මූල්‍ය ගිණුම්කරණය *  Accounting *  கணக்கிடல்
සහයක/සහයිකාවන් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් සහයක/සහයිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772500101 50468 ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0712210963 50467 ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් ගම්පහ අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779573176 50466
ලිපිකරු/ලිපිකාරිණි අප ආයතනය සඳහා වාණිජ සමත් ගිණුම් ලිපිකරු/ලිපිකාරිණි ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773741382 50465 ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි 0777738235 50464 ලිපිකරු/ලිපිකාරිණි අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකරු/ලිපිකාරිණි ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0778510362 50463
ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112725342 50462 ගිණුම් ලිපිකරුවෙකු අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකරුවෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773979894 50461 ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා පු/නු ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718555402 50460
ලිපිකාරිණියන්/සහයිකා අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් /සහයිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0377200023 50459 ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් කොට්ටාව අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0715469698 50458 ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0372223878 50457
ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් මීගොඩ අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0722299163 50456 ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0724800123 50455 Clerk Kottawa Wanted female account Clerk trained / trainee. 0718555402 50387
Accounts Assistant Wanted Accounts Assistant with 2 years experience. QB. kernandhundt@sltnet.lk 0112641366 50386 Clerk Wanted Account Clerk in Engineering firm. 0776614292 50385 Clerk Wanted Account Clerk. Age 25-35 with AAT. 0342260179 50384
Clerk Wanted trainee Account Clerk. 0755958032 50383 Clerk Wanted Account Clerk and snr. Bookkeeper. wickramasinghemc@yahoo.com 0777449820 50382 Clerk Dehiwala Wanted Account Clerk Assistant. 0719004004 50381
Accountant Wanted male Accountant for a construction company. 0773156302 50380 Cashier Colombo 15 Wanted Cashiers for a company. 0115734500 50379 Accounts Assistant Wanted Accounts Assistant cum data entry operator. ceo@akra.lk 0768257611 50378
Accounts Assistant Wanted Accounts Assistant. AAT or Similar. 3 years experience. digicomcommon@gmail.com 0718176431 50377
වෙළඳ අලෙවිකරණය *  Sales *  விற்பனை
விற்பனை பிரதிநிதிகள் வத்தளை பெயின்ட் கம்பெனிக்கு விற்பனை பிரதிநிதிகள் தேவை. மோட்டார் சைக்கிள் உள்ளவர்கள் விரும்பத்தக்கது. 0757814814 45866 விற்பனையாளர்கள் பத்தரமுல்ளை நகைக்கடை விற்பனை நிலையத்திற்கு அனுபவமுள்ள விற்பனையாளர்கள் தேவை. தங்குமிட வசதி வழங்கப்படும. 0718426815, 0727426815 45865 சேல்ஸ் கர்ல்ஸ் தெஹிவளை பாமசிக்கு சேல்ஸ் கர்ல்ஸ்/பாய்ஸ் உடன் தேவை. 0775770432 45862
சேல்ஸ் கொழும்பில் உள்ள சில்லறை கடைக்கு ௨௫ வயதிற்குட்பட்ட மழையாக தமிழ் இளைஞன் தேவை. மாத சம்பளம் 36000. 0754918984 45863 விற்பனையாளர்கள் செட்டியார் தெரு பிரபல நகை கடைக்கு அனுபவமுள்ள விற்பனையாளர்கள் தேவை. 0772225122 45864
තොරතුරු තාක්ෂණය *  Information Technology *  தகவல் தொழில்நுட்பம்
සේවිකාවක් අප ආයතනය සඳහා ටයිප් සෙටින් සඳහා සේවිකාවක් උවමනායි. 0774453593 50491 Graphic Designer අපගේ ආයතනය සඳහා Graphic Designer කෙනෙකු උවමනායි. 0779608290 50490 සේවිකාවන් අපගේ ආයතනය සඳහා ටයිප් සෙටින් දැනුමැති සේවිකාවන් උවමනායි. 0112237608 50489
ටයිප් සෙටින් අපගේ හාඩ්වෙයාර් එක සඳහා ටයිප් සෙටින් දන්නා පිරිමි අය උවමනායි. 0778781466 50488 සේවකයින් ඡායාරූප ශාලාවක් සඳහා අවු 25 අඩු පරිගණක දැනුමැති පිරිමි අය උවමනායි. 0773024162 50487 ඔපරේටර්වරියන් කොළඹ 10 අප ආයතනය සඳහා පු/නු පරිගණක ඔපරේටර්වරියන් උවමනායි. 0777704555 50486
ටයිප් සෙටින් අප ආයතනය සඳහා ටයිප් සෙටින් දන්නා ගැ/පි උවමනායි. 0777576245 50485 Graphic Designer අප ආයතනය සඳහා පළපුරුදු Graphic Designer කෙනෙකු උවමනායි. 0711400007 50484 ටයිප් සෙටින් අප ආයතනය සඳහා ටයිප් සෙටින් /Graphic දන්නා කෙනෙකු උවමනායි. 0779418899 50483
Data Entry Operator අප ආයතනය සඳහා Data Entry Operator කෙනෙකු උවමනායි. 0766240289 50482 Computer Operator අප ආයතනය සඳහා Computer Operator කෙනෙකු උවමනායි. ගැ/පි 0772303078 50481 Graphic Designer අප ආයතනය සඳහා Graphic Designer කෙනෙකු උවමනායි. plansmartmedia@gmail.com 50480
කාර්මිකයන් අප ආයතනය සඳහා CCTV කාර්මිකයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779197223 50479 Graphic Designer අප ආයතනය සඳහා Graphic Designer සඳහා ගැ/පි උවමනායි. 0763572456 50478 Data Entry Operator අප ආයතනය සඳහා Data Entry Operator / Graphic සඳහා ගැ/පි උවමනායි. 0773933951 50477
Data Entry Operator අප ආයතනය සඳහා Data Entry Operator ගැ/පි උවමනායි. 0714524129 50476 ටයිප් සෙටින් අප ආයතනය සඳහා ටයිප් සෙටින් දන්නා අය උවමනායි. 0716166828 50475 ටයිප් සෙටින් අප ආයතනය සඳහා ටයිප් සෙටින් දන්නා සේවිකාවන් උවමනායි. 0783063889 50474
Data Entry Operator අප ආයතනය සඳහා Data Entry Operator කෙනෙකු උවමනායි. 0771136608 50473 සේවකයින් රද්දොළුගම අප ආයතනය සඳහා ඉරිදි සෙනසුරාදා වැඩ කළ හැකි අය උවමනායි. 0774704863 50472 Graphic Designer අප ආයතනය සදහා Graphic Designer කෙනෙකු උවමනායි. 0112987721 50471
ටයිප් සෙටින් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක සිංහල/ English ටයිප් සෙටින් සඳහා ආර්ට් වර්ක් දැනුමැති අය උවමනායි. 0874714314 50470 සහයකයින් අප ආයතය සඳහා පරිගණක බිල් සහයකයින් උවමනායි. 0112254418 50469
ගුරුවරුන් *  Teaching *  ஆசிரியர்கள்
Teacher/Trainee Ethulkotte Wanted qualified Pre-School Teachers and trainee Teachers. gsandaya@yahoo.com 0729554834 50409 Teacher Piliyandala Wanted AMI qualified teacher for Montessori. 0725573396 50408 Teacher Seeduwa Wanted English medium experienced Nursing Teacher. 0112256532 50407
Teacher Polgahawela Wanted English medium experienced Nursing Teacher. 0772974388 50406 Teacher Wanted young lady Teacher for our Nursery. 0772220615 50405 Teachers Colombo 7 Wanted experienced Teachers for few subjects. 0777301880 50404
Teacher Wattala Wanted Teachers to teach for all the subject in English medium. 0777700832 50403 Teacher Wanted teacher for English Music Elocution and other Arts subjects. 0776508271 50402 Assistant Wanted Montessori qualified an active Young girl to Assistant in school a child year one. 0774074796 50401
Teachers Wanted qualified and experienced Teachers English medium Montessori. 0777700832 50400 ගුරුවරියක් පෙර පාසැලක් සඳහා ඩිප්ලෝමාධාරී ගුරුවරියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776135766 50281 ගුරුවරියන් පෙර පාසැල් ගුරුවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714847331 50280
ගුරුවරියන් පු/නු පෙර පාසැල් ගුරුවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0711651187 50279 පුහුණු/නුපුහුණු ගුරු පුහුණු පාඨමාලාව සඳහා නවකයින් උවමනායි. 0714847331 50278 ගුරුවරුන් අධ්‍යාපන ආයතනයක් සඳහා ICT,විද්‍යාව,ගණිතය, සිංහල හා ඉංග්‍රීසි සඳහා ගුරුවරුන් උවමනායි. 0703933733 50277
සෞඛ්‍ය සේවා *  Healthcare *  சுகாதார சேவை
තෙරපිවරියන් ඇතුල්කෝට්ටේ ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0765540687 50334 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0717401195 50333 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0727244777 50332
තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0766639717 50331 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0113131974 50330 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0728010101 50329
තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0779086692 50328 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0113199694 50327 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද පංචකර්ම ආයතනයක් සඳහා තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0776737208 50326
කළමණාකරුන්/තෙරපි ආයුර්වේද පංචකර්ම ආයතනයක් සඳහා කළමණාකරුන්/තෙරපිවරුන් උවමනායි. 0711890890 50325 වෛද්‍යවරුන් කැළණිය ආයුර්වේද පංචකර්ම ආයතනයක් සඳහා සුදුසුකම්ලත් වෛද්‍යවරුන් උවමනායි. 0716391747 50324 වෛද්‍යවරුන් කොහුවල ආයුර්වේද පංචකර්ම ආයතනයක් සඳහා වෛද්‍යවරුන් උවමනායි. 0711890890 50323
තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0716391747 50322 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0772147956 50321 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0773994063 50320
හෙදියන්/තෙරපි ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු හෙදියන් තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0716997875 50319 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා අවු 18-30 පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0778540468 50318 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0766299747 50317
තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0714556595 50316 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0775756334 50315 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0770567104 50314
வேலையாட்கள் பாமசிக்கு அனுபவமுள்ள வேலையாட்கள் தேவை. ஆண்/பெண் இருபாலரும் விண்ணப்பிக்கலாம். 071914197 45880 பாமசியில் வேலை பாமசியில் வேலை செய்ய மழையகத்தை சேர்ந்த ஆண்/பெண் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0785008095 45879 பெண்கள் வேலைக்கு ஆயுர்வேத மத்திய நிலையத்திற்கு பயிற்சி பெற்ற 18 வயது தொடக்கம் 30 வயதிற்கு உட்பட்ட பெண்கள் வேலைக்கு தேவை. சம்பளம் மாதம் 80,000 க்கு மேழ் சம்பாதிக்களாம். தங்குமிடம், சாப்பாடு இலவசம். 0767990133 45878
தாதிமார்கள் பல் வைத்தியசாலைக்கு அனுபவமுள்ள/அற்ற தாதிமார்கள் தேவை. 0722222867 45877 பாமசி பாமசிக்கு நன்கு அனுபவமுள்ள ஆண்/பெண் உடன் தேவை. 0754214451 45876
කාර්යාලීය සේවා *  Office Work *  அலுவலக வேலைகள்
ලිපිකාරිණියක් බණ්ඩාරගම අප ආයතනය සඳහා ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 0719246324 50296 ලිපිකාරිණියක් අප ආයතනය සඳහා ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 0777575186 50295 ලිපිකාරිණියක් අප ආයතනය සඳහා අවු 20-45 ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. praeen123@sltnet.lk 0777777040 50294
ලිපිකාරිණියක් අප ආයතනය සඳහා නුපුහුණු ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 0773475743 50293 ලිපිකාරිණියක් අප ආයතනය සඳහා පු/නු ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 0117906092 50292 ලිපිකාරිණියක් පන්නල අප ආයතනය සඳහා පු/නු ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 0777886822 50291
ලිපිකාරිණියක් මීරිගම අප ආයතනය සඳහා ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 0773432694 50290 ලිපිකරු/ලිපිකාරිණි අවිසාවේල්ල අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති ලිපිකරු/ලිපිකාරිණි උවමනායි. 0715754848 50289 ලිපිකරු/ලිපිකාරිණි අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති ලිපිකරු/ලිපිකාරිණි උවමනායි. 0776866066 50288
ලිපිකරු/ලිපිකාරිණි අප ආයතනය සඳහා අවු 25 අඩු ලිපිකරු/ලිපිකාරිණි උවමනායි. 0774112746 50287 ලිපිකාරිණියක් අප ආයතනය සඳහා පු/නු ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 077766607 50286 සේවිකාවක් අප ආයතනය සඳහා සේවිකාවක් උවමනායි. 0773083893 50285
ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0778200996 50284 ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා අවු 18-35 ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. වැටුප රු 15000-25000 0778987104 50283 ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා අවු 20-35 ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0773745939 50282
கணிணி இயக்குனர்கள் பெண் கணிணி இயக்குனர்கள் தேவை.பெண்கள் விஷேடம். 0777485616 45884 வேலையாள் ஆபீஸ் கிலார்க் வேலைக்கு தேவை. பெண். 0772037871 45883 வேலையாள் ஆபீஸ் ஒன்றிட்கு போட்டொகாபிம், பைன்டிங் மற்றும் ஏனைய வேலைகள் செய்யக்கூடிய அனுபவமுள்ள/அற்ற கொட்டாஞ்சேனையை வசிப்பிடமாக கொண்ட பெண்ணொருவர் தேவை. 0779795080 45882
அழுவளகம் அழுவளகம் ஒன்றிட்கு அலுவலக களங்சிய பகுதிகளில் உதவியாளராக பணிபுரிவதற்கு ஆட்கள் தேவை. 0717306549 45881 வேலை நிறுவனம் ஒன்றிற்கு வேலை உதவியாட்கள் தேவை. 0773600581 45870
මුද්‍රණ *  Printing *  அச்சுத்தொழில்
ග්‍රැෆික් අපගේ මුද්‍රණාලය ග්‍රැෆික් ඩිසයින්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770992681 50276 සේවකයින් අපගේ මුද්‍රණාලයේ විවිධ තනතුරු සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0753661663 50275 මයින්ඩර්වරු බදුල්ල අපගේ මුද්‍රණාලය සඳහා අවු 3 පළපුරුද්ද ඇති Offset kord මැෂින් මයින්ඩර්වරු උවමනායි. 0765442142 50274
සේවකයින් කටාන අපගේ මුද්‍රණාලය සඳහා Chinese කටර් වැඩ දන්නා සේවකයින් උවමනායි. 0314906828 50273 මයින්ඩර්වරයෙකු කිරිබත්ගොඩ අපගේ මුද්‍රණාලය සඳහා chiness platen and ගිලටින් polar / kord මයින්ඩර්වරු හා ග්‍රැෆික් සඳහා අය ද උවමනායි. 0713247545 50272 ඔපරේටවරු අපගේ මුද්‍රණාලය සඳහා ඕෆ්සෙට් මැෂින් ඔපරේටවරු පු /නු ගැ/පි උවමනායි. 0773352978 50271
ඔපරේටවරු අපගේ මුද්‍රණාලය සඳහා Kord ඔපරේටවරු උවමනායි. 0773698843 50270 ග්‍රැෆික් අපගේ මුද්‍රණාලය සඳහා ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර්වරු උවමනායි. 0771117707 50269 ඔපරේටවරු අපගේ මුද්‍රණාලය සඳහා GTO/ Kord ඔපරේටවරු හා ග්‍රැෆික් සඳහා අය ද උවමනායි. 0772067080 50268
සේවකයින් අපගේ මුද්‍රණාලය සඳහා ප්‍රින්ටින් සේවකයින් උවමනායි. 0773907039 50267 සහයකයෙකු අපගේ මුද්‍රණාලය සඳහා සහයකයෙකු උවමනායි. 0776238082 50266 கிராபிக் டிசைனர், டைப் செட்டர் அச்சகத்திற்கு முழு நேர கிராபிக் டிசைனர், டைப் செட்டர் தேவை. திறமையை அனுசரித்து மாதம் 20,000 ரூபா வேதனம் தரப்படும். 0714022059 45889
டைப் செட்டிங், டிசைனிங் ப்ரின்டிங் நிறுவணம் ஒன்ரிட்கு கம்பியூட்டர் டைப் செட்டிங், டிசைனிங் மற்றும் பைன்டிங் செய்யக்கூடிய ஆண்/பெண் தேவை. 0773165557 45888 கிராபிக் டிசைனர் அச்சகத்திற்கு அனுபவமுள்ள கிராபிக் டிசைனர் தேவை. அத்துடன் உதவியாட்களும் தெவை. 0727118732 45887 சிலின்டர் மேஷின் ஆப்பரேட்டர் கொழும்பு 13 எமது அச்சகத்திற்கு சிலின்டர் மேஷின் ஆப்பரேட்டர் உடன் தேவை. அழையுங்கள். 0112542430 45885
டைபிங் கம்பியூட்டர் டைபிங் தமிழ், ஆங்கிளம் ஆகிய இரு மொழிகளிலும் அனுபவமுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கவும். 755030954 45886
රූපලාවන්‍ය *  Beauty Culture *  அழகுக்கலை
සේවකයින් සැලූන් එකක් සඳහා කොණ්ඩා කැපීමට බාබර් කෙනෙකු උවමනායි. 076601339 50454 බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා කොණ්ඩා කැපීමට බාබර් කෙනෙකු උවමනායි. 0774006025 50453 ශිල්පිනියන් සැලූන් එකක් සඳහා දක්ෂ පු/නු රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියන් උවමනායි. 0711000900 50452
ශිල්පිනියන් සැලූන් එකක් සඳහා දක්ෂ පු/නු රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියන් උවමනායි. 0778319141 50451 බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා ගැ/පි කොණ්ඩා කැපීමට බාබර් කෙනෙකු උවමනායි. 0714812290 50450 සේවක සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0723482596 50449
බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා දක්ෂ බාබර් කෙනෙකු උවමනායි. 0113051167 50448 බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා දක්ෂ බාබර් කෙනෙකු උවමනායි. 0723339826 50447 සේවකයින් සැලූන් එකක් සඳහා පුහුණු සේවකයින් උවමනායි. 0774635076 50446
සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා දක්ෂ සේවිකාවන් උවමනායි. 0716156165 50445 සේවකයින් සැලූන් එකක් සඳහා දක්ෂ දක්ෂ පුහුණු සේවකයින් උවමනායි. 0769237598 50444 සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා දක්ෂ තරුණියන් උවමනායි. 0716192001 50443
බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා දක්ෂ බාබර් කෙනෙකු උවමනායි. 0712618467 50442 සේවකයෙකු සැලූන් එකක් සඳහා දක්ෂ සේවකයෙකු කෙනෙකු උවමනායි. 0778311925 50441 බාබර් අපගේ සැලූන් එක සඳහා දක්ෂ බාබර් කෙනෙකු උවමනායි. 0776484165 50440
බාබර් අපගේ සැලූන් එක සඳහා බාබර් කෙනෙකු උවමනායි. 0727615480 50439 பெண் வேலையாள் எமது சலூனிற்கு அனைத்து வேலைகளும் செய்யக்கூடிய ஒரு பெண் பில்லை தேவை. 0776524281 45894 சலூன் வேலை சலூன் ஒன்றிட்கு சிங்களம் தெரிந்த ஆண் ஒருவர் தேவை. 0772449778 45893
ஆண் வேலையாட்கள் கொழும்பு 5 சலூனிற்கு உடனடியாக ஆண் வேலையாட்கள் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0773311231, 0712311231 45892 முடி திருத்துனர் இளமையான திரமையான முடி திருத்துனர் ஒருவர் தேவை. கொழும்பு சுற்று புறத்தில் விசேஷம். 0726061805 45891 வேலைக்கு ஆட்கள் அழகு நிலையத்திற்கு வேலைக்கு ஆட்கள் தேவை. 0777687792 45890
ඇඟළුම් රෙදිපිළි *  Garments *  ஆடை
வேலையாட்கள் தையல் உதவிகு வேலையாட்கள் தேவை.பெண்கள் மாத்திரம். சாப்பாடு, தங்குமிடம் இலவசம். மாதம் 15,000/= வரை. 0770725502 45899 லைன் சூப்பர்வைசர் யாழ்பானம் ஆடை தொழிற்சாலைக்கு லைன் சூப்பர்வைசர் தேவை. 0717839975 45898 தைக்க நன்கு தைக்க தெரிந்த டெயிலர் ஆண்கள் தேவை. சமபளம் பேசித் தீர்மானிக்கப்படும். 0724118893 45897
வெட்டி தைக்க தையல் நிலையத்திற்கு தானகவே வெட்டி தைக்க தெரிந்த தங்கி வேலை செய்ய கூடிய டெயிலர் தேவை. 0714896717 45896 ஆடைகள் தைக்க புதிதாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கான ஆடைகள் தைக்க கூடிய நம்பிக்கையான ஒரு பெண் தேவை. 0777577345 45895
කාර්මික *  Mechanical *  இயந்திர
වෙල්ඩින්කරුවන් අප ආයතනය සඳහා පළපුරුදු වෙල්ඩින්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773143722 50313 වෑල්ඩින්කරුවන් අප ආයතනය සඳහා වෑල්ඩින්කරුවන්/ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0774932159 50312 කාර්මිකයින් ත්‍රීරෝද රථ අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා අප ආයතනයට කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775170234 50311
මැකෑනික්වරු අප ආයතනය සඳහා මැකෑනික්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773209682 50310 වෑල්ඩින්කරුවන් අප ආයතනය සඳහා වෑල්ඩින්කරුවන් / ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718304299 50309 වෑල්ඩින්කරුවන් අප ආයතනය සඳහා වෑල්ඩින්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770515315 50308
කාර්මිකයින් පු/නු විදුලි කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779283364 50307 කාර්මිකයින් පු/නු වායුසමීකරණ කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714157166 50306 පේන්ට්වරු අප ආයතනය සඳහා දක්ෂ පේන්ට්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0724109160 50304
බාස්වරුන්/ගෝලයින් වෑල්ඩින්/සයිලන්සර් වැඩ සඳහා බාස්වරුන්/ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776119733 50305 කාර්මිකයින් අප ආයතනය සඳහා විදුලි/ජලනල කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0766984825 50303 ඔපරේටර්වරු පොලිතීන් නිෂ්පාදන ආයතනයක් සඳහා ස්ටුඩර් ඔපරේටර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112632618 50302
පේන්ට්වරු අප ආයතනය සඳහා පේන්ට්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773429788 50301 කාර්මිකයින් අප ආයතනය සඳහා විදුලි කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773160186 50300 වෑල්ඩින්කරුවන් අප ආයතනය සඳහා පු/නු වෑල්ඩින්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779571244 50299
වෑල්ඩින්කරුවන් සේවා ස්ථානයක් සඳහා වෑල්ඩින්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0757967211 50298 බාස්වරුන් වාහන සේවා ස්ථානයක් සඳහා බාස්වරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777284940 50297 வெல்டிங் பாஸ் தெமட்டகொடை வெல்டிங் பாஸ் ஒருவர் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. மற்றவை பேசித் தீர்மானிக்கலாம். 0777431357, 0777865492 45903
வெல்டிங் பாஸ் தனியார் நிறுவணமொன்றிட்கு வெல்டிங் பாஸ் உடன் தேவை. தங்குமிட வசதி ஏற்பாடு செய்து தரப்படும். 0778136527 45902 பயிளுணர்கள் ரோலிங் ஷட்டர் மற்றும் வெல்டிங் நிறுவணத்திற்கு பயிளுணர்கள் சேர்த்து கொள்ளப்படுவர். சாப்பாடு, தங்குமிட வசதி உண்டு. 0777721152 45901 வேலையாட்கள் வாகன சேவிஸ் ஸ்டேஷனிற்கு வேலையாட்கள் தேவை. சகல வசதிகளும் உண்டு. 0777390276 45900
வெல்டிங் வத்தளை இரும்புக் கூரை வேலைக்கு வெல்டிங் ஆட்கள் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0776268827 45867
හෝටල් සහ බේකරි *  Hotel & Bakery *  ஹோட்டல் / பேக்கரி
Vacancies Mt. Lavinia Available few Vacancies in our restaurant. 0753771304 50399 Cook Wanted resident Cook with Sri Lankan and Western food experience. 0112574270 50398 Chef Wanted Italian Pasta and Pizza Chef with experience. dcmahr56@gmail.com 0768217177 50397
Vacancies Negombo Available few Vacancies in our restaurant. 0777867897 50396 Vacancies Wellawatta Available few Vacancies in our restaurant. 0776017499 50395 Cook/waiters Wanted Sinhala type Cook/waiters. 0767677666 50394
waiters Kandy Wanted part time waiters for a tourist restaurant. 0812238267 50393 Vacancies Available few Vacancies in our company. 0755627682 50392 Vacancies Kandy Available few Vacancies in our restaurant. 0812234884 50391
Manager Wanted Manager for boutique hotel. 0768095826 50390 Staff Wanted room service staff for boutique hotel.herathnilanga@yahoo.com 0777756255 50389 Vacancy Wanted young female trained in housekeeping in a city hotel. 0777684755 50388
சமையற்காரர் 10 வருட அனுபவமுல்ல சமையற்காரர் ஒருவர் அனுபவமுள்ள வெயிட்டர் மற்றும் சமையலரை உதவியாலர் தேவை. 0714834840 45906 கோகிமார்கள் ராகம ஹோட்டலுக்கு கோகிமார்கள், ரொட்டி, அப்பம் பாஸ்மார்கள் தேவை. 0722244488 45905 வேலையாள் அப்பம், ரொட்டி போடத் தெரிந்தவர் தேவை. சம்பளம் 40,000/=. 0770630578 45904
கொக்கி ஹோட்டல் ஒன்றிற்கு கொக்கி ஒருவர் மற்றும் கொத்து பாஸ் ஒருவர் தேவை. 0770444876 45875 பேக்கரி வேளையாட்கள் அனுபவமுள்ள பேக்கரி வேளையாட்கள் தேவை. 0774922279 45874
රියදුරු *  Driving *  ஓட்டுனர்கள்
Driver Wattala Wanted Driver. Age 25-55. 0775030517 50411 Driver Wanted Delivery vehicle Driver with 3 years experience. Age 25-45 0112334314 50410 சாரதி கொழும்பு தனியார் நிறுவனத்திற்கு முச்சக்கர வண்டி சாரதி உடன் தேவை. 0712733301 45911
சாரதி வத்தளை 50 வயதிற்கு மேற்பட்ட அனுபவமுள்ள சாரதி தேவை. 0773856376 45910 டிரைவர் கோதுமை மா கம்பெனிக்கு ஹெவி வேஹிச்லே டிரைவர் தேவை. கொழும்பு பாதை தெரிந்தவராக இருத்தல் வேண்டும். 0775788163 45909 கார் டிரைவர் வீட்டு வேலைக்கான கார் டிரைவர் தேவை. வெள்ளவத்தை அருகாமையில் உள்ளவர்கள் விரும்பத்தக்கது. 077802498 45908
ஓட்டுனர் கொழும்பு ஏற்றுமதி தொழிற்சாலைக்கு 40 அடி கண்டைனர் வாகனத்திற்கு ஓட்டுனர் தேவை. உயர்ந்த சம்பளம் மற்றும் இலவச தங்குமிட வசதி. 0766910245 45907
ආරක්ෂක නිලධාරීන් *  Security *  பாதுகாப்பு
Officer Wanted security Officer. OIC/SO Salary Rs. 20000-40000 0772205009 50416 Vacancies Rajagiriya Wanted VO/OIC/LSO/SSO Security. 0759606024 50415 பாதுகாப்பு உத்தியோகத ஆண்/பெண் பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர்கள் தேவை. 18 - 65 வயது. சம்பளம் + ஓடீ 40,000/= சப்பாடு தங்குமிடம் இலவசம். 0771020619 45916
காவளாலி இரவு காவளாலி தேவை. கொழும்பு 0773595215 45915 காவலாளர் வத்தலை காவலாளர் தேவை. 50 வயதிற்கு மேற்பட்ட தங்கக்கூடிய ஒருவர் தேவை. 0727237070 45914 பாதுகாவளர் வத்தலை தொழிர்சாலைக்கு பாதுகாவளர் தேவை. 50 வயதுக்கு குறைந்த ஆங்கிள அறிவுடையவர்கள் உடனடியாக தொடர்பு கொள்ளவும். 0727404445 45913
பாதுகாவலர் தொழிற்சாலை ஒன்றிட்கு பாதுகாவலர் தேவை. சம்பளம் பேசித்தீர்மானிக்கப்படும். 50 வயதுக்கு குறைந்தவர்கள். 0727404445 45912
ඉදිකිරීම් කටයුතු *  Construction *  கட்டடம்
බාස්වරුන්/ගෝලයින් වැඩබිමක් සඳහා මේසන් බාස්වරුන්/ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777170543 50438 බාස්වරුන් සියලුම ගෘහ භාණ්ඩ සෑදීම සඳහා වඩු බාස්වරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776222267 50437 කාර්මිකයින් වහළවල් සැසීම සඳහා වඩු කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0710826355 50436
බාස්වරුන් වඩු බාස්වරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112755012 50435 බාස්වරුන් වඩු/ස්ප්‍රේ හා ප්‍රැන්ට්‍රි බාස්වරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773657839 50434 බාස්වරුන්/ගෝලයින් මේසන් බාස්වරුන්/ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0728020621 50433
බාස්වරුන්/ගෝලයින් මේසන් බාස්වරුන්/ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777675681 50432 බාස්වරුන්/ගෝලයින් මේසන් බාස්වරුන්/ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0768768143 50431 බාස්වරුන්/ගෝලයින් මේසන් බාස්වරුන්/ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772005248 50430
බාස්වරුන්/ගෝලයින් ෆින්ෂින් වැඩ සඳහා බාස්වරුන්/ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0771600940 50429 බාස්වරුන් මේසන්/සැටලින්/පේන්ට් බාස්වරුන්/ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714496400 50428 බාස්වරුන්/ගෝලයින් මේසන් බාස්වරුන්/ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779768456 50427
බාස්වරුන් දක්ෂ වඩු බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773789929 50426 සේවකයින්/ගෝලයින් බෝල්ඩීන් වැඩ සඳහා දක්ෂ සේවකයින්/ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776100733 50425 බාස් කෙනෙකු බ්ලොක් ගල් වැඩපලක් සඳහා බාස් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777820403 50424
කම්කරුවන් බිල්ඩින් සයිට් එකක් සඳහා කම්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0722244558 50423 සේවකයින් පැන්ට්‍රි කබඩ් වැඩපළක් සඳහා වඩු සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777978542 50422 කාර්මිකයින් පැන්ට්‍රි කබඩ් සෑදීමට වඩු කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776205488 50421
බාස් කෙනෙකු දක්ෂ වඩු බාස් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0716644899 50420 බාස්වරුන්/ගෝලයින් නිවසේ සේවය සඳහා පේන්ට් බාස්වරුන්/ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0724026698 50419 බාස්වරුන්/ගෝලයින් ටයිල් බාස්වරුන්/ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0778328116 50418
Vacancies Available few Vacancies in our company. Need 3-5 years experience. newcivilconstruction@gmail.com 50417 வேலையாட்கள் மாத்தலை கட்டிடப்பொருல் உற்பத்தி நிறுவணம் ஒன்றிட்கு ஆண்/பெண் இருவர் தங்கி வேலை பார்க்க தேவை. 0716516201 45919 மேசன் பாஸ் மேசன் பாஸ் மற்றும் வேலையாட்கள் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0725582889 45918
மேசன் பாஸ் கட்டிட கம்பெனிக்கு மேசன் பாஸ் மற்றும் லேபர்ஸ் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0728013100 45917 மேசன்மார் தெஹிவளை மேசன்மார் கையுதவியாளர்கள் நீண்ட நாள் வேலைக்கு தேவை. 0726755639 45869 ஊளியட்கள் கட்டிட நிர்மான நிறுவனம் ஒன்றிற்கு ஊளியட்கள் தேவை. 0772984998 45868
කර්මාන්ත ශාලා *  Factory *  தொழிற்சாலை
ஊழியர்கள் தொழிற்சாலை ஒன்றிட்கு ஊழியர்கள் தேவை. உடன் தொடர்பு கொள்ளவும். 0115339002 45923 வேலையாட்கள் பிரபல தொழிற்சாலைக்கு வேலையாட்கள் தேவை. 0766910244 45922 வேலைக்கு பெண்கள் பொதியிடல் வேலைக்கு பெண்கள் தேவை.நூல், கிலோஸ் வயது 18 - 30. சம்பளம் 15,000 - 23,000. உணவு, த்ங்குமிடம் குறைந்த விலையில். 0715222967 45921
வேலையாட்கள் ஜேம், பிச்கட், பால்மா உற்பத்தி நிலையத்டிற்கு ஆண்/பெண் 4. இனைத்துக்கொள்ளப்படுவர். அழையுங்கள். 0765433264 45920 வேலையாட்கள் தொழிற்சாலைக்கு வேலையாட்கள் தேவை. மாத சம்பளம் 30,000. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0750265707 45873
ගෘහ සේවා *  Domestic *  வீட்டுப்பணி
Nanny Baththaramulla Wanted English speaking Nanny. 0113355804 50414 Housemaid Wanted Housemaid for look after retired mother. Salary Rs. 27500/= 0773953229 50413 House-keeper Wanted Elderly live in Lady House-keeper for singl person. 0714090965 50412
ගෘහ සේවිකා නිවසක දිවා කාලයේ සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0717355382 50376 ගෘහ සේවිකා නිවසේ සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0773351116 50375 ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0777034744 50374
ගෘහ සේවිකා නිවසේ සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0112178315 50373 ගෘහ සේවිකා නිවසක ළමුන් දෙදෙනෙකු බලා ගැනීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0767787886 50372 ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0777780447 50371
ගෘහ සේවිකා කුඩා දරුවෙකු බලා ගැනීමට කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0771128075 50370 ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0773121576 50369 ගෘහ සේවිකා නිවසේ සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0773902579 50368
ගෘහ සේවිකා අවු 45 ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. උදේ 6 සවස 3ග දිනක වැටුප රු 700 0772242915 50367 ගෘහ සේවිකා ගම්පහ අවුරුද්දක දරුවෙකු බලා ගැනීමට උදේ 6-සවස 6 දක්වා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0719173580 50366 ගෘහ සේවිකා අවු 1 1/2 දරුවෙකු බලා ගැනීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0719682756 50365
ගෘහ සේවිකා අලුත්ගම නිවසේ නැවතී සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0779742463 50364 ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0714466137 50363 ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0773346347 50362
ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0714292297 50361 ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී උදේ සවස ආහාර පිසීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0715350860 50360 ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී සේවය කිරීමට අවු 55 අඩු ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0776650553 50359
ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී ආහාර පිසීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0773047784 50358 ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0773667055 50357 ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0372259752 50356
பணிப்பெண் கொழும்பு தங்கியிருந்து வேலை செய்வதற்கு ஒரு பணிப்பெண்ணும் ஒரு பையனும் தேவை. 0729233353 45928 பணிப்பெண் வயதான ஒருவரை பார்து கொள்ள 50 - 60 வயதுக்குற்பட்ட பெண் ஒருவர் தேவை. அடையாள அட்டையுடன் தொடர்பு கொள்ளவும். 0776969610 45927 பணிப்பெண் 3பேர் கொண்ட குடும்பமொன்றில் தங்கியிருந்து வேலை செய்ய நன்கு சமைக்க தெரிந்த 35 வயதுக்குற்பட்ட பணிப்பெண் தேவை. சம்பளம் 15,000 - 20,000. 0777125981 45926
வீட்டு பணிப்பெண் வீட்டில் தங்கி வேலை செய்வதற்கு வீட்டு பணிப்பெண் தேவை. 0777165154 45925 வேலயாள் வீட்டை துப்புரவாக்கி இஸ்திரி போடல் உணவு பரிமாரல் என்பனவற்றில் அனுபவமுள்ள 30 - 40 வயதிற்கு இடைபட்ட ஆண் தேவை. 0777585998 45924
කම්කරු *  Labour *  தொழிலாளர்கள்
සේවකයෙකු ගෙවත්තේ වැඩ සඳහා සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777715581 50355 කම්කරු පවුලක් තේ වත්තක් සඳහා නැවතී සේවයට කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776535829 50354 කම්කරු පවුලක් සත්ව ගොවිපළක් සඳහා කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0715354415 50353
සේවකයින් රබර් වත්තක් සඳහා කිරි කැපුම් කරුවන් උවමනායි. 0777841955 50352 කම්කරු පවුලක් බිත්තර සත්ව ගොවිපළක් සඳහා කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772597375 50351 මුරකරුවෙකු කඩවත වත්තක සේවය සඳහා මුරකරුවෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0769100202 50350
මුරකරුවෙකු වත්තක සේවය සඳහා මුරකරුවෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777899083 50349 සේවකයෙකු කෙසෙල් වත්තක් සඳහා සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779601669 50348 කම්කරු පවුලක් වතු වැඩ සඳහා කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776676642 50347
සේවකයින් වතු වැඩ සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772207150 50346 මුර පවුලක් වත්තක් සඳහා අවු 55 වැඩි මුර පවුලක් උවමනායි. 0773862688 50345 මුර පවුලක් අක්කර 20 පොල් ඉඩමක් සඳහා මුර පවුලක් උවමනායි. 0779385714 50344
කම්කරු පවුලක් කුකුලු ගොවිපළක් සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0771666182 50343 සේවකයින් කුකුලු ගොවිපළක් සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0754318856 50342 සේවකයෙකු කුකුලු ගොවිපළක් සඳහා සේවකයෙකු උවමනායි. 0712013076 50341
කම්කරු පවුලක් කුකුලු ගොවිපළක් සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0779500525 50340 කම්කරු පවුලක් පැළ පොල් වත්තක් බලා ගැනීම සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0773641444 50339 කම්කරු පවුලක් කුඩා පොල් වත්තක් සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0777822819 50338
කම්කරු පවුලක් බට් රබර් කිරි කැපීම සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0718029698 50337 කම්කරුවන් පොල් ඉඩමක් හා කිරි පට්ටියක් සඳහා කම්කරුවන් උවමනායි. 0714222033 50336 කම්කරුවන් පොල් ඉඩමක් සඳහා කම්කරුවන් උවමනායි. 0775847207 50335
ஊழியர்கள் நந்தன வர்த்தக நிலையத்திற்கு ஆண் ஊழியர்கள் தேவை. உணவு, தங்குமிடம் இலவசம். 0756107933 45934 மேசன் பாஸ் தனியார் கட்டிடத்திற்கு மேசன் பாஸ் மற்றும் கூலி ஆட்கள் தேவை. தகுந்த சம்பளம் வழங்கப்படும். 0773224335 44161 வேலையாட்கள் வெள்ளவத்தை கார் வாஷ்ற்கு கார் கழுவுவதற்கு வேலையாட்கள் தேவை 0712388478 44162
ஊழியர் கம்பகா சன்ரைஸ் ஸ்டேல் நிறுவணத்திற்கு ஊழியர் தேவை. உணவு, தங்குமிடத்துடன் சம்பளம். 25,000/=. 0765304533 44163 ஊழியர்கள் இரப்பர் புஷ் வேலைத்தளத்கிற்கு ஊழியர்கள் தேவை. உயர் சம்பளம். 0720547036 44164
විවිධ *  Other *  வேறு
வேலையாட்கள் வேலையாட்கள் காட் போட் தயாரிக்கும் நிறுவணத்திற்கு வேலையாட்கள் தேவை. 18 - 25 வயது வரை. காலை பகல் உணவு வழங்கப்படும். தங்குமிட வசதி வழங்கப்படும். 0766554624 45933 சுத்திகரிப்பாளர் ஒட்டோ மொபைல் நிறுவணத்திற்கு சுத்திகரிப்பாளர் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. சம்பளம் பேசித் தீர்மானிக்கப்படும். 0770023677 45932 வேலை வாய்ப்பு கொழும்பு 13 ஆண்/பெண் உடனடி வேலை வாய்ப்பு தகைமை. ஓ எல் கணித பாடம் உற்பட 6 பாடங்களில் சித்தி, வெளிநாடு பயிற்சியோடு உயர் வருமானம். 0773656246 45931
துண்டுப்பிரசுரம் விணியோகம் கல்வி நிறுவணமொன்றிட்கு துண்டுப்பிரசுரம் விணியோகிப்பதற்கு 18 - 50 வயதுக்கு உற்பட்டவர் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0777844133 45930 கஸ்டமர் கெயார் பிரபல கேட்டரிங் நிறுவணத்திற்கு கஸ்டமர் கெயார் ஆண்கள் தேவை. வயது 20 - 30. மூன்று வேலை உணவு, தங்குமிடம் இலவசம். சிறந்த சம்பளம். உடன் தொடர்பு கொள்ளவும். 0773114737 45929 காஸ் கட்டர் காஸ் கட்டர் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0776933307 45872
வேலையாட்கள் கடவத்தை மரக்கறி கடை ஒன்றிற்கு வேலையாட்கள் தேவை. சம்பளம 30,000. 0112975115 45871
X
To advertise vacancies: ads@topjobs.lk or call [ Mon-Fri | 8.30 am - 5.00 pm ]
Sajani 076 910 8766
Kaushani 076 910 8926
Siumali 076 910 8476
Vindya 076 893 8443
Silmiya 076 910 8691
(International: Prefix the number with '+94' e.g. +94 76 910 8691)


(+94) 11 776 5645, (+94) 11 776 5600 [ Mon-Fri | 8.30 am - 5.00 pm ]
support@topjobs.lk
(+94) 11 776 5645, (+94) 77 391 8922
support@topjobs.lk
Copyright © 2006-2014 topjobs All Rights Reserved.   |   Designed for 1024 x 768 resolution
bottom