මූල්‍ය ගිණුම්කරණය *  Accounting *  கணக்கிடல்
Vacancies Available few account Vacancies. msquickrecruitment@gmail.com 0773595969 50171 Accounts Assistant Wanted Accounts Assistant/ Clerk. info@caravenue.lk 50165 Clerk Wanted male or Female Account Clerk with English and BOOK-Keeping. imscorporate@sltnet.lk 50164
Executive Maharagama Wanted Trained / Untrained Account Executive/ Clerk with knowledge of QB. 0777449820 50163 Secretary Wanted Secretary / PA with Accounting background with experience at least 3 years. fareastlk@yahoo.com 0777699207 50162 Accounts Assistant Rathmalana Wanted Accounts Assistant. Male Age below 35.AAT part or Full with 1 years experience. staatumpharma@sltnet.lk 50161
Accounts Executive Ragama Wanted Accounts Executive (Trainee) for our company. 0777553247 50160
වෙළඳ අලෙවිකරණය *  Sales *  விற்பனை
விற்பனை பிரதிநிதிகள் வத்தளை பெயின்ட் கம்பெனிக்கு விற்பனை பிரதிநிதிகள் தேவை. மோட்டார் சைக்கிள் உள்ளவர்கள் விரும்பத்தக்கது. 0757814814 45866 விற்பனையாளர்கள் பத்தரமுல்ளை நகைக்கடை விற்பனை நிலையத்திற்கு அனுபவமுள்ள விற்பனையாளர்கள் தேவை. தங்குமிட வசதி வழங்கப்படும. 0718426815, 0727426815 45865 சேல்ஸ் கர்ல்ஸ் தெஹிவளை பாமசிக்கு சேல்ஸ் கர்ல்ஸ்/பாய்ஸ் உடன் தேவை. 0775770432 45862
சேல்ஸ் கொழும்பில் உள்ள சில்லறை கடைக்கு ௨௫ வயதிற்குட்பட்ட மழையாக தமிழ் இளைஞன் தேவை. மாத சம்பளம் 36000. 0754918984 45863 விற்பனையாளர்கள் செட்டியார் தெரு பிரபல நகை கடைக்கு அனுபவமுள்ள விற்பனையாளர்கள் தேவை. 0772225122 45864
තොරතුරු තාක්ෂණය *  Information Technology *  தகவல் தொழில்நுட்பம்
Graphics Designer අප ආයතනය සඳහා Graphics Designer හා කාර්යාල වැඩ සඳහා සේවකයෙකු උවමනායි. 0774003824 50233 Technician අප ආයතනයට අවු 35 අඩු Hardware Technicians උවමනායි. 0773862052 50232 සේවක සේවිකාවන් අප ආයතනයට පරිගණක දැනුමැති ගැ/පි උවමනායි. 0765398909 50231
ටයිප් සෙටින් අප ආයතනයට ටයිප් සෙටින් සඳහා ගැ/පි උවමනායි. 0714275992 50230 ටයිප් සෙටින් කාන්තා සඟරාවකට ටයිප් සෙටින් හා පිටු සැකසීම සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0711072428 50229 ටයිප් සෙටින් රත්නපුර අප ආයතනයට ටයිප් සෙටින් සඳහා ගැ/පි උවමනායි. 0712404192 50228
Graphics Designer අප ආයතනය සඳහා Graphics Designers උවමනායි. 0718075091 50227 Web Designers පෙ ආයතනය සඳහා අප ආයතනය සඳහා WEB Designers උවමනායි. 0772403808 50226 Typist අප ආයතනයට ටයිප් සෙටින් සඳහා ගැ/පි උවමනායි. 0718124006 50225
ලිපිකාරිණියක් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 0771098354 50224 Graphics Designer කිරිබත්ගොඩ අප ආයතනය සඳහා Graphics Designers උවමනායි. 0712565968 50223 Graphics Designer අප ආයතනය සඳහා Graphics Designers උවමනායි. 0767413260 50222
ටයිප් සෙටින් අප ආයතනය සඳහා ටයිප් සෙටින් සඳහා පළපුරුදු අය උවමනායි. 0777371181 50221 Operator අප ආයතනය සඳහා computer operator කෙනෙකු උවමනායි. 0773848758 50220 ග්‍රැෆික් අප ආයතනය සඳහා Graphics Designers උවමනායි. 0777063939 50219
සේවිකාවක් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති සේවිකාවක් උවමනායි. 0763412626 50218 ඔපරේටවරියන් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක ඔපරේටවරියන් උවමනායි. 0768050330 50217 Graphics Designers අප ආයතනය සඳහා Graphics Designers උවමනායි. 0767083042 50216
Computer Operator Wanted Computer Operator. Age below 35 staatumpharma@sltnet.lk 0773493901 50167 Data Entry Operator Homagama Wanted Data Entry Operator Female. 0777345611 50166
ගුරුවරුන් *  Teaching *  ஆசிரியர்கள்
ගුරුවරියක් පෙර පාසැලක් සඳහා ඩිප්ලෝමාධාරී ගුරුවරියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776135766 50281 ගුරුවරියන් පෙර පාසැල් ගුරුවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714847331 50280 ගුරුවරියන් පු/නු පෙර පාසැල් ගුරුවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0711651187 50279
පුහුණු/නුපුහුණු ගුරු පුහුණු පාඨමාලාව සඳහා නවකයින් උවමනායි. 0714847331 50278 ගුරුවරුන් අධ්‍යාපන ආයතනයක් සඳහා ICT,විද්‍යාව,ගණිතය, සිංහල හා ඉංග්‍රීසි සඳහා ගුරුවරුන් උවමනායි. 0703933733 50277 Teacher Wanted Teachers with O/L , A/L and Dip Montessori / Pre-School. 0777133419 50180
Teachers Wanted Talented Young Teachers 0769396630 50179 Teacher Wanted Teachers for few subjects. ashiq60@hotmail.com 0771540879 50178 Teachers Wanted English medium Teachers for Montessori. 0777700832 50177
Teacher Wanted Teacher for Montessori and Day Care. Working ours 12.00 am - 6.00 pm 0777360023 50176 Teacher Wanted Teachers for English Music Elocution and other Arts. 0776508271 50175 Teachers Nugegoda Wanted home visiting female Teachers for Sinhala, Maths, Science. 0711795035 50174
Teachers Wattala Wanted English medium Teachers. 0777700832 50173 Teachers Colombo 7 Wanted Teachers for Science, Health, Science, Maths, Literature and English. 0777301880 50172
සෞඛ්‍ය සේවා *  Healthcare *  சுகாதார சேவை
තෙරපිවරියන් ඇතුල්කෝට්ටේ ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0765540687 50334 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0717401195 50333 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0727244777 50332
තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0766639717 50331 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0113131974 50330 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0728010101 50329
තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0779086692 50328 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0113199694 50327 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද පංචකර්ම ආයතනයක් සඳහා තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0776737208 50326
කළමණාකරුන්/තෙරපි ආයුර්වේද පංචකර්ම ආයතනයක් සඳහා කළමණාකරුන්/තෙරපිවරුන් උවමනායි. 0711890890 50325 වෛද්‍යවරුන් කැළණිය ආයුර්වේද පංචකර්ම ආයතනයක් සඳහා සුදුසුකම්ලත් වෛද්‍යවරුන් උවමනායි. 0716391747 50324 වෛද්‍යවරුන් කොහුවල ආයුර්වේද පංචකර්ම ආයතනයක් සඳහා වෛද්‍යවරුන් උවමනායි. 0711890890 50323
තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0716391747 50322 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0772147956 50321 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0773994063 50320
හෙදියන්/තෙරපි ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු හෙදියන් තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0716997875 50319 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා අවු 18-30 පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0778540468 50318 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0766299747 50317
තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0714556595 50316 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0775756334 50315 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0770567104 50314
Officers Kelaniya Wanted Medical Officers/Pharmacists MLTS, Nurses. 0777882581 50152 Doctor Nugegoda Wanted MBBS or equivalent Doctor. 0714725698 50151 Nurse Wanted ICU trained Nurse. 0723705007 50150
Doctor Wanted MBBS qualified Doctor. 0768804209 50149 Surgeon Wanted Dental Surgeon. 0718456415 50148 Assistant Nugegoda Wanted Laboratory Assistant. 0773438828 50147
வேலையாட்கள் பாமசிக்கு அனுபவமுள்ள வேலையாட்கள் தேவை. ஆண்/பெண் இருபாலரும் விண்ணப்பிக்கலாம். 071914197 45880 பாமசியில் வேலை பாமசியில் வேலை செய்ய மழையகத்தை சேர்ந்த ஆண்/பெண் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0785008095 45879 பெண்கள் வேலைக்கு ஆயுர்வேத மத்திய நிலையத்திற்கு பயிற்சி பெற்ற 18 வயது தொடக்கம் 30 வயதிற்கு உட்பட்ட பெண்கள் வேலைக்கு தேவை. சம்பளம் மாதம் 80,000 க்கு மேழ் சம்பாதிக்களாம். தங்குமிடம், சாப்பாடு இலவசம். 0767990133 45878
தாதிமார்கள் பல் வைத்தியசாலைக்கு அனுபவமுள்ள/அற்ற தாதிமார்கள் தேவை. 0722222867 45877 பாமசி பாமசிக்கு நன்கு அனுபவமுள்ள ஆண்/பெண் உடன் தேவை. 0754214451 45876
කාර්යාලීය සේවා *  Office Work *  அலுவலக வேலைகள்
ලිපිකාරිණියක් බණ්ඩාරගම අප ආයතනය සඳහා ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 0719246324 50296 ලිපිකාරිණියක් අප ආයතනය සඳහා ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 0777575186 50295 ලිපිකාරිණියක් අප ආයතනය සඳහා අවු 20-45 ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. praeen123@sltnet.lk 0777777040 50294
ලිපිකාරිණියක් අප ආයතනය සඳහා නුපුහුණු ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 0773475743 50293 ලිපිකාරිණියක් අප ආයතනය සඳහා පු/නු ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 0117906092 50292 ලිපිකාරිණියක් පන්නල අප ආයතනය සඳහා පු/නු ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 0777886822 50291
ලිපිකාරිණියක් මීරිගම අප ආයතනය සඳහා ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 0773432694 50290 ලිපිකරු/ලිපිකාරිණි අවිසාවේල්ල අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති ලිපිකරු/ලිපිකාරිණි උවමනායි. 0715754848 50289 ලිපිකරු/ලිපිකාරිණි අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති ලිපිකරු/ලිපිකාරිණි උවමනායි. 0776866066 50288
ලිපිකරු/ලිපිකාරිණි අප ආයතනය සඳහා අවු 25 අඩු ලිපිකරු/ලිපිකාරිණි උවමනායි. 0774112746 50287 ලිපිකාරිණියක් අප ආයතනය සඳහා පු/නු ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 077766607 50286 සේවිකාවක් අප ආයතනය සඳහා සේවිකාවක් උවමනායි. 0773083893 50285
ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0778200996 50284 ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා අවු 18-35 ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. වැටුප රු 15000-25000 0778987104 50283 ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා අවු 20-35 ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0773745939 50282
கணிணி இயக்குனர்கள் பெண் கணிணி இயக்குனர்கள் தேவை.பெண்கள் விஷேடம். 0777485616 45884 வேலையாள் ஆபீஸ் கிலார்க் வேலைக்கு தேவை. பெண். 0772037871 45883 வேலையாள் ஆபீஸ் ஒன்றிட்கு போட்டொகாபிம், பைன்டிங் மற்றும் ஏனைய வேலைகள் செய்யக்கூடிய அனுபவமுள்ள/அற்ற கொட்டாஞ்சேனையை வசிப்பிடமாக கொண்ட பெண்ணொருவர் தேவை. 0779795080 45882
அழுவளகம் அழுவளகம் ஒன்றிட்கு அலுவலக களங்சிய பகுதிகளில் உதவியாளராக பணிபுரிவதற்கு ஆட்கள் தேவை. 0717306549 45881 வேலை நிறுவனம் ஒன்றிற்கு வேலை உதவியாட்கள் தேவை. 0773600581 45870
මුද්‍රණ *  Printing *  அச்சுத்தொழில்
ග්‍රැෆික් අපගේ මුද්‍රණාලය ග්‍රැෆික් ඩිසයින්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770992681 50276 සේවකයින් අපගේ මුද්‍රණාලයේ විවිධ තනතුරු සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0753661663 50275 මයින්ඩර්වරු බදුල්ල අපගේ මුද්‍රණාලය සඳහා අවු 3 පළපුරුද්ද ඇති Offset kord මැෂින් මයින්ඩර්වරු උවමනායි. 0765442142 50274
සේවකයින් කටාන අපගේ මුද්‍රණාලය සඳහා Chinese කටර් වැඩ දන්නා සේවකයින් උවමනායි. 0314906828 50273 මයින්ඩර්වරයෙකු කිරිබත්ගොඩ අපගේ මුද්‍රණාලය සඳහා chiness platen and ගිලටින් polar / kord මයින්ඩර්වරු හා ග්‍රැෆික් සඳහා අය ද උවමනායි. 0713247545 50272 ඔපරේටවරු අපගේ මුද්‍රණාලය සඳහා ඕෆ්සෙට් මැෂින් ඔපරේටවරු පු /නු ගැ/පි උවමනායි. 0773352978 50271
ඔපරේටවරු අපගේ මුද්‍රණාලය සඳහා Kord ඔපරේටවරු උවමනායි. 0773698843 50270 ග්‍රැෆික් අපගේ මුද්‍රණාලය සඳහා ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර්වරු උවමනායි. 0771117707 50269 ඔපරේටවරු අපගේ මුද්‍රණාලය සඳහා GTO/ Kord ඔපරේටවරු හා ග්‍රැෆික් සඳහා අය ද උවමනායි. 0772067080 50268
සේවකයින් අපගේ මුද්‍රණාලය සඳහා ප්‍රින්ටින් සේවකයින් උවමනායි. 0773907039 50267 සහයකයෙකු අපගේ මුද්‍රණාලය සඳහා සහයකයෙකු උවමනායි. 0776238082 50266 கிராபிக் டிசைனர், டைப் செட்டர் அச்சகத்திற்கு முழு நேர கிராபிக் டிசைனர், டைப் செட்டர் தேவை. திறமையை அனுசரித்து மாதம் 20,000 ரூபா வேதனம் தரப்படும். 0714022059 45889
டைப் செட்டிங், டிசைனிங் ப்ரின்டிங் நிறுவணம் ஒன்ரிட்கு கம்பியூட்டர் டைப் செட்டிங், டிசைனிங் மற்றும் பைன்டிங் செய்யக்கூடிய ஆண்/பெண் தேவை. 0773165557 45888 கிராபிக் டிசைனர் அச்சகத்திற்கு அனுபவமுள்ள கிராபிக் டிசைனர் தேவை. அத்துடன் உதவியாட்களும் தெவை. 0727118732 45887 சிலின்டர் மேஷின் ஆப்பரேட்டர் கொழும்பு 13 எமது அச்சகத்திற்கு சிலின்டர் மேஷின் ஆப்பரேட்டர் உடன் தேவை. அழையுங்கள். 0112542430 45885
டைபிங் கம்பியூட்டர் டைபிங் தமிழ், ஆங்கிளம் ஆகிய இரு மொழிகளிலும் அனுபவமுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கவும். 755030954 45886
රූපලාවන්‍ය *  Beauty Culture *  அழகுக்கலை
සේවකයින් අපගේ සැලූන් එකක් සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0769152513 50249 බාබර් අපගේ සැලූන් එකක් සඳහා 20-30 බාබර් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0723339424 50248 සේවක සේවිකාවන් වේයන්ගොඩ අපගේ සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු ගැ/පි ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0755848164 50247
බාබර් අපගේ සැලූන් එකක් සඳහා බාබර් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0723344593 50246 සේවිකාවක් සැලූන් එකක් සඳහා පුහුණු කර සේවය කිරීමට සේවිකාවක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775373787 50245 සේවක සේවිකාවන් අපගේ සැලූන් එකක් සඳහා පළපුරුදු අය ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0724215330 50244
සේවිකාවන් අපගේ සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0769456591 50243 සේවක සේවිකාවන් අපගේ සැලූන් එක සඳහා ගැ/පි ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779674867 50242 බාබර් අපගේ සැලූන් එක සඳහා දක්ෂ බාබර් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775268558 50241
සේවක සේවිකාවන් අපගේ සැලූන් එක සඳහා ගැ/පි ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0711000900 50240 සේවිකාවන් අපගේ සැලූන් එක සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0719678919 50239 සේවකයින් සැලූන් එකක් සඳහා පලපුරුදු සේවකයින්සේ ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0715979766 50238
ශිල්පිනියන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0786579396 50237 සේවකයෙකු සැලූන් එකක් සඳහා දක්ෂ පළපුරුදු අයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0724855291 50236 සේවක සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු සේවක සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775236675 50235
සේවක සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා සේවක සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0771507014 50234 பெண் வேலையாள் எமது சலூனிற்கு அனைத்து வேலைகளும் செய்யக்கூடிய ஒரு பெண் பில்லை தேவை. 0776524281 45894 சலூன் வேலை சலூன் ஒன்றிட்கு சிங்களம் தெரிந்த ஆண் ஒருவர் தேவை. 0772449778 45893
ஆண் வேலையாட்கள் கொழும்பு 5 சலூனிற்கு உடனடியாக ஆண் வேலையாட்கள் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0773311231, 0712311231 45892 முடி திருத்துனர் இளமையான திரமையான முடி திருத்துனர் ஒருவர் தேவை. கொழும்பு சுற்று புறத்தில் விசேஷம். 0726061805 45891 வேலைக்கு ஆட்கள் அழகு நிலையத்திற்கு வேலைக்கு ஆட்கள் தேவை. 0777687792 45890
ඇඟළුම් රෙදිපිළි *  Garments *  ஆடை
පුහුණු/නුපුහුණු ඇඟලුම් ආයතනයක් සඳහා පු/නු ඔපරේටවරියන් උවමනායි. 0778181450 50265 ඔපරේටවරියන් ආයතනයක් සඳහා ඔපරේටවරියන් උවමනායි. 0382252226 50264 ඔපරේටවරියන් ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් උවමනායි. 0724124504 50263
ඔපරේටවරියන් කපා දෙන සාරි ජැකට් මැසීම සඳහා ඔපරේටවරියන් උවමනායි. 0773489975 50262 ටේලර්වරු කලිසම්/කමිස/ඕරෝල් මැසීම සඳහා ටේලර්වරු උවමනායි. 0768519885 50261 ඔපරේටවරියන් කර්ටන් මැසීම සඳහා ඔපරේටවරියන් උවමනායි. 077774475 50260
කටර් කෙනෙකු පඇඟලුම් ආයතනයක් සඳහා මාකර් ඇඳීමට කටර් කෙනෙකු උවමනායි. 0718129189 50259 Operator පඇඟලුම් ආයතනයක් සඳහා සාම්පල් ඔපරේටවරියන් උවමනායි. 0775573421 50258 ඔපරේටවරියන් පඇඟලුම් ආයතනයක් සඳහා ඔපරේටවරියන් උවමනායි. 0777796778 50257
සේවකයින් ඇඟලුම් ආයතනයක විවිධ තනතුරු සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0552294111 50256 සේවක සේවිකාවන් ඇඟලුම් ආයතනයක් සඳහා ගැ/පි උවමනායි. 0777899826 50255 Supervisor ඇඟලුම් ආයතනයක් සඳහා Supervisor කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0712460222 50254
අත්උදවුකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා අත්උදවුකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718407117 50253 සේවකයින් ඇඟළුම් ආයතනයක විවිධ තනතුරු සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777589550 50252 ඔපරේටවරියන් අප ආයතනය සඳහා ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0715788440 50251
ඔපරේටවරියන් අප ආයතනය සඳහා ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714892869 50250 வேலையாட்கள் தையல் உதவிகு வேலையாட்கள் தேவை.பெண்கள் மாத்திரம். சாப்பாடு, தங்குமிடம் இலவசம். மாதம் 15,000/= வரை. 0770725502 45899 லைன் சூப்பர்வைசர் யாழ்பானம் ஆடை தொழிற்சாலைக்கு லைன் சூப்பர்வைசர் தேவை. 0717839975 45898
தைக்க நன்கு தைக்க தெரிந்த டெயிலர் ஆண்கள் தேவை. சமபளம் பேசித் தீர்மானிக்கப்படும். 0724118893 45897 வெட்டி தைக்க தையல் நிலையத்திற்கு தானகவே வெட்டி தைக்க தெரிந்த தங்கி வேலை செய்ய கூடிய டெயிலர் தேவை. 0714896717 45896 ஆடைகள் தைக்க புதிதாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கான ஆடைகள் தைக்க கூடிய நம்பிக்கையான ஒரு பெண் தேவை. 0777577345 45895
කාර්මික *  Mechanical *  இயந்திர
වෙල්ඩින්කරුවන් අප ආයතනය සඳහා පළපුරුදු වෙල්ඩින්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773143722 50313 වෑල්ඩින්කරුවන් අප ආයතනය සඳහා වෑල්ඩින්කරුවන්/ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0774932159 50312 කාර්මිකයින් ත්‍රීරෝද රථ අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා අප ආයතනයට කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775170234 50311
මැකෑනික්වරු අප ආයතනය සඳහා මැකෑනික්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773209682 50310 වෑල්ඩින්කරුවන් අප ආයතනය සඳහා වෑල්ඩින්කරුවන් / ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718304299 50309 වෑල්ඩින්කරුවන් අප ආයතනය සඳහා වෑල්ඩින්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770515315 50308
කාර්මිකයින් පු/නු විදුලි කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779283364 50307 කාර්මිකයින් පු/නු වායුසමීකරණ කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714157166 50306 පේන්ට්වරු අප ආයතනය සඳහා දක්ෂ පේන්ට්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0724109160 50304
බාස්වරුන්/ගෝලයින් වෑල්ඩින්/සයිලන්සර් වැඩ සඳහා බාස්වරුන්/ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776119733 50305 කාර්මිකයින් අප ආයතනය සඳහා විදුලි/ජලනල කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0766984825 50303 ඔපරේටර්වරු පොලිතීන් නිෂ්පාදන ආයතනයක් සඳහා ස්ටුඩර් ඔපරේටර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112632618 50302
පේන්ට්වරු අප ආයතනය සඳහා පේන්ට්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773429788 50301 කාර්මිකයින් අප ආයතනය සඳහා විදුලි කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773160186 50300 වෑල්ඩින්කරුවන් අප ආයතනය සඳහා පු/නු වෑල්ඩින්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779571244 50299
වෑල්ඩින්කරුවන් සේවා ස්ථානයක් සඳහා වෑල්ඩින්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0757967211 50298 බාස්වරුන් වාහන සේවා ස්ථානයක් සඳහා බාස්වරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777284940 50297 Electricians Colombo 2 Wanted Electricians /Technician Part time /Full time 0114361350 50170
Officer Wanඑed Trainee Technical Officer. A/L Maths and Science Passes. Age 20-30 0112828200 50169 Supervisor Wanted Car Service station Supervisor. 3-6 years experience. DIP Qualified / Equivalent. Age 35. Driving Licence. 0755745725 50168 வெல்டிங் பாஸ் தெமட்டகொடை வெல்டிங் பாஸ் ஒருவர் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. மற்றவை பேசித் தீர்மானிக்கலாம். 0777431357, 0777865492 45903
வெல்டிங் பாஸ் தனியார் நிறுவணமொன்றிட்கு வெல்டிங் பாஸ் உடன் தேவை. தங்குமிட வசதி ஏற்பாடு செய்து தரப்படும். 0778136527 45902 பயிளுணர்கள் ரோலிங் ஷட்டர் மற்றும் வெல்டிங் நிறுவணத்திற்கு பயிளுணர்கள் சேர்த்து கொள்ளப்படுவர். சாப்பாடு, தங்குமிட வசதி உண்டு. 0777721152 45901 வேலையாட்கள் வாகன சேவிஸ் ஸ்டேஷனிற்கு வேலையாட்கள் தேவை. சகல வசதிகளும் உண்டு. 0777390276 45900
வெல்டிங் வத்தளை இரும்புக் கூரை வேலைக்கு வெல்டிங் ஆட்கள் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0776268827 45867
හෝටල් සහ බේකරි *  Hotel & Bakery *  ஹோட்டல் / பேக்கரி
சமையற்காரர் 10 வருட அனுபவமுல்ல சமையற்காரர் ஒருவர் அனுபவமுள்ள வெயிட்டர் மற்றும் சமையலரை உதவியாலர் தேவை. 0714834840 45906 கோகிமார்கள் ராகம ஹோட்டலுக்கு கோகிமார்கள், ரொட்டி, அப்பம் பாஸ்மார்கள் தேவை. 0722244488 45905 வேலையாள் அப்பம், ரொட்டி போடத் தெரிந்தவர் தேவை. சம்பளம் 40,000/=. 0770630578 45904
கொக்கி ஹோட்டல் ஒன்றிற்கு கொக்கி ஒருவர் மற்றும் கொத்து பாஸ் ஒருவர் தேவை. 0770444876 45875 பேக்கரி வேளையாட்கள் அனுபவமுள்ள பேக்கரி வேளையாட்கள் தேவை. 0774922279 45874
රියදුරු *  Driving *  ஓட்டுனர்கள்
රියදුරන් බර වාහන රියදුරන් නැවතී සේවය සඳහා ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777178120 50194 රියදුරන් බර වාහන රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0778383383 50197 රියදුරන් බර වාහන රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. වැටුප රු 45000/= 0711916264 50196
රියදුරන් බර වාහන රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773259277 50195 රියදුරෙකු බර වාහන රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 077439177 50193 රියදුරන් චූන් පාන් රථ සඳහා රියදුරන් උවමනායි. 0769175659 50192
රියදුරෙකු ත්‍රීවිල් රථ සඳහා රියදුරෙකු උවමනායි. 0770552582 50191 රියදුරන් ත්‍රීවිල් රථ සඳහා රියදුරන් උවමනායි. 0714526118 50190 රියදුරන් ත්‍රීවිල් රථ සඳහා රියදුරන් උවමනායි. 0714856512 50189
රියදුරෙකු නිවසක නැවතී සේවය කළහැකි රියදුරෙකු උවමනායි. 0773077667 50188 රියදුරෙකු කාර්යාල වාහන සඳහා රියදුරෙකු උවමනායි. 0773600925 50187 රියදුරෙකු කැළණිය නිවසක් සඳහා පළපුරුදු රියදුරෙකු උවමනායි. 0777488357 50186
රියදුරෙකු හාඩ්වෙයාර් එකක් සඳහා පළපුරුදු රියදුරෙකු උවමනායි. 0729648422 50185 රියදුරෙකු ලොරි රථයක් සඳහා බර වාහන රියදුරෙකු උවමනායි. 0773113495 50184 රියදුරෙකු ඉදිකිරීම් ආයතනයක් සඳහා බර වාහන රියදුරෙකු උවමනායි. 0714254939 50183
රියදුරෙකු ඉදිකිරීම් ආයතනයක් සඳහා බර වාහන රියදුරෙකු උවමනායි. 0773051913 50182 රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් රියදුරෙකු උවමනායි. 0774941574 50181 Driver Wanted household driver for domestic purpose with good Spoken English. 0775560590 50158
Driver Wattala Wanted Driver with good experience Colombo rd. Age 35-45 "A" class. No 785, Negombo rd, Mabola, Wattala. 50157 Driver Wanted Driver. Age 25-45. Salary Rs. 40000/= 0773013422 50156 Driver Wanted Driver with light vehicle. 0770134203 50155
Driver Colombo Wanted Driver Heavy Vehicle. Age 25-55. 0775030517 50154 Driver Wanted Driver for a company Director. kpmahei@gmail.com 0777912062 50153 சாரதி கொழும்பு தனியார் நிறுவனத்திற்கு முச்சக்கர வண்டி சாரதி உடன் தேவை. 0712733301 45911
சாரதி வத்தளை 50 வயதிற்கு மேற்பட்ட அனுபவமுள்ள சாரதி தேவை. 0773856376 45910 டிரைவர் கோதுமை மா கம்பெனிக்கு ஹெவி வேஹிச்லே டிரைவர் தேவை. கொழும்பு பாதை தெரிந்தவராக இருத்தல் வேண்டும். 0775788163 45909 கார் டிரைவர் வீட்டு வேலைக்கான கார் டிரைவர் தேவை. வெள்ளவத்தை அருகாமையில் உள்ளவர்கள் விரும்பத்தக்கது. 077802498 45908
ஓட்டுனர் கொழும்பு ஏற்றுமதி தொழிற்சாலைக்கு 40 அடி கண்டைனர் வாகனத்திற்கு ஓட்டுனர் தேவை. உயர்ந்த சம்பளம் மற்றும் இலவச தங்குமிட வசதி. 0766910245 45907
ආරක්ෂක නිලධාරීන් *  Security *  பாதுகாப்பு
ආරක්ෂක නිලධාරියෙකු පුද්ගලික ආයතනයක් සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0717316456 50215 ආරක්ෂක නිලධාරීන් මහනුවර ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0771236909 50214 ආරක්ෂක නිලධාරීන් OIC/JSO/LSO ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0717684747 50213
ආරක්ෂක නිලධාරීන් දිවා සේවා කාලය සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773228068 50212 ආරක්ෂක නිලධාරීන් විශේෂ ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777730346 50211 සේවක සේවිකාවන් අපගේ කාර්යාලය සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන්/නිලධාරීණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0723671107 50210
ආරක්ෂක නිලධාරීන් තරු පහේ හෝටලයක් සඳහා සිවිල් ඇඳුමින් සේවය කිරීම සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0763198804 50209 ආරක්ෂක නිලධාරීන් OIC/OSO/LSO ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773409168 50208 ආරක්ෂක නිලධාරීන් විවධ නගර සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0763215522 50207
ආරක්ෂක නිලධාරීන් OIC/JSO ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0771552506 50206 මුරකරුවෙකු අවු 50-60 මුරකරුවෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0774742750 50205 ආරක්ෂක නිලධාරීන් විවිධ නගර සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718179643 50204
මුරකරුවක් අපගේ කාර්යාලය සඳහා මුර කරුවන් දෙදෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777639000 50203 ආරක්ෂක නිලධාරීන් විවිධ නගර සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0719052611 50202 ආරක්ෂක නිලධාරීන් අපගේ කාර්යාලය සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777362586 50201
ආරක්ෂක නිලධාරීන් අපගේ සමාගම සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0771234727 50200 ආරක්ෂක නිලධාරීන් CSO/OIC/SO/LSO ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0764371863 50199 ආරක්ෂක නිලධාරීන් අපගේ කාර්යාලය සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0727760471 50198
பாதுகாப்பு உத்தியோகத ஆண்/பெண் பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர்கள் தேவை. 18 - 65 வயது. சம்பளம் + ஓடீ 40,000/= சப்பாடு தங்குமிடம் இலவசம். 0771020619 45916 காவளாலி இரவு காவளாலி தேவை. கொழும்பு 0773595215 45915 காவலாளர் வத்தலை காவலாளர் தேவை. 50 வயதிற்கு மேற்பட்ட தங்கக்கூடிய ஒருவர் தேவை. 0727237070 45914
பாதுகாவளர் வத்தலை தொழிர்சாலைக்கு பாதுகாவளர் தேவை. 50 வயதுக்கு குறைந்த ஆங்கிள அறிவுடையவர்கள் உடனடியாக தொடர்பு கொள்ளவும். 0727404445 45913 பாதுகாவலர் தொழிற்சாலை ஒன்றிட்கு பாதுகாவலர் தேவை. சம்பளம் பேசித்தீர்மானிக்கப்படும். 50 வயதுக்கு குறைந்தவர்கள். 0727404445 45912
ඉදිකිරීම් කටයුතු *  Construction *  கட்டடம்
வேலையாட்கள் மாத்தலை கட்டிடப்பொருல் உற்பத்தி நிறுவணம் ஒன்றிட்கு ஆண்/பெண் இருவர் தங்கி வேலை பார்க்க தேவை. 0716516201 45919 மேசன் பாஸ் மேசன் பாஸ் மற்றும் வேலையாட்கள் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0725582889 45918 மேசன் பாஸ் கட்டிட கம்பெனிக்கு மேசன் பாஸ் மற்றும் லேபர்ஸ் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0728013100 45917
மேசன்மார் தெஹிவளை மேசன்மார் கையுதவியாளர்கள் நீண்ட நாள் வேலைக்கு தேவை. 0726755639 45869 ஊளியட்கள் கட்டிட நிர்மான நிறுவனம் ஒன்றிற்கு ஊளியட்கள் தேவை. 0772984998 45868
කර්මාන්ත ශාලා *  Factory *  தொழிற்சாலை
ஊழியர்கள் தொழிற்சாலை ஒன்றிட்கு ஊழியர்கள் தேவை. உடன் தொடர்பு கொள்ளவும். 0115339002 45923 வேலையாட்கள் பிரபல தொழிற்சாலைக்கு வேலையாட்கள் தேவை. 0766910244 45922 வேலைக்கு பெண்கள் பொதியிடல் வேலைக்கு பெண்கள் தேவை.நூல், கிலோஸ் வயது 18 - 30. சம்பளம் 15,000 - 23,000. உணவு, த்ங்குமிடம் குறைந்த விலையில். 0715222967 45921
வேலையாட்கள் ஜேம், பிச்கட், பால்மா உற்பத்தி நிலையத்டிற்கு ஆண்/பெண் 4. இனைத்துக்கொள்ளப்படுவர். அழையுங்கள். 0765433264 45920 வேலையாட்கள் தொழிற்சாலைக்கு வேலையாட்கள் தேவை. மாத சம்பளம் 30,000. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0750265707 45873
ගෘහ සේවා *  Domestic *  வீட்டுப்பணி
ගෘහ සේවිකා නිවසක දිවා කාලයේ සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0717355382 50376 ගෘහ සේවිකා නිවසේ සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0773351116 50375 ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0777034744 50374
ගෘහ සේවිකා නිවසේ සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0112178315 50373 ගෘහ සේවිකා නිවසක ළමුන් දෙදෙනෙකු බලා ගැනීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0767787886 50372 ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0777780447 50371
ගෘහ සේවිකා කුඩා දරුවෙකු බලා ගැනීමට කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0771128075 50370 ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0773121576 50369 ගෘහ සේවිකා නිවසේ සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0773902579 50368
ගෘහ සේවිකා අවු 45 ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. උදේ 6 සවස 3ග දිනක වැටුප රු 700 0772242915 50367 ගෘහ සේවිකා ගම්පහ අවුරුද්දක දරුවෙකු බලා ගැනීමට උදේ 6-සවස 6 දක්වා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0719173580 50366 ගෘහ සේවිකා අවු 1 1/2 දරුවෙකු බලා ගැනීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0719682756 50365
ගෘහ සේවිකා අලුත්ගම නිවසේ නැවතී සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0779742463 50364 ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0714466137 50363 ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0773346347 50362
ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0714292297 50361 ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී උදේ සවස ආහාර පිසීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0715350860 50360 ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී සේවය කිරීමට අවු 55 අඩු ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0776650553 50359
ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී ආහාර පිසීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0773047784 50358 ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0773667055 50357 ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0372259752 50356
பணிப்பெண் கொழும்பு தங்கியிருந்து வேலை செய்வதற்கு ஒரு பணிப்பெண்ணும் ஒரு பையனும் தேவை. 0729233353 45928 பணிப்பெண் வயதான ஒருவரை பார்து கொள்ள 50 - 60 வயதுக்குற்பட்ட பெண் ஒருவர் தேவை. அடையாள அட்டையுடன் தொடர்பு கொள்ளவும். 0776969610 45927 பணிப்பெண் 3பேர் கொண்ட குடும்பமொன்றில் தங்கியிருந்து வேலை செய்ய நன்கு சமைக்க தெரிந்த 35 வயதுக்குற்பட்ட பணிப்பெண் தேவை. சம்பளம் 15,000 - 20,000. 0777125981 45926
வீட்டு பணிப்பெண் வீட்டில் தங்கி வேலை செய்வதற்கு வீட்டு பணிப்பெண் தேவை. 0777165154 45925 வேலயாள் வீட்டை துப்புரவாக்கி இஸ்திரி போடல் உணவு பரிமாரல் என்பனவற்றில் அனுபவமுள்ள 30 - 40 வயதிற்கு இடைபட்ட ஆண் தேவை. 0777585998 45924
කම්කරු *  Labour *  தொழிலாளர்கள்
සේවකයෙකු ගෙවත්තේ වැඩ සඳහා සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777715581 50355 කම්කරු පවුලක් තේ වත්තක් සඳහා නැවතී සේවයට කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776535829 50354 කම්කරු පවුලක් සත්ව ගොවිපළක් සඳහා කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0715354415 50353
සේවකයින් රබර් වත්තක් සඳහා කිරි කැපුම් කරුවන් උවමනායි. 0777841955 50352 කම්කරු පවුලක් බිත්තර සත්ව ගොවිපළක් සඳහා කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772597375 50351 මුරකරුවෙකු කඩවත වත්තක සේවය සඳහා මුරකරුවෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0769100202 50350
මුරකරුවෙකු වත්තක සේවය සඳහා මුරකරුවෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777899083 50349 සේවකයෙකු කෙසෙල් වත්තක් සඳහා සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779601669 50348 කම්කරු පවුලක් වතු වැඩ සඳහා කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776676642 50347
සේවකයින් වතු වැඩ සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772207150 50346 මුර පවුලක් වත්තක් සඳහා අවු 55 වැඩි මුර පවුලක් උවමනායි. 0773862688 50345 මුර පවුලක් අක්කර 20 පොල් ඉඩමක් සඳහා මුර පවුලක් උවමනායි. 0779385714 50344
කම්කරු පවුලක් කුකුලු ගොවිපළක් සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0771666182 50343 සේවකයින් කුකුලු ගොවිපළක් සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0754318856 50342 සේවකයෙකු කුකුලු ගොවිපළක් සඳහා සේවකයෙකු උවමනායි. 0712013076 50341
කම්කරු පවුලක් කුකුලු ගොවිපළක් සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0779500525 50340 කම්කරු පවුලක් පැළ පොල් වත්තක් බලා ගැනීම සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0773641444 50339 කම්කරු පවුලක් කුඩා පොල් වත්තක් සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0777822819 50338
කම්කරු පවුලක් බට් රබර් කිරි කැපීම සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0718029698 50337 කම්කරුවන් පොල් ඉඩමක් හා කිරි පට්ටියක් සඳහා කම්කරුවන් උවමනායි. 0714222033 50336 කම්කරුවන් පොල් ඉඩමක් සඳහා කම්කරුවන් උවමනායි. 0775847207 50335
Clerk Matale Wanted Chief Clerk from SLSPC / JEDB for estate. 0773160105 50159 ஊழியர்கள் நந்தன வர்த்தக நிலையத்திற்கு ஆண் ஊழியர்கள் தேவை. உணவு, தங்குமிடம் இலவசம். 0756107933 45934 மேசன் பாஸ் தனியார் கட்டிடத்திற்கு மேசன் பாஸ் மற்றும் கூலி ஆட்கள் தேவை. தகுந்த சம்பளம் வழங்கப்படும். 0773224335 44161
வேலையாட்கள் வெள்ளவத்தை கார் வாஷ்ற்கு கார் கழுவுவதற்கு வேலையாட்கள் தேவை 0712388478 44162 ஊழியர் கம்பகா சன்ரைஸ் ஸ்டேல் நிறுவணத்திற்கு ஊழியர் தேவை. உணவு, தங்குமிடத்துடன் சம்பளம். 25,000/=. 0765304533 44163 ஊழியர்கள் இரப்பர் புஷ் வேலைத்தளத்கிற்கு ஊழியர்கள் தேவை. உயர் சம்பளம். 0720547036 44164
විවිධ *  Other *  வேறு
வேலையாட்கள் வேலையாட்கள் காட் போட் தயாரிக்கும் நிறுவணத்திற்கு வேலையாட்கள் தேவை. 18 - 25 வயது வரை. காலை பகல் உணவு வழங்கப்படும். தங்குமிட வசதி வழங்கப்படும். 0766554624 45933 சுத்திகரிப்பாளர் ஒட்டோ மொபைல் நிறுவணத்திற்கு சுத்திகரிப்பாளர் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. சம்பளம் பேசித் தீர்மானிக்கப்படும். 0770023677 45932 வேலை வாய்ப்பு கொழும்பு 13 ஆண்/பெண் உடனடி வேலை வாய்ப்பு தகைமை. ஓ எல் கணித பாடம் உற்பட 6 பாடங்களில் சித்தி, வெளிநாடு பயிற்சியோடு உயர் வருமானம். 0773656246 45931
துண்டுப்பிரசுரம் விணியோகம் கல்வி நிறுவணமொன்றிட்கு துண்டுப்பிரசுரம் விணியோகிப்பதற்கு 18 - 50 வயதுக்கு உற்பட்டவர் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0777844133 45930 கஸ்டமர் கெயார் பிரபல கேட்டரிங் நிறுவணத்திற்கு கஸ்டமர் கெயார் ஆண்கள் தேவை. வயது 20 - 30. மூன்று வேலை உணவு, தங்குமிடம் இலவசம். சிறந்த சம்பளம். உடன் தொடர்பு கொள்ளவும். 0773114737 45929 காஸ் கட்டர் காஸ் கட்டர் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0776933307 45872
வேலையாட்கள் கடவத்தை மரக்கறி கடை ஒன்றிற்கு வேலையாட்கள் தேவை. சம்பளம 30,000. 0112975115 45871
X
To advertise vacancies: ads@topjobs.lk or call [ Mon-Fri | 8.30 am - 5.00 pm ]
Vindya 076 893 8443
Silmiya 076 910 8691
Sajani 076 910 8766
Kaushani 076 910 8926
Siumali 076 910 8476
(International: Prefix the number with '+94' e.g. +94 76 910 8691)


(+94) 11 776 5645, (+94) 11 776 5600 [ Mon-Fri | 8.30 am - 5.00 pm ]
support@topjobs.lk
(+94) 11 776 5645, (+94) 77 391 8922
support@topjobs.lk
Copyright © 2006-2014 topjobs All Rights Reserved.   |   Designed for 1024 x 768 resolution
bottom