මූල්‍ය ගිණුම්කරණය *  Accounting *  கணக்கிடல்
ලිපිකරුවන්/කාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකරුවන්/කාරිණියන් උවමනායි. 071272329 51393 ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් බත්තරමුල්ල අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0768254850 51392 ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0714569702 51391
ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0775367066 51390 ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා උ/පෙළ වානිජ සමත් ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0714512189 51389 ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් කිරිඳිවැල අප ආයතනය සඳහා උ/පෙළ සමත් ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0332247045 51388
ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0773447679 51387 සහයකයෙකු අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් සහයකයෙකු උවමනායි. 0114321033 51386 ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0711363619 51385
වෙළඳ අලෙවිකරණය *  Sales *  விற்பனை
Sales Rep Wanted Sales Rep or sale of science equipment. labequ@sltnet.lk 0777680480 51464 Assistant Wanted sales Assistant. 0777116628 51463 Executives Colombo 10 Wanted sales operation executives. Experienced cement sales. 0776606233 51462
Sales Rep Wanted Sales Rep. 0712733733 51461 School leavers Wanted School leavers for Marketing team. O/L Maths passed. 15000+com 077726697 51460 Officers Wanted Assistant managers, Manager and excessive. Salary 100000-200000 0719069329 51459
තොරතුරු තාක්ෂණය *  Information Technology *  தகவல் தொழில்நுட்பம்
ටයිප් සෙටින් අප ආයතනය සදහා දක්ෂ ටයිප් සෙටින් දන්නා සේවිකාවක් උවමනායි. 0771497061 51455 ග්‍රැෆික් ඩිසයින් අප ආයතනය සඳහා ග්‍රැෆික් ඩිසයින්වරු උවමනායි. 0773888664 51454 ග්‍රැෆික් ඩිසයින් දක්ෂ පළපුරුදු ග්‍රැෆික් ඩිසයින්වරු උවමනායි. 0724074754 51453
ටයිප් සෙටින් අප ආයතනය සඳහා ටයිප් සෙටින් දන්නා තරුණියක් උවමනායි. 0718878311 51452 ග්‍රැෆික් ඩිසයින් අප ආයතනය සඳහා පු/නු ග්‍රැෆික් ඩිසයින්වරු/වරියන් උවමනායි. 0782702195 51451 ඔපරේටවරියන් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක ඔපරේටවරියන් උවමනායි. 0773452722 51450
ගුරුවරුන් *  Teaching *  ஆசிரியர்கள்
Teachers Wanted Day care teachers to work with infants under 18 months. 0777794105 51466 Teachers Kandy Wanted Teachers for IT. 0718130797 51465 ගුරුවරියක් මොරටුව ජාත්‍යන්තර පාසලක් සඳහා 6-11 වසර සිංහල,මව්බස සඳහා ගුරුවරියක් උවමනායි. arshad.cader@gmail.com 51458
ගුරුවරයෙකු මාතර අධ්‍යාපන ආයතනයකට පාලනය සඳහා විශ්‍රාමික ගුරුවරයෙකු උවමනායි. 0771075975 51457 ගුරුවරියන් පෙර පාසලක් සඳහා ඩිප්ලෝමා හදාරා ඇති ගුරුවරියන් උවමනායි. 0333339221 51456
සෞඛ්‍ය සේවා *  Healthcare *  சுகாதார சேவை
Officer Kothmale Wanted medical Officer. 0772141377 51368 Assistant Wanted experienced Pharmacy Male Sales Assistant. 0768004196 51367 Surgeon Wanted Dental Surgeon. 0718456415 51366
Nurse Nugegoda Wanted well experienced Male Nurse for our dipensary. 077348828 51365
මුද්‍රණ *  Printing *  அச்சுத்தொழில்
ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් ටයිප් සෙටින් හා ග්‍රැෆික් දන්නා කෙනෙකු උවමනායි. 0777802688 51426 මයින්ඩර් වරයෙකු මුද්‍රණාලයක් සඳහා මැෂින් මයින්ඩර් වරයෙකු උවමනායි. 0713322253 51425 සහයකයෙකු මුද්‍රණාලයක් සඳහා offset මැෂින් සහයකයෙකු උවමනායි 011780793 51424
සහයකයෙකු මුද්‍රණාලයක් සඳහා offset sorm/sord මැෂින් ඔපරේටර් සහයකයෙකු උවමනායි. 0778542787 51423 මැෂින් මයින්ඩර් පළපුරුදු කෝඩ් මැෂින් මයින්ඩර් කෙනෙකු උවමනායි. 0777367090 51422 ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් අප ආයතනය සඳහා ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙකු උවමනායි. 0773065005 51421
සේවක සේවිකාවන් ටයිප් සෙටින් හා බයින්ඩින් සඳහා ගැ/පි උවමනායි. 0714320810 51420 සේවකයින් මුද්‍රණාලයක් සඳහා පොත් බඳින්නන් උවමනායි. 0718075091 51419 ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් මුද්‍රණාලයක් සඳහා ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙකු උවමනායි. 0716343183 51418
මයින්ඩර්වරයෙකු කෝඩ් මැෂින් මයින්ඩර්වරයෙකු උවමනායි. 0713866866 51417 ප්‍රින්ටර්වරු මුද්‍රණාලයක් සඳහා ප්‍රින්ටර්වරු උවමනායි. 0713631929 51416 සේවිකාවන් ස්ක්‍රීන් ප්‍රින්ටින් පුහුණු සේවිකාවන් උවමනායි. 0714918804 51415
සේවිකාවන් මුද්‍රණාලයක් සඳහා ටයිප් සෙටින් සඳහා සේවිකාවන් උවමනායි. 071607596 51414 ඔපරේටර්වරයෙකු කෝඩ් මැෂින් ක්‍රියාකරවීම සඳහා ඔපරේටර්වරයෙකු උවමනායි. 0777367411 51413 ප්‍රින්ටර්වරු මුද්‍රණාලයක් සඳහා ප්‍රින්ටර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0713631929 51412
සේවකයින් මුද්‍රණාලයක් සඳහා ටයිප් සෙටින් සඳහා පිරිමි අය උවමනායි. 0714837947 51411 සේවිකාවන් අප ආයතනයේ කටර් වැඩ සඳහා සේවිකාවන් උවමනායි. 0718640631 51410 ඔපරේටර්වරයෙකු අප ආයතනය සඳහා කෝඩ් මැෂින් ඔපරේටර්වරයෙකු උවමනායි. 071860631 51409
ඇඟළුම් රෙදිපිළි *  Garments *  ஆடை
ටේලර්වරු කෝට් සහ කලිසන් මැසීම සඳහා ටේලර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779496911 51449 ඔපරේටවරියන් ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772209766 51448 ඔපරේටවරියන් ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777220004 51447
ඔපරේටවරියන් අප ආයතනය සඳහා ජැකට් සහ කාන්තා ඇඳුම් මැසීමට ඔපරේටවරියන් උවමනායි. 0714062376 51445 ඔපරේටවරියන් අප ආයතනය සඳහා කාන්තා හා ළමා ඇඳුම් මැසීමට ඔපරේටවරියන් උවමනායි. 0778774727 51446
කාර්මික *  Mechanical *  இயந்திர
Technicians Wanted Hotel equipment Technicians for Gas and electrical. 0777771529 51379 Operator Wanted First Grade Boiler Operator with Electrician and maintenance experience. 0777342844 51378 Technicians Wanted Electrical/Mechanical Technicians. 0714948320 51377
හෝටල් සහ බේකරි *  Hotel & Bakery *  ஹோட்டல் / பேக்கரி
කෝකිවරුන් දක්ෂ පළපුරුදු කොත්තු/රයිස් ඇන්ඩ් කරි කෝකිවරු උවමනායි. 0716656662 51487 කෝකිවරයෙකු චයිනීස් කෝකිවරයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0774266101 51486 බාස් කෙනෙකු හෝටලයක් සඳහා කොත්තු ආප්ප බාස් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779154598 51485
සේවකයින් හෝටලයක් සඳහා විවිධ තනතුරු සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0719190888 51484 කෝකියකු සංචාරක හෝටලයක නැවතී සේවය සඳහා කෝකියකු උවමනායි. 0711295105 51483 සේවකයින් බේකරියක් සඳහා බාස්වරු හා මේසවැඩ කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714652694 51482
බාස්වරු බේකරි වැඩ සඳහා දක්ෂ බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112602075 51481 Vacancies Available few Vacancies in our Tourist Hotel. 0717508485 51375 Manager Colombo 3 Wanted experienced Manager for Boutique Hotel. 077756255 51374
Room Boy Maharagama Wanted Trained Room Boys. 0777305383 51373 Employees Wanted all-rounder Employees, Age below 40 with experience. 0775911115 51372 Chef Wanted experienced pastry Chef. 0112540773 51371
Riders Colombo 6 Wanted Motor cycle riders for our restaurant. 0777311110 51370 Helper Negombo Wanted Cook Helpers and Stewards with English knowledge. 0714312448 51369
රියදුරු *  Driving *  ஓட்டுனர்கள்
රියදුරෙකු දක්ෂ රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 077803007 51480 රියදුරෙකු ටැක්සි සමාගමක් සඳහා විනය ගරුක රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0753432928 51479 රියදුරෙකු ඩිමෝ බට්ටා රථයක් සඳහා රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0782448010 51478
රියදුරන් කුලී රථ සේවාවන් සඳහා රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777301839 51477 රියදුරෙකු බංගලාවක් සඳහා රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0719314880 51476 රියදුරන් ටිපර් රථ පැදවීමට පළපුරුදු රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0774348586 51475
රියදුරෙකු ටාටා/ලේලන්ඩ් හා ලොරිරථ සඳහා රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0765467155 51474 රියදුරෙකු කොළඹ ආයතනයක් සඳහා බර වාහන රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772007006 51473 රියදුරෙකු කැබ් රථ සේවාවක් සඳහා රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0344923882 51472
රියදුරෙකු කැබ් රථ සේවාවක් සඳහා කොළඹ මාර්ග හොඳින් දන්නා රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779958853 51471 රියදුරෙකු කුඩා ටිපරයක ගල්පැටවිය හැකි දක්ෂ රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779908259 51470 රියදුරන් අප ආයතනය සඳහා බර/සැහැල්ලු වාහන සඳහා රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0753932932 51469
රියදුරන් අප ආයතනය සඳහා රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0763561219 51468 රියදුරෙකු අවු 25-40 වසර 5ක පළපුරුද්ද ඇති රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0703635056 51467 Driver Maharagama Wanted Driver for a company Director. Age 35-55 0115660300 51384
Driver Colombo Wanted Driver for a company Director. With 5 years experience. Age 25-40 0777272921 51383 Driver Rathmalana Wanted Driver for a company Directress, 6 day work. 0773815270 51382 Driver Wanted experienced Driver for the Vehicle of a Director. 0777342844 51381
Driver Kiribathgoda Wanted Driver age 25-55 familiar with Colombo Rd. 0775030517 51380
ඉදිකිරීම් කටයුතු *  Construction *  கட்டடம்
බාස්වරු වැඩ බිමක් සඳහා දක්ෂ මේසන් බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775094781 51444 බාස්වරු අප ආයතනය සඳහා පළපුරුදු වඩු/ස්ප්‍රේ පේන්ට් බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779999033 51443 බාස්වරු අප ආයතනය සඳහා දක්ෂ මේසන් වරයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779084977 51442
බාස්වරු හා ගෝලයින් දක්ෂ මේසන් බාස්වරු හා ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0784488511 51441 බාස්වරු දක්ෂ මේසන් බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770161656 51440 බාස්වරු උළුවහු ජනෙල් දොරවල් සෑදීමට දක්ෂ වඩු බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770591151 51439
කාර්මිකයින් දක්ෂ වඩු කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0710429039 51438 බාස්වරු දක්ෂ මේසන් බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0766864218 51437 බාස්වරු දක්ෂ මේසන් බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0727380649 51436
බාස්වරු දක්ෂ පළපුරුද වඩු බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0771998969 51435 බාස්වරු දක්ෂ මේසන් බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777347824 51434 බාස්වරු දක්ෂ වඩු/වෝටර් බේස් බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0771927852 51433
බාස්වරු දක්ෂ වඩු බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0767774057 51432 බාස්වරු දක්ෂ වඩු බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0702605179 51431 කාර්මිකයින් ජලනළ කාර්මිකයින් හා ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776752125 51430
බාස්වරු ඉතා දක්ෂ මේසන්/සැටලින් බාස්වරු උවමනායි. 0774822099 51429 සේවකයින් ඉන්ටලොක් ගල් නිෂ්පාදනයට පළපුරුදු සේවකයින් උවමනායි. 0773625756 51428 බාස්වරු වැඩබිමක් සඳහා මේසන් බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0774496400 51427
ගෘහ සේවා *  Domestic *  வீட்டுப்பணி
ගෘහ සේවිකාවක් කරාපිටිය නිවසක නැවතී සේවය කිරීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0718249734 51408 ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක සිටින දරුවෙකු බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0710862298 51407 ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක සිටින දරුවෙකු බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0771674000 51406
ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක සේවය කිරීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0775563536 51405 ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක සිටින දරුවෙකු බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0716431839 51404 ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක සිටින දරුවෙකු බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0718044964 51403
ගෘහ සේවිකාවක් අප නිවසේ සිටින මව බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0114945864 51402 ගෘහ සේවිකාවක් දින පතා පැමිණ සේවය කිරීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0770788519 51401 ගෘහ සේවිකාවක් අප නිවස පිරිසිදු කිරීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0777456835 51400
ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක නැවතී සේවය කිරී සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0713866866 51399 ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක නැවතී දරුවෙකු බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0771235325 51398 ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0766329639 51397
ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක නැවතී සේවය කිරීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0252235664 51396 ගෘහ සේවිකාවක් අප නිවසේ සිටින දරුවන් බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0773659713 51395 ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක නැවතී දරුවෙකු බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0713367487 51394
කම්කරු *  Labour *  தொழிலாளர்கள்
Cleaner Dehiwala Wanted experienced male age below 45 with English knowledge for cleaning works (Apartment.) 0772387930 51376
X
To advertise vacancies: ads@topjobs.lk or call [ Mon-Fri | 8.30 am - 5.00 pm ]
Sajani 076 910 8766
Kaushani 076 910 8926
Siumali 076 910 8476
Vindya 076 893 8443
Silmiya 076 910 8691
(International: Prefix the number with '+94' e.g. +94 76 910 8691)


(+94) 11 776 5645, (+94) 11 776 5600 [ Mon-Fri | 8.30 am - 5.00 pm ]
support@topjobs.lk
(+94) 11 776 5645, (+94) 77 391 8922
support@topjobs.lk
Copyright © 2006-2014 topjobs All Rights Reserved.   |   Designed for 1024 x 768 resolution
bottom