මූල්‍ය ගිණුම්කරණය *  Accounting *  கணக்கிடல் Open Close
50909 ගණකාධිකාරවරයෙකු අප ආයතනය සඳහා පළපුරුදු දැනුමැති ගණකාධිකාරවරයෙකු උවමනායි. 0770497979 2017-06-15 2017-06-29
50908 වේයන්ගොඩ ලිපිකාරිනියක් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිනියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0763152560 2017-06-15 2017-06-29
50907 ජා ඇල ලිපිකාරිනියක් අප ආයතනය සඳහා බිල් ලිපිකාරිනියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112234170 2017-06-15 2017-06-29
50906 රත්මලාන Accounts Assistant අප ආයතනය සඳහා Accounts Assistant කෙනෙකු උවමනායි. sanirumkt@gmail.com 0777223285 2017-06-15 2017-06-29
50905 Ja Ela Accounts Assistant Wanted Accounts Assistant with English and computer knowledge. 0768336162 2017-06-15 2017-06-29
50904 Accounts Assistant අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් Accounts Assistant ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. AAT-II සමත් පරිගණක දැනුමැති අවු 25 අඩු. 0715748222 2017-06-15 2017-06-29
50903 ගිණුම් ලිපිකරුවෙකු අප ආයතනය සඳහා උ/පෙළ සමත් ගිණුම් ලිපිකරුවෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777324710 2017-06-15 2017-06-29
50902 සහයකයෙකු අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් සහයකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773928444 2017-06-15 2017-06-29
50901 ලිපිකාරිනියන් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773572870 2017-06-15 2017-06-29
50900 විධායිකාවන් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් විධායිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112916967 2017-06-15 2017-06-29
50899 ගිණුම් ලිපිකරුවෙකු අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773582644 2017-06-15 2017-06-29
50898 ලිපිකාරිනියන් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0755200300 2017-06-15 2017-06-29
50897 ලිපිකාරිනියන් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0712210963 2017-06-15 2017-06-29
50896 ලිපිකරු/කාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකරු/කාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. koggalagroup@gmail.com 0813838765 2017-06-15 2017-06-29
50895 ගිණුම් ලිපිකරුවෙකු අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකරුවෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0767500996 2017-06-15 2017-06-29
50894 සහයකයෙකු අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් සහයකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0766447397 2017-06-15 2017-06-29
50893 ගිණුම් ලිපිකරුවෙකු අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකරුවෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0717712861 2017-06-15 2017-06-29
වෙළඳ අලෙවිකරණය *  Sales *  விற்பனை Open Close
50954 සහයිකාවන් වෙළඳසැළක් සඳහා සහයිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777359250 2017-06-19 2017-07-03
50953 සහයකයින් වෙළඳසැළක් සඳහා සහයකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0763207308 2017-06-19 2017-07-03
50952 සේවිකාවන් අප ආයතනය සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777905600 2017-06-19 2017-07-03
50951 ගම්පහ සේවකයෙකු අප ආයතනය සඳහා සේවිකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714350257 2017-06-19 2017-07-03
50950 සේවිකාවන් අප ආයතනය සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0783063889 2017-06-19 2017-07-03
50949 සේවකයින් මිරිස් තුනපහ ඇඹරුම්හලක් සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775955155 2017-06-19 2017-07-03
50948 සහයකයින් අප ආයතනය සඳහා සහයකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0727253381 2017-06-19 2017-07-03
50947 සේවිකාවන් නිමි ඇඳුම් වෙළඳසැලක් සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0754197717 2017-06-19 2017-07-03
50946 සේවිකාවන් පොත්හලක් සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0725484221 2017-06-19 2017-07-03
50945 සහයකයෙකු වෙළඳසැලක් සඳහා සහයකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0727780654 2017-06-19 2017-07-03
50944 සේවකයින් අප ආයතනය සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0726380324 2017-06-19 2017-07-03
50943 සේවකයින් වෙළඳසැලක් සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777156064 2017-06-19 2017-07-03
50942 සේවිකාවක් අප ආයතනය සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0726299018 2017-06-19 2017-07-03
50941 සේවිකාවන් භාණ්ඩ අලෙවිසැලක් සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0766733359 2017-06-19 2017-07-03
50940 සේවකයින් අප ආයතනයට සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772145323 2017-06-19 2017-07-03
50939 සේවක සේවිකාවන් රෙදි පිළි වෙළඳසැළක් සේවක සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0711278632 2017-06-19 2017-07-03
50938 සහායක සහයිකාවන් අප ආයතනය සඳහා සහායක සහයිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112843788 2017-06-19 2017-07-03
50937 සේවක සේවිකාවන් අපගේ වෙළඳසැළ සඳහා සේවක සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773914143 2017-06-19 2017-07-03
45866 வத்தளை விற்பனை பிரதிநிதிகள் பெயின்ட் கம்பெனிக்கு விற்பனை பிரதிநிதிகள் தேவை. மோட்டார் சைக்கிள் உள்ளவர்கள் விரும்பத்தக்கது. 0757814814 2016-09-27 2017-06-27
45865 பத்தரமுல்ளை விற்பனையாளர்கள் நகைக்கடை விற்பனை நிலையத்திற்கு அனுபவமுள்ள விற்பனையாளர்கள் தேவை. தங்குமிட வசதி வழங்கப்படும. 0718426815, 0727426815 2016-09-27 2017-06-27
45862 தெஹிவளை சேல்ஸ் கர்ல்ஸ் பாமசிக்கு சேல்ஸ் கர்ல்ஸ்/பாய்ஸ் உடன் தேவை. 0775770432 2016-09-27 2017-06-27
45863 சேல்ஸ் கொழும்பில் உள்ள சில்லறை கடைக்கு ௨௫ வயதிற்குட்பட்ட மழையாக தமிழ் இளைஞன் தேவை. மாத சம்பளம் 36000. 0754918984 2016-09-27 2017-06-27
45864 விற்பனையாளர்கள் செட்டியார் தெரு பிரபல நகை கடைக்கு அனுபவமுள்ள விற்பனையாளர்கள் தேவை. 0772225122 2016-09-27 2017-06-27
තොරතුරු තාක්ෂණය *  Information Technology *  தகவல் தொழில்நுட்பம் Open Close
50816 Data Entry Operator අප ආයතනය සඳහා Data Entry Operator කෙනෙකු උවමනායි. 0717777733 2017-06-13 2017-06-27
50815 Graphic Designer අප ආයතනය සඳහා Graphic Designer කෙනෙකු උවමනායි. 0724406996 2017-06-13 2017-06-27
50814 Technicians අප ආයතනය සඳහා Hardware Technicians උවමනායි. 0722397107 2017-06-13 2017-06-27
50813 Graphic Designer අප ආයතනය සඳහා පු/නු Graphic Designer කෙනෙකු උවමනායි. ගැ/පි 0777700244 2017-06-13 2017-06-27
50812 හොරණ Data Entry Operator අප ආයතනය සඳහා Data Entry Operator කෙනෙකු උවමනායි.shiromi_p@hotmail.com 0714524129 2017-06-13 2017-06-27
50811 නුගේගොඩ Graphic Designer අප ආයතනය සඳහා Graphic Designer කෙනෙකු උවමනායි. eshanstudio@gmail.com 0777444826 2017-06-13 2017-06-27
50810 Graphic Designer අප ආයතනය සඳහා Graphic Designer කෙනෙකු උවමනායි. 0771445560 2017-06-13 2017-06-27
50809 සේවක සේවිකාවන් අප ආයතනය සඳහා Graphic Designer/ ටයිප් සෙටින් සඳහා ගැ/පි උවමනායි. 070231001 2017-06-13 2017-06-27
50808 Graphic Designer අප ආයතනය සඳහා පු/නු Graphic Designer කෙනෙකු උවමනායි. 0773624402 2017-06-13 2017-06-27
50807 Graphic Designer අප ආයතනය සඳහා Graphic Designer කෙනෙකු උවමනායි. 0772609530 2017-06-13 2017-06-27
50806 සේවකයින් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති සා/පෙළ උ/පෙළ අසමත් පිරිමි සේවකයින් උවමනායි. 0718175007 2017-06-13 2017-06-27
50805 සේවිකාවන් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති සේවිකාවක් උවමනායි. 0785115988 2017-06-13 2017-06-27
50804 ටයිප් සෙටින් අප ආයතනයේ ටයිප් සෙටින් සඳහා ඉතා ඉක්මනින් සේවිකාවක් උවමනායි. 0779312024 2017-06-13 2017-06-27
ගුරුවරුන් *  Teaching *  ஆசிரியர்கள் Open Close
51048 ගුරුවරියන් පෙර පාසලක් සඳහා ගුරුවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0716160755 2017-06-24 2017-07-08
51047 ගුරුවරුන් උපකාර පංතියක් සඳහි ගුරුවරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773504299 2017-06-24 2017-07-08
51046 සේවිකාවන් පෙර පාසල සහ දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානයක් සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0345680261 2017-06-24 2017-07-08
51045 ගුරුවරුන් IELTS සඳහා ගුරුවරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777838403 2017-06-24 2017-07-08
51044 ගුරුවරියන් පෙර පාසලක් සඳහා ඩිප්ලෝමාධාරී ගුරුවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775907358 2017-06-24 2017-07-08
51043 ගුරුවරුන් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ගුරුවරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112857985 2017-06-24 2017-07-08
51042 ගුරුවරුන්/සහයක පෙර පාසලක් සඳහා ගුරුවරුන්/සහයක ගුරුවරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714823818 2017-06-24 2017-07-08
51041 ගුරුවරුන් පෙර පාසලක් සඳහා ගුරුවරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714823818 2017-06-24 2017-07-08
සෞඛ්‍ය සේවා *  Healthcare *  சுகாதார சேவை Open Close
51040 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0114366141 2017-06-23 2017-07-07
51039 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0727244777 2017-06-23 2017-07-07
51038 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0717897873 2017-06-23 2017-07-07
51037 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0775756334 2017-06-23 2017-07-07
51036 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0771590260 2017-06-23 2017-07-07
51035 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0773994063 2017-06-23 2017-07-07
51034 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0113024988 2017-06-23 2017-07-07
51033 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0717109880 2017-06-23 2017-07-07
51032 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0772737058 2017-06-23 2017-07-07
51031 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0114283916 2017-06-23 2017-07-07
51030 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0113288070 2017-06-23 2017-07-07
51029 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0815651772 2017-06-23 2017-07-07
51028 දොස්තරවරු ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා දොස්තරවරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0716391747 2017-06-23 2017-07-07
51027 තෙරපිවරුන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරුන් උවමනායි. 0711890890 2017-06-23 2017-07-07
51026 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0776737208 2017-06-23 2017-07-07
51025 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0771764464 2017-06-23 2017-07-07
51024 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් සේවකයෙකු උවමනායි. 0726024105 2017-06-23 2017-07-07
51023 සේවිකාවන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා සේවිකාවන් උවමනායි. 0774404180 2017-06-23 2017-07-07
51022 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0759033286 2017-06-23 2017-07-07
51021 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා අවු 20-35 තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0113199581 2017-06-23 2017-07-07
51020 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0115725218 2017-06-23 2017-07-07
51019 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0778190874 2017-06-23 2017-07-07
51018 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0776637539 2017-06-23 2017-07-07
51017 කිරිබත්ගොඩ තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0118888705 2017-06-23 2017-07-07
51016 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0703605157 2017-06-23 2017-07-07
51015 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0776264987 2017-06-23 2017-07-07
51014 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0773235202 2017-06-23 2017-07-07
45880 வேலையாட்கள் பாமசிக்கு அனுபவமுள்ள வேலையாட்கள் தேவை. ஆண்/பெண் இருபாலரும் விண்ணப்பிக்கலாம். 071914197 2016-09-27 2017-06-27
45879 பாமசியில் வேலை பாமசியில் வேலை செய்ய மழையகத்தை சேர்ந்த ஆண்/பெண் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0785008095 2016-09-27 2017-06-27
45878 பெண்கள் வேலைக்கு ஆயுர்வேத மத்திய நிலையத்திற்கு பயிற்சி பெற்ற 18 வயது தொடக்கம் 30 வயதிற்கு உட்பட்ட பெண்கள் வேலைக்கு தேவை. சம்பளம் மாதம் 80,000 க்கு மேழ் சம்பாதிக்களாம். தங்குமிடம், சாப்பாடு இலவசம். 0767990133 2016-09-27 2017-06-27
45877 தாதிமார்கள் பல் வைத்தியசாலைக்கு அனுபவமுள்ள/அற்ற தாதிமார்கள் தேவை. 0722222867 2016-09-27 2017-06-27
45876 பாமசி பாமசிக்கு நன்கு அனுபவமுள்ள ஆண்/பெண் உடன் தேவை. 0754214451 2016-09-27 2017-06-27
කාර්යාලීය සේවා *  Office Work *  அலுவலக வேலைகள் Open Close
51001 ලිපිකරු/කාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති ලිපිකරු/කාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773741382 2017-06-21 2017-07-05
51000 සහයකයින් අප ආයතනය සඳහා කාර්යාල කාර්ය සහයකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112699920 2017-06-21 2017-07-05
50999 ලිපිකරු/කාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති ලිපිකරු/කාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770733238 2017-06-21 2017-07-05
50998 සේවිකාවක් අප ආයතනය සඳහා සේවිකාවක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773559734 2017-06-21 2017-07-05
50997 ලිපිකාරිනියන් අප ආයතනය සඳහා ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0114200627 2017-06-21 2017-07-05
50996 ලිපිකරු/කාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා ලිපිරුවන්/කාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0765526797 2017-06-21 2017-07-05
50995 සේවකයෙකු රියදුරු පාසලක් ඳහා අත් අකුරු පැහැදිලි සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775287790 2017-06-21 2017-07-05
50994 සේවක සේවිකාවන් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති ගැ/පි ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0768753235 2017-06-21 2017-07-05
50993 සේවිකාවන් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770783278 2017-06-21 2017-07-05
50992 ලිපිකාරිනියන් අප ආයතනය සඳහා උ/පෙළ සමත් ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714525057 2017-06-21 2017-07-05
50991 ටයිප් සෙටින් අප ආයතනය කාර්යාල සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718983191 2017-06-21 2017-07-05
50990 ලිපිකාරිනියන් නිවාඩු නිකේතනයක් සඳහා පරිගණක දැනුමැති ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775979319 2017-06-21 2017-07-05
50989 ලිපිකාරිනියන් අප ආයතනය ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112074223 2017-06-21 2017-07-05
50988 ලිපිකරුවන් අප ආයතනය ලිපිකරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773810250 2017-06-21 2017-07-05
50986 ලිපිකාරිනියන් අප ආයතනය සඳහා ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775973454 2017-06-21 2017-07-05
50987 ලිපිකාරිනියන් අප ආයතනය සඳහා අවු 18-35 ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772805181 2017-06-21 2017-07-05
50985 ලිපිකරු/කාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා සා/පෙළ සමත් ලිපිකරු/කාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112901959 2017-06-21 2017-07-05
50984 ලිපිකාරිනියන් අප ආයතනය සඳහා අවු 25 අඩු ලිපිකාරිනියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0114978353 2017-06-21 2017-07-05
50983 ලිපිකරුවෙකු අප ආයතනය සඳහා ලිපිකරුවෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773111438 2017-06-21 2017-07-05
50982 සේවිකාවන් කාර්යාලයක් සඳහා පු/නු සේවිකාවන් උවමනායි. 0776013324 2017-06-21 2017-07-05
45884 கணிணி இயக்குனர்கள் பெண் கணிணி இயக்குனர்கள் தேவை.பெண்கள் விஷேடம். 0777485616 2016-09-27 2017-06-27
45883 வேலையாள் ஆபீஸ் கிலார்க் வேலைக்கு தேவை. பெண். 0772037871 2016-09-27 2017-06-27
45882 வேலையாள் ஆபீஸ் ஒன்றிட்கு போட்டொகாபிம், பைன்டிங் மற்றும் ஏனைய வேலைகள் செய்யக்கூடிய அனுபவமுள்ள/அற்ற கொட்டாஞ்சேனையை வசிப்பிடமாக கொண்ட பெண்ணொருவர் தேவை. 0779795080 2016-09-27 2017-06-27
45881 அழுவளகம் அழுவளகம் ஒன்றிட்கு அலுவலக களங்சிய பகுதிகளில் உதவியாளராக பணிபுரிவதற்கு ஆட்கள் தேவை. 0717306549 2016-09-27 2017-06-27
45870 வேலை நிறுவனம் ஒன்றிற்கு வேலை உதவியாட்கள் தேவை. 0773600581 2016-09-27 2017-06-27
මුද්‍රණ *  Printing *  அச்சுத்தொழில் Open Close
50973 ඔපරේටර්වරයෙකු GTO printing machine ඔපරේටර්වරයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773079587 2017-06-19 2017-07-03
50972 ඔපරේටර්වරයෙකු FIEXO Printing machine එකක් සඳහා ඔපරේටර්වරයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0756686102 2017-06-19 2017-07-03
50971 සේවකයින් අප ආයතනයේ විවිධ තනතරු සඳහා අසේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0771786266 2017-06-19 2017-07-03
50970 සේවකයෙකු ඩිජිටල් printing ආයතනයක් සඳහා පරිගණක දැනුමැති සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0716347142 2017-06-19 2017-07-03
50969 කම්කරුවන් චයිනීස් කටර්, බයින්ඩින් සඳහා කම්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112784369 2017-06-19 2017-07-03
50968 සේවකයින් අප ආයතනය සඳහා screen printing, setter, Helper, Darkroom, colour room සඳහා අය ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775049668 2017-06-19 2017-07-03
50967 ඔපරේටර්වරු අප ආයතනය සඳහා Graphic Designer and GTO මැෂින් ඔපරේටර් අය ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772357100 2017-06-19 2017-07-03
50966 සේවකයින් අප ආයතනය සඳහා කෝඩ් මැෂින්,සිලින්ඩර් සහ සියළුම වැඩ දන්නා අය ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777447726 2017-06-19 2017-07-03
50965 බයින්ඩින්වරු අප ආයතනය සඳහා බයින්ඩින්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0721678856 2017-06-19 2017-07-03
50964 Graphic Designer අප ආයතනය සඳහා Graphic Designer කෙනෙකු උවමනායි. 077178133 2017-06-19 2017-07-03
50963 මයින්ඩර්වරු අප ආයතනය සඳහා කෝඩ් මයින්ඩර්වරු කෙනෙකු උවමනායි. 0772440430 2017-06-19 2017-07-03
50962 Graphic Designer අප ආයතනය සඳහා Graphic Designer කෙනෙකු උවමනායි. 0773023360 2017-06-19 2017-07-03
50961 Minder අප ආයතනය සඳහා පළපුරුදු Pasting Minder and Cylinder Minder වරයෙකු උවමනායි. 0774365666 2017-06-19 2017-07-03
50960 Graphic Designer අප ආයතනය සඳහා Graphic Designer ගැ/පි උවමනායි. 0716243138 2017-06-19 2017-07-03
50959 සේවකයෙකු අප ආයතනය සඳහා ඩයිකටර් සාදන්නෙකු උවමනායි. 082237035 2017-06-19 2017-07-03
50958 ඔපරේටර්වරු අප ආයතනය සඳහා මැෂින් ඔපරේටර්වරු උවමනායි. 0718305682 2017-06-19 2017-07-03
50957 හෙල්පර් අප ආයතනය සඳහා කෝඩ් මැෂින් හෙල්පර් උවමනායි. 0114481700 2017-06-19 2017-07-03
50956 මයින්ඩර්වරු අප ආයතනය සඳහා SBB සිලින්ඩර් මැෂින් මයින්ඩර්වරු උවමනායි. 0773608481 2017-06-19 2017-07-03
50955 මයින්ඩර්වරු අප ආයතනය සඳහා කෝඩ් මැෂින් මයින්ඩර්වරු උවමනායි. 0773274700 2017-06-19 2017-07-03
45889 கிராபிக் டிசைனர், டைப் செட்டர் அச்சகத்திற்கு முழு நேர கிராபிக் டிசைனர், டைப் செட்டர் தேவை. திறமையை அனுசரித்து மாதம் 20,000 ரூபா வேதனம் தரப்படும். 0714022059 2016-09-27 2017-06-27
45888 டைப் செட்டிங், டிசைனிங் ப்ரின்டிங் நிறுவணம் ஒன்ரிட்கு கம்பியூட்டர் டைப் செட்டிங், டிசைனிங் மற்றும் பைன்டிங் செய்யக்கூடிய ஆண்/பெண் தேவை. 0773165557 2016-09-27 2017-06-27
45887 கிராபிக் டிசைனர் அச்சகத்திற்கு அனுபவமுள்ள கிராபிக் டிசைனர் தேவை. அத்துடன் உதவியாட்களும் தெவை. 0727118732 2016-09-27 2017-06-27
45885 சிலின்டர் மேஷின் ஆப்பரேட்டர் கொழும்பு 13 எமது அச்சகத்திற்கு சிலின்டர் மேஷின் ஆப்பரேட்டர் உடன் தேவை. அழையுங்கள். 0112542430 2016-09-27 2017-06-27
45886 டைபிங் கம்பியூட்டர் டைபிங் தமிழ், ஆங்கிளம் ஆகிய இரு மொழிகளிலும் அனுபவமுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கவும். 755030954 2016-09-27 2017-06-27
රූපලාවන්‍ය *  Beauty Culture *  அழகுக்கலை Open Close
50843 සේවකයින් සැලූන් එකක් සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0773366282 2017-06-13 2017-06-27
50842 සේවකයෙකු සැලූන් එකක් සඳහා පිරිමි සේවකයෙකු උවමනායි. 0726159429 2017-06-13 2017-06-27
50841 සේවක සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා සේවක සේවිකාවන් උවමනායි. 0776922828 2017-06-13 2017-06-27
50840 සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා කොණ්ඩා කැපීමට සේවිකාවන් උවමනායි. 0775853096 2017-06-13 2017-06-27
50839 බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා බාබර් කෙනෙකු උවමනායි. 0779486392 2017-06-13 2017-06-27
50838 බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා බාබර් කෙනෙකු උවමනායි. 0773400446 2017-06-13 2017-06-27
50837 සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු සේවිකාවන් උවමනායි. 0777353763 2017-06-13 2017-06-27
50836 බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා දක්ෂ බාබර් කෙනෙකු උවමනායි. 0773746775 2017-06-13 2017-06-27
50835 සේවකයින් සැලූන් එකක් සඳහා දක්ෂ සේවකයින් උවමනායි. 0770828070 2017-06-13 2017-06-27
50834 සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු සේවිකාවන් උවමනායි. 0913096727 2017-06-13 2017-06-27
50833 සේවකයෙකු සැලූන් එකක් සඳහා දක්ෂ පළපුරුදු සේවකයෙකු උවමනායි. 0727268911 2017-06-13 2017-06-27
50832 ශිල්පිනියක් සැලූන් එකක් සඳහා අවු 3 පළපුරුද්ද ඇති ශිල්පිනියක් උවමනායි. 0772928175 2017-06-13 2017-06-27
50831 සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු සේවිකාවන් උවමනායි. 0375765149 2017-06-13 2017-06-27
50830 සේවකයෙකු සැලූන් එකක් සඳහා කොණ්ඩා කැපීමට සේවකයෙකු උවමනායි. 0710924907 2017-06-13 2017-06-27
50829 සේවකයින් සැලූන් එකක් සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0771110590 2017-06-13 2017-06-27
50828 ශිල්පිනියන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු ශිල්පිනියන් උවමනායි. 0769892636 2017-06-13 2017-06-27
50827 සේවක සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු සේවක සේවිකාවන් උවමනායි. 0778010519 2017-06-13 2017-06-27
50826 බාබර් සැලූන් එකක් බාබර් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775685696 2017-06-13 2017-06-27
50825 ශිල්පිනියන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු ශිල්පිනියන් උවමනායි. 0912291389 2017-06-13 2017-06-27
50824 ශිල්පිනියන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු ශිල්පිනියන් උවමනායි. 0112816160 2017-06-13 2017-06-27
50823 සේවක සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා පළපුරුදු සේවක සේවිකාවන් උවමනායි. 0772515950 2017-06-13 2017-06-27
50822 සේවකයින් සැලූන් එකක් සඳහා පළපුරුදු සේවකයින් උවමනායි. 0724215330 2017-06-13 2017-06-27
50821 බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා බාබර් කෙනෙකු උවමනායි. 0112817716 2017-06-13 2017-06-27
50820 සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා නුපුහුණු සේවිකාවන් උවමනායි. 0715929557 2017-06-13 2017-06-27
50819 සේවකයින් සැලූන් එකක් සඳහා පුහුණු සේවකයින් උවමනායි. 0773201247 2017-06-13 2017-06-27
50818 සේවක සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා කොණ්ඩා කැපීමට දක්ෂ ගැ/පි උවමනායි. 0772515950 2017-06-13 2017-06-27
50817 බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා දක්ෂ බාබර් කෙනෙකු උවමනායි. 0115634057 2017-06-13 2017-06-27
45894 பெண் வேலையாள் எமது சலூனிற்கு அனைத்து வேலைகளும் செய்யக்கூடிய ஒரு பெண் பில்லை தேவை. 0776524281 2016-09-27 2017-06-27
45893 சலூன் வேலை சலூன் ஒன்றிட்கு சிங்களம் தெரிந்த ஆண் ஒருவர் தேவை. 0772449778 2016-09-27 2017-06-27
45892 கொழும்பு 5 ஆண் வேலையாட்கள் சலூனிற்கு உடனடியாக ஆண் வேலையாட்கள் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0773311231, 0712311231 2016-09-27 2017-06-27
45891 முடி திருத்துனர் இளமையான திரமையான முடி திருத்துனர் ஒருவர் தேவை. கொழும்பு சுற்று புறத்தில் விசேஷம். 0726061805 2016-09-27 2017-06-27
45890 வேலைக்கு ஆட்கள் அழகு நிலையத்திற்கு வேலைக்கு ஆட்கள் தேவை. 0777687792 2016-09-27 2017-06-27
ඇඟළුම් රෙදිපිළි *  Garments *  ஆடை Open Close
50981 අතුරුගිරිය ඔපරේටවරියන් අප ආයතනය සඳහා ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් උවමනායි. 0712759831 2017-06-21 2017-07-05
50980 ඔපරේටවරියන් අප ආයතනය සඳහා ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් උවමනායි. 0770413100 2017-06-21 2017-07-05
50979 ඔපරේටවරියන් අප ආයතනය සඳහා ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් උවමනායි. 0717884894 2017-06-21 2017-07-05
50978 ඔපරේටවරු QC මැෂීන් ඔපරේටවරු උවමනායි. 0779602811 2017-06-21 2017-07-05
50977 ලීඩර් අප ආයතනය සඳහා ජුකී මැෂින් ඔපරේටර් ලීඩර් කෙනෙකු උවමනායි. 0771356408 2017-06-21 2017-07-05
50975 සේවකයෙකු කපා මසන ලද ඇඳුම් පිටතට දෙන ආයතනයක් බලා ගැනීම සඳහා සේවකයෙකු උවමනායි. 0767390160 2017-06-21 2017-07-05
50976 ඔපරේටවරියන් අප ආයතනය සඳහා ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් උවමනායි. 0112891000 2017-06-21 2017-07-05
50974 ඔපරේටවරියන් අප ආයතනය සඳහා ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් උවමනායි. 0382232723 2017-06-21 2017-07-05
45899 வேலையாட்கள் தையல் உதவிகு வேலையாட்கள் தேவை.பெண்கள் மாத்திரம். சாப்பாடு, தங்குமிடம் இலவசம். மாதம் 15,000/= வரை. 0770725502 2016-09-27 2017-06-27
45898 யாழ்பானம் லைன் சூப்பர்வைசர் ஆடை தொழிற்சாலைக்கு லைன் சூப்பர்வைசர் தேவை. 0717839975 2016-09-27 2017-06-27
45897 தைக்க நன்கு தைக்க தெரிந்த டெயிலர் ஆண்கள் தேவை. சமபளம் பேசித் தீர்மானிக்கப்படும். 0724118893 2016-09-27 2017-06-27
45896 வெட்டி தைக்க தையல் நிலையத்திற்கு தானகவே வெட்டி தைக்க தெரிந்த தங்கி வேலை செய்ய கூடிய டெயிலர் தேவை. 0714896717 2016-09-27 2017-06-27
45895 ஆடைகள் தைக்க புதிதாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கான ஆடைகள் தைக்க கூடிய நம்பிக்கையான ஒரு பெண் தேவை. 0777577345 2016-09-27 2017-06-27
කාර්මික *  Mechanical *  இயந்திர Open Close
45903 தெமட்டகொடை வெல்டிங் பாஸ் வெல்டிங் பாஸ் ஒருவர் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. மற்றவை பேசித் தீர்மானிக்கலாம். 0777431357, 0777865492 2016-09-27 2017-06-27
45902 வெல்டிங் பாஸ் தனியார் நிறுவணமொன்றிட்கு வெல்டிங் பாஸ் உடன் தேவை. தங்குமிட வசதி ஏற்பாடு செய்து தரப்படும். 0778136527 2016-09-27 2017-06-27
45901 பயிளுணர்கள் ரோலிங் ஷட்டர் மற்றும் வெல்டிங் நிறுவணத்திற்கு பயிளுணர்கள் சேர்த்து கொள்ளப்படுவர். சாப்பாடு, தங்குமிட வசதி உண்டு. 0777721152 2016-09-27 2017-06-27
45900 வேலையாட்கள் வாகன சேவிஸ் ஸ்டேஷனிற்கு வேலையாட்கள் தேவை. சகல வசதிகளும் உண்டு. 0777390276 2016-09-27 2017-06-27
45867 வத்தளை வெல்டிங் இரும்புக் கூரை வேலைக்கு வெல்டிங் ஆட்கள் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0776268827 2016-09-27 2017-06-27
හෝටල් සහ බේකරි *  Hotel & Bakery *  ஹோட்டல் / பேக்கரி Open Close
45906 சமையற்காரர் 10 வருட அனுபவமுல்ல சமையற்காரர் ஒருவர் அனுபவமுள்ள வெயிட்டர் மற்றும் சமையலரை உதவியாலர் தேவை. 0714834840 2016-09-27 2017-06-27
45905 ராகம கோகிமார்கள் ஹோட்டலுக்கு கோகிமார்கள், ரொட்டி, அப்பம் பாஸ்மார்கள் தேவை. 0722244488 2016-09-27 2017-06-27
45904 வேலையாள் அப்பம், ரொட்டி போடத் தெரிந்தவர் தேவை. சம்பளம் 40,000/=. 0770630578 2016-09-27 2017-06-27
45875 கொக்கி ஹோட்டல் ஒன்றிற்கு கொக்கி ஒருவர் மற்றும் கொத்து பாஸ் ஒருவர் தேவை. 0770444876 2016-09-27 2017-06-27
45874 பேக்கரி வேளையாட்கள் அனுபவமுள்ள பேக்கரி வேளையாட்கள் தேவை. 0774922279 2016-09-27 2017-06-27
රියදුරු *  Driving *  ஓட்டுனர்கள் Open Close
50892 රියදුරෙකු ටිපර් රථයක් සඳහා රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0769970057 2017-06-14 2017-06-28
50891 රියදුරෙකු ටිපර් රථයක් සඳහා නැවතී සේවයට රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0719849924 2017-06-14 2017-06-28
50890 රියදුරන් හමුදා සේව‍යේ යොදවා ඇති රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773783909 2017-06-14 2017-06-28
50889 රියදුරෙකු නැවතී සේවය පළපුරුදු රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112854681 2017-06-14 2017-06-28
50888 රියදුරෙකු නිවසක සේවයට රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0723530469 2017-06-14 2017-06-28
50887 රියදුරෙකු නිවසක සේවය සඳහා රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112645714 2017-06-14 2017-06-28
50886 රියදුරන් බර වාහන රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779877723 2017-06-14 2017-06-28
50885 රියදුරන් සහ සහයකයින් බරවාහන රියදුරන් හා සහයකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0342241450 2017-06-14 2017-06-28
50884 රියදුරෙකු නැවතී සේවය කළ හැකි බර වාහන රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0778030007 2017-06-14 2017-06-28
50883 රියදුරෙකු නිවසේ නැවතී සේවය කළහැකි රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0719962025 2017-06-14 2017-06-28
50882 රියදුරෙකු මතින් තොර රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773470047 2017-06-14 2017-06-28
50881 රියදුරෙකු දුර බැහැර නැවතී සේවය කළහැකි රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0703200445 2017-06-14 2017-06-28
50880 රියදුරෙකු රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775235825 2017-06-14 2017-06-28
50879 රියදුරන් සහ සහයකයින් බර වාහන පළපුරුදු රියදුරන් හා සහයකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0757377734 2017-06-14 2017-06-28
50878 රියදුරන් අප ආයතනය සඳහා පළපුරුදු රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714458132 2017-06-14 2017-06-28
50877 රියදුරන් බර වාහන රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0759647932 2017-06-14 2017-06-28
50876 රියදුරෙකු අවු 24-30 පළපුරුදු රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0717779930 2017-06-14 2017-06-28
45911 சாரதி கொழும்பு தனியார் நிறுவனத்திற்கு முச்சக்கர வண்டி சாரதி உடன் தேவை. 0712733301 2016-09-27 2017-06-27
45910 சாரதி வத்தளை 50 வயதிற்கு மேற்பட்ட அனுபவமுள்ள சாரதி தேவை. 0773856376 2016-09-27 2017-06-27
45909 டிரைவர் கோதுமை மா கம்பெனிக்கு ஹெவி வேஹிச்லே டிரைவர் தேவை. கொழும்பு பாதை தெரிந்தவராக இருத்தல் வேண்டும். 0775788163 2016-09-27 2017-06-27
45908 கார் டிரைவர் வீட்டு வேலைக்கான கார் டிரைவர் தேவை. வெள்ளவத்தை அருகாமையில் உள்ளவர்கள் விரும்பத்தக்கது. 077802498 2016-09-27 2017-06-27
45907 ஓட்டுனர் கொழும்பு ஏற்றுமதி தொழிற்சாலைக்கு 40 அடி கண்டைனர் வாகனத்திற்கு ஓட்டுனர் தேவை. உயர்ந்த சம்பளம் மற்றும் இலவச தங்குமிட வசதி. 0766910245 2016-09-27 2017-06-27
ආරක්ෂක නිලධාරීන් *  Security *  பாதுகாப்பு Open Close
50936 ආරක්ෂක නිලධාරීන් විවිධ නගර සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770695280 2017-06-15 2017-06-29
50935 ආරක්ෂක නිලධාරීන් විවිධ නගර සඳහා OIC/SSO/LSO ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0722301817 2017-06-15 2017-06-29
50934 මුරකරුවෙකු කාර්යාලයක නැවතී සේවය මුරකරුවෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112507657 2017-06-15 2017-06-29
50933 ආරක්ෂක නිලධාරීන් ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718653778 2017-06-15 2017-06-29
50932 නිලධාරින්/නිලධාරිනී විවිධ නගර සඳහා OIC/SSO/LSO ආරක්ෂක නිලධාරීන්/නිලධාරිනියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0722301817 2017-06-15 2017-06-29
50931 ආරක්ෂක නිලධාරීන් විවිධ ආයතන සඳහා VO/OIC/SSO/JSO/LSO ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0774373826 2017-06-15 2017-06-29
50930 ආරක්ෂක නිලධාරීන් විවිධ නගර සඳහා OIC/SSO/JSO/LSO ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0382236366 2017-06-15 2017-06-29
50929 ආරක්ෂක නිලධාරීන් විවිධ නගර සඳහා SO/OIC/LSO ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0768227986 2017-06-15 2017-06-29
50928 ආරක්ෂක නිලධාරියෙකු බැංකු සඳහා SO/OIC ආරක්ෂක නිලධාරියෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0719970988 2017-06-15 2017-06-29
50927 මුරකරුවෙකු රෑ මුර සේවය සඳහා වොචර්වයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773097594 2017-06-15 2017-06-29
50926 මුරකරුවෙකු අපගේ පොල් ඉඩම සඳහා විමුරකරුවෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0715350696 2017-06-15 2017-06-29
50925 කුරුණෑගල ආරක්ෂක නිලධාරීන් විවිධ නගර සඳහා JSO/OIC ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0372056814 2017-06-15 2017-06-29
50924 කඩුවෙල මුරකරුවෙකු අයතනයක රෑ සේවය සඳහා මුරකරුවෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0722274070 2017-06-15 2017-06-29
50923 ආරක්ෂක නිලධාරීන් විවිධ නගර සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0711808998 2017-06-15 2017-06-29
50922 ආරක්ෂක නිලධාරීන් විවිධ නගර සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772832107 2017-06-15 2017-06-29
50921 නිලධාරින්/නිලධාරිනි විවිධ නගර සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන්/නිලධාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777680972 2017-06-15 2017-06-29
50920 ආරක්ෂක නිලධාරීන් බංගලාවක් සඳහා අවු 50 වැඩි ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718644276 2017-06-15 2017-06-29
50919 ආරක්ෂක නිලධාරීන් අප ආයතනය සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714884019 2017-06-15 2017-06-29
50918 ආරක්ෂක නිලධාරීන් විවිධ නගර සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718379981 2017-06-15 2017-06-29
50917 ආරක්ෂක නිලධාරීන් රෝහලක් සඳහා SSO/OIC ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0713283283 2017-06-15 2017-06-29
50916 ආරක්ෂක නිලධාරීන් ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718179643 2017-06-15 2017-06-29
50915 ආරක්ෂක නිලධාරීන් විවිධ ආයතන සඳහා OIC/SSO ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0715361665 2017-06-15 2017-06-29
50914 ආරක්ෂක නිලධාරීන් විවිධ නගර සඳහා SSO/JSO/LSO/OIC ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0716900864 2017-06-15 2017-06-29
50913 මුරකරුවෙකු නිවසේ නැවතී සේවය සඳහා මුරකරුවෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112692145 2017-06-15 2017-06-29
50912 ආරක්ෂක නිලධාරීන් විවිධ නගර සඳහා OIC/JSO/LSO ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0717716171 2017-06-15 2017-06-29
50911 ආරක්ෂක නිලධාරීන් විවිධ නගර සඳහා SSO/JSO/LSO ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770132988 2017-06-15 2017-06-29
50910 ආරක්ෂක නිලධාරීන් විවිධ ආයතන සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0774622568 2017-06-15 2017-06-29
45916 பாதுகாப்பு உத்தியோகத ஆண்/பெண் பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர்கள் தேவை. 18 - 65 வயது. சம்பளம் + ஓடீ 40,000/= சப்பாடு தங்குமிடம் இலவசம். 0771020619 2016-09-27 2017-06-27
45915 காவளாலி இரவு காவளாலி தேவை. கொழும்பு 0773595215 2016-09-27 2017-06-27
45914 வத்தலை காவலாளர் காவலாளர் தேவை. 50 வயதிற்கு மேற்பட்ட தங்கக்கூடிய ஒருவர் தேவை. 0727237070 2016-09-27 2017-06-27
45913 பாதுகாவளர் வத்தலை தொழிர்சாலைக்கு பாதுகாவளர் தேவை. 50 வயதுக்கு குறைந்த ஆங்கிள அறிவுடையவர்கள் உடனடியாக தொடர்பு கொள்ளவும். 0727404445 2016-09-27 2017-06-27
45912 பாதுகாவலர் தொழிற்சாலை ஒன்றிட்கு பாதுகாவலர் தேவை. சம்பளம் பேசித்தீர்மானிக்கப்படும். 50 வயதுக்கு குறைந்தவர்கள். 0727404445 2016-09-27 2017-06-27
ඉදිකිරීම් කටයුතු *  Construction *  கட்டடம் Open Close
50875 බාස්වරු වැඩ බිමක් සඳහා මේසන්,ටයිල් බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775000971 2017-06-14 2017-06-28
50874 බාස්වරු හා ගෝලයන් වැඩ බිමක් සඳහා මේසන් බාස්වරු හා ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0725665501 2017-06-14 2017-06-28
50873 මාලබේ බාස්වරු හා ගෝලයන් වැඩ බිමක් සඳහා මේසන් බාස්වරු හා ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779756193 2017-06-14 2017-06-28
50872 බාස්වරු හා ගෝලයන් මේසන් බාස්වරු හා ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0710336403 2017-06-14 2017-06-28
50871 බාස්වරු හා ගෝලයන් සැටලින්,කම්බි බාස්වරු හා ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0715698701 2017-06-14 2017-06-28
50870 බාස්වරු හා ගෝලයන් මේසන් බාස්වරු හා ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0710328157 2017-06-14 2017-06-28
50869 බාස්වරු හා ගෝලයන් වඩු,මේසන් බාස්වරු හා ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0752768198 2017-06-14 2017-06-28
50868 බාස්වරු මේසන්,වඩු බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0719865453 2017-06-14 2017-06-28
50867 බාස්වරු හා ගෝලයන් කම්බි බාස්වරු හා ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775566757 2017-06-14 2017-06-28
50866 බාස්වරු හා ගෝලයන් මේසන් බාස්වරු හා ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0766347106 2017-06-14 2017-06-28
50865 බාස්වරු හා ගෝලයන් පොටි බාස්වරු හා ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770350646 2017-06-14 2017-06-28
50864 බාස්වරු හා ගෝලයන් කම්බි බාස්වරු හා ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776131983 2017-06-14 2017-06-28
50863 කාර්මිකයන් දක්ෂ වඩු කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770433838 2017-06-14 2017-06-28
50862 බාස්වරු දක්ෂ මේසන්,පොටි හා පේන්ට් බාස්වරු හා ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0766864218 2017-06-14 2017-06-28
50861 බාස් කෙනෙකු බ්ලොක් ගල් සෑදීම සඳහා පළපුරුදු බාස් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776380863 2017-06-14 2017-06-28
50860 බාස්වරු හා ගෝලයන් මේසන් බාස්වරු හා ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0710328157 2017-06-14 2017-06-28
50859 හංවැල්ල බාස්වරු හා ගෝලයන් මේසන් බාස්වරු හා ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 077777088 2017-06-14 2017-06-28
50858 බාස්වරු හා ගෝලයන් මේසන් බාස්වරු හා ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718740698 2017-06-14 2017-06-28
50857 බාස්වරු හා ගෝලයන් වැඩ බිමක් සඳහා මේසන් බාස්වරු හා ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777880770 2017-06-14 2017-06-28
50856 බාස්වරු හා ගෝලයන් වැඩ බිමක් සඳහා සැටලින් බාස්වරු හා ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0715698701 2017-06-14 2017-06-28
50855 බාස්වරු හා ගෝලයන් වැඩ බිමක් සඳහා සැටලින් බාස්වරු හා ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0715698701 2017-06-14 2017-06-28
50854 බාස්වරු හා ගෝලයන් වැඩ බිමක් සඳහා සැටලින් බාස්වරු හා ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0716272196 2017-06-14 2017-06-28
50853 බාස්වරු ලී වැඩපලක් සඳහා දක්ෂ බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775463453 2017-06-14 2017-06-28
50852 බාස්වරු හා ගෝලයන් වැඩ බිමක් සඳහා මේසන්,ටයිල් හා පේන්ට් බාස්වරු හා ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772728605 2017-06-14 2017-06-28
50851 බාස්වරු හා ගෝලයන් වැඩ බිමක් සඳහා මේසන් බාස්වරු හා ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0758127357 2017-06-14 2017-06-28
50850 බාස්වරු වැඩ බිමක් සඳහා පේන්ට් බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0778471575 2017-06-14 2017-06-28
50849 ගෝලයින් වැඩ බිමක් සඳහා සැටලින් හා කම්බි බැඳීමට ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777205993 2017-06-14 2017-06-28
50848 බාස් කෙනෙකු අප ආයතනය සඳහා බාස් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714277251 2017-06-14 2017-06-28
50847 නුගේගොඩ බාස්වරු හා ගෝලයන් පේන්ට් බාස්වරු හා ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772564412 2017-06-14 2017-06-28
50846 බාස්වරු හා ගෝලයන් නැවතී සේවය කළහැකි මේසන් බාස්වරු හා ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779768456 2017-06-14 2017-06-28
50845 බාස්වරු හා ගෝලයන් නැවතී සේවය කළහැකි මේසන් බාස්වරු හා ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775412723 2017-06-14 2017-06-28
50844 බාස්වරු හා ගෝලයන් වැඩ බිමක් සඳහා මේසන් බාස්වරු හා ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775412723 2017-06-14 2017-06-28
45919 மாத்தலை வேலையாட்கள் கட்டிடப்பொருல் உற்பத்தி நிறுவணம் ஒன்றிட்கு ஆண்/பெண் இருவர் தங்கி வேலை பார்க்க தேவை. 0716516201 2016-09-27 2017-06-27
45918 மேசன் பாஸ் மேசன் பாஸ் மற்றும் வேலையாட்கள் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0725582889 2016-09-27 2017-06-27
45917 மேசன் பாஸ் கட்டிட கம்பெனிக்கு மேசன் பாஸ் மற்றும் லேபர்ஸ் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0728013100 2016-09-27 2017-06-27
45869 தெஹிவளை மேசன்மார் மேசன்மார் கையுதவியாளர்கள் நீண்ட நாள் வேலைக்கு தேவை. 0726755639 2016-09-27 2017-06-27
45868 ஊளியட்கள் கட்டிட நிர்மான நிறுவனம் ஒன்றிற்கு ஊளியட்கள் தேவை. 0772984998 2016-09-27 2017-06-27
කර්මාන්ත ශාලා *  Factory *  தொழிற்சாலை Open Close
51013 සේවක/සේවිකාවන් ආහාර නිෂ්පාදන සමාගමක් සඳහා විවිධ නගර වලින් සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0777887791 2017-06-22 2017-07-06
51012 සේවක/සේවිකාවන් විවිධ සමාගම් සඳහා විවිධ නගර වලින් සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0775559560 2017-06-22 2017-07-06
51011 සේවක/සේවිකාවන් සමාගමක් සඳහා විවිධ නගර වලින් සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0771141025 2017-06-22 2017-07-06
51010 සේවක/සේවිකාවන් සමාගමක් සඳහා විවිධ නගර වලින් සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0778833977 2017-06-22 2017-07-06
51009 සේවක/සේවිකාවන් ආහාර නිෂ්පාදිත සමාගමක් සඳහා විවිධ නගර වලින් සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0758266708 2017-06-22 2017-07-06
51008 සේවක/සේවිකාවන් සමාගමක් සඳහා විවිධ නගර වලින් සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0777887791 2017-06-22 2017-07-06
51007 සේවක/සේවිකාවන් සමාගමක් සඳහා විවිධ නගර වලින් සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0776372960 2017-06-22 2017-07-06
51006 සේවක/සේවිකාවන් ආහාර නිෂ්සපාදන සමාගමක් සඳහා විවිධ නගර වලින් සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0774373826 2017-06-22 2017-07-06
51005 සේවක/සේවිකාවන් සමාගමක් සඳහා විවිධ නගර වලින් සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0777887791 2017-06-22 2017-07-06
51004 සේවක/සේවිකාවන් සමාගමක් සඳහා විවිධ නගර වලින් සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0772434588 2017-06-22 2017-07-06
51003 සේවක/සේවිකාවන් සමාගමක් සඳහා සේවක/සේවිකාවන් සියලු ප්‍රදේශ වලින් උවමනායි. 0774310192 2017-06-22 2017-07-06
51002 සේවක/සේවිකාවන් ආහාර නිෂ්පාදිත සමාගමක් සඳහා සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0772015566 2017-06-22 2017-07-06
45923 ஊழியர்கள் தொழிற்சாலை ஒன்றிட்கு ஊழியர்கள் தேவை. உடன் தொடர்பு கொள்ளவும். 0115339002 2016-09-27 2017-06-27
45922 வேலையாட்கள் பிரபல தொழிற்சாலைக்கு வேலையாட்கள் தேவை. 0766910244 2016-09-27 2017-06-27
45921 வேலைக்கு பெண்கள் பொதியிடல் வேலைக்கு பெண்கள் தேவை.நூல், கிலோஸ் வயது 18 - 30. சம்பளம் 15,000 - 23,000. உணவு, த்ங்குமிடம் குறைந்த விலையில். 0715222967 2016-09-27 2017-06-27
45920 வேலையாட்கள் ஜேம், பிச்கட், பால்மா உற்பத்தி நிலையத்டிற்கு ஆண்/பெண் 4. இனைத்துக்கொள்ளப்படுவர். அழையுங்கள். 0765433264 2016-09-27 2017-06-27
45873 வேலையாட்கள் தொழிற்சாலைக்கு வேலையாட்கள் தேவை. மாத சம்பளம் 30,000. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0750265707 2016-09-27 2017-06-27
ගෘහ සේවා *  Domestic *  வீட்டுப்பணி Open Close
45928 கொழும்பு பணிப்பெண் தங்கியிருந்து வேலை செய்வதற்கு ஒரு பணிப்பெண்ணும் ஒரு பையனும் தேவை. 0729233353 2016-09-27 2017-06-27
45927 பணிப்பெண் வயதான ஒருவரை பார்து கொள்ள 50 - 60 வயதுக்குற்பட்ட பெண் ஒருவர் தேவை. அடையாள அட்டையுடன் தொடர்பு கொள்ளவும். 0776969610 2016-09-27 2017-06-27
45926 பணிப்பெண் 3பேர் கொண்ட குடும்பமொன்றில் தங்கியிருந்து வேலை செய்ய நன்கு சமைக்க தெரிந்த 35 வயதுக்குற்பட்ட பணிப்பெண் தேவை. சம்பளம் 15,000 - 20,000. 0777125981 2016-09-27 2017-06-27
45925 வீட்டு பணிப்பெண் வீட்டில் தங்கி வேலை செய்வதற்கு வீட்டு பணிப்பெண் தேவை. 0777165154 2016-09-27 2017-06-27
45924 வேலயாள் வீட்டை துப்புரவாக்கி இஸ்திரி போடல் உணவு பரிமாரல் என்பனவற்றில் அனுபவமுள்ள 30 - 40 வயதிற்கு இடைபட்ட ஆண் தேவை. 0777585998 2016-09-27 2017-06-27
කම්කරු *  Labour *  தொழிலாளர்கள் Open Close
45934 ஊழியர்கள் நந்தன வர்த்தக நிலையத்திற்கு ஆண் ஊழியர்கள் தேவை. உணவு, தங்குமிடம் இலவசம். 0756107933 2016-09-27 2017-06-27
44161 மேசன் பாஸ் தனியார் கட்டிடத்திற்கு மேசன் பாஸ் மற்றும் கூலி ஆட்கள் தேவை. தகுந்த சம்பளம் வழங்கப்படும். 0773224335 2016-09-27 2017-06-27
44162 வெள்ளவத்தை வேலையாட்கள் கார் வாஷ்ற்கு கார் கழுவுவதற்கு வேலையாட்கள் தேவை 0712388478 2016-09-27 2017-06-27
44163 கம்பகா ஊழியர் சன்ரைஸ் ஸ்டேல் நிறுவணத்திற்கு ஊழியர் தேவை. உணவு, தங்குமிடத்துடன் சம்பளம். 25,000/=. 0765304533 2016-09-27 2017-06-27
44164 ஊழியர்கள் இரப்பர் புஷ் வேலைத்தளத்கிற்கு ஊழியர்கள் தேவை. உயர் சம்பளம். 0720547036 2016-09-27 2017-06-27
විවිධ *  Other *  வேறு Open Close
45933 வேலையாட்கள் வேலையாட்கள் காட் போட் தயாரிக்கும் நிறுவணத்திற்கு வேலையாட்கள் தேவை. 18 - 25 வயது வரை. காலை பகல் உணவு வழங்கப்படும். தங்குமிட வசதி வழங்கப்படும். 0766554624 2016-09-27 2017-06-27
45932 சுத்திகரிப்பாளர் ஒட்டோ மொபைல் நிறுவணத்திற்கு சுத்திகரிப்பாளர் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. சம்பளம் பேசித் தீர்மானிக்கப்படும். 0770023677 2016-09-27 2017-06-27
45931 கொழும்பு 13 வேலை வாய்ப்பு ஆண்/பெண் உடனடி வேலை வாய்ப்பு தகைமை. ஓ எல் கணித பாடம் உற்பட 6 பாடங்களில் சித்தி, வெளிநாடு பயிற்சியோடு உயர் வருமானம். 0773656246 2016-09-27 2017-06-27
45930 துண்டுப்பிரசுரம் விணியோகம் கல்வி நிறுவணமொன்றிட்கு துண்டுப்பிரசுரம் விணியோகிப்பதற்கு 18 - 50 வயதுக்கு உற்பட்டவர் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0777844133 2016-09-27 2017-06-27
45929 கஸ்டமர் கெயார் பிரபல கேட்டரிங் நிறுவணத்திற்கு கஸ்டமர் கெயார் ஆண்கள் தேவை. வயது 20 - 30. மூன்று வேலை உணவு, தங்குமிடம் இலவசம். சிறந்த சம்பளம். உடன் தொடர்பு கொள்ளவும். 0773114737 2016-09-27 2017-06-27
45872 காஸ் கட்டர் காஸ் கட்டர் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0776933307 2016-09-27 2017-06-27
45871 கடவத்தை வேலையாட்கள் மரக்கறி கடை ஒன்றிற்கு வேலையாட்கள் தேவை. சம்பளம 30,000. 0112975115 2016-09-27 2017-06-27
X
To advertise vacancies: ads@topjobs.lk or call [ Mon-Fri | 8.30 am - 5.00 pm ]
Siumali 076 910 8476
Vindya 076 893 8443
Silmiya 076 910 8691
Sajani 076 910 8766
Kaushani 076 910 8926
(International: Prefix the number with '+94' e.g. +94 76 910 8691)


(+94) 11 776 5645, (+94) 11 776 5600 [ Mon-Fri | 8.30 am - 5.00 pm ]
support@topjobs.lk
(+94) 11 776 5645, (+94) 77 391 8922
support@topjobs.lk
Copyright © 2006-2014 topjobs All Rights Reserved.   |   Designed for 1024 x 768 resolution
bottom