මූල්‍ය ගිණුම්කරණය *  Accounting *  கணக்கிடல்
ලිපිකරුවෙකු අප ආයතනයට පරිගණක දැණුමැති වැටුප් පිළියෙළ කිරීම සඳහා ලිපිකරුවෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772377281 49320 ලිපිකරු/සහයක අප ආයතනයට පරිගණක දැණුමැති ගිණුම් ලිපිකරුවන්/සහයකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0716227710 49319 සහයක/සහයිකාවන් අප ආයතනයට පරිගණක දැණුමැති ගිණුම් සහයක/සහයිකාවන් ඉක්මනින් උවමනායි. 0703300366 49318
ලිපිකරු/ලිපිකාරිණි අප ආයතනයට පරිගණක දැණුමැති ගිණුම් ලිපිකරුවන්/කාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775599341 49317 ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනයට පරිගණක දැණුමැති ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0710010963 49316 ලිපිකරු/ලිපිකාරිණි අප ආයතනයට පරිගණක දැණුමැති ගිණුම් ලිපිකරුවන්/ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777271297 49315
සහයක/සහයිකාවන් අප ආයතනයට පරිගණක දැණුමැති ගිණුම් සහයක/සහයිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777730827 49314 ලිපිකරු/ලිපිකාරිණි අප ආයතනයට පරිගණක දැණුමැති ගිණුම් ලිපිකරුවන්/ලිපිකාරණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777229200 49313 ගිණුම් ලිපිකරුවෙකු අප ආයතනයට පරිගණක දැණුමැති ගිණුම් ලිපිකරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777265800 49312
ගිණුම් ලිපිකරුවෙකු අප ආයතනයට පරිගණක දැණුමැති ගිණුම් ලිපිකරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775116777 49311 සේවිකාවක් අප ආයතනයට ගිණුම් පිළිබඳ දැනුමක් අති සේවිකාවක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0713996902 49310 සහයකාවක් අප ආයතනයට ගිණුම් සහයිකාවක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773314411 49309
ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් අප ආයතනයට පරිගණක දැණුමැති ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0755200300 49308 ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් අප ආයතනයට අවු 30 අඩු පරිගණක දැණුමැති ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772441331 49307
වෙළඳ අලෙවිකරණය *  Sales *  விற்பனை
සේවක/සේවිකාවන් අපගේ ආයතනය සඳහා සේවක/සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0719218854 49115 සේවක/සේවිකාවන් අපගේ වෙළඳසැල සඳහා සේවක/සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0722138169 49114 සේවකයින් සිල්ලර වෙළඳසැල සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0769267176 49113
සේවකයින් අපගේ වෙළඳසැල සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773274585 49112 සහයිකාවක් අපගේ වෙළඳසැල සඳහා වෙළඳ සහයිකාවක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770174422 49111 පුහුණු/නුපුහුණු ෆාමසියක් සඳහා පු/නු සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773648562 49110
සේවිකාවන් අපගේ වෙළඳසැල සඳහා සිංහල/දෙමළ සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0756856322 49109 අලෙවිකරුවන් ඉඩම් අලෙවියට අලෙවිකරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0114380110 49108 සෙල්ස් රෙප්වරු විදුලි උපකරණ බෙදාහරින වෙළඳසැලක් සඳහා සෙල්ස් රෙප්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714732796 49107
සේවක/සේවිකාවන් ගණේමුල්ල අපගේ වෙළඳසැල සඳහා සේවක/සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779847659 49106 සේවිකාවන් අපගේ වෙළඳසැල සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777531070 49105 සේවකයින් වාහන අමතර කොටස් වෙළඳසැල සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0712223139 49104
සේවක/සේවිකාවන් අපගේ වෙළඳසැල සඳහා සේවක/සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777845988 49103 සේවකයින් ජූස් බාර් එකක් සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777657853 49102 සේවක/සේවිකාවන් අපගේ වෙළඳසැල සඳහා සේවක/සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775677703 49101
අලෙවිකරුවන් අපගේ වෙළඳසැල සඳහා පු/නු සෙල්ස් රෙප්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718546341 49100 අලෙවිකරුවන් අපගේ වෙළඳසැල සඳහා සෙල්ස් රෙප්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0756030236 49099 සෙල්ස් රෙප්වරු අපගේ වෙළඳසැල සඳහා සෙල්ස් රෙප්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0334933493 49098
සේවිකාවන් අපගේ වෙළඳසැල සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 077654527 49097 සේවිකාවන් අපගේ වෙළඳසැල සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0712177184 49096 සේවකයින් සිල්ලර බඩු වෙළඳසැලක් සඳහා පළපුරුදු සේවයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714704233 49095
සේවිකාවන් අප ආයතනයට පු/නු වෙළඳ සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770422936 49094 සේවිකාවන් අප ආයතනයට වෙළඳ සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775635814 49093 விற்பனை பிரதிநிதிகள் வத்தளை பெயின்ட் கம்பெனிக்கு விற்பனை பிரதிநிதிகள் தேவை. மோட்டார் சைக்கிள் உள்ளவர்கள் விரும்பத்தக்கது. 0757814814 45866
விற்பனையாளர்கள் பத்தரமுல்ளை நகைக்கடை விற்பனை நிலையத்திற்கு அனுபவமுள்ள விற்பனையாளர்கள் தேவை. தங்குமிட வசதி வழங்கப்படும. 0718426815, 0727426815 45865 சேல்ஸ் கர்ல்ஸ் தெஹிவளை பாமசிக்கு சேல்ஸ் கர்ல்ஸ்/பாய்ஸ் உடன் தேவை. 0775770432 45862 சேல்ஸ் கொழும்பில் உள்ள சில்லறை கடைக்கு ௨௫ வயதிற்குட்பட்ட மழையாக தமிழ் இளைஞன் தேவை. மாத சம்பளம் 36000. 0754918984 45863
விற்பனையாளர்கள் செட்டியார் தெரு பிரபல நகை கடைக்கு அனுபவமுள்ள விற்பனையாளர்கள் தேவை. 0772225122 45864
තොරතුරු තාක්ෂණය *  Information Technology *  தகவல் தொழில்நுட்பம்
සේවකයෙකු මාතර අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති නැවතී සේවය කළහැකි සේවකයෙකු උවමනායි. 0727858510 49335 ග්‍රැෆික් ඩිසයින් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති ග්‍රැෆික් ඩිසයින්වරු උවමනායි. 0711400007 49334 පුහුණු/නුපුහුණු අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති ග්‍රැෆික් ඩිසයින්වරු උවමනායි. 0114236060 49333
ග්‍රැෆික්/ටයිපින් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති ග්‍රැෆික් ඩිසයින්/ටයිප් සෙටින් සඳහා අය උවමනායි. 0777552062 49332 සේවිකාවක් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති සේවිකාවක් උවමනායි. 0777288119 49331 ග්‍රැෆික් අප ආයතනය සඳහා ග්‍රැෆික් ඩිසයින්වරු හා ඩිජිටල් මැෂින් ඔපරේටර්වරු උවමනායි. 0777895337 49330
සේවිකාවන් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති සේවිකාවන් උවමනායි. 0777542175 49329 සේවකයින් අප ආයතනයේ විවිධ තනතරු සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0777733320 49328 සේවක සේවිකාවන් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති සුපවයිසර් සහ සේවිකාවන් උවමනායි. 0112237608 49327
ග්‍රැෆික් ඩිසයින් අප ආයතනය සඳහා ග්‍රැෆික් ඩිසයින්වරු උවමනායි. kemin@sltnet.lk 0777320184 49326 සේවකයින් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක හාඩ්වෙයාර් සඳහා සේවිකාවක් උවමනායි. 0115248195 49325 සේවිකාවක් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති සේවිකාවක් උවමනායි. 0712433385 49324
ටයිප් සෙටින් පරිගණක දැනුමැති අය ටයිප් සෙටින් සඳහා උවමනායි. 0713723739 49323 ඔපරේටවරු පරිගණක දැනුමැති මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ඔපරේටවරු උවමනායි. 0712835658 49322 Data Entry අප ආයතනය සඳහා උ/පෙළ පෙනී සිටි පරිගණක දැනුමැති Data Entry සඳහා උවමනායි. 0717007771 49321
සේවිකාවක් හෝමාගම කාර්යාලයක් සඳහා පරිගණක දැනුමැති සේවිකාවක් උවමනායි. 0112175755 49150 සේවිකාවක් කුරුණෑගල නීතීඥ කාර්යාලයක් සඳහා පරිගණක දැනුමැති සේවිකාවක් උවමනායි. 0372222541 49149 සේවිකාවක් කොට්ටාව අපගේ ආයතනය සඳහා ටයිප් සෙටින් දන්නා සේවිකාවක් උවමනායි. 0112782727 49148
Graphics Designers අපගේ ආයතනය සඳහා පු/නු පිරිමි Graphics Designers උවමනායි. 0719484498 49147 සේවකයින් අපගේ ආයතනය ග්‍රැෆික් දැනුමැති සේවිකයින් උවමනායි. 0723403119 49146 සේවිකාවන් කැළණිය අපගේ ආයතනය සඳහා ටයිප් සෙටින්/ග්‍රැෆික් දැනුමැති සේවිකාවන් උවමනායි. 0718025780 49145
සේවක සේවිකාවන් අපගේ ආයතනය සඳහා ටයිප් සෙටින්/ග්‍රැෆික් දැනුමැති සේවක සේවිකාවන් උවමනායි. 0112835511 49144 සේවිකාවක් අපගේ ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති සේවිකාවක් උවමනායි. 0718680066 49143 Graphics Designer අපගේ ආයතනය සඳහා Graphics Designer කෙනෙකු උවමනායි. 0773624483 49142
සේවක සේවිකාවන් අපගේ ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති සේවක සේවිකාවන් උවමනායි. 0773706429 49141 Assistant Wanted female Office Assistant for a recruitment company. 071598898 49046 Typist Colombo 8 Wanted Typist for our company. 483611@gmail.com Salary Rs. 20000/= 49045
Web Designer Wanted Part time Web Designer with good English. 0772969371 49044 Draftsman Wanted Auto Cad Draftsman. 0779530831 49043
ගුරුවරුන් *  Teaching *  ஆசிரியர்கள்
Teacher Wanted Teacher for grade 8 boy for Cambridge. All main subjects. 3 days for a week. Home visiting. Payment as a Salary end of 12 lessons. Rs. 20000/= Contact only Sunday. 0773407777 49244 Teacher Wanted Teacher for 9 years old boy for school. 0777853155 49232 Vacancy Wanted Montessori trained or studied up to A/L an active young girl. 0774074796 49231
Teachers Kelaniya Wanted English medium pre-school Teachers. Age under 35. 0776003620 49230 ගුරුවරියන් පෙර පාසලක් සඳහා පු/නු ගුරුවරියන් ගුරු සහයකයින් උවමනායි. 0114386043 49229 සහයකයෙකු අධ්‍යපන ආයතනයක් සඳහා සහයකයෙකු උවමනායි. 0777741351 49228
Teacher Kottawa Wanted Assistant Teacher for our English Institute. 0774696299 49227 හිමිනමක් මූලික පිරිවෙනකට සිංහල විෂය සඳහා නේවාසික හිමිනමක් උවමනායි. 0755437482 49226 ගුරුවරියක් පෙර පාසලක් සඳහා පු/නු ගුරුවරියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. O/L , A/L සමත් විය යුතුයි. 0771248803 49225
සේවිකාවක් දිවා සුරැකුම් ආයතනයක් සඳහා සේවිකාවක් උවමනායි. 0715130131 49224 ගුරුවරියන් මහනුවර පෙර පාසලක් සඳහා පු/නු ගුරුවරියන් උවමනායි. 0777545590 49014 ගුරුවරියක් නිවසකට පැමිණ ඉගැන්වීමට පෙර පාසල් ගුරුවරියක් උවමනායි. 0777370833 49013
ගුරුවරියන් පෙර පාසලක් සඳහා පු/නු ගුරුවරියන් උවමනායි. 0112410564 49012 ගුරු සහයිකාවන් පෙර පාසලක් සඳහා පු/නු ඉංග්‍රීසි දැනුුමැති ගුරු සහයිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773143388 49011 සේවිකාවක් අපගේ අධ්‍යාපන ආයතනය සඳහා සේවිකාවක් උවමනායි. සා/පෙළ සමත් අවු 25 අඩු 0715811360 49010
උපදේශක විවිධ නගර සඳහා පෙර පාසැල් පාඨමාලා ඉගැන්වීමට ගුරු උපදේශක උවමනායි. 0113102517 49009 ගුරුවරියක් පෙර පාසලක් සඳහා සුදුසුකම් ඇති ගුරුවරියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718115666 49008 ගුරුවරුන් විවිධ විෂයන් සඳහා ඉතා ඉක්මනින් ගුරුවරුන් උවමනායි. 0716608658 49007
ගුරුවරියන් පෙර පාසලක් සඳහා ගුරුවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773361982 49006 ගුරුවරියන් පෙර පාසලක් සඳහා ඉංග්‍රීසි දැනුමැති ගුරුවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777071616 49005
සෞඛ්‍ය සේවා *  Healthcare *  சுகாதார சேவை
තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0710175524 49190 තෙරපිවරියන් හබරණ ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0702514276 49189 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772307938 49188
තෙරපිවරුන්/වරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා තෙරපිවරුන්/වරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777907821 49187 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් හා කාර්යාල සහයකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0774514178 49186 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0766605157 49185
තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද වෛද්‍ය ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0711418997 49184 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775756334 49183 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0115242766 49182
වෛද්‍යවරයෙකු ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා සර්වාංග වෛද්‍යවරයෙකු හා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0767619824 49181 තෙරපිවරියන් නාවල ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775218809 49180 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0717109880 49179
වෛද්‍යවරයෙකු ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා වෛද්‍යවරයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0117700744 49178 වෛද්‍ය/තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් හා වෛද්‍යවරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0778540468 49177 වෛදවරුන් ආයුර්වේද පංචකර්ම ආයතනයක් සඳහා වෛද්‍යවරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0774680919 49176
තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද පංචකර්ම ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772737058 49175 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද පංචකර්ම ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0114283916 49174 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0727244777 49173
තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0766697816 49172 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0765540687 49171 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද පංචකර්ම ආයතනයක් සඳහා තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0117907147 49170
තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772147956 49169 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0766299747 49168 තෙරපිවරියන් අවිසාවේල්ල ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0717897873 49167
තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0815727663 49166 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0728010101 49165 வேலையாட்கள் பாமசிக்கு அனுபவமுள்ள வேலையாட்கள் தேவை. ஆண்/பெண் இருபாலரும் விண்ணப்பிக்கலாம். 071914197 45880
பாமசியில் வேலை பாமசியில் வேலை செய்ய மழையகத்தை சேர்ந்த ஆண்/பெண் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0785008095 45879 பெண்கள் வேலைக்கு ஆயுர்வேத மத்திய நிலையத்திற்கு பயிற்சி பெற்ற 18 வயது தொடக்கம் 30 வயதிற்கு உட்பட்ட பெண்கள் வேலைக்கு தேவை. சம்பளம் மாதம் 80,000 க்கு மேழ் சம்பாதிக்களாம். தங்குமிடம், சாப்பாடு இலவசம். 0767990133 45878 தாதிமார்கள் பல் வைத்தியசாலைக்கு அனுபவமுள்ள/அற்ற தாதிமார்கள் தேவை. 0722222867 45877
பாமசி பாமசிக்கு நன்கு அனுபவமுள்ள ஆண்/பெண் உடன் தேவை. 0754214451 45876
කාර්යාලීය සේවා *  Office Work *  அலுவலக வேலைகள்
Clerk Wanted Female Clerk for office work. 0777306770 49202 Vacancies Available few Vacancies in our office. info.micronet@dialognet.lk 0722397134 49203 Office Assistant Colombo 6 Wanted Office Assistant At least experience in retail. 0771106224 49201
Vacancies Wanted debt collector cum transport Assistant. for a firm. 0773574207 49200 Coordinator Wanted Service Coordinator with good English and Computer. weighrightmt@gmail.com 0772289018 49199 Personal Assistant Wanted Pa to assist MD in Business Coordination, Promotion, Communication, Filing.Age below 50. futurejob"kgrplanka.lk 49198
Vacancies Available few Vacancies in our office. Salary Rs. 25000-45000/= kensonlanka@gmail.com 0771383228 49197 Secretary Wanted a person with good command of English & Computer. 0112578520 49196 Computer Operator Wanted Computer Operator. Minimum 2 years experience. careerke@gmail.com 0719094692 49195
Vacancies Kandy Available few Vacancies in our office. Colombo, Kurunegala. 98/6, Suboodhipura, Baththaramulla. 49194 Vacancies Rajagiriya Available few Vacancies in our office. 0777251775 49193 Personal Assistant Wanted Personal Assistant (M/F) for few locations. Salary Rs. 60000+other ben. magavacancy@gmail.com 0113443918 49192
Cashier Nugegoda Wanted Female Cashier. Salary Rs. 18000/= 0714725698 49191 கணிணி இயக்குனர்கள் பெண் கணிணி இயக்குனர்கள் தேவை.பெண்கள் விஷேடம். 0777485616 45884 வேலையாள் ஆபீஸ் கிலார்க் வேலைக்கு தேவை. பெண். 0772037871 45883
வேலையாள் ஆபீஸ் ஒன்றிட்கு போட்டொகாபிம், பைன்டிங் மற்றும் ஏனைய வேலைகள் செய்யக்கூடிய அனுபவமுள்ள/அற்ற கொட்டாஞ்சேனையை வசிப்பிடமாக கொண்ட பெண்ணொருவர் தேவை. 0779795080 45882 அழுவளகம் அழுவளகம் ஒன்றிட்கு அலுவலக களங்சிய பகுதிகளில் உதவியாளராக பணிபுரிவதற்கு ஆட்கள் தேவை. 0717306549 45881 வேலை நிறுவனம் ஒன்றிற்கு வேலை உதவியாட்கள் தேவை. 0773600581 45870
මුද්‍රණ *  Printing *  அச்சுத்தொழில்
මයින්ඩර්වරයෙකු අප ආයතනය සඳහා kord machine මයින්ඩර්වරයෙකු උවමනායි. 0114366143 49348 ඔපරේටවරු ලේබල් මැෂින් ඔපරේටවරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714948985 49347 Graphics Designers අප ආයතනය සඳහා Graphics Designer ගැ/පි උවමනායි. 0777759735 49346
Graphics Designer අප ආයතනය සඳහා Graphics Designer කෙනෙකු උවමනායි. 0777483611 49345 ඇස්තමේන්තුවරයෙකු අප ආයතනය සඳහා ඇස්තමේන්තුවරයෙකු උවමනායි. 0777552062 49344 බයින්ඩින්වරු අප ආයතනය සඳහා බයින්ඩින්වරු උවමනායි. 0777271297 49343
සුපවයිසර් අප ආයතනය සඳහා සුපවයිසර්වරයෙකු උවමනායි. 0773046764 49342 සේවකයින් අප ආයතනයේ විවිධ තනතරු සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0777516191 49341 සුපවයිසර් අප ආයතනය සඳහා මුද්‍රණ සුපවයිසර්වරයෙකු උවමනායි. 0777320184 49340
මයින්ඩර්වරයෙකු අප ආයතනය සඳහා ඩයි කටරයට සහ චයිනීස් ගිලටින් කටරයට පළපුරුදු මයින්ඩර්වරයෙකු උවමනායි. 0717512382 49339 ලිපිකාරිණියක් මුද්‍රණ ආයතනයක් සඳහා ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 0772383649 49338 ඔපරේටවරු කෝඩ් මැෂින් ඔපරේටවරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112951115 49337
ඔපරේටවරු kors / හයිඩල් බර්ග් සිලින්ඩර් මැෂින් සඳහා ඔපරේටවරු උවමනායි. 0777759735 49336 Minder Wanted Offset machine Minder. 0772830854 49042 Vacancies Pannipitiya Available few Vacancies in our company. 076774031 49041
கிராபிக் டிசைனர், டைப் செட்டர் அச்சகத்திற்கு முழு நேர கிராபிக் டிசைனர், டைப் செட்டர் தேவை. திறமையை அனுசரித்து மாதம் 20,000 ரூபா வேதனம் தரப்படும். 0714022059 45889 டைப் செட்டிங், டிசைனிங் ப்ரின்டிங் நிறுவணம் ஒன்ரிட்கு கம்பியூட்டர் டைப் செட்டிங், டிசைனிங் மற்றும் பைன்டிங் செய்யக்கூடிய ஆண்/பெண் தேவை. 0773165557 45888 கிராபிக் டிசைனர் அச்சகத்திற்கு அனுபவமுள்ள கிராபிக் டிசைனர் தேவை. அத்துடன் உதவியாட்களும் தெவை. 0727118732 45887
சிலின்டர் மேஷின் ஆப்பரேட்டர் கொழும்பு 13 எமது அச்சகத்திற்கு சிலின்டர் மேஷின் ஆப்பரேட்டர் உடன் தேவை. அழையுங்கள். 0112542430 45885 டைபிங் கம்பியூட்டர் டைபிங் தமிழ், ஆங்கிளம் ஆகிய இரு மொழிகளிலும் அனுபவமுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கவும். 755030954 45886
රූපලාවන්‍ය *  Beauty Culture *  அழகுக்கலை
ශිල්පිනියක් සැලූන් එකක් සඳහා රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියක් උවමනායි. 0728817718 49209 බාබර් දක්ෂ කොණ්ඩා කපන්නන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 077825775 49223 සේවකයෙකු සැලූන් එකක සේවය සඳහා අවංක සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0716108347 49222
බාබර් දක්ෂ කොණ්ඩා කපන්නන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0752881584 49221 බාබර් දක්ෂ කොණ්ඩා කපන්නන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775853998 49220 බාබර් දක්ෂ කොණ්ඩා කපන්නන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0757761702 49219
ශිල්පිනියන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියන් උවමනායි. 0773715873 49218 සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු සේවිකාවන් උවමනායි. 0719529448 49217 ශිල්පිනියන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියන් උවමනායි. 0772598585 49216
ශිල්පිනියන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියන් උවමනායි. 0712899221 49215 සේවකයින් සැලූන් එකක් සඳහා බාබර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0117446188 49214 සේවක සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා සේවක සෙවිකාවන් උවමනායි. 0767079794 49213
බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා බාබර් කෙනෙකු උවමනායි. 0729614892 49212 ශිල්පිනියක් සැලූන් එකක් සඳහා පළපුරුදු රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියන් උවමනායි. 0776088939 49211 ශිල්පීන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියන් උවමනායි. 0716230790 49210
සේවකයින් සැලූන් එකක් සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0728261077 49208 සේවකයෙකු සැලූන් එකක් සඳහා සේවකයෙකු උවමනායි. 0725706352 49207 ශිල්පිනියන් සැලූන් එකක් සඳහා රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියන් උවමනායි. 0727207080 49206
සේවකයින් සැලූන් එකක් සඳහා දක්ෂ සේවකයින් උවමනායි. 0779486392 49205 බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා දක්ෂ බාබර්වරු උවමනායි. 0714009336 49204 பெண் வேலையாள் எமது சலூனிற்கு அனைத்து வேலைகளும் செய்யக்கூடிய ஒரு பெண் பில்லை தேவை. 0776524281 45894
சலூன் வேலை சலூன் ஒன்றிட்கு சிங்களம் தெரிந்த ஆண் ஒருவர் தேவை. 0772449778 45893 ஆண் வேலையாட்கள் கொழும்பு 5 சலூனிற்கு உடனடியாக ஆண் வேலையாட்கள் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0773311231, 0712311231 45892 முடி திருத்துனர் இளமையான திரமையான முடி திருத்துனர் ஒருவர் தேவை. கொழும்பு சுற்று புறத்தில் விசேஷம். 0726061805 45891
வேலைக்கு ஆட்கள் அழகு நிலையத்திற்கு வேலைக்கு ஆட்கள் தேவை. 0777687792 45890
ඇඟළුම් රෙදිපිළි *  Garments *  ஆடை
සේවිකාවක් කාන්තා ඇඳුම් මැසීම සඳහා සේවිකාවක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0716507735 49164 ටේලර්වරු කලිසම්/කමිස හා කෝට් මැසීමට ගැ/පි ටේලර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0758557788 49162 ටේලර්වරු කලිසම්/කමිස මැසීමට ටේලර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777253689 49163
ඔපරේටවරියන් අප ආයතනය සඳහා පු/නු ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770667326 49161 ටේලර්වරු කෝට් මැසීමට දක්ෂ අය ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773098821 49160 ඔපරේටවරියන් අප ආයතනය සඳහා ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714832396 49159
ඔපරේටවරියන් අප ආයතනය සඳහා පු/නු ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775118571 49158 ටේලර්වරු/සහයකයින් අප ආයතනය සඳහා සඳහා ටේලර්වරු/සහයකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714269736 49157 සේවක සේවිකාවන් අප ආයතනය සඳහා පු/නු පැටන් මේකර්වරු හා මැෂින් ඔපරේටවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772376956 49156
ඔපරේටවරියන් මැහුම් වැඩ සඳහා ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112414543 49155 සේවිකාවන් මැහුම් වැඩ සඳහා පු/නු සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0710159943 49154 සේවිකාවන් රෙදි බෑග් මැසීම සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0716189640 49153
ටේලර්වරු අප ආයතනය සඳහා ටේලර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777155001 49152 ටේලර්වරු සාරි/බ්ලවුස් කපා මසා නිම කළහැකි ටේලර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779945038 49151 Helpers Wanted Helpers/ Machine Operators. Salary Rs. 40000/= 0770053555 49040
ටේලර්වරු ඉතා ඉක්මනින් ටේලර්වරු උවමනායි. 0714652797 49023 ඔපරේටවරියන් මැෂින් ඔපරේටර්වරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772209766 49022 ඔපරේටවරියන් මසා නිමකළ හැකි ඔපරේටර්වරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0725488367 49021
ටේලර්වරු යුද හමුදා නිල ඇඳුම් මැසීමට ටේලර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0717467932 49020 ටේලර්වරු සාම්පල් පමණක් මැසීමට ටේලර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773098179 49019 ඔපරේටවරියන් සාරි ජැකට් ඇතුළුව කාන්තා ඇඳුම් මැසීමට ඔපරේටවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0715848920 49018
ටේලර්වරු කමිස/කලිසන් මැසිම සඳහා පළපුරුදු අය ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714052933 49017 පුහුණු/නුපුහුණු කර්ටන් මැසීම සඳහා පුහුණු/නුපුහුණු අය ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0766033737 49016 ටේලර්වරු කෝට්/කලිසම්/කමිස මැසීම සඳහා ටේලර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773716788 49015
வேலையாட்கள் தையல் உதவிகு வேலையாட்கள் தேவை.பெண்கள் மாத்திரம். சாப்பாடு, தங்குமிடம் இலவசம். மாதம் 15,000/= வரை. 0770725502 45899 லைன் சூப்பர்வைசர் யாழ்பானம் ஆடை தொழிற்சாலைக்கு லைன் சூப்பர்வைசர் தேவை. 0717839975 45898 தைக்க நன்கு தைக்க தெரிந்த டெயிலர் ஆண்கள் தேவை. சமபளம் பேசித் தீர்மானிக்கப்படும். 0724118893 45897
வெட்டி தைக்க தையல் நிலையத்திற்கு தானகவே வெட்டி தைக்க தெரிந்த தங்கி வேலை செய்ய கூடிய டெயிலர் தேவை. 0714896717 45896 ஆடைகள் தைக்க புதிதாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கான ஆடைகள் தைக்க கூடிய நம்பிக்கையான ஒரு பெண் தேவை. 0777577345 45895
කාර්මික *  Mechanical *  இயந்திர
Technician Baththaramulla Wanted Electrical Technicians and trainees. 0772289018 49240 Technical Officer Ratmalana Wanted Technical Officer to handle Aluminium and glass partitioning work. NDT. Minimum 3 years work experience. 0722884254 49239 Technical Officer Nugegoda Wanted Technical Officer/ Supervisor recently retired wanted for planning and execution of road and concrete structure contract. 0777255451 49238
Technical Officer Wanted Technical Officer for our construction company. Fair knowledge of QS. primedare.muditha@yahoo.com 0718481355 49237 මැකෑනික්වරු අප ආයතනය සඳහා ත්‍රීවීල් මැකෑනික්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0703962968 49128 වෙලඩර්/ෆැබ්රිකේටර් අප ආයතනය සඳහා වෙලඩර්/ෆැබ්රිකේටර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777286458 49127
සේවකයින් අපගේ ගරාජයේ විවිධ තනතරු සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772200482 49126 කාර්මිකයින් පු/නු විදුලි කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779293656 49125 පෑස්සුම්කරුවන් ග්‍රිල් ගේට්ටු සෑදීම සඳහා පෑස්සුම්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776596779 49124
සේවකයින් ග්‍රිල් ගේට්ටු සෑදීම සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0778123742 49123 සේවකයින් ග්‍රිල් ගේට්ටු වහලවල් සෑදීම සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0713191243 49122 කාර්මිකයින් නැවතී සේවය කළහැකි පු/නු කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0771333949 49121
සේවකයින් අප ආයතනයට වෑල්ඩින් වැඩ දන්නා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718919637 49120 පේන්ට්වරු ගරාජයක් සඳහා ස්ප්‍රේ පේන්ට්වරු උවමනායි. 0773595559 49118 අත්උදවුකරුවන් ඇලුමිනියම් වැඩ සඳහා අත්උදවුකරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0715220148 49117
අත්උදවුකරුවන් ඇලුමිනියම් වැඩ සඳහා අත්උදවුකරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770425695 49116 வெல்டிங் பாஸ் தெமட்டகொடை வெல்டிங் பாஸ் ஒருவர் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. மற்றவை பேசித் தீர்மானிக்கலாம். 0777431357, 0777865492 45903 வெல்டிங் பாஸ் தனியார் நிறுவணமொன்றிட்கு வெல்டிங் பாஸ் உடன் தேவை. தங்குமிட வசதி ஏற்பாடு செய்து தரப்படும். 0778136527 45902
பயிளுணர்கள் ரோலிங் ஷட்டர் மற்றும் வெல்டிங் நிறுவணத்திற்கு பயிளுணர்கள் சேர்த்து கொள்ளப்படுவர். சாப்பாடு, தங்குமிட வசதி உண்டு. 0777721152 45901 வேலையாட்கள் வாகன சேவிஸ் ஸ்டேஷனிற்கு வேலையாட்கள் தேவை. சகல வசதிகளும் உண்டு. 0777390276 45900 வெல்டிங் வத்தளை இரும்புக் கூரை வேலைக்கு வெல்டிங் ஆட்கள் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0776268827 45867
හෝටල් සහ බේකරි *  Hotel & Bakery *  ஹோட்டல் / பேக்கரி
Helper/Waiters Rajagiriya Wanted kitchen Helper/ English speaking Waiters. 0771145007 49373 Managers Wanted well experienced Managers for our hotel. 0777876451 49372 Vacancies Kandy Available few Vacancies in our hotel. 0814953010 49371
waiters/Staff Kandy Wanted steward for our hotel 0710330336 49370 Vacancies Available few Vacancies in our resraturant. 0779197661 49369 Vacancies Available few Vacancies in our resraturant. 0729421573 49368
Stewards Unawatuna Wanted experienced Stewards. Age 18-27. Hotel Flower Garden, Welladewala rd,Unawatuna. 49367 Chefs Wanted Assistant Chefs Comis I/II/III 0115234373 49366 Cashiers Kandy Wanted Cashiers for or restaurant. 0712979797 49365
Person Negombo Wanted a Person who can supply kottu-hoppers - short east. 0712979797 49364 Vacancies Cook experienced in Sri lankan and western cuisine and bakery. Available other few vacancies in our company. haggaicolombo@gmail.com 0777264119 49363 බාස් කෙනෙකු කුරුණෑගල බේකරියක් සඳහා සියලු වැඩ දන්නා බේකරි බාස් කෙනෙකු අවමනායි. 0773661417 49362
කෝකිවරු හෝටලයක් සඳහා කෝකිවරු හා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 077759127 49361 බාස් කෙනෙකු රයිස්/කොත්තු හා බාස් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773718721 49360 බාස් කෙනෙකු අාප්ප/කොත්තු හා බාස් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0724385431 49359
බාස් කෙනෙකු/කුක් ආප්ප/කොත්තු බාස් කෙනෙකු හා චයිනීස් කුක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0725472714 49140 බාස් කෙනෙකු ආප්ප/කොත්තු බාස් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0758887080 49139 සේවකයෙකු ආහාර පිසීම සඳහා පිරිමි සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0771003995 49138
වේටර්වරියක් අපගේ හෝටලයේ සඳහා වේටර්වරියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779996268 49137 සේවකයින් අපගේ හෝටලයේ විවිධ තනතුරු සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773048496 49136 බාස් කෙනෙකු කොත්තු/රයිස් බාස්කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773651025 49135
කෝකිවරයෙකු හෝටලයක් සඳහා කොත්තු/රයිස් කෝකිවරයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775293969 49134 බාස් කෙනෙකු ආපනශාලාවක් සඳහා බාස් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0785562642 49133 බාස් කෙනෙකු කුඩා අවන් බේකරියක් සඳහා බාස් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0771868585 49132
සේවකයෙකු අයිසින් කේක් බේස් ගැටෝ පීසස් පිළිබඳව මනා දැනුමක් ඇති සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0712094460 49131 බාස්වරුන් හෝටලයක් සඳහා ආප්ප / රයිස් බාස්වරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0766569974 49130 බාස්වරුන් ආපනශාලාවක් සඳහා කොත්තු / රයිස් බාස්වරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714007655 49129
சமையற்காரர் 10 வருட அனுபவமுல்ல சமையற்காரர் ஒருவர் அனுபவமுள்ள வெயிட்டர் மற்றும் சமையலரை உதவியாலர் தேவை. 0714834840 45906 கோகிமார்கள் ராகம ஹோட்டலுக்கு கோகிமார்கள், ரொட்டி, அப்பம் பாஸ்மார்கள் தேவை. 0722244488 45905 வேலையாள் அப்பம், ரொட்டி போடத் தெரிந்தவர் தேவை. சம்பளம் 40,000/=. 0770630578 45904
கொக்கி ஹோட்டல் ஒன்றிற்கு கொக்கி ஒருவர் மற்றும் கொத்து பாஸ் ஒருவர் தேவை. 0770444876 45875 பேக்கரி வேளையாட்கள் அனுபவமுள்ள பேக்கரி வேளையாட்கள் தேவை. 0774922279 45874
රියදුරු *  Driving *  ஓட்டுனர்கள்
Driver Kurunagala Wanted Driver for our company. 0372222741 49384 Driver Wanted Driver Age 55, teetotaler and non-smoker. 10 years licence familiar. 0725428423 49383 Driver Wanted Driver our company. Age 25-55 0775030517 49382
Driver Baththaramulla Wanted Driver for our house. Age 40-55 0775756162 49381 Driver Athurugiriya Wanted Driver for company MD. 0779854702 49380 Driver Wanted Drivers for passenger transport to Airport with general knowledge of English. 0768298336 49379
Driver Rajagiriya Wanted Driver with good knowledge in Colombo. 0702732122 49378 රියදුරෙකු නිවසේ සිට සේවය කිරීමට රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0765943950 49358 රියදුරන් මැක්සිමෝ රථ සඳහා රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0788370140 49357
රියදුරන් බර වාහන රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0778383383 49356 රියදුරන් බර වාහන රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779992444 49355 රියදුරන් බර වාහන රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772848160 49354
රියදුරන් බර වාහන රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0778737780 49353 රියදුරන් බර වාහන රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0768220166 49352 රියදුරන් බර වාහන රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776470845 49351
රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් සේවය සඳහා රියදුරන් උවමනායි. 0115507507 49350 රියදුරන් රාත්‍රී ප්‍රවාහන සේවය සඳහා රියදුරන් උවමනායි. 0772266171 49349 Driver Wattala Wanted Driver who can stay and work. 0718955555 49236
Driver Wanted Driver who can help in office work also for a Director. 0772542185 49235 Driver Ratmalana Wanted Driver for a medical company. Age 55-65 0773493901 49234 Driver Maharagama Wanted experienced Driver for a shipping company. Age 25-45 Salary Rs. 25000+ over time. 0772232325 49233
Driver Wanted well-mannered and discipline Wanted Driver for Taxi Service. 0702732122 49054 Driver Wanted Driver for our company. Salary Rs. 30000/= + 10000 Age 35-45. 0770169070 49053 Driver Wanted Driver for our company Director. 0779854702 49052
Driver Wanted light vehicle (Car) Driver. 0777747031 49051 Driver Wanted experienced Driver for our company. 0768662947 49050 Driver Mt. Lavinia Wanted Driver for our company. 0710960848 49049
Driver Wanted heavy or light vehicle Driver for our company. 0777708944 49048 Driver Wanted heavy vehicle Driver for our company. Age 25-55 0114511052 49047 சாரதி கொழும்பு தனியார் நிறுவனத்திற்கு முச்சக்கர வண்டி சாரதி உடன் தேவை. 0712733301 45911
சாரதி வத்தளை 50 வயதிற்கு மேற்பட்ட அனுபவமுள்ள சாரதி தேவை. 0773856376 45910 டிரைவர் கோதுமை மா கம்பெனிக்கு ஹெவி வேஹிச்லே டிரைவர் தேவை. கொழும்பு பாதை தெரிந்தவராக இருத்தல் வேண்டும். 0775788163 45909 கார் டிரைவர் வீட்டு வேலைக்கான கார் டிரைவர் தேவை. வெள்ளவத்தை அருகாமையில் உள்ளவர்கள் விரும்பத்தக்கது. 077802498 45908
ஓட்டுனர் கொழும்பு ஏற்றுமதி தொழிற்சாலைக்கு 40 அடி கண்டைனர் வாகனத்திற்கு ஓட்டுனர் தேவை. உயர்ந்த சம்பளம் மற்றும் இலவச தங்குமிட வசதி. 0766910245 45907
ආරක්ෂක නිලධාරීන් *  Security *  பாதுகாப்பு
ආරක්ෂක නිලධාරීන් අවු 40-50 ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි 0771559984 49039 නියාමකයින් සංචාරක සේවය සඳහා දක්ෂ පළපුරු ආරක්ෂක නියාමකයින් උවමනායි. 0727355004 49038 ආරක්ෂක නිලධාරීන් ලී බඩු නිෂ්පාදන ආයතනයක් සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772453881 49037
ආරක්ෂක නිලධාරීන් OIC/SSO/JSO/LSO ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි 0716900864 49036 ආරක්ෂක නිලධාරියෙකු අප ආයතනය සඳහා පුද්ගලික ආරක්ෂක නිලධාරියෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි 0710314134 49035 ආරක්ෂක නිලධාරියෙකු අප ආයතනයේ රාත්‍රී මුර සේවය සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරියෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0712202672 49034
නිලධාරිණී/නිලධාරින් විවිධ ආයතන සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන්/නිලධාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0719708573 49033 ආරක්ෂක නිලධාරීන් ත්‍රිවිධ හමුදාවෙන් නීති්‍යානුකූලව ඉවත් වු ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි 0767722927 49032 ආරක්ෂක නිලධාරීන් ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776523709 49031
ආරක්ෂක නිලධාරීන් විවිධ ආයතන සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි 0772026200 49030 ආරක්ෂක නිලධාරීන් අප ආයතනය සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි 0771076241 49029 ආරක්ෂක නිලධාරීන් වාද්දුව ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි 0777556605 49028
ආරක්ෂක නිලධාරීන් ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි 0112172051 49027 ආරක්ෂක නිලධාරීන් ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි 0726776911 49026 ආරක්ෂක නිලධාරීන් OIC/SSO/LSO ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි 0716800647 49025
ආරක්ෂක නිලධාරීන් එකම ස්ථානයේ හෝටල්/නිවාස සංකීර්ණ සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0723671107 49024 பாதுகாப்பு உத்தியோகத ஆண்/பெண் பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர்கள் தேவை. 18 - 65 வயது. சம்பளம் + ஓடீ 40,000/= சப்பாடு தங்குமிடம் இலவசம். 0771020619 45916 காவளாலி இரவு காவளாலி தேவை. கொழும்பு 0773595215 45915
காவலாளர் வத்தலை காவலாளர் தேவை. 50 வயதிற்கு மேற்பட்ட தங்கக்கூடிய ஒருவர் தேவை. 0727237070 45914 பாதுகாவளர் வத்தலை தொழிர்சாலைக்கு பாதுகாவளர் தேவை. 50 வயதுக்கு குறைந்த ஆங்கிள அறிவுடையவர்கள் உடனடியாக தொடர்பு கொள்ளவும். 0727404445 45913 பாதுகாவலர் தொழிற்சாலை ஒன்றிட்கு பாதுகாவலர் தேவை. சம்பளம் பேசித்தீர்மானிக்கப்படும். 50 வயதுக்கு குறைந்தவர்கள். 0727404445 45912
ඉදිකිරීම් කටයුතු *  Construction *  கட்டடம்
බාස්වරුන්/ගෝලයින් දක්ෂ මේසන් බාස්වරුන්/ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0713682301 49306 බාස්වරුන්/ගෝලයින් දක්ෂ මේසන් බාස්වරුන්/ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0712019757 49305 බාස්වරුන් දක්ෂ වඩු බාස්වරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0702057029 49304
බාස්වරුන් මේසන් බාස්වරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0717541620 49303 බාස්වරුන්/ගෝලයින් මේසන්/සැටලින් බාස්වරුන්/ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0716850136 49302 බාස්වරුන්/ගෝලයින් මේසන්/වඩු බාස්වරුන්/ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0769794702 49301
බාස්වරුන්/ගෝලයින් මේසන් බාස්වරුන්/ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718434689 49300 බාස්වරුන් දක්ෂ මේසන්/වඩු බාස්වරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0713695207 49299 බාස්වරුන්/ගෝලයින් දක්ෂ මේසන් බාස්වරුන්/ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0750338349 49298
බාස්වරුන් දක්ෂ මේසන් බාස්වරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0713648019 49297 බාස්වරුන් මේසන් බාස්වරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0722316435 49296 බාස්වරුන් කම්බි බාස්වරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0722316435 49295
බාස්වරුන්/ගෝලයින් දක්ෂ පේන්ට් බාස්වරුන්/ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0752484710 49294 බාස්වරුන්/ගෝලයින් දක්ෂ පොලිෂ් බාස්වරුන්/ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0774291335 49293 බාස්වරුන් දක්ෂ මේසන්/ටයිල් බාස්වරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770488165 49292
Supervisor Colombo Wanted a building Supervisor with good knowledge in construction. 0712270732 49243 Quantity Surveyor Quantity Surveyor / Building Maintenance caretaker. realcommestate@gmail.com 49242 Vacancies Available few Vacancies in our company. info@thisala.com 0714225226 49241
வேலையாட்கள் மாத்தலை கட்டிடப்பொருல் உற்பத்தி நிறுவணம் ஒன்றிட்கு ஆண்/பெண் இருவர் தங்கி வேலை பார்க்க தேவை. 0716516201 45919 மேசன் பாஸ் மேசன் பாஸ் மற்றும் வேலையாட்கள் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0725582889 45918 மேசன் பாஸ் கட்டிட கம்பெனிக்கு மேசன் பாஸ் மற்றும் லேபர்ஸ் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0728013100 45917
மேசன்மார் தெஹிவளை மேசன்மார் கையுதவியாளர்கள் நீண்ட நாள் வேலைக்கு தேவை. 0726755639 45869 ஊளியட்கள் கட்டிட நிர்மான நிறுவனம் ஒன்றிற்கு ஊளியட்கள் தேவை. 0772984998 45868
කර්මාන්ත ශාලා *  Factory *  தொழிற்சாலை
සේවක/සේවිකාවන් සමාගමක් සඳහා සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0715802184 49075 සේවක/සේවිකාවන් පළතුරු බීම නිෂ්පාදන ආයතනයක් සඳහා සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි 0715802183 49074 සේවක/සේවිකාවන් කටුනායක ස්වර්ණාභරණ නිෂ්පාදන ආයතනයක් සඳහා සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0112258667 49073
සේවකයින් පොලිතීන් නිෂ්පාදන සමාගමක් සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0112632618 49072 සේවක/සේවිකාවන් අපනයන සේවා සමාගමක් සඳහා සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0717711383 49071 සේවක/සේවිකාවන් සබන් නිෂ්පාදන සමාගමක් සඳහා සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0717541187 49070
සේවකයින් විදුලි රැහැන් නිෂ්පාදන අායතනයක් සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0703535855 49069 සේවක/සේවිකාවන් අාහාර නිෂ්පාදන සමාගමක් සඳහා සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0703535855 49068 සේවකයින් ෆයිල් කවර නිෂ්පාදන සමාගමක් සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0753887388 49067
සේවක/සේවිකාවන් විවිධ නගර වල පිහිටි විවිධ සමාගම් සඳහා සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0779252553 49066 සේවක/සේවිකාවන් තීන්ත නිෂ්පාදන සමාගමක් සඳහා සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0768843953 49065 සේවක/සේවිකාවන් විවිධ නගර වල පිහිටි විවිධ සමාගම් සඳහා සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0772015566 49064
සේවක/සේවිකාවන් විවිධ නගර වල පිහිටි විවිධ සමාගම් සඳහා සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0767484289 49063 සේවක/සේවිකාවන් අාහාර නිෂ්පාදන සමාගමක් සඳහා සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0758266708 49062 සේවක/සේවිකාවන් විවිධ නගර වල පිහිටි විවිධ සමාගම් සඳහා සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0776372960 49061
සේවක/සේවිකාවන් විවිධ නගර වල පිහිටි විවිධ සමාගම් සඳහා සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0774310192 49060 සේවක/සේවිකාවන් අප සමාගම සඳහා සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0716998085 49059 සේවක/සේවිකාවන් විවිධ නගර වල පිහිටි විවිධ සමාගම් සඳහා සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0778176229 49058
සේවක/සේවිකාවන් විවිධ නගර වල පිහිටි විවිධ සමාගම් සඳහා සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0774849815 49057 සේවක/සේවිකාවන් විවිධ සමාගම් සඳහා සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0711475324 49056 සේවක/සේවිකාවන් විවිධ සමාගම් සඳහා සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0765715244 49055
ஊழியர்கள் தொழிற்சாலை ஒன்றிட்கு ஊழியர்கள் தேவை. உடன் தொடர்பு கொள்ளவும். 0115339002 45923 வேலையாட்கள் பிரபல தொழிற்சாலைக்கு வேலையாட்கள் தேவை. 0766910244 45922 வேலைக்கு பெண்கள் பொதியிடல் வேலைக்கு பெண்கள் தேவை.நூல், கிலோஸ் வயது 18 - 30. சம்பளம் 15,000 - 23,000. உணவு, த்ங்குமிடம் குறைந்த விலையில். 0715222967 45921
வேலையாட்கள் ஜேம், பிச்கட், பால்மா உற்பத்தி நிலையத்டிற்கு ஆண்/பெண் 4. இனைத்துக்கொள்ளப்படுவர். அழையுங்கள். 0765433264 45920 வேலையாட்கள் தொழிற்சாலைக்கு வேலையாட்கள் தேவை. மாத சம்பளம் 30,000. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0750265707 45873
ගෘහ සේවා *  Domestic *  வீட்டுப்பணி
Female Small family requires for Household work. Female specially an orphan. 0758562268 49377 Servant Wanted Servant for a German / Sri Lankan couple. Housekeeping and Garden work. 0772816959 49376 ගෘහ සේවිකා අවුරුද්දක දරුවෙකු බලා ගැනීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0788642004 49291
ගෘහ සේවිකා අවු 3 දරුවෙකු බලැගැනීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0710862298 49290 ගෘහ සේවිකා අප නිවසේ නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0777374758 49289 ගෘහ සේවිකා උදේ පැමිණ සවස යාමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0718732118 49288
ගෘහ සේවිකා අප නිවසේ බිළෙන්දෙකු නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0772905141 49287 ගෘහ සේවිකා අප නිවසේ නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0777797712 49286 ගෘහ සේවිකා වෛද්‍යවරියගේ නිවසේ ෙනැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0778241664 49285
ගෘහ සේවිකා අප නිවසේ නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0718078234 49284 ගෘහ සේවිකා වෛද්‍යවරියකගේ නිවසේ නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0714432196 49283 ගෘහ සේවිකා අප නිවසේ සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0718375966 49282
ගෘහ සේවිකා අප නිවසේ නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0112911670 49281 ගෘහ සේවිකා අප නිවසේ නැවතී හෝ පැමිණ යාමට සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0777719015 49280 ගෘහ සේවිකා අප නිවසේ නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0722345021 49279
ගෘහ සේවිකා අප නිවසේ නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0722220064 49278 ගෘහ සේවිකා අප නිවසේ සේවය සඳහා අවු 25-45 ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0777456835 49277 பணிப்பெண் கொழும்பு தங்கியிருந்து வேலை செய்வதற்கு ஒரு பணிப்பெண்ணும் ஒரு பையனும் தேவை. 0729233353 45928
பணிப்பெண் வயதான ஒருவரை பார்து கொள்ள 50 - 60 வயதுக்குற்பட்ட பெண் ஒருவர் தேவை. அடையாள அட்டையுடன் தொடர்பு கொள்ளவும். 0776969610 45927 பணிப்பெண் 3பேர் கொண்ட குடும்பமொன்றில் தங்கியிருந்து வேலை செய்ய நன்கு சமைக்க தெரிந்த 35 வயதுக்குற்பட்ட பணிப்பெண் தேவை. சம்பளம் 15,000 - 20,000. 0777125981 45926 வீட்டு பணிப்பெண் வீட்டில் தங்கி வேலை செய்வதற்கு வீட்டு பணிப்பெண் தேவை. 0777165154 45925
வேலயாள் வீட்டை துப்புரவாக்கி இஸ்திரி போடல் உணவு பரிமாரல் என்பனவற்றில் அனுபவமுள்ள 30 - 40 வயதிற்கு இடைபட்ட ஆண் தேவை. 0777585998 45924
කම්කරු *  Labour *  தொழிலாளர்கள்
Kanakapulle Colombo Wanted a Kanakapulle to manage 50 acre Tea plantation in the Dolosbage area. ranjitm@bluewin.ch 49375 Vacancy Medawachchiya Wanted employees and employee families for a farm. 0776660874 49374 මුරකරුවෙකු පොල් වත්තක් සඳහා මුරකරුවෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777389347 49276
මුර පවුලක් කුරුණෑගල පොල් වත්තක් සඳහා මුර පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0722861972 49249 කම්කරුවෙකු අක්කර 3 ඉඩම හා නිවස බලා ගැනීමට කම්කරුවෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777410824 49275 කම්කරුවන් කිරි කැපීම සඳහා කම්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0352257649 49274
කම්කරු පවුලක් කුලියාපිටිය වත්තක් සඳහා කම්කරු පවුල් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0771649703 49273 කම්කරු පවුල් සත්ව ගොවිපළක් සඳහා කම්කරු පවුල් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773482678 49272 කම්කරුවෙකු පොල් ඉඩම බලා ගැනීමට හා බංගලාවක් සඳහා කම්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0716937533 49271
කම්කරුවෙකු එළවළු වගාව සඳහා කම්කරුවෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770526710 49270 කම්කරු පවුලක් ගොවිතැන් දන්නා කම්කරු පවුල් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0722993669 49269 වැඩ පරීක්ෂක/කම්කරු තේ වත්තක් සඳහා වැඩ පරීක්ෂක/ කම්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0774191421 49268
කම්කරු පවුලක් අපගේ බිත්තර කිකිළි ෆාම් එක සඳහා කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777870679 49267 කම්කරු යුවලක් කුඩා වත්තක් සඳහා කම්කරු යුවළක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0765406005 49266 සේවකයෙකු ඉඩමක තණකොළ ගැලවීමට සේවකයෙකු උවමනායි. 0715413220 49265
සේවකයින් ඌරන් ඇති කරන ගොවිපළක් සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0775136393 49264 කම්කරු යුවලක් ඉඩම සහ නිවස බලා ගැනීමට කම්කරු යුවලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0712757357 49263 කම්කරුවන් පොල් වත්තක් සඳහා කම්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0726365633 49262
කම්කරුවන් කුකුළු ගොවිපළේ නැවතී සේවය සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0778095444 49261 කම්කරුවන් කුකුළු ගොවිපළ සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0766405717 49260 සේවකයින් කුකුළු ගොවිපළ සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0718304299 49259
සේවකයින් දෙනුන්ගෙන් කිරි දෙවිය හැකි සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777308251 49258 කම්කරු පවුලක් අපගේ බිත්තර කිකිළි ගොවිපළ සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0778213944 49257 සේවකයෙකු තේ වත්තක නැවතී තේ දලු කැඩීමට සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0778063567 49256
මුර පවුලක් පොල් වත්තක් සඳහා මුර පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777886822 49255 මුර පවුලක් වත්තක් සඳහා මුර පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776430446 49254 කම්කරුවෙකු වත්තේ වැඩ කරමින් ඉඩම බලා ගැනීම සඳහා කම්කරුවෙකු උවමනායි. 0722274070 49253
කම්කරු යුවලක් වගාව ගැන දැනුමැති කම්කරු යුවලක් උවමනායි. 0774442794 49252 කම්කරුවෙකු වත්තක් සමග නිවසක් බලා ගැනීම සඳහා කම්කරුවෙකු උවමනායි. 0776136814 49251 කම්කරුවන් පොල් වත්තක් හා කිරි පට්ටියක් සඳහා කම්කරු උවමනායි. 0714222033 49250
කම්කරුවන් අන්නාසි වගාව සඳහා කම්කරුවන් උවමනායි. 0773999935 49248 කම්කරු පවුලක් අපගේ කිකිළි ගොවිපළ සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0714403618 49247 කම්කරු පවුලක් අපගේ කුකුල් ගොවිපළ සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0714403618 49246
කම්කරු පවුලක් අපගේ බිත්තර කිකිළි ගොවිපළ සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0771636151 49245 ஊழியர்கள் நந்தன வர்த்தக நிலையத்திற்கு ஆண் ஊழியர்கள் தேவை. உணவு, தங்குமிடம் இலவசம். 0756107933 45934 மேசன் பாஸ் தனியார் கட்டிடத்திற்கு மேசன் பாஸ் மற்றும் கூலி ஆட்கள் தேவை. தகுந்த சம்பளம் வழங்கப்படும். 0773224335 44161
வேலையாட்கள் வெள்ளவத்தை கார் வாஷ்ற்கு கார் கழுவுவதற்கு வேலையாட்கள் தேவை 0712388478 44162 ஊழியர் கம்பகா சன்ரைஸ் ஸ்டேல் நிறுவணத்திற்கு ஊழியர் தேவை. உணவு, தங்குமிடத்துடன் சம்பளம். 25,000/=. 0765304533 44163 ஊழியர்கள் இரப்பர் புஷ் வேலைத்தளத்கிற்கு ஊழியர்கள் தேவை. உயர் சம்பளம். 0720547036 44164
විවිධ *  Other *  வேறு
පොම්පකරුවන් ඉන්ධන පිරවුම්හලක් සඳහා පු/නු පොම්පකරුවන් උවමනායි. 0703535855 49092 කම්කරුවන් පොල් කැඩීම සඳහා කම්කරුවන් උවමනායි. 0769225934 49091 පොම්පකරුවන් ඉන්ධන පිරවුම්හලක් සඳහා ගැ/පි පොම්පකරුවන් උවමනායි. 0773511248 49090
සේවකයෙකු පෙර පාසලක් පිරිසිදු කිරීම සඳහා සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773143388 49089 සේවක/සේවිකාවන් පිරිසිදු කිරීම සඳහා සේවක/සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0710646416 49088 සේවකයින් පිරිසිදු කිරීම සඳහා සේවක/සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0769108102 49087
සුපරීක්ෂකවරු පිරිසිදු කිරීමේ ආයතනයක් සඳහා සුපරීක්ෂකවරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775995690 49086 සේවක/සේවිකාවන් පිරිසිදු කිරීම සඳහා සේවක/සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776200771 49085 සේවකයින් පිරිසිදු කිරීම සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772357957 49084
සේවකයින් පිරිසිදු කිරීම සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0114368119 49083 පොම්පකරුවන් ඉන්ධන පිරවුම්හලක් සඳහා පොම්පකරුවන් උවමනායි. 0779067144 49082 සේවකයෙකු කොළඹ පන්සලක වයසක හිමිනමක් බලා ගැනීම සඳහා තලතුනා සේවකයෙකු උවමනායි. 0777515096 49081
සේවකයින් වී මෝලක් සඳහා වැඩ දන්නා ඉතා ඉක්මනින් සේවකයින් උවමනායි. 0723657146 49080 සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් මැණික් කැපීමට සේවකයින් උවමනායි. 034575453 49079 කම්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් කම්කරුවන් උවමනායි. 0770792128 49078
පොම්පකරුවන් ඉන්ධන පිරවුම්හලක් සඳහා පොම්පකරුවන් උවමනායි. 0773083893 49077 සේවකයෙකු ඉන්ධන පිරවුම්හලක් සඳහා පරිපාලන කටයුතුවලට සේවකයෙකු උවමනායි. 0777255100 49076 வேலையாட்கள் வேலையாட்கள் காட் போட் தயாரிக்கும் நிறுவணத்திற்கு வேலையாட்கள் தேவை. 18 - 25 வயது வரை. காலை பகல் உணவு வழங்கப்படும். தங்குமிட வசதி வழங்கப்படும். 0766554624 45933
சுத்திகரிப்பாளர் ஒட்டோ மொபைல் நிறுவணத்திற்கு சுத்திகரிப்பாளர் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. சம்பளம் பேசித் தீர்மானிக்கப்படும். 0770023677 45932 வேலை வாய்ப்பு கொழும்பு 13 ஆண்/பெண் உடனடி வேலை வாய்ப்பு தகைமை. ஓ எல் கணித பாடம் உற்பட 6 பாடங்களில் சித்தி, வெளிநாடு பயிற்சியோடு உயர் வருமானம். 0773656246 45931 துண்டுப்பிரசுரம் விணியோகம் கல்வி நிறுவணமொன்றிட்கு துண்டுப்பிரசுரம் விணியோகிப்பதற்கு 18 - 50 வயதுக்கு உற்பட்டவர் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0777844133 45930
கஸ்டமர் கெயார் பிரபல கேட்டரிங் நிறுவணத்திற்கு கஸ்டமர் கெயார் ஆண்கள் தேவை. வயது 20 - 30. மூன்று வேலை உணவு, தங்குமிடம் இலவசம். சிறந்த சம்பளம். உடன் தொடர்பு கொள்ளவும். 0773114737 45929 காஸ் கட்டர் காஸ் கட்டர் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0776933307 45872 வேலையாட்கள் கடவத்தை மரக்கறி கடை ஒன்றிற்கு வேலையாட்கள் தேவை. சம்பளம 30,000. 0112975115 45871
X
To advertise vacancies: ads@topjobs.lk or call [ Mon-Fri | 8.30 am - 5.00 pm ]
Sajani 076 910 8766
Kaushani 076 910 8926
Siumali 076 910 8476
Vindya 076 893 8443
Silmiya 076 910 8691
(International: Prefix the number with '+94' e.g. +94 76 910 8691)


(+94) 11 776 5645, (+94) 11 776 5600 [ Mon-Fri | 8.30 am - 5.00 pm ]
support@topjobs.lk
(+94) 11 776 5645, (+94) 77 391 8922
support@topjobs.lk
Copyright © 2006-2014 topjobs All Rights Reserved.   |   Designed for 1024 x 768 resolution
bottom