මූල්‍ය ගිණුම්කරණය *  Accounting *  கணக்கிடல் Open Close
51393 ලිපිකරුවන්/කාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකරුවන්/කාරිණියන් උවමනායි. 071272329 2017-07-18 2017-08-01
51392 බත්තරමුල්ල ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0768254850 2017-07-18 2017-08-01
51391 ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0714569702 2017-07-18 2017-08-01
51390 ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0775367066 2017-07-18 2017-08-01
51389 ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා උ/පෙළ වානිජ සමත් ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0714512189 2017-07-18 2017-08-01
51388 කිරිඳිවැල ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා උ/පෙළ සමත් ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0332247045 2017-07-18 2017-08-01
51387 ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0773447679 2017-07-18 2017-08-01
51386 සහයකයෙකු අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් සහයකයෙකු උවමනායි. 0114321033 2017-07-18 2017-08-01
51385 ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0711363619 2017-07-18 2017-08-01
ගුරුවරුන් *  Teaching *  ஆசிரியர்கள் Open Close
51273 ගුරුවරියන් පෙර පාසලක් සඳහා පළපුරුදු ගුරුවරියන් උවමනායි. 0727702312 2017-07-09 2017-07-23
51272 ගුරුවරියන් පෙර පාසලක් සඳහා පළපුරුදු ඩිප්ලෝමාධාරී පු/නු ගුරුවරියන් උවමනායි. 0113177713 2017-07-09 2017-07-23
51271 මහරගම ගුරුවරියන් පෙර පාසලක් සඳහා පළපුරුදු ඩිප්ලෝමාධාරී ගුරුවරියන් උවමනායි. 0777728548 2017-07-09 2017-07-23
51270 කඩුවෙල ගුරුවරියන් පෙර පාසල් ඩිප්ලෝමා,සා/පෙළ සිංහල C සහිතව අවු 35 අඩු ගුරුවරියන් උවමනායි. 0714788835 2017-07-09 2017-07-23
51269 කඩුවෙල ගුරුවරියන් පෙර පාසල් ඩිප්ලෝමා,සා/පෙළ සිංහල C සහිතව අවු 35 අඩු ගුරුවරියන් උවමනායි. 0714788835 2017-07-09 2017-07-23
51268 ගුරුවරියන් පෙර පාසලක් සඳහා ගුරුවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775907358 2017-07-09 2017-07-23
51267 ඉංගිරිය ගුරුවරියන් පෙර පාසලක් සඳහා පුහුණු English ගුරුවරියක් උවමනායි. 0714615079 2017-07-09 2017-07-23
51266 ගුරුවරියන් පෙර පාසලක් සඳහා ගුරුවරියන් හා කාන්තාවන් උවමනායි. 0711999850 2017-07-09 2017-07-23
51265 ගුරුවරියක් පෙර පාසලක් සඳහා ගුරු පුහුණු පාඨමාලාවක් හදාරා ඇති ගුරුවරියක් උවමනායි. 0332292996 2017-07-09 2017-07-23
51264 ගුරුවරියක් 2 වසර දරුවෙකු සඳහා ගුරුවරියක් උවමනායි. 0716826447 2017-07-09 2017-07-23
51263 ගුරුවරියක් අපගේ පෙර පාසල සඳහා ගුරුවරියක් හා නැටුම් සහයකාවක් උවමනායි. 0714432262 2017-07-09 2017-07-23
51262 සහයකාවක් අපගේ පෙර පාසල සඳහා ගුරු සහයකාවක් උවමනායි. 0710974527 2017-07-09 2017-07-23
සෞඛ්‍ය සේවා *  Healthcare *  சுகாதார சேவை Open Close
51368 Kothmale Officer Wanted medical Officer. 0772141377 2017-07-15 2017-07-29
51367 Assistant Wanted experienced Pharmacy Male Sales Assistant. 0768004196 2017-07-15 2017-07-29
51366 Surgeon Wanted Dental Surgeon. 0718456415 2017-07-15 2017-07-29
51365 Nugegoda Nurse Wanted well experienced Male Nurse for our dipensary. 077348828 2017-07-15 2017-07-29
51291 මාලබේ තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0767235646 2017-07-11 2017-07-25
51290 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0717897873 2017-07-11 2017-07-25
51289 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි.ු 0773994063 2017-07-11 2017-07-25
51288 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0778540468 2017-07-11 2017-07-25
51287 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0768917014 2017-07-11 2017-07-25
51286 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0768917014 2017-07-11 2017-07-25
51285 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0713628968 2017-07-11 2017-07-25
51284 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0113096336 2017-07-11 2017-07-25
51283 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0113024988 2017-07-11 2017-07-25
51282 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0766397178 2017-07-11 2017-07-25
51281 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0771149284 2017-07-11 2017-07-25
51280 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0771149284 2017-07-11 2017-07-25
51279 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0715871535 2017-07-11 2017-07-25
51278 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0772737058 2017-07-11 2017-07-25
51277 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0114283916 2017-07-11 2017-07-25
51276 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0716391747 2017-07-11 2017-07-25
51275 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0725972588 2017-07-11 2017-07-25
51274 දොස්තරවරු ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා දොස්තරවරු උවමනායි. 0716391747 2017-07-11 2017-07-25
කාර්යාලීය සේවා *  Office Work *  அலுவலக வேலைகள் Open Close
51304 ලිපිකාරිනියක් නීතිඥ කාර්යාලයක් සඳහා ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773302838 2017-07-12 2017-07-26
51303 ලිපිකාරිනියන් අප ආයතනය සඳහා ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0114978353 2017-07-12 2017-07-26
51302 ලිපිකාරිනියන් අප ආයතනය සඳහා ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112969611 2017-07-12 2017-07-26
51301 ලිපිකරුවන් අප ආයතනය සඳහා උ/පෙළ සමත් පළපුරුදු ලිපිකරුවන් උවමනායි. 0714559328 2017-07-12 2017-07-26
51300 කුරුණෑගල ලිපිකාරිනියන් අප ආයතනය සඳහා ලිපිකාරිනියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. වැටුප රු 18000-25000 0778984285 2017-07-12 2017-07-26
51299 නිලධාරිනියන් අප ආයතනය සඳහා පිළිගැනීටම් නිලධාරිනියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0725704035 2017-07-11 2017-07-25
51298 ලිපිකාරිනියක් අප ආයතනය සඳහා සා/පෙළ සමත් ලිපිකාරිනියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777632300 2017-07-11 2017-07-25
51297 සේවක සේවිකාවන් අප ආයතනය සඳහා ගැ/පි ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0314939535 2017-07-11 2017-07-25
51296 ලිපිකාරිනියක් අප ආයතනය සඳහා ලිපිකාරිනියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777181272 2017-07-11 2017-07-25
51295 ලිපිකාරිනියක් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති ලිපිකාරිනියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0702591555 2017-07-11 2017-07-25
51294 සේවකයින් අප ආයතනය සඳහා කාර්යාල සේවයට උ/පෙළ ගණිත/වාණිජ සමත් සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777495704 2017-07-11 2017-07-25
51293 ලිපිකාරිනියක් අප ආයතනය සඳහා ලිපිකාරිනියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714237141 2017-07-11 2017-07-25
51292 ලිපිකාරිනියක් අප ආයතනය සඳහා ලිපිකාරිනියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0332224645 2017-07-11 2017-07-25
මුද්‍රණ *  Printing *  அச்சுத்தொழில் Open Close
51409 ඔපරේටර්වරයෙකු අප ආයතනය සඳහා කෝඩ් මැෂින් ඔපරේටර්වරයෙකු උවමනායි. 071860631 2017-07-19 2017-08-02
රූපලාවන්‍ය *  Beauty Culture *  அழகுக்கலை Open Close
51364 සීදුව සේවකයෙකු සැලූන් එකක් සඳහා පළපුරුදු සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776510721 2017-07-13 2017-07-27
51363 සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා පුහුණු සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777165504 2017-07-13 2017-07-27
51362 සේවකයින් සැලූන් එකක් සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0713666047 2017-07-13 2017-07-27
51361 සේවකයෙකු සැලූන් එකක් සඳහා පළපුරුදු කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0719500394 2017-07-13 2017-07-27
51360 සේවකයෙකු සැලූන් එකක් සඳහා පළපුරුදු සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770828070 2017-07-13 2017-07-27
51359 සේවකයෙකු සැලූන් එකක් සඳහා දක්ෂ තරුණයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770828070 2017-07-13 2017-07-27
51358 සේවිකාවන් සැලූන් එකක් පු/නු සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0715116714 2017-07-13 2017-07-27
51357 සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා පුහුණු සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773130979 2017-07-13 2017-07-27
51356 සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777934169 2017-07-13 2017-07-27
51355 ශිල්පිනියන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු ශිල්පිනියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0711000900 2017-07-13 2017-07-27
51345 බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා කොණ්ඩා කැපීම සඳහා බාබර් කෙනකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773774370 2017-07-13 2017-07-27
51353 බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා කොණ්ඩා කැපීම සඳහා අවු 50 අඩු බාබර් කෙනකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772715786 2017-07-13 2017-07-27
51347 බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා කොණ්ඩා කැපීම සඳහා බාබර් කෙනකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776959984 2017-07-13 2017-07-27
51346 බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා කොණ්ඩා කැපීම සඳහා බාබර් කෙනකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0774172689 2017-07-13 2017-07-27
51354 බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා කොණ්ඩා කැපීම සඳහා බාබර් කෙනකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0727336619 2017-07-13 2017-07-27
51352 සේවකයින් සැලූන් එකක් සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0711430917 2017-07-13 2017-07-27
51351 සේවක සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා ගැ/පි ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0778018132 2017-07-13 2017-07-27
51350 සේවකයින් සැලූන් එකක් සඳහා පළපුරුදු සේවනයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0713063932 2017-07-13 2017-07-27
51349 ශිල්පිනියක් සැලූන් එකක් සඳහා පළපුරුදු ශිල්පිනියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777276006 2017-07-13 2017-07-27
51348 සේවිකාවක් සැලූන් එකක් සඳහා පුහුණු සේවිකාවක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0771964407 2017-07-13 2017-07-27
51344 සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා පුහුණු සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770350910 2017-07-13 2017-07-27
කාර්මික *  Mechanical *  இயந்திர Open Close
51379 Technicians Wanted Hotel equipment Technicians for Gas and electrical. 0777771529 2017-07-15 2017-07-29
51378 Operator Wanted First Grade Boiler Operator with Electrician and maintenance experience. 0777342844 2017-07-15 2017-07-29
51377 Technicians Wanted Electrical/Mechanical Technicians. 0714948320 2017-07-15 2017-07-29
51315 කාර්මිකයන් අප ආයතනය සඳහා ජල නල කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0729847158 2017-07-12 2017-07-26
51314 සේවකයින් අප ආයතනය සඳහා වෑල්ඩින් හා දුනු වැඩ දන්නා අය ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112537048 2017-07-12 2017-07-26
51313 කාර්මිකයන් අප ආයතනය සඳහා පු/නු මෝටර් සයිකල් කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0768426255 2017-07-12 2017-07-26
51312 බාස්වරු අප ආයතනය සඳහා පළපුරුදු දක්ෂ වෙල්ඩින් බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0710107447 2017-07-12 2017-07-26
51311 බාස්වරු අප ආයතනය සඳහා වෙල්ඩින් බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0778586324 2017-07-12 2017-07-26
51310 කාර්මිකයන් අප ආයතනය සඳහා පුහුනු ජල නල හා විදුලි කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776661618 2017-07-12 2017-07-26
51309 කාර්මිකයන් අප ආයතනය සඳහා පු/නු ජල නල කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773910853 2017-07-12 2017-07-26
51308 වෑද්දුම්කරුවන් ඇලුමිනියම් වෑද්දුම්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775294273 2017-07-12 2017-07-26
51307 සේවකයින් ඇලුමිනියම් වැඩ සහ ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් වැඩ දන්නා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777226686 2017-07-12 2017-07-26
51306 බාස්වරු ඇලුමිනියම් වැඩ දන්නා පළපුරුදු බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776839154 2017-07-12 2017-07-26
51305 සේවකයින් ඇලුමිනියම් පාටීෂන් ටෙම්පර්ට් ග්ලාස් සිවිලිම් ක්ලැඩින් වැඩ දන්නා අය ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0716041910 2017-07-12 2017-07-26
හෝටල් සහ බේකරි *  Hotel & Bakery *  ஹோட்டல் / பேக்கரி Open Close
51375 Vacancies Available few Vacancies in our Tourist Hotel. 0717508485 2017-07-15 2017-07-29
51374 Colombo 3 Manager Wanted experienced Manager for Boutique Hotel. 077756255 2017-07-15 2017-07-29
51373 Maharagama Room Boy Wanted Trained Room Boys. 0777305383 2017-07-15 2017-07-29
51372 Employees Wanted all-rounder Employees, Age below 40 with experience. 0775911115 2017-07-15 2017-07-29
51371 Chef Wanted experienced pastry Chef. 0112540773 2017-07-15 2017-07-29
51370 Colombo 6 Riders Wanted Motor cycle riders for our restaurant. 0777311110 2017-07-15 2017-07-29
51369 Negombo Helper Wanted Cook Helpers and Stewards with English knowledge. 0714312448 2017-07-15 2017-07-29
රියදුරු *  Driving *  ஓட்டுனர்கள் Open Close
51384 Maharagama Driver Wanted Driver for a company Director. Age 35-55 0115660300 2017-07-15 2017-07-29
51383 Colombo Driver Wanted Driver for a company Director. With 5 years experience. Age 25-40 0777272921 2017-07-15 2017-07-29
51382 Rathmalana Driver Wanted Driver for a company Directress, 6 day work. 0773815270 2017-07-15 2017-07-29
51381 Driver Wanted experienced Driver for the Vehicle of a Director. 0777342844 2017-07-15 2017-07-29
51380 Kiribathgoda Driver Wanted Driver age 25-55 familiar with Colombo Rd. 0775030517 2017-07-15 2017-07-29
කර්මාන්ත ශාලා *  Factory *  தொழிற்சாலை Open Close
51339 සේවක සේවිකාවන් ආහාර නිෂ්පාදන සමාගම් සඳහා සේවක සේවිකාවන් උවමනායි. 0716998085 2017-07-12 2017-07-26
51338 සේවකයින් ආහාර නිෂ්පාදන සමාගම් සඳහා පිරිමි සේවකයින් උවමනායි. 0716363653 2017-07-12 2017-07-26
51337 සේවකයින් විවිධ නිෂ්පාදන සමාගම් සඳහා විවිධ නගර වලින් ගැ/පි උවමනායි. 0772832171 2017-07-12 2017-07-26
51336 සේවක සේවිකාවන් විවිධ නිෂ්පාදන සමාගම් සඳහා අවු 18-50 ගැ/පි උවමනායි. 0776372960 2017-07-12 2017-07-26
51335 සේවක සේවිකාවන් විවිධ නිෂ්පාදන සමාගම් සඳහා ගැ/පි උවමනායි. 0775997579 2017-07-12 2017-07-26
51334 සේවක සේවිකාවන් විවිධ නිෂ්පාදන සමාගම් සඳහා ගැ/පි උවමනායි. 0774916016 2017-07-12 2017-07-26
51333 සීදුව සේවක සේවිකාවන් නූඩ්ලස් නිෂ්පාදන සමාගමක් සඳහා ගැ/පි උවමනායි. 0712901300 2017-07-12 2017-07-26
51332 සේවක සේවිකාවන් ආහාර නිෂ්පාදන සමාගමක් සඳහා ගැ/පි උවමනායි. 0770397624 2017-07-12 2017-07-26
51331 සේවක සේවිකාවන් විවිධ නිෂ්පාදන සමාගම් සඳහා ගැ/පි උවමනායි. 0774312176 2017-07-12 2017-07-26
51330 සේවක සේවිකාවන් සුවඳ විලවුන් ආයතනයක් සඳහා ගැ/පි උවමනායි. 0715110934 2017-07-12 2017-07-26
51329 සේවක සේවිකාවන් ආහාර නිෂ්පාදන සමාගමක් සඳහා ගැ/පි උවමනායි. 0715705893 2017-07-12 2017-07-26
ගෘහ සේවා *  Domestic *  வீட்டுப்பணி Open Close
51408 කරාපිටිය ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක නැවතී සේවය කිරීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0718249734 2017-07-19 2017-08-02
51407 ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක සිටින දරුවෙකු බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0710862298 2017-07-19 2017-08-02
51406 ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක සිටින දරුවෙකු බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0771674000 2017-07-19 2017-08-02
51405 ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක සේවය කිරීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0775563536 2017-07-19 2017-08-02
51404 ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක සිටින දරුවෙකු බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0716431839 2017-07-19 2017-08-02
51403 ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක සිටින දරුවෙකු බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0718044964 2017-07-19 2017-08-02
51402 ගෘහ සේවිකාවක් අප නිවසේ සිටින මව බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0114945864 2017-07-19 2017-08-02
51401 ගෘහ සේවිකාවක් දින පතා පැමිණ සේවය කිරීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0770788519 2017-07-19 2017-08-02
51400 ගෘහ සේවිකාවක් අප නිවස පිරිසිදු කිරීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0777456835 2017-07-19 2017-08-02
51399 ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක නැවතී සේවය කිරී සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0713866866 2017-07-19 2017-08-02
51398 ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක නැවතී දරුවෙකු බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0771235325 2017-07-19 2017-08-02
51397 ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0766329639 2017-07-19 2017-08-02
51396 ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක නැවතී සේවය කිරීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0252235664 2017-07-19 2017-08-02
51395 ගෘහ සේවිකාවක් අප නිවසේ සිටින දරුවන් බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0773659713 2017-07-19 2017-08-02
51394 ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක නැවතී දරුවෙකු බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0713367487 2017-07-19 2017-08-02
කම්කරු *  Labour *  தொழிலாளர்கள் Open Close
51376 Dehiwala Cleaner Wanted experienced male age below 45 with English knowledge for cleaning works (Apartment.) 0772387930 2017-07-15 2017-07-29
51328 කම්කරු පවුලක් අප පොල් වත්තක් සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0777277042 2017-07-12 2017-07-26
51327 කම්කරු පවුලක් අප පොල් වත්තක් සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0716489074 2017-07-12 2017-07-26
51326 සේවකයින් ඌරු ගොවිපළ සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775136393 2017-07-12 2017-07-26
51325 සේවකයින් වත්තක නැවතී සේවය කිරීම සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0712738341 2017-07-12 2017-07-26
51324 කම්කරු පවුල් අප කුකුල් ගොවිපළේ සේවය සඳහා කම්කරු පවුල් උවමනායි. 0724148887 2017-07-12 2017-07-26
51323 සේවකයෙකු කිරි කැපීම සඳහා පළපුරුදු සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0752139058 2017-07-12 2017-07-26
51322 සේවකයින් අප කුකුල් ගොවිපළක් සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0770217258 2017-07-12 2017-07-26
51321 කම්කරු පවුල් අප කුකුල් ගොවිපළේ සේවය සඳහා කම්කරු පවුල් උවමනායි. 0768989690 2017-07-12 2017-07-26
51320 මුර පවුලක් අක්කර 50 පොල් වත්තක් සඳහා මුර පවුලක් උවමනායි. 0775178052 2017-07-12 2017-07-26
51319 කම්කරු පවුලක් අප කුකුල් ගොවිපළේ සේවය සඳහා කම්කරු පවුල් උවමනායි. 0786035458 2017-07-12 2017-07-26
51318 සේවක සේවිකාවන් අප කුකුල් ගොවිපළේ සේවය සඳහා ගැ/පි උවමනායි. 0718304299 2017-07-12 2017-07-26
51317 කම්කරු පවුල් අප කුකුල් ගොවිපළේ දෙදෙනාම සේවය සඳහා කම්කරු පවුල් උවමනායි. 0775226791 2017-07-12 2017-07-26
51316 කම්කරුවන් තේ වත්තක් සඳහා කම්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0723572972 2017-07-12 2017-07-26
විවිධ *  Other *  வேறு Open Close
51343 පොම්පකරුවන් ඉන්ධන පිරවුම්හලක් සඳහා පොම්පකරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0769940740 2017-07-12 2017-07-26
51342 සේවකයින් අප ආයතනයට කැනපිහට් සවිකිරීමට මල්සැරසිලි සඳහා පු/නු සේවකයින් උවමනායි. 0112540300 2017-07-12 2017-07-26
51341 සේවකයින් අප ආයතනය සඳහා පිරිසිදු කිරීම සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0710619306 2017-07-12 2017-07-26
51340 මීගමුව සේවකයින් පේපර්ස් නිවසේ සිට එතීම සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0716965029 2017-07-12 2017-07-26
X
To advertise vacancies: ads@topjobs.lk or call [ Mon-Fri | 8.30 am - 5.00 pm ]
Kaushani 076 910 8926
Siumali 076 910 8476
Vindya 076 893 8443
Silmiya 076 910 8691
Sajani 076 910 8766
(International: Prefix the number with '+94' e.g. +94 76 910 8691)


(+94) 11 776 5645, (+94) 11 776 5600 [ Mon-Fri | 8.30 am - 5.00 pm ]
support@topjobs.lk
(+94) 11 776 5645, (+94) 77 391 8922
support@topjobs.lk
Copyright © 2006-2014 topjobs All Rights Reserved.   |   Designed for 1024 x 768 resolution
bottom