මූල්‍ය ගිණුම්කරණය *  Accounting *  கணக்கிடல்
ගණකාධිකාරවරයෙකු අප ආයතනය සඳහා පළපුරුදු දැනුමැති ගණකාධිකාරවරයෙකු උවමනායි. 0770497979 50909 ලිපිකාරිනියක් වේයන්ගොඩ අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිනියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0763152560 50908 ලිපිකාරිනියක් ජා ඇල අප ආයතනය සඳහා බිල් ලිපිකාරිනියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112234170 50907
Accounts Assistant රත්මලාන අප ආයතනය සඳහා Accounts Assistant කෙනෙකු උවමනායි. sanirumkt@gmail.com 0777223285 50906 Accounts Assistant Ja Ela Wanted Accounts Assistant with English and computer knowledge. 0768336162 50905 Accounts Assistant අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් Accounts Assistant ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. AAT-II සමත් පරිගණක දැනුමැති අවු 25 අඩු. 0715748222 50904
ගිණුම් ලිපිකරුවෙකු අප ආයතනය සඳහා උ/පෙළ සමත් ගිණුම් ලිපිකරුවෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777324710 50903 සහයකයෙකු අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් සහයකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773928444 50902 ලිපිකාරිනියන් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773572870 50901
විධායිකාවන් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් විධායිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112916967 50900 ගිණුම් ලිපිකරුවෙකු අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773582644 50899 ලිපිකාරිනියන් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0755200300 50898
ලිපිකාරිනියන් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0712210963 50897 ලිපිකරු/කාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකරු/කාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. koggalagroup@gmail.com 0813838765 50896 ගිණුම් ලිපිකරුවෙකු අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකරුවෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0767500996 50895
සහයකයෙකු අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් සහයකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0766447397 50894 ගිණුම් ලිපිකරුවෙකු අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකරුවෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0717712861 50893
වෙළඳ අලෙවිකරණය *  Sales *  விற்பனை
සහයිකාවන් වෙළඳසැළක් සඳහා සහයිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777359250 50954 සහයකයින් වෙළඳසැළක් සඳහා සහයකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0763207308 50953 සේවිකාවන් අප ආයතනය සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777905600 50952
සේවකයෙකු ගම්පහ අප ආයතනය සඳහා සේවිකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714350257 50951 සේවිකාවන් අප ආයතනය සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0783063889 50950 සේවකයින් මිරිස් තුනපහ ඇඹරුම්හලක් සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775955155 50949
සහයකයින් අප ආයතනය සඳහා සහයකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0727253381 50948 සේවිකාවන් නිමි ඇඳුම් වෙළඳසැලක් සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0754197717 50947 සේවිකාවන් පොත්හලක් සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0725484221 50946
සහයකයෙකු වෙළඳසැලක් සඳහා සහයකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0727780654 50945 සේවකයින් අප ආයතනය සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0726380324 50944 සේවකයින් වෙළඳසැලක් සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777156064 50943
සේවිකාවක් අප ආයතනය සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0726299018 50942 සේවිකාවන් භාණ්ඩ අලෙවිසැලක් සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0766733359 50941 සේවකයින් අප ආයතනයට සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772145323 50940
සේවක සේවිකාවන් රෙදි පිළි වෙළඳසැළක් සේවක සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0711278632 50939 සහායක සහයිකාවන් අප ආයතනය සඳහා සහායක සහයිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112843788 50938 සේවක සේවිකාවන් අපගේ වෙළඳසැළ සඳහා සේවක සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773914143 50937
விற்பனை பிரதிநிதிகள் வத்தளை பெயின்ட் கம்பெனிக்கு விற்பனை பிரதிநிதிகள் தேவை. மோட்டார் சைக்கிள் உள்ளவர்கள் விரும்பத்தக்கது. 0757814814 45866 விற்பனையாளர்கள் பத்தரமுல்ளை நகைக்கடை விற்பனை நிலையத்திற்கு அனுபவமுள்ள விற்பனையாளர்கள் தேவை. தங்குமிட வசதி வழங்கப்படும. 0718426815, 0727426815 45865 சேல்ஸ் கர்ல்ஸ் தெஹிவளை பாமசிக்கு சேல்ஸ் கர்ல்ஸ்/பாய்ஸ் உடன் தேவை. 0775770432 45862
சேல்ஸ் கொழும்பில் உள்ள சில்லறை கடைக்கு ௨௫ வயதிற்குட்பட்ட மழையாக தமிழ் இளைஞன் தேவை. மாத சம்பளம் 36000. 0754918984 45863 விற்பனையாளர்கள் செட்டியார் தெரு பிரபல நகை கடைக்கு அனுபவமுள்ள விற்பனையாளர்கள் தேவை. 0772225122 45864
තොරතුරු තාක්ෂණය *  Information Technology *  தகவல் தொழில்நுட்பம்
Data Entry Operator අප ආයතනය සඳහා Data Entry Operator කෙනෙකු උවමනායි. 0717777733 50816 Graphic Designer අප ආයතනය සඳහා Graphic Designer කෙනෙකු උවමනායි. 0724406996 50815 Technicians අප ආයතනය සඳහා Hardware Technicians උවමනායි. 0722397107 50814
Graphic Designer අප ආයතනය සඳහා පු/නු Graphic Designer කෙනෙකු උවමනායි. ගැ/පි 0777700244 50813 Data Entry Operator හොරණ අප ආයතනය සඳහා Data Entry Operator කෙනෙකු උවමනායි.shiromi_p@hotmail.com 0714524129 50812 Graphic Designer නුගේගොඩ අප ආයතනය සඳහා Graphic Designer කෙනෙකු උවමනායි. eshanstudio@gmail.com 0777444826 50811
Graphic Designer අප ආයතනය සඳහා Graphic Designer කෙනෙකු උවමනායි. 0771445560 50810 සේවක සේවිකාවන් අප ආයතනය සඳහා Graphic Designer/ ටයිප් සෙටින් සඳහා ගැ/පි උවමනායි. 070231001 50809 Graphic Designer අප ආයතනය සඳහා පු/නු Graphic Designer කෙනෙකු උවමනායි. 0773624402 50808
Graphic Designer අප ආයතනය සඳහා Graphic Designer කෙනෙකු උවමනායි. 0772609530 50807 සේවකයින් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති සා/පෙළ උ/පෙළ අසමත් පිරිමි සේවකයින් උවමනායි. 0718175007 50806 සේවිකාවන් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති සේවිකාවක් උවමනායි. 0785115988 50805
ටයිප් සෙටින් අප ආයතනයේ ටයිප් සෙටින් සඳහා ඉතා ඉක්මනින් සේවිකාවක් උවමනායි. 0779312024 50804
ගුරුවරුන් *  Teaching *  ஆசிரியர்கள்
ගුරුවරියන් පෙර පාසලක් සඳහා ගුරුවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0716160755 51048 ගුරුවරුන් උපකාර පංතියක් සඳහි ගුරුවරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773504299 51047 සේවිකාවන් පෙර පාසල සහ දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානයක් සඳහා සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0345680261 51046
ගුරුවරුන් IELTS සඳහා ගුරුවරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777838403 51045 ගුරුවරියන් පෙර පාසලක් සඳහා ඩිප්ලෝමාධාරී ගුරුවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775907358 51044 ගුරුවරුන් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ගුරුවරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112857985 51043
ගුරුවරුන්/සහයක පෙර පාසලක් සඳහා ගුරුවරුන්/සහයක ගුරුවරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714823818 51042 ගුරුවරුන් පෙර පාසලක් සඳහා ගුරුවරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714823818 51041
සෞඛ්‍ය සේවා *  Healthcare *  சுகாதார சேவை
තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0114366141 51040 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0727244777 51039 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0717897873 51038
තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0775756334 51037 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0771590260 51036 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0773994063 51035
තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0113024988 51034 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0717109880 51033 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0772737058 51032
තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0114283916 51031 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0113288070 51030 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0815651772 51029
දොස්තරවරු ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා දොස්තරවරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0716391747 51028 තෙරපිවරුන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරුන් උවමනායි. 0711890890 51027 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0776737208 51026
තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0771764464 51025 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් සේවකයෙකු උවමනායි. 0726024105 51024 සේවිකාවන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා සේවිකාවන් උවමනායි. 0774404180 51023
තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0759033286 51022 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා අවු 20-35 තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0113199581 51021 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0115725218 51020
තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0778190874 51019 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0776637539 51018 තෙරපිවරියන් කිරිබත්ගොඩ ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0118888705 51017
තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0703605157 51016 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0776264987 51015 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0773235202 51014
வேலையாட்கள் பாமசிக்கு அனுபவமுள்ள வேலையாட்கள் தேவை. ஆண்/பெண் இருபாலரும் விண்ணப்பிக்கலாம். 071914197 45880 பாமசியில் வேலை பாமசியில் வேலை செய்ய மழையகத்தை சேர்ந்த ஆண்/பெண் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0785008095 45879 பெண்கள் வேலைக்கு ஆயுர்வேத மத்திய நிலையத்திற்கு பயிற்சி பெற்ற 18 வயது தொடக்கம் 30 வயதிற்கு உட்பட்ட பெண்கள் வேலைக்கு தேவை. சம்பளம் மாதம் 80,000 க்கு மேழ் சம்பாதிக்களாம். தங்குமிடம், சாப்பாடு இலவசம். 0767990133 45878
தாதிமார்கள் பல் வைத்தியசாலைக்கு அனுபவமுள்ள/அற்ற தாதிமார்கள் தேவை. 0722222867 45877 பாமசி பாமசிக்கு நன்கு அனுபவமுள்ள ஆண்/பெண் உடன் தேவை. 0754214451 45876
කාර්යාලීය සේවා *  Office Work *  அலுவலக வேலைகள்
ලිපිකරු/කාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති ලිපිකරු/කාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773741382 51001 සහයකයින් අප ආයතනය සඳහා කාර්යාල කාර්ය සහයකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112699920 51000 ලිපිකරු/කාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති ලිපිකරු/කාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770733238 50999
සේවිකාවක් අප ආයතනය සඳහා සේවිකාවක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773559734 50998 ලිපිකාරිනියන් අප ආයතනය සඳහා ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0114200627 50997 ලිපිකරු/කාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා ලිපිරුවන්/කාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0765526797 50996
සේවකයෙකු රියදුරු පාසලක් ඳහා අත් අකුරු පැහැදිලි සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775287790 50995 සේවක සේවිකාවන් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති ගැ/පි ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0768753235 50994 සේවිකාවන් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770783278 50993
ලිපිකාරිනියන් අප ආයතනය සඳහා උ/පෙළ සමත් ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714525057 50992 ටයිප් සෙටින් අප ආයතනය කාර්යාල සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718983191 50991 ලිපිකාරිනියන් නිවාඩු නිකේතනයක් සඳහා පරිගණක දැනුමැති ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775979319 50990
ලිපිකාරිනියන් අප ආයතනය ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112074223 50989 ලිපිකරුවන් අප ආයතනය ලිපිකරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773810250 50988 ලිපිකාරිනියන් අප ආයතනය සඳහා ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775973454 50986
ලිපිකාරිනියන් අප ආයතනය සඳහා අවු 18-35 ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772805181 50987 ලිපිකරු/කාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා සා/පෙළ සමත් ලිපිකරු/කාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112901959 50985 ලිපිකාරිනියන් අප ආයතනය සඳහා අවු 25 අඩු ලිපිකාරිනියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0114978353 50984
ලිපිකරුවෙකු අප ආයතනය සඳහා ලිපිකරුවෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773111438 50983 සේවිකාවන් කාර්යාලයක් සඳහා පු/නු සේවිකාවන් උවමනායි. 0776013324 50982 கணிணி இயக்குனர்கள் பெண் கணிணி இயக்குனர்கள் தேவை.பெண்கள் விஷேடம். 0777485616 45884
வேலையாள் ஆபீஸ் கிலார்க் வேலைக்கு தேவை. பெண். 0772037871 45883 வேலையாள் ஆபீஸ் ஒன்றிட்கு போட்டொகாபிம், பைன்டிங் மற்றும் ஏனைய வேலைகள் செய்யக்கூடிய அனுபவமுள்ள/அற்ற கொட்டாஞ்சேனையை வசிப்பிடமாக கொண்ட பெண்ணொருவர் தேவை. 0779795080 45882 அழுவளகம் அழுவளகம் ஒன்றிட்கு அலுவலக களங்சிய பகுதிகளில் உதவியாளராக பணிபுரிவதற்கு ஆட்கள் தேவை. 0717306549 45881
வேலை நிறுவனம் ஒன்றிற்கு வேலை உதவியாட்கள் தேவை. 0773600581 45870
මුද්‍රණ *  Printing *  அச்சுத்தொழில்
ඔපරේටර්වරයෙකු GTO printing machine ඔපරේටර්වරයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773079587 50973 ඔපරේටර්වරයෙකු FIEXO Printing machine එකක් සඳහා ඔපරේටර්වරයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0756686102 50972 සේවකයින් අප ආයතනයේ විවිධ තනතරු සඳහා අසේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0771786266 50971
සේවකයෙකු ඩිජිටල් printing ආයතනයක් සඳහා පරිගණක දැනුමැති සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0716347142 50970 කම්කරුවන් චයිනීස් කටර්, බයින්ඩින් සඳහා කම්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112784369 50969 සේවකයින් අප ආයතනය සඳහා screen printing, setter, Helper, Darkroom, colour room සඳහා අය ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775049668 50968
ඔපරේටර්වරු අප ආයතනය සඳහා Graphic Designer and GTO මැෂින් ඔපරේටර් අය ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772357100 50967 සේවකයින් අප ආයතනය සඳහා කෝඩ් මැෂින්,සිලින්ඩර් සහ සියළුම වැඩ දන්නා අය ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777447726 50966 බයින්ඩින්වරු අප ආයතනය සඳහා බයින්ඩින්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0721678856 50965
Graphic Designer අප ආයතනය සඳහා Graphic Designer කෙනෙකු උවමනායි. 077178133 50964 මයින්ඩර්වරු අප ආයතනය සඳහා කෝඩ් මයින්ඩර්වරු කෙනෙකු උවමනායි. 0772440430 50963 Graphic Designer අප ආයතනය සඳහා Graphic Designer කෙනෙකු උවමනායි. 0773023360 50962
Minder අප ආයතනය සඳහා පළපුරුදු Pasting Minder and Cylinder Minder වරයෙකු උවමනායි. 0774365666 50961 Graphic Designer අප ආයතනය සඳහා Graphic Designer ගැ/පි උවමනායි. 0716243138 50960 සේවකයෙකු අප ආයතනය සඳහා ඩයිකටර් සාදන්නෙකු උවමනායි. 082237035 50959
ඔපරේටර්වරු අප ආයතනය සඳහා මැෂින් ඔපරේටර්වරු උවමනායි. 0718305682 50958 හෙල්පර් අප ආයතනය සඳහා කෝඩ් මැෂින් හෙල්පර් උවමනායි. 0114481700 50957 මයින්ඩර්වරු අප ආයතනය සඳහා SBB සිලින්ඩර් මැෂින් මයින්ඩර්වරු උවමනායි. 0773608481 50956
මයින්ඩර්වරු අප ආයතනය සඳහා කෝඩ් මැෂින් මයින්ඩර්වරු උවමනායි. 0773274700 50955 கிராபிக் டிசைனர், டைப் செட்டர் அச்சகத்திற்கு முழு நேர கிராபிக் டிசைனர், டைப் செட்டர் தேவை. திறமையை அனுசரித்து மாதம் 20,000 ரூபா வேதனம் தரப்படும். 0714022059 45889 டைப் செட்டிங், டிசைனிங் ப்ரின்டிங் நிறுவணம் ஒன்ரிட்கு கம்பியூட்டர் டைப் செட்டிங், டிசைனிங் மற்றும் பைன்டிங் செய்யக்கூடிய ஆண்/பெண் தேவை. 0773165557 45888
கிராபிக் டிசைனர் அச்சகத்திற்கு அனுபவமுள்ள கிராபிக் டிசைனர் தேவை. அத்துடன் உதவியாட்களும் தெவை. 0727118732 45887 சிலின்டர் மேஷின் ஆப்பரேட்டர் கொழும்பு 13 எமது அச்சகத்திற்கு சிலின்டர் மேஷின் ஆப்பரேட்டர் உடன் தேவை. அழையுங்கள். 0112542430 45885 டைபிங் கம்பியூட்டர் டைபிங் தமிழ், ஆங்கிளம் ஆகிய இரு மொழிகளிலும் அனுபவமுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கவும். 755030954 45886
රූපලාවන්‍ය *  Beauty Culture *  அழகுக்கலை
සේවකයින් සැලූන් එකක් සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0773366282 50843 සේවකයෙකු සැලූන් එකක් සඳහා පිරිමි සේවකයෙකු උවමනායි. 0726159429 50842 සේවක සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා සේවක සේවිකාවන් උවමනායි. 0776922828 50841
සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා කොණ්ඩා කැපීමට සේවිකාවන් උවමනායි. 0775853096 50840 බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා බාබර් කෙනෙකු උවමනායි. 0779486392 50839 බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා බාබර් කෙනෙකු උවමනායි. 0773400446 50838
සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු සේවිකාවන් උවමනායි. 0777353763 50837 බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා දක්ෂ බාබර් කෙනෙකු උවමනායි. 0773746775 50836 සේවකයින් සැලූන් එකක් සඳහා දක්ෂ සේවකයින් උවමනායි. 0770828070 50835
සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු සේවිකාවන් උවමනායි. 0913096727 50834 සේවකයෙකු සැලූන් එකක් සඳහා දක්ෂ පළපුරුදු සේවකයෙකු උවමනායි. 0727268911 50833 ශිල්පිනියක් සැලූන් එකක් සඳහා අවු 3 පළපුරුද්ද ඇති ශිල්පිනියක් උවමනායි. 0772928175 50832
සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු සේවිකාවන් උවමනායි. 0375765149 50831 සේවකයෙකු සැලූන් එකක් සඳහා කොණ්ඩා කැපීමට සේවකයෙකු උවමනායි. 0710924907 50830 සේවකයින් සැලූන් එකක් සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0771110590 50829
ශිල්පිනියන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු ශිල්පිනියන් උවමනායි. 0769892636 50828 සේවක සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු සේවක සේවිකාවන් උවමනායි. 0778010519 50827 බාබර් සැලූන් එකක් බාබර් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775685696 50826
ශිල්පිනියන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු ශිල්පිනියන් උවමනායි. 0912291389 50825 ශිල්පිනියන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු ශිල්පිනියන් උවමනායි. 0112816160 50824 සේවක සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා පළපුරුදු සේවක සේවිකාවන් උවමනායි. 0772515950 50823
සේවකයින් සැලූන් එකක් සඳහා පළපුරුදු සේවකයින් උවමනායි. 0724215330 50822 බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා බාබර් කෙනෙකු උවමනායි. 0112817716 50821 සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා නුපුහුණු සේවිකාවන් උවමනායි. 0715929557 50820
සේවකයින් සැලූන් එකක් සඳහා පුහුණු සේවකයින් උවමනායි. 0773201247 50819 සේවක සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා කොණ්ඩා කැපීමට දක්ෂ ගැ/පි උවමනායි. 0772515950 50818 බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා දක්ෂ බාබර් කෙනෙකු උවමනායි. 0115634057 50817
பெண் வேலையாள் எமது சலூனிற்கு அனைத்து வேலைகளும் செய்யக்கூடிய ஒரு பெண் பில்லை தேவை. 0776524281 45894 சலூன் வேலை சலூன் ஒன்றிட்கு சிங்களம் தெரிந்த ஆண் ஒருவர் தேவை. 0772449778 45893 ஆண் வேலையாட்கள் கொழும்பு 5 சலூனிற்கு உடனடியாக ஆண் வேலையாட்கள் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0773311231, 0712311231 45892
முடி திருத்துனர் இளமையான திரமையான முடி திருத்துனர் ஒருவர் தேவை. கொழும்பு சுற்று புறத்தில் விசேஷம். 0726061805 45891 வேலைக்கு ஆட்கள் அழகு நிலையத்திற்கு வேலைக்கு ஆட்கள் தேவை. 0777687792 45890
ඇඟළුම් රෙදිපිළි *  Garments *  ஆடை
ඔපරේටවරියන් අතුරුගිරිය අප ආයතනය සඳහා ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් උවමනායි. 0712759831 50981 ඔපරේටවරියන් අප ආයතනය සඳහා ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් උවමනායි. 0770413100 50980 ඔපරේටවරියන් අප ආයතනය සඳහා ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් උවමනායි. 0717884894 50979
ඔපරේටවරු QC මැෂීන් ඔපරේටවරු උවමනායි. 0779602811 50978 ලීඩර් අප ආයතනය සඳහා ජුකී මැෂින් ඔපරේටර් ලීඩර් කෙනෙකු උවමනායි. 0771356408 50977 සේවකයෙකු කපා මසන ලද ඇඳුම් පිටතට දෙන ආයතනයක් බලා ගැනීම සඳහා සේවකයෙකු උවමනායි. 0767390160 50975
ඔපරේටවරියන් අප ආයතනය සඳහා ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් උවමනායි. 0112891000 50976 ඔපරේටවරියන් අප ආයතනය සඳහා ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් උවමනායි. 0382232723 50974 வேலையாட்கள் தையல் உதவிகு வேலையாட்கள் தேவை.பெண்கள் மாத்திரம். சாப்பாடு, தங்குமிடம் இலவசம். மாதம் 15,000/= வரை. 0770725502 45899
லைன் சூப்பர்வைசர் யாழ்பானம் ஆடை தொழிற்சாலைக்கு லைன் சூப்பர்வைசர் தேவை. 0717839975 45898 தைக்க நன்கு தைக்க தெரிந்த டெயிலர் ஆண்கள் தேவை. சமபளம் பேசித் தீர்மானிக்கப்படும். 0724118893 45897 வெட்டி தைக்க தையல் நிலையத்திற்கு தானகவே வெட்டி தைக்க தெரிந்த தங்கி வேலை செய்ய கூடிய டெயிலர் தேவை. 0714896717 45896
ஆடைகள் தைக்க புதிதாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கான ஆடைகள் தைக்க கூடிய நம்பிக்கையான ஒரு பெண் தேவை. 0777577345 45895
කාර්මික *  Mechanical *  இயந்திர
வெல்டிங் பாஸ் தெமட்டகொடை வெல்டிங் பாஸ் ஒருவர் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. மற்றவை பேசித் தீர்மானிக்கலாம். 0777431357, 0777865492 45903 வெல்டிங் பாஸ் தனியார் நிறுவணமொன்றிட்கு வெல்டிங் பாஸ் உடன் தேவை. தங்குமிட வசதி ஏற்பாடு செய்து தரப்படும். 0778136527 45902 பயிளுணர்கள் ரோலிங் ஷட்டர் மற்றும் வெல்டிங் நிறுவணத்திற்கு பயிளுணர்கள் சேர்த்து கொள்ளப்படுவர். சாப்பாடு, தங்குமிட வசதி உண்டு. 0777721152 45901
வேலையாட்கள் வாகன சேவிஸ் ஸ்டேஷனிற்கு வேலையாட்கள் தேவை. சகல வசதிகளும் உண்டு. 0777390276 45900 வெல்டிங் வத்தளை இரும்புக் கூரை வேலைக்கு வெல்டிங் ஆட்கள் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0776268827 45867
හෝටල් සහ බේකරි *  Hotel & Bakery *  ஹோட்டல் / பேக்கரி
சமையற்காரர் 10 வருட அனுபவமுல்ல சமையற்காரர் ஒருவர் அனுபவமுள்ள வெயிட்டர் மற்றும் சமையலரை உதவியாலர் தேவை. 0714834840 45906 கோகிமார்கள் ராகம ஹோட்டலுக்கு கோகிமார்கள், ரொட்டி, அப்பம் பாஸ்மார்கள் தேவை. 0722244488 45905 வேலையாள் அப்பம், ரொட்டி போடத் தெரிந்தவர் தேவை. சம்பளம் 40,000/=. 0770630578 45904
கொக்கி ஹோட்டல் ஒன்றிற்கு கொக்கி ஒருவர் மற்றும் கொத்து பாஸ் ஒருவர் தேவை. 0770444876 45875 பேக்கரி வேளையாட்கள் அனுபவமுள்ள பேக்கரி வேளையாட்கள் தேவை. 0774922279 45874
රියදුරු *  Driving *  ஓட்டுனர்கள்
රියදුරෙකු ටිපර් රථයක් සඳහා රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0769970057 50892 රියදුරෙකු ටිපර් රථයක් සඳහා නැවතී සේවයට රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0719849924 50891 රියදුරන් හමුදා සේව‍යේ යොදවා ඇති රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773783909 50890
රියදුරෙකු නැවතී සේවය පළපුරුදු රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112854681 50889 රියදුරෙකු නිවසක සේවයට රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0723530469 50888 රියදුරෙකු නිවසක සේවය සඳහා රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112645714 50887
රියදුරන් බර වාහන රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779877723 50886 රියදුරන් සහ සහයකයින් බරවාහන රියදුරන් හා සහයකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0342241450 50885 රියදුරෙකු නැවතී සේවය කළ හැකි බර වාහන රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0778030007 50884
රියදුරෙකු නිවසේ නැවතී සේවය කළහැකි රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0719962025 50883 රියදුරෙකු මතින් තොර රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773470047 50882 රියදුරෙකු දුර බැහැර නැවතී සේවය කළහැකි රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0703200445 50881
රියදුරෙකු රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775235825 50880 රියදුරන් සහ සහයකයින් බර වාහන පළපුරුදු රියදුරන් හා සහයකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0757377734 50879 රියදුරන් අප ආයතනය සඳහා පළපුරුදු රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714458132 50878
රියදුරන් බර වාහන රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0759647932 50877 රියදුරෙකු අවු 24-30 පළපුරුදු රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0717779930 50876 சாரதி கொழும்பு தனியார் நிறுவனத்திற்கு முச்சக்கர வண்டி சாரதி உடன் தேவை. 0712733301 45911
சாரதி வத்தளை 50 வயதிற்கு மேற்பட்ட அனுபவமுள்ள சாரதி தேவை. 0773856376 45910 டிரைவர் கோதுமை மா கம்பெனிக்கு ஹெவி வேஹிச்லே டிரைவர் தேவை. கொழும்பு பாதை தெரிந்தவராக இருத்தல் வேண்டும். 0775788163 45909 கார் டிரைவர் வீட்டு வேலைக்கான கார் டிரைவர் தேவை. வெள்ளவத்தை அருகாமையில் உள்ளவர்கள் விரும்பத்தக்கது. 077802498 45908
ஓட்டுனர் கொழும்பு ஏற்றுமதி தொழிற்சாலைக்கு 40 அடி கண்டைனர் வாகனத்திற்கு ஓட்டுனர் தேவை. உயர்ந்த சம்பளம் மற்றும் இலவச தங்குமிட வசதி. 0766910245 45907
ආරක්ෂක නිලධාරීන් *  Security *  பாதுகாப்பு
ආරක්ෂක නිලධාරීන් විවිධ නගර සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770695280 50936 ආරක්ෂක නිලධාරීන් විවිධ නගර සඳහා OIC/SSO/LSO ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0722301817 50935 මුරකරුවෙකු කාර්යාලයක නැවතී සේවය මුරකරුවෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112507657 50934
ආරක්ෂක නිලධාරීන් ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718653778 50933 නිලධාරින්/නිලධාරිනී විවිධ නගර සඳහා OIC/SSO/LSO ආරක්ෂක නිලධාරීන්/නිලධාරිනියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0722301817 50932 ආරක්ෂක නිලධාරීන් විවිධ ආයතන සඳහා VO/OIC/SSO/JSO/LSO ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0774373826 50931
ආරක්ෂක නිලධාරීන් විවිධ නගර සඳහා OIC/SSO/JSO/LSO ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0382236366 50930 ආරක්ෂක නිලධාරීන් විවිධ නගර සඳහා SO/OIC/LSO ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0768227986 50929 ආරක්ෂක නිලධාරියෙකු බැංකු සඳහා SO/OIC ආරක්ෂක නිලධාරියෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0719970988 50928
මුරකරුවෙකු රෑ මුර සේවය සඳහා වොචර්වයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773097594 50927 මුරකරුවෙකු අපගේ පොල් ඉඩම සඳහා විමුරකරුවෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0715350696 50926 ආරක්ෂක නිලධාරීන් කුරුණෑගල විවිධ නගර සඳහා JSO/OIC ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0372056814 50925
මුරකරුවෙකු කඩුවෙල අයතනයක රෑ සේවය සඳහා මුරකරුවෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0722274070 50924 ආරක්ෂක නිලධාරීන් විවිධ නගර සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0711808998 50923 ආරක්ෂක නිලධාරීන් විවිධ නගර සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772832107 50922
නිලධාරින්/නිලධාරිනි විවිධ නගර සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන්/නිලධාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777680972 50921 ආරක්ෂක නිලධාරීන් බංගලාවක් සඳහා අවු 50 වැඩි ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718644276 50920 ආරක්ෂක නිලධාරීන් අප ආයතනය සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714884019 50919
ආරක්ෂක නිලධාරීන් විවිධ නගර සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718379981 50918 ආරක්ෂක නිලධාරීන් රෝහලක් සඳහා SSO/OIC ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0713283283 50917 ආරක්ෂක නිලධාරීන් ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718179643 50916
ආරක්ෂක නිලධාරීන් විවිධ ආයතන සඳහා OIC/SSO ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0715361665 50915 ආරක්ෂක නිලධාරීන් විවිධ නගර සඳහා SSO/JSO/LSO/OIC ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0716900864 50914 මුරකරුවෙකු නිවසේ නැවතී සේවය සඳහා මුරකරුවෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112692145 50913
ආරක්ෂක නිලධාරීන් විවිධ නගර සඳහා OIC/JSO/LSO ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0717716171 50912 ආරක්ෂක නිලධාරීන් විවිධ නගර සඳහා SSO/JSO/LSO ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770132988 50911 ආරක්ෂක නිලධාරීන් විවිධ ආයතන සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0774622568 50910
பாதுகாப்பு உத்தியோகத ஆண்/பெண் பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர்கள் தேவை. 18 - 65 வயது. சம்பளம் + ஓடீ 40,000/= சப்பாடு தங்குமிடம் இலவசம். 0771020619 45916 காவளாலி இரவு காவளாலி தேவை. கொழும்பு 0773595215 45915 காவலாளர் வத்தலை காவலாளர் தேவை. 50 வயதிற்கு மேற்பட்ட தங்கக்கூடிய ஒருவர் தேவை. 0727237070 45914
பாதுகாவளர் வத்தலை தொழிர்சாலைக்கு பாதுகாவளர் தேவை. 50 வயதுக்கு குறைந்த ஆங்கிள அறிவுடையவர்கள் உடனடியாக தொடர்பு கொள்ளவும். 0727404445 45913 பாதுகாவலர் தொழிற்சாலை ஒன்றிட்கு பாதுகாவலர் தேவை. சம்பளம் பேசித்தீர்மானிக்கப்படும். 50 வயதுக்கு குறைந்தவர்கள். 0727404445 45912
ඉදිකිරීම් කටයුතු *  Construction *  கட்டடம்
බාස්වරු වැඩ බිමක් සඳහා මේසන්,ටයිල් බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775000971 50875 බාස්වරු හා ගෝලයන් වැඩ බිමක් සඳහා මේසන් බාස්වරු හා ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0725665501 50874 බාස්වරු හා ගෝලයන් මාලබේ වැඩ බිමක් සඳහා මේසන් බාස්වරු හා ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779756193 50873
බාස්වරු හා ගෝලයන් මේසන් බාස්වරු හා ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0710336403 50872 බාස්වරු හා ගෝලයන් සැටලින්,කම්බි බාස්වරු හා ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0715698701 50871 බාස්වරු හා ගෝලයන් මේසන් බාස්වරු හා ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0710328157 50870
බාස්වරු හා ගෝලයන් වඩු,මේසන් බාස්වරු හා ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0752768198 50869 බාස්වරු මේසන්,වඩු බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0719865453 50868 බාස්වරු හා ගෝලයන් කම්බි බාස්වරු හා ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775566757 50867
බාස්වරු හා ගෝලයන් මේසන් බාස්වරු හා ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0766347106 50866 බාස්වරු හා ගෝලයන් පොටි බාස්වරු හා ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770350646 50865 බාස්වරු හා ගෝලයන් කම්බි බාස්වරු හා ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776131983 50864
කාර්මිකයන් දක්ෂ වඩු කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770433838 50863 බාස්වරු දක්ෂ මේසන්,පොටි හා පේන්ට් බාස්වරු හා ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0766864218 50862 බාස් කෙනෙකු බ්ලොක් ගල් සෑදීම සඳහා පළපුරුදු බාස් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776380863 50861
බාස්වරු හා ගෝලයන් මේසන් බාස්වරු හා ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0710328157 50860 බාස්වරු හා ගෝලයන් හංවැල්ල මේසන් බාස්වරු හා ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 077777088 50859 බාස්වරු හා ගෝලයන් මේසන් බාස්වරු හා ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718740698 50858
බාස්වරු හා ගෝලයන් වැඩ බිමක් සඳහා මේසන් බාස්වරු හා ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777880770 50857 බාස්වරු හා ගෝලයන් වැඩ බිමක් සඳහා සැටලින් බාස්වරු හා ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0715698701 50856 බාස්වරු හා ගෝලයන් වැඩ බිමක් සඳහා සැටලින් බාස්වරු හා ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0715698701 50855
බාස්වරු හා ගෝලයන් වැඩ බිමක් සඳහා සැටලින් බාස්වරු හා ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0716272196 50854 බාස්වරු ලී වැඩපලක් සඳහා දක්ෂ බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775463453 50853 බාස්වරු හා ගෝලයන් වැඩ බිමක් සඳහා මේසන්,ටයිල් හා පේන්ට් බාස්වරු හා ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772728605 50852
බාස්වරු හා ගෝලයන් වැඩ බිමක් සඳහා මේසන් බාස්වරු හා ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0758127357 50851 බාස්වරු වැඩ බිමක් සඳහා පේන්ට් බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0778471575 50850 ගෝලයින් වැඩ බිමක් සඳහා සැටලින් හා කම්බි බැඳීමට ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777205993 50849
බාස් කෙනෙකු අප ආයතනය සඳහා බාස් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714277251 50848 බාස්වරු හා ගෝලයන් නුගේගොඩ පේන්ට් බාස්වරු හා ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772564412 50847 බාස්වරු හා ගෝලයන් නැවතී සේවය කළහැකි මේසන් බාස්වරු හා ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779768456 50846
බාස්වරු හා ගෝලයන් නැවතී සේවය කළහැකි මේසන් බාස්වරු හා ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775412723 50845 බාස්වරු හා ගෝලයන් වැඩ බිමක් සඳහා මේසන් බාස්වරු හා ගෝලයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775412723 50844 வேலையாட்கள் மாத்தலை கட்டிடப்பொருல் உற்பத்தி நிறுவணம் ஒன்றிட்கு ஆண்/பெண் இருவர் தங்கி வேலை பார்க்க தேவை. 0716516201 45919
மேசன் பாஸ் மேசன் பாஸ் மற்றும் வேலையாட்கள் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0725582889 45918 மேசன் பாஸ் கட்டிட கம்பெனிக்கு மேசன் பாஸ் மற்றும் லேபர்ஸ் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0728013100 45917 மேசன்மார் தெஹிவளை மேசன்மார் கையுதவியாளர்கள் நீண்ட நாள் வேலைக்கு தேவை. 0726755639 45869
ஊளியட்கள் கட்டிட நிர்மான நிறுவனம் ஒன்றிற்கு ஊளியட்கள் தேவை. 0772984998 45868
කර්මාන්ත ශාලා *  Factory *  தொழிற்சாலை
සේවක/සේවිකාවන් ආහාර නිෂ්පාදන සමාගමක් සඳහා විවිධ නගර වලින් සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0777887791 51013 සේවක/සේවිකාවන් විවිධ සමාගම් සඳහා විවිධ නගර වලින් සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0775559560 51012 සේවක/සේවිකාවන් සමාගමක් සඳහා විවිධ නගර වලින් සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0771141025 51011
සේවක/සේවිකාවන් සමාගමක් සඳහා විවිධ නගර වලින් සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0778833977 51010 සේවක/සේවිකාවන් ආහාර නිෂ්පාදිත සමාගමක් සඳහා විවිධ නගර වලින් සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0758266708 51009 සේවක/සේවිකාවන් සමාගමක් සඳහා විවිධ නගර වලින් සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0777887791 51008
සේවක/සේවිකාවන් සමාගමක් සඳහා විවිධ නගර වලින් සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0776372960 51007 සේවක/සේවිකාවන් ආහාර නිෂ්සපාදන සමාගමක් සඳහා විවිධ නගර වලින් සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0774373826 51006 සේවක/සේවිකාවන් සමාගමක් සඳහා විවිධ නගර වලින් සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0777887791 51005
සේවක/සේවිකාවන් සමාගමක් සඳහා විවිධ නගර වලින් සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0772434588 51004 සේවක/සේවිකාවන් සමාගමක් සඳහා සේවක/සේවිකාවන් සියලු ප්‍රදේශ වලින් උවමනායි. 0774310192 51003 සේවක/සේවිකාවන් ආහාර නිෂ්පාදිත සමාගමක් සඳහා සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0772015566 51002
ஊழியர்கள் தொழிற்சாலை ஒன்றிட்கு ஊழியர்கள் தேவை. உடன் தொடர்பு கொள்ளவும். 0115339002 45923 வேலையாட்கள் பிரபல தொழிற்சாலைக்கு வேலையாட்கள் தேவை. 0766910244 45922 வேலைக்கு பெண்கள் பொதியிடல் வேலைக்கு பெண்கள் தேவை.நூல், கிலோஸ் வயது 18 - 30. சம்பளம் 15,000 - 23,000. உணவு, த்ங்குமிடம் குறைந்த விலையில். 0715222967 45921
வேலையாட்கள் ஜேம், பிச்கட், பால்மா உற்பத்தி நிலையத்டிற்கு ஆண்/பெண் 4. இனைத்துக்கொள்ளப்படுவர். அழையுங்கள். 0765433264 45920 வேலையாட்கள் தொழிற்சாலைக்கு வேலையாட்கள் தேவை. மாத சம்பளம் 30,000. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0750265707 45873
ගෘහ සේවා *  Domestic *  வீட்டுப்பணி
பணிப்பெண் கொழும்பு தங்கியிருந்து வேலை செய்வதற்கு ஒரு பணிப்பெண்ணும் ஒரு பையனும் தேவை. 0729233353 45928 பணிப்பெண் வயதான ஒருவரை பார்து கொள்ள 50 - 60 வயதுக்குற்பட்ட பெண் ஒருவர் தேவை. அடையாள அட்டையுடன் தொடர்பு கொள்ளவும். 0776969610 45927 பணிப்பெண் 3பேர் கொண்ட குடும்பமொன்றில் தங்கியிருந்து வேலை செய்ய நன்கு சமைக்க தெரிந்த 35 வயதுக்குற்பட்ட பணிப்பெண் தேவை. சம்பளம் 15,000 - 20,000. 0777125981 45926
வீட்டு பணிப்பெண் வீட்டில் தங்கி வேலை செய்வதற்கு வீட்டு பணிப்பெண் தேவை. 0777165154 45925 வேலயாள் வீட்டை துப்புரவாக்கி இஸ்திரி போடல் உணவு பரிமாரல் என்பனவற்றில் அனுபவமுள்ள 30 - 40 வயதிற்கு இடைபட்ட ஆண் தேவை. 0777585998 45924
කම්කරු *  Labour *  தொழிலாளர்கள்
ஊழியர்கள் நந்தன வர்த்தக நிலையத்திற்கு ஆண் ஊழியர்கள் தேவை. உணவு, தங்குமிடம் இலவசம். 0756107933 45934 மேசன் பாஸ் தனியார் கட்டிடத்திற்கு மேசன் பாஸ் மற்றும் கூலி ஆட்கள் தேவை. தகுந்த சம்பளம் வழங்கப்படும். 0773224335 44161 வேலையாட்கள் வெள்ளவத்தை கார் வாஷ்ற்கு கார் கழுவுவதற்கு வேலையாட்கள் தேவை 0712388478 44162
ஊழியர் கம்பகா சன்ரைஸ் ஸ்டேல் நிறுவணத்திற்கு ஊழியர் தேவை. உணவு, தங்குமிடத்துடன் சம்பளம். 25,000/=. 0765304533 44163 ஊழியர்கள் இரப்பர் புஷ் வேலைத்தளத்கிற்கு ஊழியர்கள் தேவை. உயர் சம்பளம். 0720547036 44164
විවිධ *  Other *  வேறு
வேலையாட்கள் வேலையாட்கள் காட் போட் தயாரிக்கும் நிறுவணத்திற்கு வேலையாட்கள் தேவை. 18 - 25 வயது வரை. காலை பகல் உணவு வழங்கப்படும். தங்குமிட வசதி வழங்கப்படும். 0766554624 45933 சுத்திகரிப்பாளர் ஒட்டோ மொபைல் நிறுவணத்திற்கு சுத்திகரிப்பாளர் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. சம்பளம் பேசித் தீர்மானிக்கப்படும். 0770023677 45932 வேலை வாய்ப்பு கொழும்பு 13 ஆண்/பெண் உடனடி வேலை வாய்ப்பு தகைமை. ஓ எல் கணித பாடம் உற்பட 6 பாடங்களில் சித்தி, வெளிநாடு பயிற்சியோடு உயர் வருமானம். 0773656246 45931
துண்டுப்பிரசுரம் விணியோகம் கல்வி நிறுவணமொன்றிட்கு துண்டுப்பிரசுரம் விணியோகிப்பதற்கு 18 - 50 வயதுக்கு உற்பட்டவர் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0777844133 45930 கஸ்டமர் கெயார் பிரபல கேட்டரிங் நிறுவணத்திற்கு கஸ்டமர் கெயார் ஆண்கள் தேவை. வயது 20 - 30. மூன்று வேலை உணவு, தங்குமிடம் இலவசம். சிறந்த சம்பளம். உடன் தொடர்பு கொள்ளவும். 0773114737 45929 காஸ் கட்டர் காஸ் கட்டர் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0776933307 45872
வேலையாட்கள் கடவத்தை மரக்கறி கடை ஒன்றிற்கு வேலையாட்கள் தேவை. சம்பளம 30,000. 0112975115 45871
X
To advertise vacancies: ads@topjobs.lk or call [ Mon-Fri | 8.30 am - 5.00 pm ]
Kaushani 076 910 8926
Siumali 076 910 8476
Vindya 076 893 8443
Silmiya 076 910 8691
Sajani 076 910 8766
(International: Prefix the number with '+94' e.g. +94 76 910 8691)


(+94) 11 776 5645, (+94) 11 776 5600 [ Mon-Fri | 8.30 am - 5.00 pm ]
support@topjobs.lk
(+94) 11 776 5645, (+94) 77 391 8922
support@topjobs.lk
Copyright © 2006-2014 topjobs All Rights Reserved.   |   Designed for 1024 x 768 resolution
bottom