මූල්‍ය ගිණුම්කරණය *  Accounting *  கணக்கிடல்
ලිපිකරුවන්/කාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකරුවන්/කාරිණියන් උවමනායි. 071272329 51393 ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් බත්තරමුල්ල අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0768254850 51392 ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0714569702 51391
ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0775367066 51390 ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා උ/පෙළ වානිජ සමත් ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0714512189 51389 ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් කිරිඳිවැල අප ආයතනය සඳහා උ/පෙළ සමත් ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0332247045 51388
ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0773447679 51387 සහයකයෙකු අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් සහයකයෙකු උවමනායි. 0114321033 51386 ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0711363619 51385
වෙළඳ අලෙවිකරණය *  Sales *  விற்பனை
Sales Rep Wanted Sales Rep or sale of science equipment. labequ@sltnet.lk 0777680480 51464 Assistant Wanted sales Assistant. 0777116628 51463 Executives Colombo 10 Wanted sales operation executives. Experienced cement sales. 0776606233 51462
Sales Rep Wanted Sales Rep. 0712733733 51461 School leavers Wanted School leavers for Marketing team. O/L Maths passed. 15000+com 077726697 51460 Officers Wanted Assistant managers, Manager and excessive. Salary 100000-200000 0719069329 51459
තොරතුරු තාක්ෂණය *  Information Technology *  தகவல் தொழில்நுட்பம்
ටයිප් සෙටින් අප ආයතනය සදහා දක්ෂ ටයිප් සෙටින් දන්නා සේවිකාවක් උවමනායි. 0771497061 51455 ග්‍රැෆික් ඩිසයින් අප ආයතනය සඳහා ග්‍රැෆික් ඩිසයින්වරු උවමනායි. 0773888664 51454 ග්‍රැෆික් ඩිසයින් දක්ෂ පළපුරුදු ග්‍රැෆික් ඩිසයින්වරු උවමනායි. 0724074754 51453
ටයිප් සෙටින් අප ආයතනය සඳහා ටයිප් සෙටින් දන්නා තරුණියක් උවමනායි. 0718878311 51452 ග්‍රැෆික් ඩිසයින් අප ආයතනය සඳහා පු/නු ග්‍රැෆික් ඩිසයින්වරු/වරියන් උවමනායි. 0782702195 51451 ඔපරේටවරියන් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක ඔපරේටවරියන් උවමනායි. 0773452722 51450
ගුරුවරුන් *  Teaching *  ஆசிரியர்கள்
Teachers Wanted Day care teachers to work with infants under 18 months. 0777794105 51466 Teachers Kandy Wanted Teachers for IT. 0718130797 51465 ගුරුවරියක් මොරටුව ජාත්‍යන්තර පාසලක් සඳහා 6-11 වසර සිංහල,මව්බස සඳහා ගුරුවරියක් උවමනායි. arshad.cader@gmail.com 51458
ගුරුවරයෙකු මාතර අධ්‍යාපන ආයතනයකට පාලනය සඳහා විශ්‍රාමික ගුරුවරයෙකු උවමනායි. 0771075975 51457 ගුරුවරියන් පෙර පාසලක් සඳහා ඩිප්ලෝමා හදාරා ඇති ගුරුවරියන් උවමනායි. 0333339221 51456
සෞඛ්‍ය සේවා *  Healthcare *  சுகாதார சேவை
Officer Kothmale Wanted medical Officer. 0772141377 51368 Assistant Wanted experienced Pharmacy Male Sales Assistant. 0768004196 51367 Surgeon Wanted Dental Surgeon. 0718456415 51366
Nurse Nugegoda Wanted well experienced Male Nurse for our dipensary. 077348828 51365
කාර්යාලීය සේවා *  Office Work *  அலுவலக வேலைகள்
ලිපිකාරිනියක් නීතිඥ කාර්යාලයක් සඳහා ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773302838 51304 ලිපිකාරිනියන් අප ආයතනය සඳහා ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0114978353 51303 ලිපිකාරිනියන් අප ආයතනය සඳහා ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112969611 51302
ලිපිකරුවන් අප ආයතනය සඳහා උ/පෙළ සමත් පළපුරුදු ලිපිකරුවන් උවමනායි. 0714559328 51301 ලිපිකාරිනියන් කුරුණෑගල අප ආයතනය සඳහා ලිපිකාරිනියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. වැටුප රු 18000-25000 0778984285 51300
මුද්‍රණ *  Printing *  அச்சுத்தொழில்
ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් ටයිප් සෙටින් හා ග්‍රැෆික් දන්නා කෙනෙකු උවමනායි. 0777802688 51426 මයින්ඩර් වරයෙකු මුද්‍රණාලයක් සඳහා මැෂින් මයින්ඩර් වරයෙකු උවමනායි. 0713322253 51425 සහයකයෙකු මුද්‍රණාලයක් සඳහා offset මැෂින් සහයකයෙකු උවමනායි 011780793 51424
සහයකයෙකු මුද්‍රණාලයක් සඳහා offset sorm/sord මැෂින් ඔපරේටර් සහයකයෙකු උවමනායි. 0778542787 51423 මැෂින් මයින්ඩර් පළපුරුදු කෝඩ් මැෂින් මයින්ඩර් කෙනෙකු උවමනායි. 0777367090 51422 ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් අප ආයතනය සඳහා ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙකු උවමනායි. 0773065005 51421
සේවක සේවිකාවන් ටයිප් සෙටින් හා බයින්ඩින් සඳහා ගැ/පි උවමනායි. 0714320810 51420 සේවකයින් මුද්‍රණාලයක් සඳහා පොත් බඳින්නන් උවමනායි. 0718075091 51419 ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් මුද්‍රණාලයක් සඳහා ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙකු උවමනායි. 0716343183 51418
මයින්ඩර්වරයෙකු කෝඩ් මැෂින් මයින්ඩර්වරයෙකු උවමනායි. 0713866866 51417 ප්‍රින්ටර්වරු මුද්‍රණාලයක් සඳහා ප්‍රින්ටර්වරු උවමනායි. 0713631929 51416 සේවිකාවන් ස්ක්‍රීන් ප්‍රින්ටින් පුහුණු සේවිකාවන් උවමනායි. 0714918804 51415
සේවිකාවන් මුද්‍රණාලයක් සඳහා ටයිප් සෙටින් සඳහා සේවිකාවන් උවමනායි. 071607596 51414 ඔපරේටර්වරයෙකු කෝඩ් මැෂින් ක්‍රියාකරවීම සඳහා ඔපරේටර්වරයෙකු උවමනායි. 0777367411 51413 ප්‍රින්ටර්වරු මුද්‍රණාලයක් සඳහා ප්‍රින්ටර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0713631929 51412
සේවකයින් මුද්‍රණාලයක් සඳහා ටයිප් සෙටින් සඳහා පිරිමි අය උවමනායි. 0714837947 51411 සේවිකාවන් අප ආයතනයේ කටර් වැඩ සඳහා සේවිකාවන් උවමනායි. 0718640631 51410 ඔපරේටර්වරයෙකු අප ආයතනය සඳහා කෝඩ් මැෂින් ඔපරේටර්වරයෙකු උවමනායි. 071860631 51409
රූපලාවන්‍ය *  Beauty Culture *  அழகுக்கலை
සේවකයෙකු සීදුව සැලූන් එකක් සඳහා පළපුරුදු සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776510721 51364 සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා පුහුණු සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777165504 51363 සේවකයින් සැලූන් එකක් සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0713666047 51362
සේවකයෙකු සැලූන් එකක් සඳහා පළපුරුදු කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0719500394 51361 සේවකයෙකු සැලූන් එකක් සඳහා පළපුරුදු සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770828070 51360 සේවකයෙකු සැලූන් එකක් සඳහා දක්ෂ තරුණයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770828070 51359
සේවිකාවන් සැලූන් එකක් පු/නු සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0715116714 51358 සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා පුහුණු සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773130979 51357 සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777934169 51356
ශිල්පිනියන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු ශිල්පිනියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0711000900 51355 බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා කොණ්ඩා කැපීම සඳහා බාබර් කෙනකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773774370 51345 බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා කොණ්ඩා කැපීම සඳහා අවු 50 අඩු බාබර් කෙනකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772715786 51353
බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා කොණ්ඩා කැපීම සඳහා බාබර් කෙනකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776959984 51347 බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා කොණ්ඩා කැපීම සඳහා බාබර් කෙනකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0774172689 51346 බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා කොණ්ඩා කැපීම සඳහා බාබර් කෙනකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0727336619 51354
සේවකයින් සැලූන් එකක් සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0711430917 51352 සේවක සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා ගැ/පි ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0778018132 51351 සේවකයින් සැලූන් එකක් සඳහා පළපුරුදු සේවනයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0713063932 51350
ශිල්පිනියක් සැලූන් එකක් සඳහා පළපුරුදු ශිල්පිනියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777276006 51349 සේවිකාවක් සැලූන් එකක් සඳහා පුහුණු සේවිකාවක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0771964407 51348 සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා පුහුණු සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770350910 51344
ඇඟළුම් රෙදිපිළි *  Garments *  ஆடை
ටේලර්වරු කෝට් සහ කලිසන් මැසීම සඳහා ටේලර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779496911 51449 ඔපරේටවරියන් ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772209766 51448 ඔපරේටවරියන් ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777220004 51447
ඔපරේටවරියන් අප ආයතනය සඳහා ජැකට් සහ කාන්තා ඇඳුම් මැසීමට ඔපරේටවරියන් උවමනායි. 0714062376 51445 ඔපරේටවරියන් අප ආයතනය සඳහා කාන්තා හා ළමා ඇඳුම් මැසීමට ඔපරේටවරියන් උවමනායි. 0778774727 51446
කාර්මික *  Mechanical *  இயந்திர
Technicians Wanted Hotel equipment Technicians for Gas and electrical. 0777771529 51379 Operator Wanted First Grade Boiler Operator with Electrician and maintenance experience. 0777342844 51378 Technicians Wanted Electrical/Mechanical Technicians. 0714948320 51377
කාර්මිකයන් අප ආයතනය සඳහා ජල නල කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0729847158 51315 සේවකයින් අප ආයතනය සඳහා වෑල්ඩින් හා දුනු වැඩ දන්නා අය ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112537048 51314 කාර්මිකයන් අප ආයතනය සඳහා පු/නු මෝටර් සයිකල් කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0768426255 51313
බාස්වරු අප ආයතනය සඳහා පළපුරුදු දක්ෂ වෙල්ඩින් බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0710107447 51312 බාස්වරු අප ආයතනය සඳහා වෙල්ඩින් බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0778586324 51311 කාර්මිකයන් අප ආයතනය සඳහා පුහුනු ජල නල හා විදුලි කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776661618 51310
කාර්මිකයන් අප ආයතනය සඳහා පු/නු ජල නල කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773910853 51309 වෑද්දුම්කරුවන් ඇලුමිනියම් වෑද්දුම්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775294273 51308 සේවකයින් ඇලුමිනියම් වැඩ සහ ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් වැඩ දන්නා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777226686 51307
බාස්වරු ඇලුමිනියම් වැඩ දන්නා පළපුරුදු බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776839154 51306 සේවකයින් ඇලුමිනියම් පාටීෂන් ටෙම්පර්ට් ග්ලාස් සිවිලිම් ක්ලැඩින් වැඩ දන්නා අය ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0716041910 51305
හෝටල් සහ බේකරි *  Hotel & Bakery *  ஹோட்டல் / பேக்கரி
Vacancies Available few Vacancies in our Tourist Hotel. 0717508485 51375 Manager Colombo 3 Wanted experienced Manager for Boutique Hotel. 077756255 51374 Room Boy Maharagama Wanted Trained Room Boys. 0777305383 51373
Employees Wanted all-rounder Employees, Age below 40 with experience. 0775911115 51372 Chef Wanted experienced pastry Chef. 0112540773 51371 Riders Colombo 6 Wanted Motor cycle riders for our restaurant. 0777311110 51370
Helper Negombo Wanted Cook Helpers and Stewards with English knowledge. 0714312448 51369
රියදුරු *  Driving *  ஓட்டுனர்கள்
Driver Maharagama Wanted Driver for a company Director. Age 35-55 0115660300 51384 Driver Colombo Wanted Driver for a company Director. With 5 years experience. Age 25-40 0777272921 51383 Driver Rathmalana Wanted Driver for a company Directress, 6 day work. 0773815270 51382
Driver Wanted experienced Driver for the Vehicle of a Director. 0777342844 51381 Driver Kiribathgoda Wanted Driver age 25-55 familiar with Colombo Rd. 0775030517 51380
ඉදිකිරීම් කටයුතු *  Construction *  கட்டடம்
බාස්වරු වැඩ බිමක් සඳහා දක්ෂ මේසන් බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775094781 51444 බාස්වරු අප ආයතනය සඳහා පළපුරුදු වඩු/ස්ප්‍රේ පේන්ට් බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779999033 51443 බාස්වරු අප ආයතනය සඳහා දක්ෂ මේසන් වරයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779084977 51442
බාස්වරු හා ගෝලයින් දක්ෂ මේසන් බාස්වරු හා ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0784488511 51441 බාස්වරු දක්ෂ මේසන් බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770161656 51440 බාස්වරු උළුවහු ජනෙල් දොරවල් සෑදීමට දක්ෂ වඩු බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770591151 51439
කාර්මිකයින් දක්ෂ වඩු කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0710429039 51438 බාස්වරු දක්ෂ මේසන් බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0766864218 51437 බාස්වරු දක්ෂ මේසන් බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0727380649 51436
බාස්වරු දක්ෂ පළපුරුද වඩු බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0771998969 51435 බාස්වරු දක්ෂ මේසන් බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777347824 51434 බාස්වරු දක්ෂ වඩු/වෝටර් බේස් බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0771927852 51433
බාස්වරු දක්ෂ වඩු බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0767774057 51432 බාස්වරු දක්ෂ වඩු බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0702605179 51431 කාර්මිකයින් ජලනළ කාර්මිකයින් හා ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776752125 51430
බාස්වරු ඉතා දක්ෂ මේසන්/සැටලින් බාස්වරු උවමනායි. 0774822099 51429 සේවකයින් ඉන්ටලොක් ගල් නිෂ්පාදනයට පළපුරුදු සේවකයින් උවමනායි. 0773625756 51428 බාස්වරු වැඩබිමක් සඳහා මේසන් බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0774496400 51427
කර්මාන්ත ශාලා *  Factory *  தொழிற்சாலை
සේවක සේවිකාවන් ආහාර නිෂ්පාදන සමාගම් සඳහා සේවක සේවිකාවන් උවමනායි. 0716998085 51339 සේවකයින් ආහාර නිෂ්පාදන සමාගම් සඳහා පිරිමි සේවකයින් උවමනායි. 0716363653 51338 සේවකයින් විවිධ නිෂ්පාදන සමාගම් සඳහා විවිධ නගර වලින් ගැ/පි උවමනායි. 0772832171 51337
සේවක සේවිකාවන් විවිධ නිෂ්පාදන සමාගම් සඳහා අවු 18-50 ගැ/පි උවමනායි. 0776372960 51336 සේවක සේවිකාවන් විවිධ නිෂ්පාදන සමාගම් සඳහා ගැ/පි උවමනායි. 0775997579 51335 සේවක සේවිකාවන් විවිධ නිෂ්පාදන සමාගම් සඳහා ගැ/පි උවමනායි. 0774916016 51334
සේවක සේවිකාවන් සීදුව නූඩ්ලස් නිෂ්පාදන සමාගමක් සඳහා ගැ/පි උවමනායි. 0712901300 51333 සේවක සේවිකාවන් ආහාර නිෂ්පාදන සමාගමක් සඳහා ගැ/පි උවමනායි. 0770397624 51332 සේවක සේවිකාවන් විවිධ නිෂ්පාදන සමාගම් සඳහා ගැ/පි උවමනායි. 0774312176 51331
සේවක සේවිකාවන් සුවඳ විලවුන් ආයතනයක් සඳහා ගැ/පි උවමනායි. 0715110934 51330 සේවක සේවිකාවන් ආහාර නිෂ්පාදන සමාගමක් සඳහා ගැ/පි උවමනායි. 0715705893 51329
ගෘහ සේවා *  Domestic *  வீட்டுப்பணி
ගෘහ සේවිකාවක් කරාපිටිය නිවසක නැවතී සේවය කිරීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0718249734 51408 ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක සිටින දරුවෙකු බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0710862298 51407 ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක සිටින දරුවෙකු බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0771674000 51406
ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක සේවය කිරීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0775563536 51405 ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක සිටින දරුවෙකු බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0716431839 51404 ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක සිටින දරුවෙකු බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0718044964 51403
ගෘහ සේවිකාවක් අප නිවසේ සිටින මව බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0114945864 51402 ගෘහ සේවිකාවක් දින පතා පැමිණ සේවය කිරීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0770788519 51401 ගෘහ සේවිකාවක් අප නිවස පිරිසිදු කිරීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0777456835 51400
ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක නැවතී සේවය කිරී සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0713866866 51399 ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක නැවතී දරුවෙකු බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0771235325 51398 ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0766329639 51397
ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක නැවතී සේවය කිරීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0252235664 51396 ගෘහ සේවිකාවක් අප නිවසේ සිටින දරුවන් බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0773659713 51395 ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක නැවතී දරුවෙකු බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0713367487 51394
කම්කරු *  Labour *  தொழிலாளர்கள்
Cleaner Dehiwala Wanted experienced male age below 45 with English knowledge for cleaning works (Apartment.) 0772387930 51376 කම්කරු පවුලක් අප පොල් වත්තක් සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0777277042 51328 කම්කරු පවුලක් අප පොල් වත්තක් සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0716489074 51327
සේවකයින් ඌරු ගොවිපළ සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775136393 51326 සේවකයින් වත්තක නැවතී සේවය කිරීම සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0712738341 51325 කම්කරු පවුල් අප කුකුල් ගොවිපළේ සේවය සඳහා කම්කරු පවුල් උවමනායි. 0724148887 51324
සේවකයෙකු කිරි කැපීම සඳහා පළපුරුදු සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0752139058 51323 සේවකයින් අප කුකුල් ගොවිපළක් සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0770217258 51322 කම්කරු පවුල් අප කුකුල් ගොවිපළේ සේවය සඳහා කම්කරු පවුල් උවමනායි. 0768989690 51321
මුර පවුලක් අක්කර 50 පොල් වත්තක් සඳහා මුර පවුලක් උවමනායි. 0775178052 51320 කම්කරු පවුලක් අප කුකුල් ගොවිපළේ සේවය සඳහා කම්කරු පවුල් උවමනායි. 0786035458 51319 සේවක සේවිකාවන් අප කුකුල් ගොවිපළේ සේවය සඳහා ගැ/පි උවමනායි. 0718304299 51318
කම්කරු පවුල් අප කුකුල් ගොවිපළේ දෙදෙනාම සේවය සඳහා කම්කරු පවුල් උවමනායි. 0775226791 51317 කම්කරුවන් තේ වත්තක් සඳහා කම්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0723572972 51316
විවිධ *  Other *  வேறு
පොම්පකරුවන් ඉන්ධන පිරවුම්හලක් සඳහා පොම්පකරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0769940740 51343 සේවකයින් අප ආයතනයට කැනපිහට් සවිකිරීමට මල්සැරසිලි සඳහා පු/නු සේවකයින් උවමනායි. 0112540300 51342 සේවකයින් අප ආයතනය සඳහා පිරිසිදු කිරීම සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0710619306 51341
සේවකයින් මීගමුව පේපර්ස් නිවසේ සිට එතීම සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0716965029 51340
X
To advertise vacancies: ads@topjobs.lk or call [ Mon-Fri | 8.30 am - 5.00 pm ]
Siumali 076 910 8476
Vindya 076 893 8443
Silmiya 076 910 8691
Sajani 076 910 8766
Kaushani 076 910 8926
(International: Prefix the number with '+94' e.g. +94 76 910 8691)


(+94) 11 776 5645, (+94) 11 776 5600 [ Mon-Fri | 8.30 am - 5.00 pm ]
support@topjobs.lk
(+94) 11 776 5645, (+94) 77 391 8922
support@topjobs.lk
Copyright © 2006-2014 topjobs All Rights Reserved.   |   Designed for 1024 x 768 resolution
bottom