මූල්‍ය ගිණුම්කරණය *  Accounting *  கணக்கிடல்
Accounts Assistant අප ආයතනය සඳහා VAT, NBT සෑදිය හැකි ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 0777391781 49785 Accounts Executive QB දැනුමැති Accounts Executive /Clerk උවමනායි. 0777449820 49784 ලිපිකරුවන් QB දැනුමැති ගිණුම් ලිපිකරුවන් උවමනායි. 0773096653 49783
ලිපිකරුවන් කඩුවෙල අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකරුවන් උවමනායි. 0777277707 49782 ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් අප ආයතනය සඳහා තොග ගැනීම හැකියාව ඇති ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 0712210963 49781 ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 0773776380 49780
ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් අප ආයතනය සඳහා Excel දැනුමැති ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 0777552062 49779 ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය උ/පෙළ වාණිජ සමත් පරිගණක දැනුමැති පු/නු ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 0772392098 49778 ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා පු/නු ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 0712006836 49777
ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් AAT හෝ වාණිජ සමත් ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 0777032434 49776 ලිපිකරු/ලිපිකාරිණි INTERNAl Audi / Excel දැනුමැති ගිණුම් ලිපිකාරිණි/ලිපිකරුවන් උවමනායි. hr@vajiranhouse.net 49775 ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් අප ආයතනය සඳහා දක්ෂ ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. thilan9900@gmail.com 0777506600 49774
ලිපිකරුවන් නාරාහේන්පිට නුපුහුණු ගිණුම් ලිපිකරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0720239732 49683
වෙළඳ අලෙවිකරණය *  Sales *  விற்பனை
සහයකයින් භාණ්ඩ බෙදාහැරීමේ ආයතනයක් සඳහා සහයකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0763458184 49881 සේවකයින් ටයර් කඩයක් සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112850787 49880 සේවකයින් වෙළඳසැළක් සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777831140 49878
සේවකයින් උත්සව භාණ්ඩ ආයතනයක් සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714917228 49877 සේවකයින් බාටා අලෙවිසැළක් සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0757256619 49879 සේවකයින් එළවලු වෙළඳසැලක් සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770388061 49876
සේවිකාවන් පළතුරු එළවලු වෙළඳසැලක් සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775663038 49875 සේවකයින් පළතුරු වෙළඳසැලක් සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773131094 49874 සේවකයින් සිල්ලර ළඳසැලක් සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776470862 49873
සේවක සේවිකාවන් මිල්කෝ කිරිහළ සඳහා ගැ/පි ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0703433263 49872 සේවක සේවිකාවන් වෙළඳසැලක් සඳහා ගැ/පි ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0724816916 49871 සේවිකාවන් අපගේ ආයතනය සඳහා කාර්යාල වෙළඳ සහයිකාවන් උවමනායි. 0332224048 49870
සේවක සේවිකාවන් කිරිබත්ගොඩ සිංගර් ආයතනයක් සඳහා ගැ/පි ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112905907 49869 සහයකයින් වාහන අමතර කොටස් වෙළඳ ආයතනයක් සඳහා වෙළඳ සහයකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714222033 49868 සේවකයින් ස්වර්ණාභරණ වෙළඳසැලක් සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773912417 49867
සේවක සේවිකාවන් වෙළඳසැලක් සඳහා ගැ/පි ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0771258653 49866 සේවකයින් සිල්ලර වෙළඳසැළක් සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0342225109 49865 සේවක සේවිකාවන් කඩුවෙල සිංගර් ප්ලස් ආයතනය සඳහා සේවක සේවිකාවන් උවමනායි. 0112538847 49864
ගෝලයෙකු අපගේ හාඩ්වෙයාර් එක සඳහා ගෝලයෙකු උවමනායි. 0112413825 49863 සහයිකාවන් ආයතනයක් සඳහා සහයිකාවක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777458754 49862 සේවකයින් සිල්ලර වෙළඳසැලක් සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 072361422 49861
සේවකයින් සිල්ලර වෙළඳසැලක් සඳහා පළපුරුදු සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112924762 49860 සේවකයින් සිල්ලර කඩයක් සඳහා සේවකයින් සහ ලොරි සහයක ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773589855 49859 සේවකයින් සිල්ලර කඩයක් සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0767379760 49858
සේවකයින් සිල්ලර කඩයක් සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0771868585 49857 සේවකයින් සිල්ලර කඩයක් සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775432275 49856 අලෙවිකරුවන් රසකැවිලි නිෂ්පාදන ආයතනයක් සඳහා අලෙවිකරුවන් උවමනායි. 0777308485 49718
සේවකයින් අප ආයතනයේ විවිධ තනතුරු සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0777308485 49717 නිලධාරියෙකු අප ආයතනය සඳහා අලෙවි නිලධාරියෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0765490365 49716 විධායක මහනුවර අප ආයතනය අලෙවි විධායකවරයෙකු උවමනායි. 0776774354 49715
Sales Rep අප ආයතනය සඳහා Sales Rep කෙනෙකු උවමනායි. 0334933493 49714 விற்பனை பிரதிநிதிகள் வத்தளை பெயின்ட் கம்பெனிக்கு விற்பனை பிரதிநிதிகள் தேவை. மோட்டார் சைக்கிள் உள்ளவர்கள் விரும்பத்தக்கது. 0757814814 45866 விற்பனையாளர்கள் பத்தரமுல்ளை நகைக்கடை விற்பனை நிலையத்திற்கு அனுபவமுள்ள விற்பனையாளர்கள் தேவை. தங்குமிட வசதி வழங்கப்படும. 0718426815, 0727426815 45865
சேல்ஸ் கர்ல்ஸ் தெஹிவளை பாமசிக்கு சேல்ஸ் கர்ல்ஸ்/பாய்ஸ் உடன் தேவை. 0775770432 45862 சேல்ஸ் கொழும்பில் உள்ள சில்லறை கடைக்கு ௨௫ வயதிற்குட்பட்ட மழையாக தமிழ் இளைஞன் தேவை. மாத சம்பளம் 36000. 0754918984 45863 விற்பனையாளர்கள் செட்டியார் தெரு பிரபல நகை கடைக்கு அனுபவமுள்ள விற்பனையாளர்கள் தேவை. 0772225122 45864
තොරතුරු තාක්ෂණය *  Information Technology *  தகவல் தொழில்நுட்பம்
Vacancies Available few vacancies in our office. digicomcomon@gmai.com 0773309051 49916 Graphics Designer Wanted Female Graphics Designer. 0112938277 49915 Graphics Designer Mt. Lavinia Wanted Graphics Designer with photoshop/Illustrator knowlege. Salary Rs. 30000-40000/= printzone.studio@gmaio.com 0773000723 49914
Operators Bambalapitiya Wanted Computer Operators. 0777307273 49913 Data Entry අප ආයතනය සඳහා Data Entry සඳහා අය උවමනායි. 0777301853 49812 Typist /Graphic අප ආයතනය සඳහා Typist /Graphic සඳහා අය උවමනායි. 0772787413 49811
Developers වත්තල අප ආයතනය සඳහා Software / Web Developer සඳහා ගැහුණු අය උවමනායි. 0773130344 49809 ග්‍රැෆික් ආයතනයක් සඳහා Graphics Designer පු/නු අය උවමනායි. stameatsolation@gmail.com 0114236060 49808 ලිපිකරුවෙකු අප ආයතනය සඳහා පරිගණක ලිපිකරුවෙකු උවමනායි. Graphic Design හැකියාව තිබිය යුතුයි. 0773502018 49807
සේවකයෙකු ආයතනයක් සඳහා පරිගණක දැනුමැති යතුරුපැදි බලපත්‍ර හි සේවකයෙකු උවමනායි. 0775157486 49806 Graphics Designer ආයතනයක් සඳහා Graphics Designer කෙනෙකු උවමනායි. 0775457972 49805 Graphics Designer ආයතනයක් සඳහා Graphics Designer පිරිමි අය උවමනායි. 0777354941 49804
ග්‍රැෆික් ආයතනයක් සඳහා Graphics Designer ගැ/පි උවමනායි. 0772553039 49803 Graphics Designer ඩිජිටල් ප්‍රින්ටින් ආයතනයක් සඳහා Graphics Designer කෙනෙකු උවමනායි. 0776989963 49802 සේවක සේවිකාවන් අප ආයතනය සඳහා ටයිප් සෙටින් සඳහා ගැ/පි උවමනායි. 0772991924 49801
සේවිකාවන් අප ආයතනය සඳහා අවු 20-30 සේවිකාවන් උවමනායි. 0777763950 49800 ග්‍රැෆික් ඉතා ඉක්මනින් Graphics Design සඳහා ගැ/පි උවමනායි. 0766087339 49799 Graphics Designer කඩවත ඉතා ඉක්මනින් අවු 25 අඩු Graphics Designer කෙනෙකු උවමනායි. 0710933725 49798
Graphics Designer අප ආයතනය සඳහා Graphics Designer (ගැ) කෙනෙකු උවමනායි. houseacc@sltnet.lk 5515179 49797 Graphics Designer Graphics Design පිළිබඳ සාමාන්‍ය දැනුමක් ඇති අය උවමනායි. 0717771661 49796 සේවක සේවිකාවන් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති සේවක සේවිකාවන් උවමනායි. 0777787817 49795
සේවිකාවක් අප ආයතනය සඳහා පු/නු පරිගණක දැනුමැති සේවිකාවක් උවමනායි. 0777043460 49794 ඔපරේටවරු නුවරඑළිය අප ආයතනය සඳහා පු/නු පරිගණක දත්ත ඔපරේටවරු උවමනායි. 0112917704 49793 ග්‍රැෆික්/ටයිප් අප ආයතනයට ග්‍රැෆික්/ටයිප් සඳහා සේවයකයින් උවමනායි. 0773809113 49792
ටෙක්නිෂියන් පරිගණක ආයතනයට වසර 2 පළපුරුද්ද සහිත පරිගණක හාඩ්වෙයාර් ටෙක්නිෂියන්වරු උවමනායි. 0773581411 49791 ටයිප් සෙටින් පරිගණක ආයතනයට ටයිප් සෙටින් පළපුරුදු අය උවමනායි. 0773581411 49790 ටයිප් සෙටින් අප ආයතනයට ටයිප් සෙටින් පළපුරුදු අය උවමනායි. 0714719884 49789
සේවිකාවක් අප ආයතනයට ටයිප් සෙටින් පළපුරුදු අය උවමනායි. 0715600055 49788 සේවකයින් අප ආයතනයට ටයිප් සෙටින් පළපුරුදු අය උවමනායි. .722283933 49787 ටයිප් සෙටින් අප ආයතනයට ටයිප් සෙටින් පළපුරුදු අය උවමනායි. 0112851852 49786
ටයිප් සෙටින් සිංහල ටයිප් සෙටින් දන්නා සේවිකාවක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0783063889 49742 Technician ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියාවට දක්ෂ තරුණයෙකු උවමනායි. 0773578775 49741
ගුරුවරුන් *  Teaching *  ஆசிரியர்கள்
Teacher Wanted teacher for 9 years old boy. 0777853155 49926 Teacher Kalubowila Wanted Pre-school Teacher. Minimum 2 years experience. 0714823818 49925 Teacher Dehiwala Wanted History Teacher. Local syllabus in English medium. 0777336816 49924
Teacher Wanted Tamil Teacher for Grade 4. 0722444850 49923 Teacher Baththaramulla Wanted lady Teacher to teach cake baking and appetixers. 0774214414 49922 Teacher Katunayaka Wanted English medium per-school Teachers. 0771510838 49921
Teacher Rajagiriya Wanted English speaking Teachers. 0773529139 49920 Teacher Wanted School Teachers and Primary Teachers. EPF/ETF 0772435163 49919 Teacher Wanted Asst. Teacher for international School. Age below 20. 0772435163 49918
Teacher Wanted qualified AMI Teachers. radishaperera@gmail.com 0712758505 49917 ගුරුවරියක් පෙර පාසලක් සඳහා පළපුරුදු ගුරුවරියක් උවමනායි. 0718279723 49773 ගුරුවරියක් O/L දක්වා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යෙයන් ඉගැනීවිය හැකි ගුරුවරියක් උවමනායි. 0778444167 49772
සහයිකාවක් පෙර පාසලක් සඳහා ගුරු සහයිකාවක් උවමනායි. 0727752977 49771 ගුරුවරියන් ඩිප්ලොමා සහිත පෙර පාසලක් සඳහා ගුරුවරියන් උවමනායි. 0702050848 49770 ගුරුවරියන් ඩිප්ලොමා සහිත /රහිත පෙර පාසලක් සඳහා ගුරුවරියන් උවමනායි. 0716048382 49769
ගුරුවරියක් IELTS ඉගැන්වීම සඳහා ගුරුවරියක් උවමනායි. 0722883230 49768 ගුරුවරියන් පෙර පාසලක් සඳහා A/L diploma ගුරුවරියන් උවමනායි. 0112897789 49767 ගුරුවරියන් පෙර පාසලක් සඳහා පුහුුණු වන ගුරුවරියන් උවමනායි. madumali.thilini@gmail.com 0770252724 49766
ගුරුවරියක් පෙර පාසලක් සඳහා ගුරුවරියක්/පාලිකාවක් උවමනායි. 0779173641 49765 ගුරුවරියන් පෙර පාසලක් සඳහා ගුරුවරියන් උවමනායි. 0773870849 49764 ගුරුවරියක් ගම්පහ ඉතා ඉක්මනින් ගුරුවරියක්ක් උවමනායි. 0112578520 49763
ගුරුවරියක්/සහයිකා පෙර පාසලක් සඳහා උ/පෙළ සහිත උපාධිධාරී ගුරුවරියක්/සහයිකාවක් උවමනායි. 0112897789 49762
සෞඛ්‍ය සේවා *  Healthcare *  சுகாதார சேவை
තෙරපිවරියන් ගල්කිස්ස ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0712288558 49638 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0771143872 49637 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0772737058 49636
තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද පංචකර්ම ආයතනයක් සඳහා තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0117907147 49635 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0775337946 49634 තෙරපිවරියන් බියගම ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0717109880 49633
තෙරපිවරියන් කොට්ටාව ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0114270040 49632 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0776737208 49631 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0717401195 49630
සේවිකාවන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා සේවිකාවන් උවමනායි. 0774404180 49629 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0773235202 49628 කළමණාකරුවෙකු ආයුර්වේද පංචකර්ම ආයතනයක් සඳහා කළමණාකරුවන් උවමනායි. 0774680919 49627
තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද පංචකර්ම ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0774680919 49626 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා අවු 18-30 පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0778540468 49625 වෛද්‍ය/තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා අවු 18-30 පු/නු තෙරපිවරියන් හා වෛද්‍යවරු උවමනායි. 0703222400 49624
තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0765540687 49623 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0117431135 49622 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0773226733 49621
තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0117922013 49620 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0776411336 49619 වෛද්‍යවරු ආයුර්වේද පංචකර්ම ආයතනයක් සඳහා වෛද්‍යවරු උවමනායි. 0774680919 49618
තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද පංචකර්ම ආයතනයක් සඳහා තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0716391747 49617 வேலையாட்கள் பாமசிக்கு அனுபவமுள்ள வேலையாட்கள் தேவை. ஆண்/பெண் இருபாலரும் விண்ணப்பிக்கலாம். 071914197 45880 பாமசியில் வேலை பாமசியில் வேலை செய்ய மழையகத்தை சேர்ந்த ஆண்/பெண் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0785008095 45879
பெண்கள் வேலைக்கு ஆயுர்வேத மத்திய நிலையத்திற்கு பயிற்சி பெற்ற 18 வயது தொடக்கம் 30 வயதிற்கு உட்பட்ட பெண்கள் வேலைக்கு தேவை. சம்பளம் மாதம் 80,000 க்கு மேழ் சம்பாதிக்களாம். தங்குமிடம், சாப்பாடு இலவசம். 0767990133 45878 தாதிமார்கள் பல் வைத்தியசாலைக்கு அனுபவமுள்ள/அற்ற தாதிமார்கள் தேவை. 0722222867 45877 பாமசி பாமசிக்கு நன்கு அனுபவமுள்ள ஆண்/பெண் உடன் தேவை. 0754214451 45876
කාර්යාලීය සේවා *  Office Work *  அலுவலக வேலைகள்
ඔපරේටවරියක් උ/පෙළ සමත් පරිගණක දැනුමැති දුරකථන ඔපරේටවරියක් උවමනායි. 0775994296 49691 ලිපිකාරිණියක් දඹුල්ල උ/පෙළ සමත් පරිගණක දැනුමැති ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0772434588 49690 සේවිකාවක් නිට්ටඹුව අප ආයතනය සඳහා සේවිකාවක් ඉතා ඉතක්මනින් උවමනායි. 0725908775 49689
නිලධාරිණී අප ආයතනය සඳහා පාරිභෝගීක සම්බන්ධතා නිලධාරිණියක් උවමනායි. hr@oprin.lk 0114905757 49688 ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0773019345 49687 ලිපිකාරිණියන් උ/පෙළ සමත් අවු 18-30 පරිගණක දැනුමැති අවිවාහක ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0777884132 49686
ලිපිකාරිණියන් උ/පෙළ සමත් පරිගණක දැනුමැති ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0773473287 49685 ලිපිකාරිණියන් අපගේ ආයතනය සඳහා ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0713996902 49684 கணிணி இயக்குனர்கள் பெண் கணிணி இயக்குனர்கள் தேவை.பெண்கள் விஷேடம். 0777485616 45884
வேலையாள் ஆபீஸ் கிலார்க் வேலைக்கு தேவை. பெண். 0772037871 45883 வேலையாள் ஆபீஸ் ஒன்றிட்கு போட்டொகாபிம், பைன்டிங் மற்றும் ஏனைய வேலைகள் செய்யக்கூடிய அனுபவமுள்ள/அற்ற கொட்டாஞ்சேனையை வசிப்பிடமாக கொண்ட பெண்ணொருவர் தேவை. 0779795080 45882 அழுவளகம் அழுவளகம் ஒன்றிட்கு அலுவலக களங்சிய பகுதிகளில் உதவியாளராக பணிபுரிவதற்கு ஆட்கள் தேவை. 0717306549 45881
வேலை நிறுவனம் ஒன்றிற்கு வேலை உதவியாட்கள் தேவை. 0773600581 45870
මුද්‍රණ *  Printing *  அச்சுத்தொழில்
ඔපරේටවරු අප ආයතනයට OFFSET මැෂින් ඔපරේටවරු උවමනායි. 0713996902 49855 මයින්ඩර්වරයෙකු අප ආයතනයට පළපුරුදු kord මයින්ඩර්වරයෙකු උවමනායි. 0779094829 49854 සුපවයිසර් දංකොටුව අප ආයතනයට පළපුරුදු මුද්‍රණ සුපවයිසර් කෙනෙකු උවමනායි. 0778600086 49853
මයින්ඩර්වරයෙකු අප ආයතනයට සිලින්ඩර් මැෂින් මයින්ඩර්වරයෙකු උවමනායි. 0719459854 49852 මයින්ඩර්වරයෙකු අප ආයතනයට පළපුරුදු kord මයින්ඩර්වරයෙකු උවමනායි. 0112788999 49851 මයින්ඩර්වරයෙකු අප ආයතනයට පළපුරුදු kord මයින්ඩර්වරයෙකු උවමනායි. 0714442908 49850
සේවක සේවිකාවන් Screen Printing හා පු/නු සේවක සේවිකාවන් උවමනායි. 0777689534 49849 Graphics Designer අප ආයතනයට Graphic Designer උවමනායි. 0712008907 49848 පුහුණුකරුවන් අප ආයතනයට SORD මැෂින් පුහුණුකරුවන් උවමනායි. 0372223743 49847
ඔපරේටවරු අප ආයතනයට SORD/KORD ඔපරේටර්වරු උවමනායි. 0773914911 49846 සේවකයින් අප ආයතනයට පු/නු සේවකයින් උවමනායි. 0773265830 49845 ඔපරේටවරු අප ආයතනයට පළපුරුදු චයිනීස්/ඩයිකටින් හෑන්ඩිෆීඩින් ඔපරේටර්වරු උවමනායි. 0777310658 49844
සේවකයින් අප ආයතනයට බයින්ඩින්/ කෝඩ් මයින්ඩර් උවමනායි. 0727197714 49843 සේවකයින් අප ආයතනයට ටයිප් සෙටින්/ආට්වර්ක් වැඩ දන්නා සේවකයින් උවමනායි. 0725558778 49842 සේවකයින් අප ආයතනයේ විවිධ තනතරු සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0112074800 49841
ඔපරේටවරු පෝලර් කටර්/ GTO ඔපරේටවරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0312233015 49840 මයින්ඩර්වරයෙකු පළපුරුදු කෝඩ් මැෂින් මයින්ඩර්වරයෙකු උවමනායි. 0713247545 49839 கிராபிக் டிசைனர், டைப் செட்டர் அச்சகத்திற்கு முழு நேர கிராபிக் டிசைனர், டைப் செட்டர் தேவை. திறமையை அனுசரித்து மாதம் 20,000 ரூபா வேதனம் தரப்படும். 0714022059 45889
டைப் செட்டிங், டிசைனிங் ப்ரின்டிங் நிறுவணம் ஒன்ரிட்கு கம்பியூட்டர் டைப் செட்டிங், டிசைனிங் மற்றும் பைன்டிங் செய்யக்கூடிய ஆண்/பெண் தேவை. 0773165557 45888 கிராபிக் டிசைனர் அச்சகத்திற்கு அனுபவமுள்ள கிராபிக் டிசைனர் தேவை. அத்துடன் உதவியாட்களும் தெவை. 0727118732 45887 சிலின்டர் மேஷின் ஆப்பரேட்டர் கொழும்பு 13 எமது அச்சகத்திற்கு சிலின்டர் மேஷின் ஆப்பரேட்டர் உடன் தேவை. அழையுங்கள். 0112542430 45885
டைபிங் கம்பியூட்டர் டைபிங் தமிழ், ஆங்கிளம் ஆகிய இரு மொழிகளிலும் அனுபவமுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கவும். 755030954 45886
රූපලාවන්‍ය *  Beauty Culture *  அழகுக்கலை
ශිල්පිනියන් නුගේගොඩ සැලුන් එකක් සඳහා පළපුරුදු ශිල්පිනියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777375498 49912 සේවකයින් සැලුන් එකක් සඳහා පළපුරුදු සේවිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714769941 49911 සේවකයින් කැස්බෑව සැලුන් එකක් සඳහා පළපුරුදු සේවිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112620802 49910
සේවිකාවන් සැලුන් එකක් සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770594312 49909 සේවිකාවක් සැලුන් එකක් සඳහා සේවිකාවක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0719678919 49908 සේවකයින් කඩවත සැලුන් එකක් සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0767006374 49907
සේවිකාවන් සැලුන් එකක් සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0113355804 49906 බාබර් මහනුවර සැලුන් එකක් සඳහා බාබර් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0768426195 49905 බාබර් මහරගම සැලුන් එකක් සඳහා අවු 35 අඩු බාබර් කෙනකෙු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776597542 49904
ශිල්පිනියන් සැලුන් එකක් සඳහා පු/නු ශිල්පිනියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0778757021 49903 බාබර් සැලුන් එකක් සඳහා බාබර් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0332223757 49902 සේවිකාවන් සැලුන් එකක් සඳහා පු/නු සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0778473714 49901
බාබර් රත්මලාන සැලුන් එකක් සඳහා දක්ෂ බාබර් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0774672219 49900 සේවකයින් සැලුන් එකක් සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0769152513 49899 ශිල්පිනියන් සැලුන් එකක් සඳහා ශිලපිනියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0771367553 49898
බාබර් කොළඹ අවු 30 අඩුබාබර් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777985877 49897 බාබර් සැලුන් එකක් සඳහා බාබර් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776959984 49896 බාබර් සැලුන් එකක් සඳහා බාබර් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0723332487 49895
සේවකයින් සැලුන් එකක් සඳහාසේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0724343553 49894 සේවිකාවන් සැලුන් එකක් සඳහා පු/නු සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0815727663 49893 බාබර් සැලුන් එකක් සඳහා බාබර් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776248009 49892
සේවකයෙකු සැලුන් එකක් සඳහා සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776760705 49891 ශිල්පිනියක් සැලුන් එකක් සඳහා පු/නු ශිල්පිනියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0778319141 49890 සේවිකාවන් සැලුන් එකක් සඳහා පු/නු සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0716931780 49889
සේවිකාවක් සැලුන් එකක් සඳහා පු/නු සේවිකාවක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775920055 49888 බාබර් සැලුන් එකක් සඳහා දක්ෂ බාබර් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0712474436 49887 බාබර් සැලුන් එකක් සඳහා දක්ෂ බාබර් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776353093 49886
සේවිකාවන් සැලුන් එකක් සඳහා පු/නු සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779988016 49885 සේවකයින් සැලුන් එකක් සඳහා නැවතී සේවයට සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0702996997 49884 ශිල්පීන් සැලුන් එකක් සඳහා පුහුණූ ශිල්පීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776614539 49883
සේවකයින් සැලුන් එකක් සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0715544533 49882 සේවකයින් සැලූන් එකක් සඳහා පිරිමි සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0771367553 49731 ශිල්පිනියන් මහනුවර සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු ශිල්පිනියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775541948 49730
ශිල්පිනියන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු ශිල්පිනියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0769242426 49729 ශිල්පිනියක් සැලූන් එකක් සඳහා සියලුම වැඩ දන්නා ශිල්පිනියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0769157993 49728 සේවක සේවිකාවන් බේරුවල සැලූන් එකක් සඳහා සේවක සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779225124 49727
பெண் வேலையாள் எமது சலூனிற்கு அனைத்து வேலைகளும் செய்யக்கூடிய ஒரு பெண் பில்லை தேவை. 0776524281 45894 சலூன் வேலை சலூன் ஒன்றிட்கு சிங்களம் தெரிந்த ஆண் ஒருவர் தேவை. 0772449778 45893 ஆண் வேலையாட்கள் கொழும்பு 5 சலூனிற்கு உடனடியாக ஆண் வேலையாட்கள் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0773311231, 0712311231 45892
முடி திருத்துனர் இளமையான திரமையான முடி திருத்துனர் ஒருவர் தேவை. கொழும்பு சுற்று புறத்தில் விசேஷம். 0726061805 45891 வேலைக்கு ஆட்கள் அழகு நிலையத்திற்கு வேலைக்கு ஆட்கள் தேவை. 0777687792 45890
ඇඟළුම් රෙදිපිළි *  Garments *  ஆடை
ඔපරේටවරියන් T-Shirt මැසීම සඳහා ඔපරේටවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775991190 49838 ඔපරේටවරියන් අප ආයතනයට ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0722171148 49837 ඔපරේටවරියන් අප ආයතනයට ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0767956756 49836
ඔපරේටවරියන් අප ආයතනයට පු/නු ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0778024329 49835 ඔපරේටවරියන් වත්තල අප ආයතනයට ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් (මනාලියන්ගේ හැට්ට) ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777072629 49834 ඔපරේටවරියන් අප ආයතනයට ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776585265 49833
මැහුම්කරුවන් ඇඳුම් වල කොටස් මැසීම සඳහා මැහුම්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777847808 49832 සේවක සේවිකාවන් කර්ටන් මැසීමට පළපුරුදු දක්ෂ ගැ/පි ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777744475 49831 ටේලර්වරු අප ආයතනයට ටේලර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777828601 49830
ටේලර්වරු කලිසම්/කමිස මැසීම සඳහා දක්ෂ ටේලර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776300400 49829 සේවක සේවිකාවන් අප ආයතනයට ජුකී මැෂින් පු/නු අය ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718601681 49828 ඔපරේටවරියන් අප ආයතනයට ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0713688337 49827
ඔපරේටවරියන් අප ආයතනයට ඔපරේටවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0755515352 49826 ටේලර් පළපුරුදු දක්ෂ ටේලර් මහතෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0789055226 49825 ඔපරේටවරියන් අප ආයතනයට පු/නු ඔපරේටවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772869300 49824
ඔපරේටවරියන් අප ආයතනයට ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0722922901 49823 ඔපරේටවරියන් අප ආයතනයට පුහුණු ඔපරේටවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772209023 49822 සුපවයිසර් ඇඟලුම් ආයතනයක් සඳහා පළපුරුදු සුපවයිසර්වරයෙකු උවමනායි. 0763900085 49821
ඔපරේටවරියන් හෑන්ඩ් බෑග් මැසීමට දන්නා ඔපරේටවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112790990 49820 සේවිකාවන් ඇඟලුම් ආයතනයේ විවිධ තනතුරු සඳහා සේවිකාවන් උවමනායි. 0766289500 49819 ඔපරේටවරියන් ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් හා අත්උදවුකාරියන් උවමනායි. 0712477288 49818
සේවක සේවිකාවන් අපගේ අඟලුම් ආයතනයේ විවිධ තනතුරු සඳහා සේවක සේවිකාවන් උවමනායි. 0772368146 49817 සුපවයිසර් අඟලුම් ආයතනය සඳහා සුපවයිසර් උවමනායි. 0112233874 49816 උපදේශිකාවන් අඟලුම් ආයතනය සඳහා පුහුණු උපදේශිකාවන් උවමනායි. 0719222080 49815
අත්උදවුකරුවන් අපගේ අඟලුම් ආයතනය සඳහා අත්උදවුකරුවන් උවමනායි. 0112773578 49814 ඔපරේටවරු අප ආයතනය සඳහා එම්බ්‍රොයිඩර් ඔපරේටවරු උවමනායි. 0777342533 49813 வேலையாட்கள் தையல் உதவிகு வேலையாட்கள் தேவை.பெண்கள் மாத்திரம். சாப்பாடு, தங்குமிடம் இலவசம். மாதம் 15,000/= வரை. 0770725502 45899
லைன் சூப்பர்வைசர் யாழ்பானம் ஆடை தொழிற்சாலைக்கு லைன் சூப்பர்வைசர் தேவை. 0717839975 45898 தைக்க நன்கு தைக்க தெரிந்த டெயிலர் ஆண்கள் தேவை. சமபளம் பேசித் தீர்மானிக்கப்படும். 0724118893 45897 வெட்டி தைக்க தையல் நிலையத்திற்கு தானகவே வெட்டி தைக்க தெரிந்த தங்கி வேலை செய்ய கூடிய டெயிலர் தேவை. 0714896717 45896
ஆடைகள் தைக்க புதிதாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கான ஆடைகள் தைக்க கூடிய நம்பிக்கையான ஒரு பெண் தேவை. 0777577345 45895
කාර්මික *  Mechanical *  இயந்திர
Vacancies Available few Vacancies ompany. 0768576400 49929 Vacancies Available few Vacancies in our fabricationg company. 0772441734 49928 Draftsman Rajagiriya Engineering Firm requires AutoCAD Draftsman. 1.5 experience. 0712758505 49927
කාර්මිකයින් අප ආයතනය සඳහා වීල් එලයින්මන්ට් හා ටයර් වැඩ සඳහා කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0382243244 49649 වෑල්ඩින් මීගමුව අප ආයතනය සඳහා වෑල්ඩින්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777554433 49648 සේවකයින් අප ආයතනය සඳහා යකඩ වැඩකරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0712318749 49647
බාස්වරුන් ත්‍රීවිල් සර්විස් සෙන්ටර් එකක් සඳහා බාස්වරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0724772207 49646 කාර්මිකයින් මනා පළපුරුදු වාහන විදුලි කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777383307 49645 සේවකයෙකු ටයර් කඩයක නැවතී සේවය කළහැකි සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112834078 49644
සේවකයින් වාහන සේවා ආයතනයක විවිධ තනතුරු සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714134899 49643 කාර්මිකයින් අප ආයතනය සඳහා ඔටෝ ඒ/සී කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0722272894 49642 කාර්මිකයින් අප ආයතනය සඳහා පළපුරුදු විදුලි නඩත්තු කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0712752601 49641
කාර්මිකයින් අප ආයතනය සඳහා වෙල්ඩින් කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718366129 49640 ටින්කර්/මැකැනික් අප ආයතනය සඳහා දක්ෂ පළපුරුදු ටින්කර්/මැකැනික්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773016226 49639 வெல்டிங் பாஸ் தெமட்டகொடை வெல்டிங் பாஸ் ஒருவர் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. மற்றவை பேசித் தீர்மானிக்கலாம். 0777431357, 0777865492 45903
வெல்டிங் பாஸ் தனியார் நிறுவணமொன்றிட்கு வெல்டிங் பாஸ் உடன் தேவை. தங்குமிட வசதி ஏற்பாடு செய்து தரப்படும். 0778136527 45902 பயிளுணர்கள் ரோலிங் ஷட்டர் மற்றும் வெல்டிங் நிறுவணத்திற்கு பயிளுணர்கள் சேர்த்து கொள்ளப்படுவர். சாப்பாடு, தங்குமிட வசதி உண்டு. 0777721152 45901 வேலையாட்கள் வாகன சேவிஸ் ஸ்டேஷனிற்கு வேலையாட்கள் தேவை. சகல வசதிகளும் உண்டு. 0777390276 45900
வெல்டிங் வத்தளை இரும்புக் கூரை வேலைக்கு வெல்டிங் ஆட்கள் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0776268827 45867
හෝටල් සහ බේකරි *  Hotel & Bakery *  ஹோட்டல் / பேக்கரி
බාස් කෙනෙකු මීගමුව අපගේ රෙස්ටුරන්ට් එක සඳහා කොත්තු/ෂෝටීස් බාස් කෙනෙකු උවමනායි. 0766199957 49761 සේවකයින් විවිධ තනතුරු සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0718588342 49760 සේවකයින් අපගේ රෙස්ටුරන්ට් එක සඳහා පළපුරුදු කෝකිවරු/හෙල්පර්වරු උවමනායි. 0775931727 49759
බාස් කෙනෙකු අපගේ රෙස්ටුරන්ට් එක සඳහා බාස් කෙනෙකු උවමනායි. 0763165865 49758 සේවකයින් අපගේ කෑම කඩයේ විවිධ තනතුරු සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0752683339 49757 සේවකයින් අපගේ ගෙස්ට් හවුස් එකෙහි විවිධ තනතුරු සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0777271434 49756
බාස් කෙනෙකු අපගේ ආයතනයට පළපුරුදු ආප්ප ඩාස් කෙනෙකු උවමනායි. 0777661627 49755 සේවකයින් අපගේ හෝටලයේ විවිධ තනතුරු සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0788230044 49754 සේවකයින් අපගේ හෝටලයේ විවිධ තනතුරු සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0770274242 49753
බාස් කෙනෙකු අප ආයතනයට මනා පළපුරුදු ඇති කොත්තු බාස් කෙනෙකු උවමනායි. 0777661627 49752 චෙෆ් අප ආයතනයට මනා පළපුරුදු ඇති ෆරයිඩ් රයිස් චෙෆ් කෙනෙකු උවමනායි. 0777661627 49751 වේටර්වරුන් ප්‍රධාන පෙළේ උත්සවශාලාවක් සඳහා වේටර්වරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770039832 49750
සේවකයින් අපගේ ආපනශාලවේ විවිධ තනතුරු සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777440778 49749 කුක් අපගේ ආයතනය සඳහා කුක් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0719802424 49748 සේවකයෙකු නැවතී සේවය කිරීමට සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0766473787 49747
බාස් කෙනෙකු රයිස් ඇන්ඩ් කරි/කොත්තු බාස් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0778873821 49746 සේවකයින් අපගේ හෝටලයේ විවිධ තනතුරු සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0759762976 49745 කෝකිවරයෙකු හෝටලයක් සඳහා කෝකිවරයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0912254951 49744
පිරිසිදුකරන්නන් හෝටලයක් සඳහා පිරිසිදුකරන්නන් / අත්උදවුකරුවන් උවමනායි. 0113102924 49743 சமையற்காரர் 10 வருட அனுபவமுல்ல சமையற்காரர் ஒருவர் அனுபவமுள்ள வெயிட்டர் மற்றும் சமையலரை உதவியாலர் தேவை. 0714834840 45906 கோகிமார்கள் ராகம ஹோட்டலுக்கு கோகிமார்கள், ரொட்டி, அப்பம் பாஸ்மார்கள் தேவை. 0722244488 45905
வேலையாள் அப்பம், ரொட்டி போடத் தெரிந்தவர் தேவை. சம்பளம் 40,000/=. 0770630578 45904 கொக்கி ஹோட்டல் ஒன்றிற்கு கொக்கி ஒருவர் மற்றும் கொத்து பாஸ் ஒருவர் தேவை. 0770444876 45875 பேக்கரி வேளையாட்கள் அனுபவமுள்ள பேக்கரி வேளையாட்கள் தேவை. 0774922279 45874
රියදුරු *  Driving *  ஓட்டுனர்கள்
Driver Wanted Driver for an office. Age 50-65 0778535767 49936 Driver Kandana Wanted Driver for a van. 0776586732 49935 Driver Wanted Leyland Tipper Driver. 0712333888 49934
Driver Wanted heavy vehicle Drivers. 0772224404 49933 Driver Wanted Domestic Driver to a house. 0768662947 49932 Driver Wanted Driver for cab service. Salary Rs. 35000-40000/= 0773658484 49931
Driver Wanted experienced Driver. 0777772716 49930 රියදුරන් නිවසේ සිට හයර් යෑම සඳහා ත්‍රීවිල් රථ රියදුරන් උවමනායි. 0112734304 49713 රියදුරෙකු නුගේගොඩ නිවසක සේවය සඳහා අවු 45 වැඩි රියදුරෙකු උවමනායි. 0773591657 49712
රියදුරන් බරවාහන රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 077772428 49711 රියදුරන් / සහයකයින් කන්ටනර් රථ රියදුරන් / සහයකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0763480300 49710 රියදුරෙකු අවු 40-60 රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0786677249 49709
රියදුරෙකු අවු 40-60 රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0322224104 49708 රියදුරන් / සහයකයින් වරායේ පළපුරුද්ද ඇති කන්ටේනර් රියදුරන් හා ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112259104 49707 රියදුරෙකු නිවසක සේවය සඳහා රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773951280 49706
රියදුරෙකු කාර්යාල ප්‍රවාහන බස් රථයක් සඳහා රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0766037256 49705 රියදුරෙකු අවු 40 අඩු ඩුවල් පර්පස් වාහන පැදවීය හැකි අවු 3 පළපුරුද්ද ඇති රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0114377239 49704 රියදුරන් ඩිලිවරි වෑන් රථ සඳහා රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773119952 49703
රියදුරෙකු පාසැල් වෑන් රථයක් සඳහා අවු 30 වැඩි රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770333501 49702 රියදුරන් ඩිමෝ බට්ටන් දෙකක සේවය සඳහා රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0765493334 49701 රියදුරෙකු නිවසක සේවය සඳහා දිනපතා පැමිණිය හැකි රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112945880 49700
රියදුරෙකු නිවසක සේවය සඳහා රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777066317 49699 රිියදුරන්/කොන්දොස්තර බස් රථයක් සඳහා රියදුරෙකු/කොන්දොස්තර ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. (NTC)) 0776302998 49698 රියදුරන් මැක්සිමෝ ලොරි රථ පළපුරුදු රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0717923698 49697
රියදුරන් මීගමුව පළපුරුදු රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779885157 49696 රියදුරෙකු/කොන්දොස්තර බස් රථයක් සඳහා රියදුරෙකු/කොන්දොස්තර ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777759129 49695 රියදුරෙකු නිවසක් සඳහා අවු 50-60 රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0774426443 49694
රියදුරන් අපගේ ආයතනය සඳහා අවු 40 අඩු රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777785480 49693 රියදුරන් / සහයකයින් අඩි 14 1/2 ලොරියක් සඳහා රියදුරන් / සහයකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770709292 49692 சாரதி கொழும்பு தனியார் நிறுவனத்திற்கு முச்சக்கர வண்டி சாரதி உடன் தேவை. 0712733301 45911
சாரதி வத்தளை 50 வயதிற்கு மேற்பட்ட அனுபவமுள்ள சாரதி தேவை. 0773856376 45910 டிரைவர் கோதுமை மா கம்பெனிக்கு ஹெவி வேஹிச்லே டிரைவர் தேவை. கொழும்பு பாதை தெரிந்தவராக இருத்தல் வேண்டும். 0775788163 45909 கார் டிரைவர் வீட்டு வேலைக்கான கார் டிரைவர் தேவை. வெள்ளவத்தை அருகாமையில் உள்ளவர்கள் விரும்பத்தக்கது. 077802498 45908
ஓட்டுனர் கொழும்பு ஏற்றுமதி தொழிற்சாலைக்கு 40 அடி கண்டைனர் வாகனத்திற்கு ஓட்டுனர் தேவை. உயர்ந்த சம்பளம் மற்றும் இலவச தங்குமிட வசதி. 0766910245 45907
ආරක්ෂක නිලධාරීන් *  Security *  பாதுகாப்பு
ආරක්ෂක නිලධාරීන් විවිධ නගර සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් උවමනායි. 0777256352 49726 නිලධාරිණී/නිලධාරීන් විවිධ නගර සඳහා JSO/OIC/ ආරක්ෂක නිලධාරීන්/නිලධාරිනියන් උවමනායි. 0718126156 49725 ආරක්ෂක නිලධාරීන් විවිධ නගර සඳහා SSO/OIC/LSO/VO/so ආරක්ෂක නිලධාරීන් උවමනායි. 0768228200 49724
ආරක්ෂක නිලධාරීන් විවිධ නගර සඳහා JSO/SSO/OIC/LSO/VO ආරක්ෂක නිලධාරීන් උවමනායි. 0778924495 49719 ආරක්ෂක නිලධාරීන් අවු 30-45 ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0765333818 49723 ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉදිකිරීම් ආයතනයක් සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0784580126 49722
ආරක්ෂක නිලධාරීන් විවිධ නගර සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777809148 49721 පරීක්ෂකවරු අප ආයතනය සඳහා වැඩ පරීක්ෂකවරු උවමනායි. 0775978037 49720 பாதுகாப்பு உத்தியோகத ஆண்/பெண் பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர்கள் தேவை. 18 - 65 வயது. சம்பளம் + ஓடீ 40,000/= சப்பாடு தங்குமிடம் இலவசம். 0771020619 45916
காவளாலி இரவு காவளாலி தேவை. கொழும்பு 0773595215 45915 காவலாளர் வத்தலை காவலாளர் தேவை. 50 வயதிற்கு மேற்பட்ட தங்கக்கூடிய ஒருவர் தேவை. 0727237070 45914 பாதுகாவளர் வத்தலை தொழிர்சாலைக்கு பாதுகாவளர் தேவை. 50 வயதுக்கு குறைந்த ஆங்கிள அறிவுடையவர்கள் உடனடியாக தொடர்பு கொள்ளவும். 0727404445 45913
பாதுகாவலர் தொழிற்சாலை ஒன்றிட்கு பாதுகாவலர் தேவை. சம்பளம் பேசித்தீர்மானிக்கப்படும். 50 வயதுக்கு குறைந்தவர்கள். 0727404445 45912
ඉදිකිරීම් කටයුතු *  Construction *  கட்டடம்
සේවකයින් ඉදිකිරීම් සමාගමක් සඳහාසේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779992118 49682 පෙදරේරු අපගේ ආයතනය සඳහා පෙදරේරුකරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718022838 49681 බාස්වරුන් දක්ෂ මේසන් බාස්වරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777580193 49680
කාර්මිකයින් වඩු කාර්මිකයින්/ මැෂින් ඔපරේටර් හා ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773433567 49679 සේවකයින් දක්ෂ ලී බඩු නිෂ්පාදන ආයතනයක් සඳහා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ හෝ වෙනත් ආයතනයක පුහුණුව ලත් සිසුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777498251 49678 බාස්වරුන්/ගෝලයින් කළුතර දක්ෂ මේසන් බාස්වරුන්/ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0774172177 49677
බාස්වරුන්/ගෝලයින් දක්ෂ වඩු බාස්වරුන්/ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775249997 49676 කාර්මිකයින් දක්ෂ වඩු කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0715642920 49675 බාස්වරුන්/ගෝලයින් දක්ෂ ටයිල් බාස්වරුන්/ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779998007 49674
බාස්වරුන් වැඩබිම් සඳහා මේසන් බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0722880144 49673 කාර්මිකයින් අපගේ ආයතනය සඳහා වඩු කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773433567 49672 පෙදරේරු අපගේ ආයතනය සඳහා පෙදරේරුකරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779297409 49671
බාස්වරුන් වැඩබිම් සඳහා දක්ෂ සැටලින් බාස්වරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0771834412 49670 வேலையாட்கள் மாத்தலை கட்டிடப்பொருல் உற்பத்தி நிறுவணம் ஒன்றிட்கு ஆண்/பெண் இருவர் தங்கி வேலை பார்க்க தேவை. 0716516201 45919 மேசன் பாஸ் மேசன் பாஸ் மற்றும் வேலையாட்கள் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0725582889 45918
மேசன் பாஸ் கட்டிட கம்பெனிக்கு மேசன் பாஸ் மற்றும் லேபர்ஸ் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0728013100 45917 மேசன்மார் தெஹிவளை மேசன்மார் கையுதவியாளர்கள் நீண்ட நாள் வேலைக்கு தேவை. 0726755639 45869 ஊளியட்கள் கட்டிட நிர்மான நிறுவனம் ஒன்றிற்கு ஊளியட்கள் தேவை. 0772984998 45868
කර්මාන්ත ශාලා *  Factory *  தொழிற்சாலை
සේවක සේවිකාවන් ආහාර නිෂ්පාදන සමාගමක් සඳහා සේවක සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775928282 49952 සේවිකාවන් ඇසුරුම් අංශය සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0717940974 49951 සේවිකාවන් යෝගට් සමාගම් සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718138874 49950
සේවකයින් කේබල් නිෂ්පාදන ආතනයක් සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714800393 49949 සේවකයින් සමාගමක ඩිලිවරි අංශය සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777272623 49948 සේවිකාවන් පිළියන්දල ඇසුරම් අංශය සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714200418 49947
සේවක සේවිකාවන් සමාගම් සඳහා සේවක සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779874605 49946 සේවක සේවිකාවන් විවිධ සමාගම් සඳහා විවිධ නගර වලින් සේවක සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779252553 49945 සේවක සේවිකාවන් විවිධ සමාගම් සඳහා විවිධ නගර වලින් සේවක සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776032095 49944
සේවක සේවිකාවන් විවිධ සමාගම් සඳහා විවිධ නගර වලින් සේවක සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0774310192 49943 සේවක සේවිකාවන් සමාගමක් සඳහා සේවක සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0113199014 49942 සේවක සේවිකාවන් සමාගමක් සඳහා සේවක සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0703535855 49941
සේවක සේවිකාවන් විවිධ සමාගම් සඳහා විවිධ නගර වලින් සේවක සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776838109 49940 සේවක සේවිකාවන් ආහාර නිෂ්පාදන සමාගම් සඳහා විවිධ නගර වලින් සේවක සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0774310192 49939 සේවකයින් සමාගමක් සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775978037 49938
සේවකයින් විවිධ සමාගම් සඳහා විවිධ නගර වලින් සේවකයින් උවමනායි. 0775993735 49937 ஊழியர்கள் தொழிற்சாலை ஒன்றிட்கு ஊழியர்கள் தேவை. உடன் தொடர்பு கொள்ளவும். 0115339002 45923 வேலையாட்கள் பிரபல தொழிற்சாலைக்கு வேலையாட்கள் தேவை. 0766910244 45922
வேலைக்கு பெண்கள் பொதியிடல் வேலைக்கு பெண்கள் தேவை.நூல், கிலோஸ் வயது 18 - 30. சம்பளம் 15,000 - 23,000. உணவு, த்ங்குமிடம் குறைந்த விலையில். 0715222967 45921 வேலையாட்கள் ஜேம், பிச்கட், பால்மா உற்பத்தி நிலையத்டிற்கு ஆண்/பெண் 4. இனைத்துக்கொள்ளப்படுவர். அழையுங்கள். 0765433264 45920 வேலையாட்கள் தொழிற்சாலைக்கு வேலையாட்கள் தேவை. மாத சம்பளம் 30,000. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0750265707 45873
ගෘහ සේවා *  Domestic *  வீட்டுப்பணி
ගෘහ සේවිකා අපගේ නිවසේ නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0766741598 49669 ගෘහ සේවිකා අපගේ නිවසේ සේවය සඳහා අවු 40 වැඩි ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0112692858 49668 ගෘහ සේවිකා මීගොඩ අපගේ නිවසේ සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0779832580 49667
ගෘහ සේවිකා අපගේ නිවසේ නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0775467964 49666 ගෘහ සේවිකා අපගේ නිවසේ නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0710591559 49665 ගෘහ සේවිකා අපගේ නිවසේ සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0714519940 49664
ගෘහ සේවිකා අපගේ නිවසේ නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0712705181 49663 ගෘහ සේවික අපගේ නිවසේ සිටින පියා බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකයෙකු උවමනායි. 0774636158 49662 ගෘහ සේවිකා අපගේ නිවසේ සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0767633031 49661
ගෘහ සේවිකා අපගේ නිවසේ අවු 1 1/2 දරුවෙකු බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0775843455 49660 ගෘහ සේවක ඔත්පල වු රෝගීයෙකු බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකයෙකු උවමනායි. 0763760154 49659 ගෘහ සේවිකාවන් දරුවන් බලා ගැනීම/රෝගීන් බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවන් උවමනායි. 0776967440 49658
ගෘහ සේවක අපගේ නිවසේ සේවය සඳහා ගෘහ සේවකයෙකු උවමනායි. 0777724628 49657 ගෘහ සේවිකා දෙදෙනෙකුගෙන් යුත් පවුලක් සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0778107529 49656 ගෘහ සේවිකා අපගේ නිවසේ සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0702054540 49655
ගෘහ සේවිකා වෛද්‍යවරියගේ නිවසේ සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0776550716 49654 ගෘහ සේවිකා අපගේ නිවසේ රෝගී මව බලාගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0773179261 49653 ගෘහ සේවිකා අපගේ නිවසේ නැවතී සේවය සඳහා අවු 50 අඩු ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0776244488 49652
ගෘහ සේවිකා අපගේ නිවසේ සේවය සඳහා අවු 45 අඩු ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0778457788 49651 ගෘහ සේවිකා අපගේ නිවසේ සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0717851423 49650 பணிப்பெண் கொழும்பு தங்கியிருந்து வேலை செய்வதற்கு ஒரு பணிப்பெண்ணும் ஒரு பையனும் தேவை. 0729233353 45928
பணிப்பெண் வயதான ஒருவரை பார்து கொள்ள 50 - 60 வயதுக்குற்பட்ட பெண் ஒருவர் தேவை. அடையாள அட்டையுடன் தொடர்பு கொள்ளவும். 0776969610 45927 பணிப்பெண் 3பேர் கொண்ட குடும்பமொன்றில் தங்கியிருந்து வேலை செய்ய நன்கு சமைக்க தெரிந்த 35 வயதுக்குற்பட்ட பணிப்பெண் தேவை. சம்பளம் 15,000 - 20,000. 0777125981 45926 வீட்டு பணிப்பெண் வீட்டில் தங்கி வேலை செய்வதற்கு வீட்டு பணிப்பெண் தேவை. 0777165154 45925
வேலயாள் வீட்டை துப்புரவாக்கி இஸ்திரி போடல் உணவு பரிமாரல் என்பனவற்றில் அனுபவமுள்ள 30 - 40 வயதிற்கு இடைபட்ட ஆண் தேவை. 0777585998 45924
කම්කරු *  Labour *  தொழிலாளர்கள்
කම්කරු පවුලක් ඉඩමකට රබර් කිරි කැපීමට මැදි වයසේ කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0703878467 49740 කම්කරු පවුලක් වත්තකට කිරි ගවයන් බලා ගැනීම කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770588284 49739 සේවකයින් බුලත් වගාවක් සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0763942973 49738
කම්කරු පවුලක් බිත්තර කිකිළි ගොවිපළක් සඳහා කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773043162 49737 කම්කරු පවුලක් පොල් වත්තක නැවතී සේවය සඳහා කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779699062 49736 කම්කරු පවුලක් ගොවිපළක් සඳහා කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718499175 49735
කම්කරු පවුලක් බිත්තර කිකිළි ගොවිපළක් සඳහා කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777870679 49734 සේවක සේවිකාවන් අප නිවසේ හා වත්තේ සේවය කිරීමට සේවක සේවිකාවන් උවමනායි. 0777575033 49733 කම්කරු පවුලක් බට් රබර් කිරි කැපීම සඳහා දක්ෂ කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0713112546 49732
ஊழியர்கள் நந்தன வர்த்தக நிலையத்திற்கு ஆண் ஊழியர்கள் தேவை. உணவு, தங்குமிடம் இலவசம். 0756107933 45934 மேசன் பாஸ் தனியார் கட்டிடத்திற்கு மேசன் பாஸ் மற்றும் கூலி ஆட்கள் தேவை. தகுந்த சம்பளம் வழங்கப்படும். 0773224335 44161 வேலையாட்கள் வெள்ளவத்தை கார் வாஷ்ற்கு கார் கழுவுவதற்கு வேலையாட்கள் தேவை 0712388478 44162
ஊழியர் கம்பகா சன்ரைஸ் ஸ்டேல் நிறுவணத்திற்கு ஊழியர் தேவை. உணவு, தங்குமிடத்துடன் சம்பளம். 25,000/=. 0765304533 44163 ஊழியர்கள் இரப்பர் புஷ் வேலைத்தளத்கிற்கு ஊழியர்கள் தேவை. உயர் சம்பளம். 0720547036 44164
විවිධ *  Other *  வேறு
வேலையாட்கள் வேலையாட்கள் காட் போட் தயாரிக்கும் நிறுவணத்திற்கு வேலையாட்கள் தேவை. 18 - 25 வயது வரை. காலை பகல் உணவு வழங்கப்படும். தங்குமிட வசதி வழங்கப்படும். 0766554624 45933 சுத்திகரிப்பாளர் ஒட்டோ மொபைல் நிறுவணத்திற்கு சுத்திகரிப்பாளர் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. சம்பளம் பேசித் தீர்மானிக்கப்படும். 0770023677 45932 வேலை வாய்ப்பு கொழும்பு 13 ஆண்/பெண் உடனடி வேலை வாய்ப்பு தகைமை. ஓ எல் கணித பாடம் உற்பட 6 பாடங்களில் சித்தி, வெளிநாடு பயிற்சியோடு உயர் வருமானம். 0773656246 45931
துண்டுப்பிரசுரம் விணியோகம் கல்வி நிறுவணமொன்றிட்கு துண்டுப்பிரசுரம் விணியோகிப்பதற்கு 18 - 50 வயதுக்கு உற்பட்டவர் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0777844133 45930 கஸ்டமர் கெயார் பிரபல கேட்டரிங் நிறுவணத்திற்கு கஸ்டமர் கெயார் ஆண்கள் தேவை. வயது 20 - 30. மூன்று வேலை உணவு, தங்குமிடம் இலவசம். சிறந்த சம்பளம். உடன் தொடர்பு கொள்ளவும். 0773114737 45929 காஸ் கட்டர் காஸ் கட்டர் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0776933307 45872
வேலையாட்கள் கடவத்தை மரக்கறி கடை ஒன்றிற்கு வேலையாட்கள் தேவை. சம்பளம 30,000. 0112975115 45871
X
To advertise vacancies: ads@topjobs.lk or call [ Mon-Fri | 8.30 am - 5.00 pm ]
Kaushani 076 910 8926
Siumali 076 910 8476
Vindya 076 893 8443
Silmiya 076 910 8691
Sajani 076 910 8766
(International: Prefix the number with '+94' e.g. +94 76 910 8691)


(+94) 11 776 5645, (+94) 11 776 5600 [ Mon-Fri | 8.30 am - 5.00 pm ]
support@topjobs.lk
(+94) 11 776 5645, (+94) 77 391 8922
support@topjobs.lk
Copyright © 2006-2014 topjobs All Rights Reserved.   |   Designed for 1024 x 768 resolution
bottom