වෙළඳ අලෙවිකරණය *  Sales *  விற்பனை Open Close
50954 සහයිකාවන් වෙළඳසැළක් සඳහා සහයිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777359250 2017-06-19 2017-07-03
50953 සහයකයින් වෙළඳසැළක් සඳහා සහයකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0763207308 2017-06-19 2017-07-03
50952 සේවිකාවන් අප ආයතනය සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777905600 2017-06-19 2017-07-03
50951 ගම්පහ සේවකයෙකු අප ආයතනය සඳහා සේවිකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714350257 2017-06-19 2017-07-03
50950 සේවිකාවන් අප ආයතනය සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0783063889 2017-06-19 2017-07-03
50949 සේවකයින් මිරිස් තුනපහ ඇඹරුම්හලක් සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775955155 2017-06-19 2017-07-03
50948 සහයකයින් අප ආයතනය සඳහා සහයකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0727253381 2017-06-19 2017-07-03
50947 සේවිකාවන් නිමි ඇඳුම් වෙළඳසැලක් සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0754197717 2017-06-19 2017-07-03
50946 සේවිකාවන් පොත්හලක් සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0725484221 2017-06-19 2017-07-03
50945 සහයකයෙකු වෙළඳසැලක් සඳහා සහයකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0727780654 2017-06-19 2017-07-03
50944 සේවකයින් අප ආයතනය සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0726380324 2017-06-19 2017-07-03
50943 සේවකයින් වෙළඳසැලක් සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777156064 2017-06-19 2017-07-03
50942 සේවිකාවක් අප ආයතනය සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0726299018 2017-06-19 2017-07-03
50941 සේවිකාවන් භාණ්ඩ අලෙවිසැලක් සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0766733359 2017-06-19 2017-07-03
50940 සේවකයින් අප ආයතනයට සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772145323 2017-06-19 2017-07-03
50939 සේවක සේවිකාවන් රෙදි පිළි වෙළඳසැළක් සේවක සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0711278632 2017-06-19 2017-07-03
50938 සහායක සහයිකාවන් අප ආයතනය සඳහා සහායක සහයිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112843788 2017-06-19 2017-07-03
50937 සේවක සේවිකාවන් අපගේ වෙළඳසැළ සඳහා සේවක සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773914143 2017-06-19 2017-07-03
තොරතුරු තාක්ෂණය *  Information Technology *  தகவல் தொழில்நுட்பம் Open Close
51140 රියදුරෙකු කැබ් සර්විස් ආයතනයක් සඳහා රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0719934367 2017-06-28 2017-07-12
51136 ඔපරේටර්වරු/වරියන් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක ඔපරේටර්වරු/වරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112691650 2017-06-28 2017-07-12
51135 සූරියවැව Graphic Designer අප ආයතනය සඳහා ග්‍රැෆික් ඩිසයින් සඳහා ගැ/පි ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0715645881 2017-06-28 2017-07-12
51134 ඩිසයින්වරියක් අප ආයතනය සඳහා ග්‍රැෆික් ඩිසයින්වරියක් ඉක්මනින් උවමනායි. 0715440988 2017-06-28 2017-07-12
51133 කැළණිය Graphic Designer අප ආයතනය සඳහා ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0778213688 2017-06-28 2017-07-12
51132 ටයිප් සෙටින් අප ආයතනය සඳහා ටයිප් සෙටින් දැනුමැති අය ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0757068940 2017-06-28 2017-07-12
51131 ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් අප ආයතනය සඳහා ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0727157286 2017-06-28 2017-07-12
51130 ඔපරේටර්වරියක් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක ඔපරේටර්වරියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714559328 2017-06-28 2017-07-12
51129 ටයිප් සෙටින් අප ආයතනය සඳහා පු/නු තරුණ තරුණියන් උවමනායි. 0112835511 2017-06-28 2017-07-12
51128 ග්‍රැෆික් ඩිසයින් අප ආයතනය සඳහා ග්‍රැෆික් ඩිසයින්වරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773234272 2017-06-28 2017-07-12
51127 සේවිකාවන් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති සේවිකාවන් උවමනායි. 0710475408 2017-06-28 2017-07-12
51126 Data Entry Operators අප ආයතනය සඳහා Data Entry Operators උවමනායි. 0777301853 2017-06-28 2017-07-12
51125 Technician අප ආයතනය සඳහා computer Technicians උවමනායි. 0763593143 2017-06-28 2017-07-12
51124 ඩිසයින්වරු/වරියන් අප ආයතනය සඳහා පළපුරුදු ග්‍රැෆික් ඩිසයින් සඳහා ගැ/පි උවමනායි. 0778052292 2017-06-28 2017-07-12
51123 පිටකෝට්ටේ සේවිකාවන් අප ආයතනය සඳහා පරිගනක දැනුමැති සේවිකාවන් උවමනායි. 0114387496 2017-06-28 2017-07-12
51122 ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් අප ආයතනය සඳහා පළපුරුදු ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙකු උවමනායි. 0777371184 2017-06-28 2017-07-12
51121 ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් අප ආයතනය සඳහා පළපුරුදු ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙකු උවමනායි. 0766613198 2017-06-28 2017-07-12
51120 ටයිප් සෙටින් අප ආයතනය සඳහා ටයිප් සෙටින් පළපුරුදු සේවිකාවක් උවමනායි. 0332226331 2017-06-28 2017-07-12
ගුරුවරුන් *  Teaching *  ஆசிரியர்கள் Open Close
51048 ගුරුවරියන් පෙර පාසලක් සඳහා ගුරුවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0716160755 2017-06-24 2017-07-08
51047 ගුරුවරුන් උපකාර පංතියක් සඳහි ගුරුවරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773504299 2017-06-24 2017-07-08
51046 සේවිකාවන් පෙර පාසල සහ දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානයක් සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0345680261 2017-06-24 2017-07-08
51045 ගුරුවරුන් IELTS සඳහා ගුරුවරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777838403 2017-06-24 2017-07-08
51044 ගුරුවරියන් පෙර පාසලක් සඳහා ඩිප්ලෝමාධාරී ගුරුවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775907358 2017-06-24 2017-07-08
51043 ගුරුවරුන් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ගුරුවරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112857985 2017-06-24 2017-07-08
51042 ගුරුවරුන්/සහයක පෙර පාසලක් සඳහා ගුරුවරුන්/සහයක ගුරුවරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714823818 2017-06-24 2017-07-08
51041 ගුරුවරුන් පෙර පාසලක් සඳහා ගුරුවරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714823818 2017-06-24 2017-07-08
සෞඛ්‍ය සේවා *  Healthcare *  சுகாதார சேவை Open Close
51040 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0114366141 2017-06-23 2017-07-07
51039 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0727244777 2017-06-23 2017-07-07
51038 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0717897873 2017-06-23 2017-07-07
51037 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0775756334 2017-06-23 2017-07-07
51036 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0771590260 2017-06-23 2017-07-07
51035 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0773994063 2017-06-23 2017-07-07
51034 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0113024988 2017-06-23 2017-07-07
51033 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0717109880 2017-06-23 2017-07-07
51032 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0772737058 2017-06-23 2017-07-07
51031 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0114283916 2017-06-23 2017-07-07
51030 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0113288070 2017-06-23 2017-07-07
51029 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0815651772 2017-06-23 2017-07-07
51028 දොස්තරවරු ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා දොස්තරවරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0716391747 2017-06-23 2017-07-07
51027 තෙරපිවරුන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරුන් උවමනායි. 0711890890 2017-06-23 2017-07-07
51026 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0776737208 2017-06-23 2017-07-07
51025 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0771764464 2017-06-23 2017-07-07
51024 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් සේවකයෙකු උවමනායි. 0726024105 2017-06-23 2017-07-07
51023 සේවිකාවන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා සේවිකාවන් උවමනායි. 0774404180 2017-06-23 2017-07-07
51022 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0759033286 2017-06-23 2017-07-07
51021 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා අවු 20-35 තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0113199581 2017-06-23 2017-07-07
51020 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0115725218 2017-06-23 2017-07-07
51019 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0778190874 2017-06-23 2017-07-07
51018 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0776637539 2017-06-23 2017-07-07
51017 කිරිබත්ගොඩ තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0118888705 2017-06-23 2017-07-07
51016 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0703605157 2017-06-23 2017-07-07
51015 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0776264987 2017-06-23 2017-07-07
51014 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0773235202 2017-06-23 2017-07-07
කාර්යාලීය සේවා *  Office Work *  அலுவலக வேலைகள் Open Close
51001 ලිපිකරු/කාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති ලිපිකරු/කාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773741382 2017-06-21 2017-07-05
51000 සහයකයින් අප ආයතනය සඳහා කාර්යාල කාර්ය සහයකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112699920 2017-06-21 2017-07-05
50999 ලිපිකරු/කාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති ලිපිකරු/කාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770733238 2017-06-21 2017-07-05
50998 සේවිකාවක් අප ආයතනය සඳහා සේවිකාවක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773559734 2017-06-21 2017-07-05
50997 ලිපිකාරිනියන් අප ආයතනය සඳහා ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0114200627 2017-06-21 2017-07-05
50996 ලිපිකරු/කාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා ලිපිරුවන්/කාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0765526797 2017-06-21 2017-07-05
50995 සේවකයෙකු රියදුරු පාසලක් ඳහා අත් අකුරු පැහැදිලි සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775287790 2017-06-21 2017-07-05
50994 සේවක සේවිකාවන් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති ගැ/පි ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0768753235 2017-06-21 2017-07-05
50993 සේවිකාවන් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770783278 2017-06-21 2017-07-05
50992 ලිපිකාරිනියන් අප ආයතනය සඳහා උ/පෙළ සමත් ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714525057 2017-06-21 2017-07-05
50991 ටයිප් සෙටින් අප ආයතනය කාර්යාල සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718983191 2017-06-21 2017-07-05
50990 ලිපිකාරිනියන් නිවාඩු නිකේතනයක් සඳහා පරිගණක දැනුමැති ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775979319 2017-06-21 2017-07-05
50989 ලිපිකාරිනියන් අප ආයතනය ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112074223 2017-06-21 2017-07-05
50988 ලිපිකරුවන් අප ආයතනය ලිපිකරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773810250 2017-06-21 2017-07-05
50986 ලිපිකාරිනියන් අප ආයතනය සඳහා ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775973454 2017-06-21 2017-07-05
50987 ලිපිකාරිනියන් අප ආයතනය සඳහා අවු 18-35 ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772805181 2017-06-21 2017-07-05
50985 ලිපිකරු/කාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා සා/පෙළ සමත් ලිපිකරු/කාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112901959 2017-06-21 2017-07-05
50984 ලිපිකාරිනියන් අප ආයතනය සඳහා අවු 25 අඩු ලිපිකාරිනියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0114978353 2017-06-21 2017-07-05
50983 ලිපිකරුවෙකු අප ආයතනය සඳහා ලිපිකරුවෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773111438 2017-06-21 2017-07-05
50982 සේවිකාවන් කාර්යාලයක් සඳහා පු/නු සේවිකාවන් උවමනායි. 0776013324 2017-06-21 2017-07-05
මුද්‍රණ *  Printing *  அச்சுத்தொழில் Open Close
50973 ඔපරේටර්වරයෙකු GTO printing machine ඔපරේටර්වරයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773079587 2017-06-19 2017-07-03
50972 ඔපරේටර්වරයෙකු FIEXO Printing machine එකක් සඳහා ඔපරේටර්වරයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0756686102 2017-06-19 2017-07-03
50971 සේවකයින් අප ආයතනයේ විවිධ තනතරු සඳහා අසේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0771786266 2017-06-19 2017-07-03
50970 සේවකයෙකු ඩිජිටල් printing ආයතනයක් සඳහා පරිගණක දැනුමැති සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0716347142 2017-06-19 2017-07-03
50969 කම්කරුවන් චයිනීස් කටර්, බයින්ඩින් සඳහා කම්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112784369 2017-06-19 2017-07-03
50968 සේවකයින් අප ආයතනය සඳහා screen printing, setter, Helper, Darkroom, colour room සඳහා අය ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775049668 2017-06-19 2017-07-03
50967 ඔපරේටර්වරු අප ආයතනය සඳහා Graphic Designer and GTO මැෂින් ඔපරේටර් අය ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772357100 2017-06-19 2017-07-03
50966 සේවකයින් අප ආයතනය සඳහා කෝඩ් මැෂින්,සිලින්ඩර් සහ සියළුම වැඩ දන්නා අය ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777447726 2017-06-19 2017-07-03
50965 බයින්ඩින්වරු අප ආයතනය සඳහා බයින්ඩින්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0721678856 2017-06-19 2017-07-03
50964 Graphic Designer අප ආයතනය සඳහා Graphic Designer කෙනෙකු උවමනායි. 077178133 2017-06-19 2017-07-03
50963 මයින්ඩර්වරු අප ආයතනය සඳහා කෝඩ් මයින්ඩර්වරු කෙනෙකු උවමනායි. 0772440430 2017-06-19 2017-07-03
50962 Graphic Designer අප ආයතනය සඳහා Graphic Designer කෙනෙකු උවමනායි. 0773023360 2017-06-19 2017-07-03
50961 Minder අප ආයතනය සඳහා පළපුරුදු Pasting Minder and Cylinder Minder වරයෙකු උවමනායි. 0774365666 2017-06-19 2017-07-03
50960 Graphic Designer අප ආයතනය සඳහා Graphic Designer ගැ/පි උවමනායි. 0716243138 2017-06-19 2017-07-03
50959 සේවකයෙකු අප ආයතනය සඳහා ඩයිකටර් සාදන්නෙකු උවමනායි. 082237035 2017-06-19 2017-07-03
50958 ඔපරේටර්වරු අප ආයතනය සඳහා මැෂින් ඔපරේටර්වරු උවමනායි. 0718305682 2017-06-19 2017-07-03
50957 හෙල්පර් අප ආයතනය සඳහා කෝඩ් මැෂින් හෙල්පර් උවමනායි. 0114481700 2017-06-19 2017-07-03
50956 මයින්ඩර්වරු අප ආයතනය සඳහා SBB සිලින්ඩර් මැෂින් මයින්ඩර්වරු උවමනායි. 0773608481 2017-06-19 2017-07-03
50955 මයින්ඩර්වරු අප ආයතනය සඳහා කෝඩ් මැෂින් මයින්ඩර්වරු උවමනායි. 0773274700 2017-06-19 2017-07-03
රූපලාවන්‍ය *  Beauty Culture *  அழகுக்கலை Open Close
51119 සේවකයෙකු සැලූන් එකක් සඳහා සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714076201 2017-06-28 2017-07-12
51118 සේවකයෙකු සැලූන් එකක් සඳහා පළපුරුදු සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0724215330 2017-06-28 2017-07-12
51117 සේවකයෙකු සැලූන් එකක් සඳහා දක්ෂ පළපුරුදු සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0786221866 2017-06-28 2017-07-12
51116 සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777353763 2017-06-28 2017-07-12
51115 සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714206435 2017-06-28 2017-07-12
51114 සේවක/සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා සේවක/සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776922828 2017-06-28 2017-07-12
51113 ශිල්පිනියක් සැලූන් එකක් සඳහා ශිල්පිනියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779080905 2017-06-28 2017-07-12
51112 සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0774356724 2017-06-28 2017-07-12
51111 සේවකයෙකු සැලූන් එකක් සඳහා සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0763558831 2017-06-28 2017-07-12
51110 සේවකයන් සැලූන් එකක් සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0711536209 2017-06-28 2017-07-12
51109 සේවකයන් සැලූන් එකක් සඳහා දක්ෂ සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775846975 2017-06-28 2017-07-12
51108 සේවක/සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා සේවක/සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773340033 2017-06-28 2017-07-12
51107 සේවකයෙකු සැලූන් එකක් සඳහා පිරිමි සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0758601898 2017-06-28 2017-07-12
51106 ශිල්පිීන් සැලූන් එකක් සඳහා දක්ෂ ශිල්පීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776223388 2017-06-28 2017-07-12
51105 සේවකයෙකු සැලූන් එකක් සඳහා සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0716192001 2017-06-28 2017-07-12
51104 බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා බාබර්වරයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0719776211 2017-06-28 2017-07-12
51103 සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0716931780 2017-06-28 2017-07-12
51102 බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා බාබර්වරයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0766855999 2017-06-28 2017-07-12
51101 සේවකයෙකු සැලූන් එකක් සඳහා පළපුරුදු සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0767474098 2017-06-28 2017-07-12
51100 සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779060070 2017-06-28 2017-07-12
51099 ශිල්පිනියක් සැලූන් එකක් සඳහා පළපුරුදු ශිල්පිනියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0715403343 2017-06-28 2017-07-12
51098 බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා කොණ්ඩා කැපීමට බාබර් කෙනෙකු උවමනායි. 0711769371 2017-06-28 2017-07-12
51097 බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා පිරිමි කොණ්ඩා කැපීමට බාබර් කෙනෙකු උවමනායි. 0766373359 2017-06-28 2017-07-12
51096 ශිල්පිනියන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු ශිල්පිනියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0113034889 2017-06-28 2017-07-12
51095 බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා පිරිමි කොණ්ඩා කැපීමට බාබර් කෙනෙකු උවමනායි. 0714412145 2017-06-28 2017-07-12
ඇඟළුම් රෙදිපිළි *  Garments *  ஆடை Open Close
50981 අතුරුගිරිය ඔපරේටවරියන් අප ආයතනය සඳහා ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් උවමනායි. 0712759831 2017-06-21 2017-07-05
50980 ඔපරේටවරියන් අප ආයතනය සඳහා ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් උවමනායි. 0770413100 2017-06-21 2017-07-05
50979 ඔපරේටවරියන් අප ආයතනය සඳහා ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් උවමනායි. 0717884894 2017-06-21 2017-07-05
50978 ඔපරේටවරු QC මැෂීන් ඔපරේටවරු උවමනායි. 0779602811 2017-06-21 2017-07-05
50977 ලීඩර් අප ආයතනය සඳහා ජුකී මැෂින් ඔපරේටර් ලීඩර් කෙනෙකු උවමනායි. 0771356408 2017-06-21 2017-07-05
50975 සේවකයෙකු කපා මසන ලද ඇඳුම් පිටතට දෙන ආයතනයක් බලා ගැනීම සඳහා සේවකයෙකු උවමනායි. 0767390160 2017-06-21 2017-07-05
50976 ඔපරේටවරියන් අප ආයතනය සඳහා ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් උවමනායි. 0112891000 2017-06-21 2017-07-05
50974 ඔපරේටවරියන් අප ආයතනය සඳහා ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් උවමනායි. 0382232723 2017-06-21 2017-07-05
කාර්මික *  Mechanical *  இயந்திர Open Close
51084 පෑස්සුම්කරුවන් අප ආයතනය සඳහා යකඩ පෑස්සුම්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777895579 2017-06-26 2017-07-10
51083 පෑස්සුම්කරුවන් අප ආයතනය සඳහා පු/නු යකඩ පෑස්සුම්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779323763 2017-06-26 2017-07-10
51082 පෑස්සුම්කරුවන් අප ආයතනය සඳහා පෑස්සුම්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770792128 2017-06-26 2017-07-10
51081 බාස්වරු ඇලුමිනියම් වැඩ සඳහා පළපුරුදු බාස්වරු උවමනායි. 0776839154 2017-06-26 2017-07-10
51080 කාර්මිකයන් පළපුරුදු යතුරුපැදි කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0719369214 2017-06-26 2017-07-10
51079 කාර්මිකයන් ඇලුමිනියම් දොර,ජනෙල් කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0362252491 2017-06-26 2017-07-10
51078 පුහුණු/නුපුහුණු ඇලුමිනියම් දොර,ජනෙල් සෑදීමට දන්නා පුහුණු/නුපුහුණු අය උවමනායි. 0777750270 2017-06-26 2017-07-10
51077 කාර්මිකයන් අප ආයතනයට පළපුරුදු three will කාර්මිකයන් උවමනායි. 0774783424 2017-06-26 2017-07-10
51076 පෑස්සුම්කරුවන් අප ආයතනයට පයිප්ප පෑස්සුම්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0774302741 2017-06-26 2017-07-10
51075 සේවකයින් කාර්මික දැනුමැති ඇති සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777620712 2017-06-26 2017-07-10
51074 සේවාකරුවන් වායු සමීකරණ සේවාකරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773025775 2017-06-26 2017-07-10
51073 කාර්මිකයන් වැඩබිමක් සඳහා විදුලි කාර්මිකයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772619992 2017-06-26 2017-07-10
51072 බාස්වරු ගේට්ටු සෑදීමට බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772145104 2017-06-26 2017-07-10
51071 අත්උදව්කරුවන් ගේට්ටු සෑදීමට බාස්වරු හා අත්උදව්කරුවන් උවමනායි. 0774449167 2017-06-26 2017-07-10
51070 පේන්ට්වරු අප ආයතනය සඳහා දක්ෂ ටින්කර්වරු හා පේන්ට්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776553638 2017-06-26 2017-07-10
රියදුරු *  Driving *  ஓட்டுனர்கள் Open Close
51147 රියදුරන් කැබ් සර්විස් ආයතනයක් සඳහා රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714180692 2017-06-28 2017-07-12
51146 රියදුරෙකු වෛදයවරයෙකුගේ කාර් රථයක් සඳහා රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773950550 2017-06-28 2017-07-12
51145 රියදුරන් සැහැල්ලු/බර වාහන රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0753777935 2017-06-28 2017-07-12
51144 රියදුරෙකු අපගේ ආයතනය සඳහා රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0766600334 2017-06-28 2017-07-12
51143 රියදුරෙකු අපගේ නිවසේ සේවය සඳහා අවු 30-45 රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0771096909 2017-06-28 2017-07-12
51142 රියදුරෙකු අපගේ නිවසේ සේවය සඳහා රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773430000 2017-06-28 2017-07-12
51141 රියදුරන් අවු 50 අඩු බර වාහන රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773946060 2017-06-28 2017-07-12
51139 රියදුරෙකු කාර්/ලොරි රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718352548 2017-06-28 2017-07-12
51138 රියදුරෙකු අපගේ නිවසේ සේවය සඳහා රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 077347730 2017-06-28 2017-07-12
51137 රියදුරන් අපගේ බේකරිය සඳහා බර වාහන රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776372614 2017-06-28 2017-07-12
කර්මාන්ත ශාලා *  Factory *  தொழிற்சாலை Open Close
51013 සේවක/සේවිකාවන් ආහාර නිෂ්පාදන සමාගමක් සඳහා විවිධ නගර වලින් සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0777887791 2017-06-22 2017-07-06
51012 සේවක/සේවිකාවන් විවිධ සමාගම් සඳහා විවිධ නගර වලින් සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0775559560 2017-06-22 2017-07-06
51011 සේවක/සේවිකාවන් සමාගමක් සඳහා විවිධ නගර වලින් සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0771141025 2017-06-22 2017-07-06
51010 සේවක/සේවිකාවන් සමාගමක් සඳහා විවිධ නගර වලින් සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0778833977 2017-06-22 2017-07-06
51009 සේවක/සේවිකාවන් ආහාර නිෂ්පාදිත සමාගමක් සඳහා විවිධ නගර වලින් සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0758266708 2017-06-22 2017-07-06
51008 සේවක/සේවිකාවන් සමාගමක් සඳහා විවිධ නගර වලින් සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0777887791 2017-06-22 2017-07-06
51007 සේවක/සේවිකාවන් සමාගමක් සඳහා විවිධ නගර වලින් සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0776372960 2017-06-22 2017-07-06
51006 සේවක/සේවිකාවන් ආහාර නිෂ්සපාදන සමාගමක් සඳහා විවිධ නගර වලින් සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0774373826 2017-06-22 2017-07-06
51005 සේවක/සේවිකාවන් සමාගමක් සඳහා විවිධ නගර වලින් සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0777887791 2017-06-22 2017-07-06
51004 සේවක/සේවිකාවන් සමාගමක් සඳහා විවිධ නගර වලින් සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0772434588 2017-06-22 2017-07-06
51003 සේවක/සේවිකාවන් සමාගමක් සඳහා සේවක/සේවිකාවන් සියලු ප්‍රදේශ වලින් උවමනායි. 0774310192 2017-06-22 2017-07-06
51002 සේවක/සේවිකාවන් ආහාර නිෂ්පාදිත සමාගමක් සඳහා සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0772015566 2017-06-22 2017-07-06
ගෘහ සේවා *  Domestic *  வீட்டுப்பணி Open Close
51069 ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0771559456 2017-06-26 2017-07-10
51068 ගෘහ සේවිකා දරුවෙකු බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0714299872 2017-06-26 2017-07-10
51067 පන්නිපිටිය ගෘහ සේවිකා කුඩා දරුවෙකු බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0702085525 2017-06-26 2017-07-10
51066 ගෘහ සේවිකා නිවසක සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0772115081 2017-06-26 2017-07-10
51065 ගෘහ සේවිකා නිවසක නැවතී සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0773653922 2017-06-26 2017-07-10
51064 ගෘහ සේවිකා නිවසක නැවතී සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0712283449 2017-06-26 2017-07-10
51063 ගෘහ සේවිකා අවු 4 දරුවෙකු බලා ගැනීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0774542170 2017-06-26 2017-07-10
51062 ගෘහ සේවිකා අවු 2 දරුවෙකු බලා ගැනීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0719510370 2017-06-26 2017-07-10
51061 ගෘහ සේවකයෙකු අවු 30 අඩු පිරිමි සේවකයෙකු උවමනායි. 0768330242 2017-06-26 2017-07-10
51060 ගාල්ල ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0774956416 2017-06-26 2017-07-10
51059 ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0382295918 2017-06-26 2017-07-10
51058 ගෘහ සේවිකා 85 වියැති මව බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0771743513 2017-06-26 2017-07-10
51057 ගෘහ සේවිකා දොස්තරවරියකගේ නිවසේ නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0718282664 2017-06-26 2017-07-10
51056 ගෘහ සේවිකා දොස්තරවරියකගේ නිවසේ නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0773765086 2017-06-26 2017-07-10
51055 ගෘහ සේවිකා අප නිවසේ සේවය සඳහා අවු 50-60 ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0777008321 2017-06-26 2017-07-10
51054 ගෘහ සේවිකා අප නිවසේ සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0771423527 2017-06-26 2017-07-10
51053 ගෘහ සේවිකා අප නිවසේ දිවා කාලයේ සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0773442535 2017-06-26 2017-07-10
51052 ගෘහ සේවිකා අප නිවසේ නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0777027591 2017-06-26 2017-07-10
51051 ගෘහ සේවිකා අප නිවසේ නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0312276966 2017-06-26 2017-07-10
51050 ගෘහ සේවිකා අප නිවසේ නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0771804440 2017-06-26 2017-07-10
51049 ගෘහ සේවිකා නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0713866866 2017-06-26 2017-07-10
කම්කරු *  Labour *  தொழிலாளர்கள் Open Close
51094 කම්කරු පවුලක් වත්තක නැවතී සේවය කිරීමට කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0770675810 2017-06-27 2017-07-11
51093 කම්කරු පවුලක් තේ දලු කැඩීමට හා නෙලීමට කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0382244670 2017-06-27 2017-07-11
51092 කම්කරු පවුලක් අක්කර 10 පොල් වත්තක් සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0773875700 2017-06-27 2017-07-11
51091 කම්කරු පවුලක් පොල් වත්තක් සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0770753335 2017-06-27 2017-07-11
51090 කම්කරු පවුලක් වත්තේ වැඩ සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0773145000 2017-06-27 2017-07-11
51089 කටාන කම්කරු පවුලක් අක්කර 25 පොල් ඉඩමක් සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0718100740 2017-06-27 2017-07-11
51088 කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් වැඩ දන්නා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0774299863 2017-06-27 2017-07-11
51087 කම්කරු පවුලක් කොහු මෝලක් සඳහා වැඩ දන්නා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0777937150 2017-06-27 2017-07-11
51086 සේවකයෙකු තේ වත්තක සේවය කිරීමට සේවකයෙකු උවමනායි. 0783436092 2017-06-27 2017-07-11
51085 කම්කරු පවුලක් පොල් වත්තක් සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0710872591 2017-06-27 2017-07-11
X
To advertise vacancies: ads@topjobs.lk or call [ Mon-Fri | 8.30 am - 5.00 pm ]
Siumali 076 910 8476
Vindya 076 893 8443
Silmiya 076 910 8691
Sajani 076 910 8766
Kaushani 076 910 8926
(International: Prefix the number with '+94' e.g. +94 76 910 8691)


(+94) 11 776 5645, (+94) 11 776 5600 [ Mon-Fri | 8.30 am - 5.00 pm ]
support@topjobs.lk
(+94) 11 776 5645, (+94) 77 391 8922
support@topjobs.lk
Copyright © 2006-2014 topjobs All Rights Reserved.   |   Designed for 1024 x 768 resolution
bottom