වෙළඳ අලෙවිකරණය *  Sales *  விற்பனை
සහයිකාවන් වෙළඳසැළක් සඳහා සහයිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777359250 50954 සහයකයින් වෙළඳසැළක් සඳහා සහයකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0763207308 50953 සේවිකාවන් අප ආයතනය සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777905600 50952
සේවකයෙකු ගම්පහ අප ආයතනය සඳහා සේවිකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714350257 50951 සේවිකාවන් අප ආයතනය සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0783063889 50950 සේවකයින් මිරිස් තුනපහ ඇඹරුම්හලක් සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775955155 50949
සහයකයින් අප ආයතනය සඳහා සහයකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0727253381 50948 සේවිකාවන් නිමි ඇඳුම් වෙළඳසැලක් සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0754197717 50947 සේවිකාවන් පොත්හලක් සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0725484221 50946
සහයකයෙකු වෙළඳසැලක් සඳහා සහයකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0727780654 50945 සේවකයින් අප ආයතනය සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0726380324 50944 සේවකයින් වෙළඳසැලක් සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777156064 50943
සේවිකාවක් අප ආයතනය සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0726299018 50942 සේවිකාවන් භාණ්ඩ අලෙවිසැලක් සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0766733359 50941 සේවකයින් අප ආයතනයට සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772145323 50940
සේවක සේවිකාවන් රෙදි පිළි වෙළඳසැළක් සේවක සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0711278632 50939 සහායක සහයිකාවන් අප ආයතනය සඳහා සහායක සහයිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112843788 50938 සේවක සේවිකාවන් අපගේ වෙළඳසැළ සඳහා සේවක සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773914143 50937
තොරතුරු තාක්ෂණය *  Information Technology *  தகவல் தொழில்நுட்பம்
රියදුරෙකු කැබ් සර්විස් ආයතනයක් සඳහා රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0719934367 51140 ඔපරේටර්වරු/වරියන් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක ඔපරේටර්වරු/වරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112691650 51136 Graphic Designer සූරියවැව අප ආයතනය සඳහා ග්‍රැෆික් ඩිසයින් සඳහා ගැ/පි ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0715645881 51135
ඩිසයින්වරියක් අප ආයතනය සඳහා ග්‍රැෆික් ඩිසයින්වරියක් ඉක්මනින් උවමනායි. 0715440988 51134 Graphic Designer කැළණිය අප ආයතනය සඳහා ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0778213688 51133 ටයිප් සෙටින් අප ආයතනය සඳහා ටයිප් සෙටින් දැනුමැති අය ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0757068940 51132
ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් අප ආයතනය සඳහා ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0727157286 51131 ඔපරේටර්වරියක් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක ඔපරේටර්වරියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714559328 51130 ටයිප් සෙටින් අප ආයතනය සඳහා පු/නු තරුණ තරුණියන් උවමනායි. 0112835511 51129
ග්‍රැෆික් ඩිසයින් අප ආයතනය සඳහා ග්‍රැෆික් ඩිසයින්වරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773234272 51128 සේවිකාවන් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති සේවිකාවන් උවමනායි. 0710475408 51127 Data Entry Operators අප ආයතනය සඳහා Data Entry Operators උවමනායි. 0777301853 51126
Technician අප ආයතනය සඳහා computer Technicians උවමනායි. 0763593143 51125 ඩිසයින්වරු/වරියන් අප ආයතනය සඳහා පළපුරුදු ග්‍රැෆික් ඩිසයින් සඳහා ගැ/පි උවමනායි. 0778052292 51124 සේවිකාවන් පිටකෝට්ටේ අප ආයතනය සඳහා පරිගනක දැනුමැති සේවිකාවන් උවමනායි. 0114387496 51123
ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් අප ආයතනය සඳහා පළපුරුදු ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙකු උවමනායි. 0777371184 51122 ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් අප ආයතනය සඳහා පළපුරුදු ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙකු උවමනායි. 0766613198 51121 ටයිප් සෙටින් අප ආයතනය සඳහා ටයිප් සෙටින් පළපුරුදු සේවිකාවක් උවමනායි. 0332226331 51120
ගුරුවරුන් *  Teaching *  ஆசிரியர்கள்
ගුරුවරියන් පෙර පාසලක් සඳහා ගුරුවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0716160755 51048 ගුරුවරුන් උපකාර පංතියක් සඳහි ගුරුවරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773504299 51047 සේවිකාවන් පෙර පාසල සහ දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානයක් සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0345680261 51046
ගුරුවරුන් IELTS සඳහා ගුරුවරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777838403 51045 ගුරුවරියන් පෙර පාසලක් සඳහා ඩිප්ලෝමාධාරී ගුරුවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775907358 51044 ගුරුවරුන් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ගුරුවරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112857985 51043
ගුරුවරුන්/සහයක පෙර පාසලක් සඳහා ගුරුවරුන්/සහයක ගුරුවරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714823818 51042 ගුරුවරුන් පෙර පාසලක් සඳහා ගුරුවරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714823818 51041
සෞඛ්‍ය සේවා *  Healthcare *  சுகாதார சேவை
තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0114366141 51040 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0727244777 51039 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0717897873 51038
තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0775756334 51037 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0771590260 51036 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0773994063 51035
තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0113024988 51034 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0717109880 51033 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0772737058 51032
තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0114283916 51031 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0113288070 51030 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0815651772 51029
දොස්තරවරු ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා දොස්තරවරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0716391747 51028 තෙරපිවරුන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරුන් උවමනායි. 0711890890 51027 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0776737208 51026
තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0771764464 51025 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් සේවකයෙකු උවමනායි. 0726024105 51024 සේවිකාවන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා සේවිකාවන් උවමනායි. 0774404180 51023
තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0759033286 51022 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා අවු 20-35 තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0113199581 51021 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0115725218 51020
තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0778190874 51019 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0776637539 51018 තෙරපිවරියන් කිරිබත්ගොඩ ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0118888705 51017
තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0703605157 51016 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0776264987 51015 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0773235202 51014
කාර්යාලීය සේවා *  Office Work *  அலுவலக வேலைகள்
ලිපිකරු/කාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති ලිපිකරු/කාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773741382 51001 සහයකයින් අප ආයතනය සඳහා කාර්යාල කාර්ය සහයකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112699920 51000 ලිපිකරු/කාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති ලිපිකරු/කාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770733238 50999
සේවිකාවක් අප ආයතනය සඳහා සේවිකාවක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773559734 50998 ලිපිකාරිනියන් අප ආයතනය සඳහා ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0114200627 50997 ලිපිකරු/කාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා ලිපිරුවන්/කාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0765526797 50996
සේවකයෙකු රියදුරු පාසලක් ඳහා අත් අකුරු පැහැදිලි සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775287790 50995 සේවක සේවිකාවන් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති ගැ/පි ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0768753235 50994 සේවිකාවන් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770783278 50993
ලිපිකාරිනියන් අප ආයතනය සඳහා උ/පෙළ සමත් ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714525057 50992 ටයිප් සෙටින් අප ආයතනය කාර්යාල සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718983191 50991 ලිපිකාරිනියන් නිවාඩු නිකේතනයක් සඳහා පරිගණක දැනුමැති ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775979319 50990
ලිපිකාරිනියන් අප ආයතනය ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112074223 50989 ලිපිකරුවන් අප ආයතනය ලිපිකරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773810250 50988 ලිපිකාරිනියන් අප ආයතනය සඳහා ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775973454 50986
ලිපිකාරිනියන් අප ආයතනය සඳහා අවු 18-35 ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772805181 50987 ලිපිකරු/කාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා සා/පෙළ සමත් ලිපිකරු/කාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112901959 50985 ලිපිකාරිනියන් අප ආයතනය සඳහා අවු 25 අඩු ලිපිකාරිනියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0114978353 50984
ලිපිකරුවෙකු අප ආයතනය සඳහා ලිපිකරුවෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773111438 50983 සේවිකාවන් කාර්යාලයක් සඳහා පු/නු සේවිකාවන් උවමනායි. 0776013324 50982
මුද්‍රණ *  Printing *  அச்சுத்தொழில்
ඔපරේටර්වරයෙකු GTO printing machine ඔපරේටර්වරයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773079587 50973 ඔපරේටර්වරයෙකු FIEXO Printing machine එකක් සඳහා ඔපරේටර්වරයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0756686102 50972 සේවකයින් අප ආයතනයේ විවිධ තනතරු සඳහා අසේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0771786266 50971
සේවකයෙකු ඩිජිටල් printing ආයතනයක් සඳහා පරිගණක දැනුමැති සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0716347142 50970 කම්කරුවන් චයිනීස් කටර්, බයින්ඩින් සඳහා කම්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112784369 50969 සේවකයින් අප ආයතනය සඳහා screen printing, setter, Helper, Darkroom, colour room සඳහා අය ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775049668 50968
ඔපරේටර්වරු අප ආයතනය සඳහා Graphic Designer and GTO මැෂින් ඔපරේටර් අය ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772357100 50967 සේවකයින් අප ආයතනය සඳහා කෝඩ් මැෂින්,සිලින්ඩර් සහ සියළුම වැඩ දන්නා අය ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777447726 50966 බයින්ඩින්වරු අප ආයතනය සඳහා බයින්ඩින්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0721678856 50965
Graphic Designer අප ආයතනය සඳහා Graphic Designer කෙනෙකු උවමනායි. 077178133 50964 මයින්ඩර්වරු අප ආයතනය සඳහා කෝඩ් මයින්ඩර්වරු කෙනෙකු උවමනායි. 0772440430 50963 Graphic Designer අප ආයතනය සඳහා Graphic Designer කෙනෙකු උවමනායි. 0773023360 50962
Minder අප ආයතනය සඳහා පළපුරුදු Pasting Minder and Cylinder Minder වරයෙකු උවමනායි. 0774365666 50961 Graphic Designer අප ආයතනය සඳහා Graphic Designer ගැ/පි උවමනායි. 0716243138 50960 සේවකයෙකු අප ආයතනය සඳහා ඩයිකටර් සාදන්නෙකු උවමනායි. 082237035 50959
ඔපරේටර්වරු අප ආයතනය සඳහා මැෂින් ඔපරේටර්වරු උවමනායි. 0718305682 50958 හෙල්පර් අප ආයතනය සඳහා කෝඩ් මැෂින් හෙල්පර් උවමනායි. 0114481700 50957 මයින්ඩර්වරු අප ආයතනය සඳහා SBB සිලින්ඩර් මැෂින් මයින්ඩර්වරු උවමනායි. 0773608481 50956
මයින්ඩර්වරු අප ආයතනය සඳහා කෝඩ් මැෂින් මයින්ඩර්වරු උවමනායි. 0773274700 50955
රූපලාවන්‍ය *  Beauty Culture *  அழகுக்கலை
සේවකයෙකු සැලූන් එකක් සඳහා සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714076201 51119 සේවකයෙකු සැලූන් එකක් සඳහා පළපුරුදු සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0724215330 51118 සේවකයෙකු සැලූන් එකක් සඳහා දක්ෂ පළපුරුදු සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0786221866 51117
සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777353763 51116 සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714206435 51115 සේවක/සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා සේවක/සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776922828 51114
ශිල්පිනියක් සැලූන් එකක් සඳහා ශිල්පිනියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779080905 51113 සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0774356724 51112 සේවකයෙකු සැලූන් එකක් සඳහා සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0763558831 51111
සේවකයන් සැලූන් එකක් සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0711536209 51110 සේවකයන් සැලූන් එකක් සඳහා දක්ෂ සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775846975 51109 සේවක/සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා සේවක/සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773340033 51108
සේවකයෙකු සැලූන් එකක් සඳහා පිරිමි සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0758601898 51107 ශිල්පිීන් සැලූන් එකක් සඳහා දක්ෂ ශිල්පීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776223388 51106 සේවකයෙකු සැලූන් එකක් සඳහා සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0716192001 51105
බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා බාබර්වරයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0719776211 51104 සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0716931780 51103 බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා බාබර්වරයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0766855999 51102
සේවකයෙකු සැලූන් එකක් සඳහා පළපුරුදු සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0767474098 51101 සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779060070 51100 ශිල්පිනියක් සැලූන් එකක් සඳහා පළපුරුදු ශිල්පිනියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0715403343 51099
බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා කොණ්ඩා කැපීමට බාබර් කෙනෙකු උවමනායි. 0711769371 51098 බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා පිරිමි කොණ්ඩා කැපීමට බාබර් කෙනෙකු උවමනායි. 0766373359 51097 ශිල්පිනියන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු ශිල්පිනියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0113034889 51096
බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා පිරිමි කොණ්ඩා කැපීමට බාබර් කෙනෙකු උවමනායි. 0714412145 51095
ඇඟළුම් රෙදිපිළි *  Garments *  ஆடை
ඔපරේටවරියන් අතුරුගිරිය අප ආයතනය සඳහා ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් උවමනායි. 0712759831 50981 ඔපරේටවරියන් අප ආයතනය සඳහා ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් උවමනායි. 0770413100 50980 ඔපරේටවරියන් අප ආයතනය සඳහා ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් උවමනායි. 0717884894 50979
ඔපරේටවරු QC මැෂීන් ඔපරේටවරු උවමනායි. 0779602811 50978 ලීඩර් අප ආයතනය සඳහා ජුකී මැෂින් ඔපරේටර් ලීඩර් කෙනෙකු උවමනායි. 0771356408 50977 සේවකයෙකු කපා මසන ලද ඇඳුම් පිටතට දෙන ආයතනයක් බලා ගැනීම සඳහා සේවකයෙකු උවමනායි. 0767390160 50975
ඔපරේටවරියන් අප ආයතනය සඳහා ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් උවමනායි. 0112891000 50976 ඔපරේටවරියන් අප ආයතනය සඳහා ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් උවමනායි. 0382232723 50974
කාර්මික *  Mechanical *  இயந்திர
පෑස්සුම්කරුවන් අප ආයතනය සඳහා යකඩ පෑස්සුම්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777895579 51084 පෑස්සුම්කරුවන් අප ආයතනය සඳහා පු/නු යකඩ පෑස්සුම්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779323763 51083 පෑස්සුම්කරුවන් අප ආයතනය සඳහා පෑස්සුම්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770792128 51082
බාස්වරු ඇලුමිනියම් වැඩ සඳහා පළපුරුදු බාස්වරු උවමනායි. 0776839154 51081 කාර්මිකයන් පළපුරුදු යතුරුපැදි කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0719369214 51080 කාර්මිකයන් ඇලුමිනියම් දොර,ජනෙල් කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0362252491 51079
පුහුණු/නුපුහුණු ඇලුමිනියම් දොර,ජනෙල් සෑදීමට දන්නා පුහුණු/නුපුහුණු අය උවමනායි. 0777750270 51078 කාර්මිකයන් අප ආයතනයට පළපුරුදු three will කාර්මිකයන් උවමනායි. 0774783424 51077 පෑස්සුම්කරුවන් අප ආයතනයට පයිප්ප පෑස්සුම්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0774302741 51076
සේවකයින් කාර්මික දැනුමැති ඇති සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777620712 51075 සේවාකරුවන් වායු සමීකරණ සේවාකරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773025775 51074 කාර්මිකයන් වැඩබිමක් සඳහා විදුලි කාර්මිකයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772619992 51073
බාස්වරු ගේට්ටු සෑදීමට බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772145104 51072 අත්උදව්කරුවන් ගේට්ටු සෑදීමට බාස්වරු හා අත්උදව්කරුවන් උවමනායි. 0774449167 51071 පේන්ට්වරු අප ආයතනය සඳහා දක්ෂ ටින්කර්වරු හා පේන්ට්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776553638 51070
රියදුරු *  Driving *  ஓட்டுனர்கள்
රියදුරන් කැබ් සර්විස් ආයතනයක් සඳහා රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714180692 51147 රියදුරෙකු වෛදයවරයෙකුගේ කාර් රථයක් සඳහා රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773950550 51146 රියදුරන් සැහැල්ලු/බර වාහන රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0753777935 51145
රියදුරෙකු අපගේ ආයතනය සඳහා රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0766600334 51144 රියදුරෙකු අපගේ නිවසේ සේවය සඳහා අවු 30-45 රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0771096909 51143 රියදුරෙකු අපගේ නිවසේ සේවය සඳහා රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773430000 51142
රියදුරන් අවු 50 අඩු බර වාහන රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773946060 51141 රියදුරෙකු කාර්/ලොරි රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718352548 51139 රියදුරෙකු අපගේ නිවසේ සේවය සඳහා රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 077347730 51138
රියදුරන් අපගේ බේකරිය සඳහා බර වාහන රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776372614 51137
කර්මාන්ත ශාලා *  Factory *  தொழிற்சாலை
සේවක/සේවිකාවන් ආහාර නිෂ්පාදන සමාගමක් සඳහා විවිධ නගර වලින් සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0777887791 51013 සේවක/සේවිකාවන් විවිධ සමාගම් සඳහා විවිධ නගර වලින් සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0775559560 51012 සේවක/සේවිකාවන් සමාගමක් සඳහා විවිධ නගර වලින් සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0771141025 51011
සේවක/සේවිකාවන් සමාගමක් සඳහා විවිධ නගර වලින් සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0778833977 51010 සේවක/සේවිකාවන් ආහාර නිෂ්පාදිත සමාගමක් සඳහා විවිධ නගර වලින් සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0758266708 51009 සේවක/සේවිකාවන් සමාගමක් සඳහා විවිධ නගර වලින් සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0777887791 51008
සේවක/සේවිකාවන් සමාගමක් සඳහා විවිධ නගර වලින් සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0776372960 51007 සේවක/සේවිකාවන් ආහාර නිෂ්සපාදන සමාගමක් සඳහා විවිධ නගර වලින් සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0774373826 51006 සේවක/සේවිකාවන් සමාගමක් සඳහා විවිධ නගර වලින් සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0777887791 51005
සේවක/සේවිකාවන් සමාගමක් සඳහා විවිධ නගර වලින් සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0772434588 51004 සේවක/සේවිකාවන් සමාගමක් සඳහා සේවක/සේවිකාවන් සියලු ප්‍රදේශ වලින් උවමනායි. 0774310192 51003 සේවක/සේවිකාවන් ආහාර නිෂ්පාදිත සමාගමක් සඳහා සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0772015566 51002
ගෘහ සේවා *  Domestic *  வீட்டுப்பணி
ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0771559456 51069 ගෘහ සේවිකා දරුවෙකු බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0714299872 51068 ගෘහ සේවිකා පන්නිපිටිය කුඩා දරුවෙකු බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0702085525 51067
ගෘහ සේවිකා නිවසක සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0772115081 51066 ගෘහ සේවිකා නිවසක නැවතී සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0773653922 51065 ගෘහ සේවිකා නිවසක නැවතී සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0712283449 51064
ගෘහ සේවිකා අවු 4 දරුවෙකු බලා ගැනීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0774542170 51063 ගෘහ සේවිකා අවු 2 දරුවෙකු බලා ගැනීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0719510370 51062 ගෘහ සේවකයෙකු අවු 30 අඩු පිරිමි සේවකයෙකු උවමනායි. 0768330242 51061
ගෘහ සේවිකා ගාල්ල නිවසේ නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0774956416 51060 ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0382295918 51059 ගෘහ සේවිකා 85 වියැති මව බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0771743513 51058
ගෘහ සේවිකා දොස්තරවරියකගේ නිවසේ නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0718282664 51057 ගෘහ සේවිකා දොස්තරවරියකගේ නිවසේ නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0773765086 51056 ගෘහ සේවිකා අප නිවසේ සේවය සඳහා අවු 50-60 ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0777008321 51055
ගෘහ සේවිකා අප නිවසේ සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0771423527 51054 ගෘහ සේවිකා අප නිවසේ දිවා කාලයේ සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0773442535 51053 ගෘහ සේවිකා අප නිවසේ නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0777027591 51052
ගෘහ සේවිකා අප නිවසේ නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0312276966 51051 ගෘහ සේවිකා අප නිවසේ නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0771804440 51050 ගෘහ සේවිකා නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0713866866 51049
කම්කරු *  Labour *  தொழிலாளர்கள்
කම්කරු පවුලක් වත්තක නැවතී සේවය කිරීමට කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0770675810 51094 කම්කරු පවුලක් තේ දලු කැඩීමට හා නෙලීමට කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0382244670 51093 කම්කරු පවුලක් අක්කර 10 පොල් වත්තක් සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0773875700 51092
කම්කරු පවුලක් පොල් වත්තක් සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0770753335 51091 කම්කරු පවුලක් වත්තේ වැඩ සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0773145000 51090 කම්කරු පවුලක් කටාන අක්කර 25 පොල් ඉඩමක් සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0718100740 51089
කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් වැඩ දන්නා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0774299863 51088 කම්කරු පවුලක් කොහු මෝලක් සඳහා වැඩ දන්නා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0777937150 51087 සේවකයෙකු තේ වත්තක සේවය කිරීමට සේවකයෙකු උවමනායි. 0783436092 51086
කම්කරු පවුලක් පොල් වත්තක් සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0710872591 51085
X
To advertise vacancies: ads@topjobs.lk or call [ Mon-Fri | 8.30 am - 5.00 pm ]
Kaushani 076 910 8926
Siumali 076 910 8476
Vindya 076 893 8443
Silmiya 076 910 8691
Sajani 076 910 8766
(International: Prefix the number with '+94' e.g. +94 76 910 8691)


(+94) 11 776 5645, (+94) 11 776 5600 [ Mon-Fri | 8.30 am - 5.00 pm ]
support@topjobs.lk
(+94) 11 776 5645, (+94) 77 391 8922
support@topjobs.lk
Copyright © 2006-2014 topjobs All Rights Reserved.   |   Designed for 1024 x 768 resolution
bottom