මූල්‍ය ගිණුම්කරණය *  Accounting *  கணக்கிடல் Open Close
51393 ලිපිකරුවන්/කාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකරුවන්/කාරිණියන් උවමනායි. 071272329 2017-07-18 2017-08-01
51392 බත්තරමුල්ල ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0768254850 2017-07-18 2017-08-01
51391 ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0714569702 2017-07-18 2017-08-01
51390 ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0775367066 2017-07-18 2017-08-01
51389 ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා උ/පෙළ වානිජ සමත් ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0714512189 2017-07-18 2017-08-01
51388 කිරිඳිවැල ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා උ/පෙළ සමත් ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0332247045 2017-07-18 2017-08-01
51387 ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0773447679 2017-07-18 2017-08-01
51386 සහයකයෙකු අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් සහයකයෙකු උවමනායි. 0114321033 2017-07-18 2017-08-01
51385 ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0711363619 2017-07-18 2017-08-01
වෙළඳ අලෙවිකරණය *  Sales *  விற்பனை Open Close
51464 Sales Rep Wanted Sales Rep or sale of science equipment. labequ@sltnet.lk 0777680480 2017-07-24 2017-08-07
51463 Assistant Wanted sales Assistant. 0777116628 2017-07-24 2017-08-07
51462 Colombo 10 Executives Wanted sales operation executives. Experienced cement sales. 0776606233 2017-07-24 2017-08-07
51461 Sales Rep Wanted Sales Rep. 0712733733 2017-07-24 2017-08-07
51460 School leavers Wanted School leavers for Marketing team. O/L Maths passed. 15000+com 077726697 2017-07-24 2017-08-07
51459 Officers Wanted Assistant managers, Manager and excessive. Salary 100000-200000 0719069329 2017-07-24 2017-08-07
තොරතුරු තාක්ෂණය *  Information Technology *  தகவல் தொழில்நுட்பம் Open Close
51455 ටයිප් සෙටින් අප ආයතනය සදහා දක්ෂ ටයිප් සෙටින් දන්නා සේවිකාවක් උවමනායි. 0771497061 2017-07-24 2017-08-07
51454 ග්‍රැෆික් ඩිසයින් අප ආයතනය සඳහා ග්‍රැෆික් ඩිසයින්වරු උවමනායි. 0773888664 2017-07-24 2017-08-07
51453 ග්‍රැෆික් ඩිසයින් දක්ෂ පළපුරුදු ග්‍රැෆික් ඩිසයින්වරු උවමනායි. 0724074754 2017-07-24 2017-08-07
51452 ටයිප් සෙටින් අප ආයතනය සඳහා ටයිප් සෙටින් දන්නා තරුණියක් උවමනායි. 0718878311 2017-07-24 2017-08-07
51451 ග්‍රැෆික් ඩිසයින් අප ආයතනය සඳහා පු/නු ග්‍රැෆික් ඩිසයින්වරු/වරියන් උවමනායි. 0782702195 2017-07-24 2017-08-07
51450 ඔපරේටවරියන් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක ඔපරේටවරියන් උවමනායි. 0773452722 2017-07-24 2017-08-07
ගුරුවරුන් *  Teaching *  ஆசிரியர்கள் Open Close
51466 Teachers Wanted Day care teachers to work with infants under 18 months. 0777794105 2017-07-24 2017-08-07
51465 Kandy Teachers Wanted Teachers for IT. 0718130797 2017-07-24 2017-08-07
51458 මොරටුව ගුරුවරියක් ජාත්‍යන්තර පාසලක් සඳහා 6-11 වසර සිංහල,මව්බස සඳහා ගුරුවරියක් උවමනායි. arshad.cader@gmail.com 2017-07-24 2017-08-07
51457 මාතර ගුරුවරයෙකු අධ්‍යාපන ආයතනයකට පාලනය සඳහා විශ්‍රාමික ගුරුවරයෙකු උවමනායි. 0771075975 2017-07-24 2017-08-07
51456 ගුරුවරියන් පෙර පාසලක් සඳහා ඩිප්ලෝමා හදාරා ඇති ගුරුවරියන් උවමනායි. 0333339221 2017-07-24 2017-08-07
සෞඛ්‍ය සේවා *  Healthcare *  சுகாதார சேவை Open Close
51368 Kothmale Officer Wanted medical Officer. 0772141377 2017-07-15 2017-07-29
51367 Assistant Wanted experienced Pharmacy Male Sales Assistant. 0768004196 2017-07-15 2017-07-29
51366 Surgeon Wanted Dental Surgeon. 0718456415 2017-07-15 2017-07-29
51365 Nugegoda Nurse Wanted well experienced Male Nurse for our dipensary. 077348828 2017-07-15 2017-07-29
කාර්යාලීය සේවා *  Office Work *  அலுவலக வேலைகள் Open Close
51304 ලිපිකාරිනියක් නීතිඥ කාර්යාලයක් සඳහා ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773302838 2017-07-12 2017-07-26
51303 ලිපිකාරිනියන් අප ආයතනය සඳහා ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0114978353 2017-07-12 2017-07-26
51302 ලිපිකාරිනියන් අප ආයතනය සඳහා ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112969611 2017-07-12 2017-07-26
51301 ලිපිකරුවන් අප ආයතනය සඳහා උ/පෙළ සමත් පළපුරුදු ලිපිකරුවන් උවමනායි. 0714559328 2017-07-12 2017-07-26
51300 කුරුණෑගල ලිපිකාරිනියන් අප ආයතනය සඳහා ලිපිකාරිනියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. වැටුප රු 18000-25000 0778984285 2017-07-12 2017-07-26
මුද්‍රණ *  Printing *  அச்சுத்தொழில் Open Close
51426 ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් ටයිප් සෙටින් හා ග්‍රැෆික් දන්නා කෙනෙකු උවමනායි. 0777802688 2017-07-22 2017-08-05
51425 මයින්ඩර් වරයෙකු මුද්‍රණාලයක් සඳහා මැෂින් මයින්ඩර් වරයෙකු උවමනායි. 0713322253 2017-07-22 2017-08-05
51424 සහයකයෙකු මුද්‍රණාලයක් සඳහා offset මැෂින් සහයකයෙකු උවමනායි 011780793 2017-07-22 2017-08-05
51423 සහයකයෙකු මුද්‍රණාලයක් සඳහා offset sorm/sord මැෂින් ඔපරේටර් සහයකයෙකු උවමනායි. 0778542787 2017-07-22 2017-08-05
51422 මැෂින් මයින්ඩර් පළපුරුදු කෝඩ් මැෂින් මයින්ඩර් කෙනෙකු උවමනායි. 0777367090 2017-07-22 2017-08-05
51421 ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් අප ආයතනය සඳහා ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙකු උවමනායි. 0773065005 2017-07-22 2017-08-05
51420 සේවක සේවිකාවන් ටයිප් සෙටින් හා බයින්ඩින් සඳහා ගැ/පි උවමනායි. 0714320810 2017-07-22 2017-08-05
51419 සේවකයින් මුද්‍රණාලයක් සඳහා පොත් බඳින්නන් උවමනායි. 0718075091 2017-07-22 2017-08-05
51418 ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් මුද්‍රණාලයක් සඳහා ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙකු උවමනායි. 0716343183 2017-07-22 2017-08-05
51417 මයින්ඩර්වරයෙකු කෝඩ් මැෂින් මයින්ඩර්වරයෙකු උවමනායි. 0713866866 2017-07-22 2017-08-05
51416 ප්‍රින්ටර්වරු මුද්‍රණාලයක් සඳහා ප්‍රින්ටර්වරු උවමනායි. 0713631929 2017-07-22 2017-08-05
51415 සේවිකාවන් ස්ක්‍රීන් ප්‍රින්ටින් පුහුණු සේවිකාවන් උවමනායි. 0714918804 2017-07-22 2017-08-05
51414 සේවිකාවන් මුද්‍රණාලයක් සඳහා ටයිප් සෙටින් සඳහා සේවිකාවන් උවමනායි. 071607596 2017-07-22 2017-08-05
51413 ඔපරේටර්වරයෙකු කෝඩ් මැෂින් ක්‍රියාකරවීම සඳහා ඔපරේටර්වරයෙකු උවමනායි. 0777367411 2017-07-22 2017-08-05
51412 ප්‍රින්ටර්වරු මුද්‍රණාලයක් සඳහා ප්‍රින්ටර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0713631929 2017-07-22 2017-08-05
51411 සේවකයින් මුද්‍රණාලයක් සඳහා ටයිප් සෙටින් සඳහා පිරිමි අය උවමනායි. 0714837947 2017-07-22 2017-08-05
51410 සේවිකාවන් අප ආයතනයේ කටර් වැඩ සඳහා සේවිකාවන් උවමනායි. 0718640631 2017-07-22 2017-08-05
51409 ඔපරේටර්වරයෙකු අප ආයතනය සඳහා කෝඩ් මැෂින් ඔපරේටර්වරයෙකු උවමනායි. 071860631 2017-07-19 2017-08-02
රූපලාවන්‍ය *  Beauty Culture *  அழகுக்கலை Open Close
51364 සීදුව සේවකයෙකු සැලූන් එකක් සඳහා පළපුරුදු සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776510721 2017-07-13 2017-07-27
51363 සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා පුහුණු සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777165504 2017-07-13 2017-07-27
51362 සේවකයින් සැලූන් එකක් සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0713666047 2017-07-13 2017-07-27
51361 සේවකයෙකු සැලූන් එකක් සඳහා පළපුරුදු කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0719500394 2017-07-13 2017-07-27
51360 සේවකයෙකු සැලූන් එකක් සඳහා පළපුරුදු සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770828070 2017-07-13 2017-07-27
51359 සේවකයෙකු සැලූන් එකක් සඳහා දක්ෂ තරුණයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770828070 2017-07-13 2017-07-27
51358 සේවිකාවන් සැලූන් එකක් පු/නු සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0715116714 2017-07-13 2017-07-27
51357 සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා පුහුණු සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773130979 2017-07-13 2017-07-27
51356 සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777934169 2017-07-13 2017-07-27
51355 ශිල්පිනියන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු ශිල්පිනියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0711000900 2017-07-13 2017-07-27
51345 බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා කොණ්ඩා කැපීම සඳහා බාබර් කෙනකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773774370 2017-07-13 2017-07-27
51353 බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා කොණ්ඩා කැපීම සඳහා අවු 50 අඩු බාබර් කෙනකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772715786 2017-07-13 2017-07-27
51347 බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා කොණ්ඩා කැපීම සඳහා බාබර් කෙනකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776959984 2017-07-13 2017-07-27
51346 බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා කොණ්ඩා කැපීම සඳහා බාබර් කෙනකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0774172689 2017-07-13 2017-07-27
51354 බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා කොණ්ඩා කැපීම සඳහා බාබර් කෙනකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0727336619 2017-07-13 2017-07-27
51352 සේවකයින් සැලූන් එකක් සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0711430917 2017-07-13 2017-07-27
51351 සේවක සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා ගැ/පි ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0778018132 2017-07-13 2017-07-27
51350 සේවකයින් සැලූන් එකක් සඳහා පළපුරුදු සේවනයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0713063932 2017-07-13 2017-07-27
51349 ශිල්පිනියක් සැලූන් එකක් සඳහා පළපුරුදු ශිල්පිනියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777276006 2017-07-13 2017-07-27
51348 සේවිකාවක් සැලූන් එකක් සඳහා පුහුණු සේවිකාවක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0771964407 2017-07-13 2017-07-27
51344 සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා පුහුණු සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770350910 2017-07-13 2017-07-27
ඇඟළුම් රෙදිපිළි *  Garments *  ஆடை Open Close
51449 ටේලර්වරු කෝට් සහ කලිසන් මැසීම සඳහා ටේලර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779496911 2017-07-24 2017-08-07
51448 ඔපරේටවරියන් ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772209766 2017-07-24 2017-08-07
51447 ඔපරේටවරියන් ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777220004 2017-07-24 2017-08-07
51445 ඔපරේටවරියන් අප ආයතනය සඳහා ජැකට් සහ කාන්තා ඇඳුම් මැසීමට ඔපරේටවරියන් උවමනායි. 0714062376 2017-07-24 2017-08-07
51446 ඔපරේටවරියන් අප ආයතනය සඳහා කාන්තා හා ළමා ඇඳුම් මැසීමට ඔපරේටවරියන් උවමනායි. 0778774727 2017-07-24 2017-08-07
කාර්මික *  Mechanical *  இயந்திர Open Close
51379 Technicians Wanted Hotel equipment Technicians for Gas and electrical. 0777771529 2017-07-15 2017-07-29
51378 Operator Wanted First Grade Boiler Operator with Electrician and maintenance experience. 0777342844 2017-07-15 2017-07-29
51377 Technicians Wanted Electrical/Mechanical Technicians. 0714948320 2017-07-15 2017-07-29
51315 කාර්මිකයන් අප ආයතනය සඳහා ජල නල කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0729847158 2017-07-12 2017-07-26
51314 සේවකයින් අප ආයතනය සඳහා වෑල්ඩින් හා දුනු වැඩ දන්නා අය ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112537048 2017-07-12 2017-07-26
51313 කාර්මිකයන් අප ආයතනය සඳහා පු/නු මෝටර් සයිකල් කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0768426255 2017-07-12 2017-07-26
51312 බාස්වරු අප ආයතනය සඳහා පළපුරුදු දක්ෂ වෙල්ඩින් බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0710107447 2017-07-12 2017-07-26
51311 බාස්වරු අප ආයතනය සඳහා වෙල්ඩින් බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0778586324 2017-07-12 2017-07-26
51310 කාර්මිකයන් අප ආයතනය සඳහා පුහුනු ජල නල හා විදුලි කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776661618 2017-07-12 2017-07-26
51309 කාර්මිකයන් අප ආයතනය සඳහා පු/නු ජල නල කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773910853 2017-07-12 2017-07-26
51308 වෑද්දුම්කරුවන් ඇලුමිනියම් වෑද්දුම්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775294273 2017-07-12 2017-07-26
51307 සේවකයින් ඇලුමිනියම් වැඩ සහ ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් වැඩ දන්නා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777226686 2017-07-12 2017-07-26
51306 බාස්වරු ඇලුමිනියම් වැඩ දන්නා පළපුරුදු බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776839154 2017-07-12 2017-07-26
51305 සේවකයින් ඇලුමිනියම් පාටීෂන් ටෙම්පර්ට් ග්ලාස් සිවිලිම් ක්ලැඩින් වැඩ දන්නා අය ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0716041910 2017-07-12 2017-07-26
හෝටල් සහ බේකරි *  Hotel & Bakery *  ஹோட்டல் / பேக்கரி Open Close
51375 Vacancies Available few Vacancies in our Tourist Hotel. 0717508485 2017-07-15 2017-07-29
51374 Colombo 3 Manager Wanted experienced Manager for Boutique Hotel. 077756255 2017-07-15 2017-07-29
51373 Maharagama Room Boy Wanted Trained Room Boys. 0777305383 2017-07-15 2017-07-29
51372 Employees Wanted all-rounder Employees, Age below 40 with experience. 0775911115 2017-07-15 2017-07-29
51371 Chef Wanted experienced pastry Chef. 0112540773 2017-07-15 2017-07-29
51370 Colombo 6 Riders Wanted Motor cycle riders for our restaurant. 0777311110 2017-07-15 2017-07-29
51369 Negombo Helper Wanted Cook Helpers and Stewards with English knowledge. 0714312448 2017-07-15 2017-07-29
රියදුරු *  Driving *  ஓட்டுனர்கள் Open Close
51384 Maharagama Driver Wanted Driver for a company Director. Age 35-55 0115660300 2017-07-15 2017-07-29
51383 Colombo Driver Wanted Driver for a company Director. With 5 years experience. Age 25-40 0777272921 2017-07-15 2017-07-29
51382 Rathmalana Driver Wanted Driver for a company Directress, 6 day work. 0773815270 2017-07-15 2017-07-29
51381 Driver Wanted experienced Driver for the Vehicle of a Director. 0777342844 2017-07-15 2017-07-29
51380 Kiribathgoda Driver Wanted Driver age 25-55 familiar with Colombo Rd. 0775030517 2017-07-15 2017-07-29
ඉදිකිරීම් කටයුතු *  Construction *  கட்டடம் Open Close
51444 බාස්වරු වැඩ බිමක් සඳහා දක්ෂ මේසන් බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775094781 2017-07-22 2017-08-05
51443 බාස්වරු අප ආයතනය සඳහා පළපුරුදු වඩු/ස්ප්‍රේ පේන්ට් බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779999033 2017-07-22 2017-08-05
51442 බාස්වරු අප ආයතනය සඳහා දක්ෂ මේසන් වරයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779084977 2017-07-22 2017-08-05
51441 බාස්වරු හා ගෝලයින් දක්ෂ මේසන් බාස්වරු හා ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0784488511 2017-07-22 2017-08-05
51440 බාස්වරු දක්ෂ මේසන් බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770161656 2017-07-22 2017-08-05
51439 බාස්වරු උළුවහු ජනෙල් දොරවල් සෑදීමට දක්ෂ වඩු බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770591151 2017-07-22 2017-08-05
51438 කාර්මිකයින් දක්ෂ වඩු කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0710429039 2017-07-22 2017-08-05
51437 බාස්වරු දක්ෂ මේසන් බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0766864218 2017-07-22 2017-08-05
51436 බාස්වරු දක්ෂ මේසන් බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0727380649 2017-07-22 2017-08-05
51435 බාස්වරු දක්ෂ පළපුරුද වඩු බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0771998969 2017-07-22 2017-08-05
51434 බාස්වරු දක්ෂ මේසන් බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777347824 2017-07-22 2017-08-05
51433 බාස්වරු දක්ෂ වඩු/වෝටර් බේස් බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0771927852 2017-07-22 2017-08-05
51432 බාස්වරු දක්ෂ වඩු බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0767774057 2017-07-22 2017-08-05
51431 බාස්වරු දක්ෂ වඩු බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0702605179 2017-07-22 2017-08-05
51430 කාර්මිකයින් ජලනළ කාර්මිකයින් හා ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776752125 2017-07-22 2017-08-05
51429 බාස්වරු ඉතා දක්ෂ මේසන්/සැටලින් බාස්වරු උවමනායි. 0774822099 2017-07-22 2017-08-05
51428 සේවකයින් ඉන්ටලොක් ගල් නිෂ්පාදනයට පළපුරුදු සේවකයින් උවමනායි. 0773625756 2017-07-22 2017-08-05
51427 බාස්වරු වැඩබිමක් සඳහා මේසන් බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0774496400 2017-07-22 2017-08-05
කර්මාන්ත ශාලා *  Factory *  தொழிற்சாலை Open Close
51339 සේවක සේවිකාවන් ආහාර නිෂ්පාදන සමාගම් සඳහා සේවක සේවිකාවන් උවමනායි. 0716998085 2017-07-12 2017-07-26
51338 සේවකයින් ආහාර නිෂ්පාදන සමාගම් සඳහා පිරිමි සේවකයින් උවමනායි. 0716363653 2017-07-12 2017-07-26
51337 සේවකයින් විවිධ නිෂ්පාදන සමාගම් සඳහා විවිධ නගර වලින් ගැ/පි උවමනායි. 0772832171 2017-07-12 2017-07-26
51336 සේවක සේවිකාවන් විවිධ නිෂ්පාදන සමාගම් සඳහා අවු 18-50 ගැ/පි උවමනායි. 0776372960 2017-07-12 2017-07-26
51335 සේවක සේවිකාවන් විවිධ නිෂ්පාදන සමාගම් සඳහා ගැ/පි උවමනායි. 0775997579 2017-07-12 2017-07-26
51334 සේවක සේවිකාවන් විවිධ නිෂ්පාදන සමාගම් සඳහා ගැ/පි උවමනායි. 0774916016 2017-07-12 2017-07-26
51333 සීදුව සේවක සේවිකාවන් නූඩ්ලස් නිෂ්පාදන සමාගමක් සඳහා ගැ/පි උවමනායි. 0712901300 2017-07-12 2017-07-26
51332 සේවක සේවිකාවන් ආහාර නිෂ්පාදන සමාගමක් සඳහා ගැ/පි උවමනායි. 0770397624 2017-07-12 2017-07-26
51331 සේවක සේවිකාවන් විවිධ නිෂ්පාදන සමාගම් සඳහා ගැ/පි උවමනායි. 0774312176 2017-07-12 2017-07-26
51330 සේවක සේවිකාවන් සුවඳ විලවුන් ආයතනයක් සඳහා ගැ/පි උවමනායි. 0715110934 2017-07-12 2017-07-26
51329 සේවක සේවිකාවන් ආහාර නිෂ්පාදන සමාගමක් සඳහා ගැ/පි උවමනායි. 0715705893 2017-07-12 2017-07-26
ගෘහ සේවා *  Domestic *  வீட்டுப்பணி Open Close
51408 කරාපිටිය ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක නැවතී සේවය කිරීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0718249734 2017-07-19 2017-08-02
51407 ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක සිටින දරුවෙකු බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0710862298 2017-07-19 2017-08-02
51406 ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක සිටින දරුවෙකු බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0771674000 2017-07-19 2017-08-02
51405 ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක සේවය කිරීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0775563536 2017-07-19 2017-08-02
51404 ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක සිටින දරුවෙකු බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0716431839 2017-07-19 2017-08-02
51403 ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක සිටින දරුවෙකු බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0718044964 2017-07-19 2017-08-02
51402 ගෘහ සේවිකාවක් අප නිවසේ සිටින මව බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0114945864 2017-07-19 2017-08-02
51401 ගෘහ සේවිකාවක් දින පතා පැමිණ සේවය කිරීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0770788519 2017-07-19 2017-08-02
51400 ගෘහ සේවිකාවක් අප නිවස පිරිසිදු කිරීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0777456835 2017-07-19 2017-08-02
51399 ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක නැවතී සේවය කිරී සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0713866866 2017-07-19 2017-08-02
51398 ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක නැවතී දරුවෙකු බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0771235325 2017-07-19 2017-08-02
51397 ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0766329639 2017-07-19 2017-08-02
51396 ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක නැවතී සේවය කිරීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0252235664 2017-07-19 2017-08-02
51395 ගෘහ සේවිකාවක් අප නිවසේ සිටින දරුවන් බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0773659713 2017-07-19 2017-08-02
51394 ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක නැවතී දරුවෙකු බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0713367487 2017-07-19 2017-08-02
කම්කරු *  Labour *  தொழிலாளர்கள் Open Close
51376 Dehiwala Cleaner Wanted experienced male age below 45 with English knowledge for cleaning works (Apartment.) 0772387930 2017-07-15 2017-07-29
51328 කම්කරු පවුලක් අප පොල් වත්තක් සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0777277042 2017-07-12 2017-07-26
51327 කම්කරු පවුලක් අප පොල් වත්තක් සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0716489074 2017-07-12 2017-07-26
51326 සේවකයින් ඌරු ගොවිපළ සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775136393 2017-07-12 2017-07-26
51325 සේවකයින් වත්තක නැවතී සේවය කිරීම සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0712738341 2017-07-12 2017-07-26
51324 කම්කරු පවුල් අප කුකුල් ගොවිපළේ සේවය සඳහා කම්කරු පවුල් උවමනායි. 0724148887 2017-07-12 2017-07-26
51323 සේවකයෙකු කිරි කැපීම සඳහා පළපුරුදු සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0752139058 2017-07-12 2017-07-26
51322 සේවකයින් අප කුකුල් ගොවිපළක් සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0770217258 2017-07-12 2017-07-26
51321 කම්කරු පවුල් අප කුකුල් ගොවිපළේ සේවය සඳහා කම්කරු පවුල් උවමනායි. 0768989690 2017-07-12 2017-07-26
51320 මුර පවුලක් අක්කර 50 පොල් වත්තක් සඳහා මුර පවුලක් උවමනායි. 0775178052 2017-07-12 2017-07-26
51319 කම්කරු පවුලක් අප කුකුල් ගොවිපළේ සේවය සඳහා කම්කරු පවුල් උවමනායි. 0786035458 2017-07-12 2017-07-26
51318 සේවක සේවිකාවන් අප කුකුල් ගොවිපළේ සේවය සඳහා ගැ/පි උවමනායි. 0718304299 2017-07-12 2017-07-26
51317 කම්කරු පවුල් අප කුකුල් ගොවිපළේ දෙදෙනාම සේවය සඳහා කම්කරු පවුල් උවමනායි. 0775226791 2017-07-12 2017-07-26
51316 කම්කරුවන් තේ වත්තක් සඳහා කම්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0723572972 2017-07-12 2017-07-26
විවිධ *  Other *  வேறு Open Close
51343 පොම්පකරුවන් ඉන්ධන පිරවුම්හලක් සඳහා පොම්පකරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0769940740 2017-07-12 2017-07-26
51342 සේවකයින් අප ආයතනයට කැනපිහට් සවිකිරීමට මල්සැරසිලි සඳහා පු/නු සේවකයින් උවමනායි. 0112540300 2017-07-12 2017-07-26
51341 සේවකයින් අප ආයතනය සඳහා පිරිසිදු කිරීම සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0710619306 2017-07-12 2017-07-26
51340 මීගමුව සේවකයින් පේපර්ස් නිවසේ සිට එතීම සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0716965029 2017-07-12 2017-07-26
X
To advertise vacancies: ads@topjobs.lk or call [ Mon-Fri | 8.30 am - 5.00 pm ]
Vindya 076 893 8443
Silmiya 076 910 8691
Sajani 076 910 8766
Kaushani 076 910 8926
Siumali 076 910 8476
(International: Prefix the number with '+94' e.g. +94 76 910 8691)


(+94) 11 776 5645, (+94) 11 776 5600 [ Mon-Fri | 8.30 am - 5.00 pm ]
support@topjobs.lk
(+94) 11 776 5645, (+94) 77 391 8922
support@topjobs.lk
Copyright © 2006-2014 topjobs All Rights Reserved.   |   Designed for 1024 x 768 resolution
bottom