සේවිකා නිවසක ළමුන් දෙදෙනෙකු බලා ගැනීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0767787886 2017-05-24 2017-06-07
50371 ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0777780447 2017-05-24 2017-06-07
50370 ගෘහ සේවිකා කුඩා දරුවෙකු බලා ගැනීමට කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0771128075 2017-05-24 2017-06-07
50369 ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0773121576 2017-05-24 2017-06-07
50368 ගෘහ සේවිකා නිවසේ සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0773902579 2017-05-24 2017-06-07
50367 ගෘහ සේවිකා අවු 45 ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. උදේ 6 සවස 3ග දිනක වැටුප රු 700 0772242915 2017-05-24 2017-06-07
50366 ගම්පහ ගෘහ සේවිකා අවුරුද්දක දරුවෙකු බලා ගැනීමට උදේ 6-සවස 6 දක්වා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0719173580 2017-05-24 2017-06-07
50365 ගෘහ සේවිකා අවු 1 1/2 දරුවෙකු බලා ගැනීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0719682756 2017-05-24 2017-06-07
50364 අලුත්ගම ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0779742463 2017-05-24 2017-06-07
50363 ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0714466137 2017-05-24 2017-06-07
50362 ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0773346347 2017-05-24 2017-06-07
50361 ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0714292297 2017-05-24 2017-06-07
50360 ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී උදේ සවස ආහාර පිසීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0715350860 2017-05-24 2017-06-07
50359 ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී සේවය කිරීමට අවු 55 අඩු ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0776650553 2017-05-24 2017-06-07
50358 ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී ආහාර පිසීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0773047784 2017-05-24 2017-06-07
50357 ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0773667055 2017-05-24 2017-06-07
50356 ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0372259752 2017-05-24 2017-06-07
45928 கொழும்பு பணிப்பெண் தங்கியிருந்து வேலை செய்வதற்கு ஒரு பணிப்பெண்ணும் ஒரு பையனும் தேவை. 0729233353 2016-09-27 2017-06-27
45927 பணிப்பெண் வயதான ஒருவரை பார்து கொள்ள 50 - 60 வயதுக்குற்பட்ட பெண் ஒருவர் தேவை. அடையாள அட்டையுடன் தொடர்பு கொள்ளவும். 0776969610 2016-09-27 2017-06-27
45926 பணிப்பெண் 3பேர் கொண்ட குடும்பமொன்றில் தங்கியிருந்து வேலை செய்ய நன்கு சமைக்க தெரிந்த 35 வயதுக்குற்பட்ட பணிப்பெண் தேவை. சம்பளம் 15,000 - 20,000. 0777125981 2016-09-27 2017-06-27
45925 வீட்டு பணிப்பெண் வீட்டில் தங்கி வேலை செய்வதற்கு வீட்டு பணிப்பெண் தேவை. 0777165154 2016-09-27 2017-06-27
45924 வேலயாள் வீட்டை துப்புரவாக்கி இஸ்திரி போடல் உணவு பரிமாரல் என்பனவற்றில் அனுபவமுள்ள 30 - 40 வயதிற்கு இடைபட்ட ஆண் தேவை. 0777585998 2016-09-27 2017-06-27
කම්කරු *  Labour *  தொழிலாளர்கள் Open Close
50355 සේවකයෙකු ගෙවත්තේ වැඩ සඳහා සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777715581 2017-05-23 2017-06-06
50354 කම්කරු පවුලක් තේ වත්තක් සඳහා නැවතී සේවයට කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776535829 2017-05-23 2017-06-06
50353 කම්කරු පවුලක් සත්ව ගොවිපළක් සඳහා කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0715354415 2017-05-23 2017-06-06
50352 සේවකයින් රබර් වත්තක් සඳහා කිරි කැපුම් කරුවන් උවමනායි. 0777841955 2017-05-23 2017-06-06
50351 කම්කරු පවුලක් බිත්තර සත්ව ගොවිපළක් සඳහා කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772597375 2017-05-23 2017-06-06
50350 කඩවත මුරකරුවෙකු වත්තක සේවය සඳහා මුරකරුවෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0769100202 2017-05-23 2017-06-06
50349 මුරකරුවෙකු වත්තක සේවය සඳහා මුරකරුවෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777899083 2017-05-23 2017-06-06
50348 සේවකයෙකු කෙසෙල් වත්තක් සඳහා සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779601669 2017-05-23 2017-06-06
50347 කම්කරු පවුලක් වතු වැඩ සඳහා කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776676642 2017-05-23 2017-06-06
50346 සේවකයින් වතු වැඩ සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772207150 2017-05-23 2017-06-06
50345 මුර පවුලක් වත්තක් සඳහා අවු 55 වැඩි මුර පවුලක් උවමනායි. 0773862688 2017-05-23 2017-06-06
50344 මුර පවුලක් අක්කර 20 පොල් ඉඩමක් සඳහා මුර පවුලක් උවමනායි. 0779385714 2017-05-23 2017-06-06
50343 කම්කරු පවුලක් කුකුලු ගොවිපළක් සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0771666182 2017-05-23 2017-06-06
50342 සේවකයින් කුකුලු ගොවිපළක් සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0754318856 2017-05-23 2017-06-06
50341 සේවකයෙකු කුකුලු ගොවිපළක් සඳහා සේවකයෙකු උවමනායි. 0712013076 2017-05-23 2017-06-06
50340 කම්කරු පවුලක් කුකුලු ගොවිපළක් සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0779500525 2017-05-23 2017-06-06
50339 කම්කරු පවුලක් පැළ පොල් වත්තක් බලා ගැනීම සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0773641444 2017-05-23 2017-06-06
50338 කම්කරු පවුලක් කුඩා පොල් වත්තක් සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0777822819 2017-05-23 2017-06-06
50337 කම්කරු පවුලක් බට් රබර් කිරි කැපීම සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0718029698 2017-05-23 2017-06-06
50336 කම්කරුවන් පොල් ඉඩමක් හා කිරි පට්ටියක් සඳහා කම්කරුවන් උවමනායි. 0714222033 2017-05-23 2017-06-06
50335 කම්කරුවන් පොල් ඉඩමක් සඳහා කම්කරුවන් උවමනායි. 0775847207 2017-05-23 2017-06-06
50159 Matale Clerk Wanted Chief Clerk from SLSPC / JEDB for estate. 0773160105 2017-05-11 2017-05-25
45934 ஊழியர்கள் நந்தன வர்த்தக நிலையத்திற்கு ஆண் ஊழியர்கள் தேவை. உணவு, தங்குமிடம் இலவசம். 0756107933 2016-09-27 2017-06-27
44161 மேசன் பாஸ் தனியார் கட்டிடத்திற்கு மேசன் பாஸ் மற்றும் கூலி ஆட்கள் தேவை. தகுந்த சம்பளம் வழங்கப்படும். 0773224335 2016-09-27 2017-06-27
44162 வெள்ளவத்தை வேலையாட்கள் கார் வாஷ்ற்கு கார் கழுவுவதற்கு வேலையாட்கள் தேவை 0712388478 2016-09-27 2017-06-27
44163 கம்பகா ஊழியர் சன்ரைஸ் ஸ்டேல் நிறுவணத்திற்கு ஊழியர் தேவை. உணவு, தங்குமிடத்துடன் சம்பளம். 25,000/=. 0765304533 2016-09-27 2017-06-27
44164 ஊழியர்கள் இரப்பர் புஷ் வேலைத்தளத்கிற்கு ஊழியர்கள் தேவை. உயர் சம்பளம். 0720547036 2016-09-27 2017-06-27
විවිධ *  Other *  வேறு Open Close
45933 வேலையாட்கள் வேலையாட்கள் காட் போட் தயாரிக்கும் நிறுவணத்திற்கு வேலையாட்கள் தேவை. 18 - 25 வயது வரை. காலை பகல் உணவு வழங்கப்படும். தங்குமிட வசதி வழங்கப்படும். 0766554624 2016-09-27 2017-06-27
45932 சுத்திகரிப்பாளர் ஒட்டோ மொபைல் நிறுவணத்திற்கு சுத்திகரிப்பாளர் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. சம்பளம் பேசித் தீர்மானிக்கப்படும். 0770023677 2016-09-27 2017-06-27
45931 கொழும்பு 13 வேலை வாய்ப்பு ஆண்/பெண் உடனடி வேலை வாய்ப்பு தகைமை. ஓ எல் கணித பாடம் உற்பட 6 பாடங்களில் சித்தி, வெளிநாடு பயிற்சியோடு உயர் வருமானம். 0773656246 2016-09-27 2017-06-27
45930 துண்டுப்பிரசுரம் விணியோகம் கல்வி நிறுவணமொன்றிட்கு துண்டுப்பிரசுரம் விணியோகிப்பதற்கு 18 - 50 வயதுக்கு உற்பட்டவர் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0777844133 2016-09-27 2017-06-27
45929 கஸ்டமர் கெயார் பிரபல கேட்டரிங் நிறுவணத்திற்கு கஸ்டமர் கெயார் ஆண்கள் தேவை. வயது 20 - 30. மூன்று வேலை உணவு, தங்குமிடம் இலவசம். சிறந்த சம்பளம். உடன் தொடர்பு கொள்ளவும். 0773114737 2016-09-27 2017-06-27
45872 காஸ் கட்டர் காஸ் கட்டர் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0776933307 2016-09-27 2017-06-27
45871 கடவத்தை வேலையாட்கள் மரக்கறி கடை ஒன்றிற்கு வேலையாட்கள் தேவை. சம்பளம 30,000. 0112975115 2016-09-27 2017-06-27
X
To advertise vacancies: ads@topjobs.lk or call [ Mon-Fri | 8.30 am - 5.00 pm ]
Silmiya 076 910 8691
Sajani 076 910 8766
Kaushani 076 910 8926
Siumali 076 910 8476
Vindya 076 893 8443
(International: Prefix the number with '+94' e.g. +94 76 910 8691)


(+94) 11 776 5645, (+94) 11 776 5600 [ Mon-Fri | 8.30 am - 5.00 pm ]
support@topjobs.lk
(+94) 11 776 5645, (+94) 77 391 8922
support@topjobs.lk
Copyright © 2006-2014 topjobs All Rights Reserved.   |   Designed for 1024 x 768 resolution
bottom