මූල්‍ය ගිණුම්කරණය *  Accounting *  கணக்கிடல் Open Close
49683 නාරාහේන්පිට ලිපිකරුවන් නුපුහුණු ගිණුම් ලිපිකරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0720239732 2017-04-19 2017-05-03
වෙළඳ අලෙවිකරණය *  Sales *  விற்பனை Open Close
49718 අලෙවිකරුවන් රසකැවිලි නිෂ්පාදන ආයතනයක් සඳහා අලෙවිකරුවන් උවමනායි. 0777308485 2017-04-21 2017-05-05
49717 සේවකයින් අප ආයතනයේ විවිධ තනතුරු සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0777308485 2017-04-21 2017-05-05
49716 නිලධාරියෙකු අප ආයතනය සඳහා අලෙවි නිලධාරියෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0765490365 2017-04-21 2017-05-05
49715 මහනුවර විධායක අප ආයතනය අලෙවි විධායකවරයෙකු උවමනායි. 0776774354 2017-04-21 2017-05-05
49714 Sales Rep අප ආයතනය සඳහා Sales Rep කෙනෙකු උවමනායි. 0334933493 2017-04-21 2017-05-05
45866 வத்தளை விற்பனை பிரதிநிதிகள் பெயின்ட் கம்பெனிக்கு விற்பனை பிரதிநிதிகள் தேவை. மோட்டார் சைக்கிள் உள்ளவர்கள் விரும்பத்தக்கது. 0757814814 2016-09-27 2017-06-27
45865 பத்தரமுல்ளை விற்பனையாளர்கள் நகைக்கடை விற்பனை நிலையத்திற்கு அனுபவமுள்ள விற்பனையாளர்கள் தேவை. தங்குமிட வசதி வழங்கப்படும. 0718426815, 0727426815 2016-09-27 2017-06-27
45862 தெஹிவளை சேல்ஸ் கர்ல்ஸ் பாமசிக்கு சேல்ஸ் கர்ல்ஸ்/பாய்ஸ் உடன் தேவை. 0775770432 2016-09-27 2017-06-27
45863 சேல்ஸ் கொழும்பில் உள்ள சில்லறை கடைக்கு ௨௫ வயதிற்குட்பட்ட மழையாக தமிழ் இளைஞன் தேவை. மாத சம்பளம் 36000. 0754918984 2016-09-27 2017-06-27
45864 விற்பனையாளர்கள் செட்டியார் தெரு பிரபல நகை கடைக்கு அனுபவமுள்ள விற்பனையாளர்கள் தேவை. 0772225122 2016-09-27 2017-06-27
තොරතුරු තාක්ෂණය *  Information Technology *  தகவல் தொழில்நுட்பம் Open Close
49742 ටයිප් සෙටින් සිංහල ටයිප් සෙටින් දන්නා සේවිකාවක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0783063889 2017-04-21 2017-05-05
49741 Technician ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියාවට දක්ෂ තරුණයෙකු උවමනායි. 0773578775 2017-04-21 2017-05-05
සෞඛ්‍ය සේවා *  Healthcare *  சுகாதார சேவை Open Close
49638 ගල්කිස්ස තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0712288558 2017-04-18 2017-05-02
49637 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0771143872 2017-04-18 2017-05-02
49636 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0772737058 2017-04-18 2017-05-02
49635 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද පංචකර්ම ආයතනයක් සඳහා තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0117907147 2017-04-18 2017-05-02
49634 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0775337946 2017-04-18 2017-05-02
49633 බියගම තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0717109880 2017-04-18 2017-05-02
49632 කොට්ටාව තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0114270040 2017-04-18 2017-05-02
49631 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0776737208 2017-04-18 2017-05-02
49630 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0717401195 2017-04-18 2017-05-02
49629 සේවිකාවන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා සේවිකාවන් උවමනායි. 0774404180 2017-04-18 2017-05-02
49628 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0773235202 2017-04-18 2017-05-02
49627 කළමණාකරුවෙකු ආයුර්වේද පංචකර්ම ආයතනයක් සඳහා කළමණාකරුවන් උවමනායි. 0774680919 2017-04-18 2017-05-02
49626 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද පංචකර්ම ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0774680919 2017-04-18 2017-05-02
49625 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා අවු 18-30 පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0778540468 2017-04-18 2017-05-02
49624 වෛද්‍ය/තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා අවු 18-30 පු/නු තෙරපිවරියන් හා වෛද්‍යවරු උවමනායි. 0703222400 2017-04-18 2017-05-02
49623 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0765540687 2017-04-18 2017-05-02
49622 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0117431135 2017-04-18 2017-05-02
49621 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0773226733 2017-04-18 2017-05-02
49620 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0117922013 2017-04-18 2017-05-02
49619 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0776411336 2017-04-18 2017-05-02
49618 වෛද්‍යවරු ආයුර්වේද පංචකර්ම ආයතනයක් සඳහා වෛද්‍යවරු උවමනායි. 0774680919 2017-04-18 2017-05-02
49617 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද පංචකර්ම ආයතනයක් සඳහා තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0716391747 2017-04-18 2017-05-02
45880 வேலையாட்கள் பாமசிக்கு அனுபவமுள்ள வேலையாட்கள் தேவை. ஆண்/பெண் இருபாலரும் விண்ணப்பிக்கலாம். 071914197 2016-09-27 2017-06-27
45879 பாமசியில் வேலை பாமசியில் வேலை செய்ய மழையகத்தை சேர்ந்த ஆண்/பெண் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0785008095 2016-09-27 2017-06-27
45878 பெண்கள் வேலைக்கு ஆயுர்வேத மத்திய நிலையத்திற்கு பயிற்சி பெற்ற 18 வயது தொடக்கம் 30 வயதிற்கு உட்பட்ட பெண்கள் வேலைக்கு தேவை. சம்பளம் மாதம் 80,000 க்கு மேழ் சம்பாதிக்களாம். தங்குமிடம், சாப்பாடு இலவசம். 0767990133 2016-09-27 2017-06-27
45877 தாதிமார்கள் பல் வைத்தியசாலைக்கு அனுபவமுள்ள/அற்ற தாதிமார்கள் தேவை. 0722222867 2016-09-27 2017-06-27
45876 பாமசி பாமசிக்கு நன்கு அனுபவமுள்ள ஆண்/பெண் உடன் தேவை. 0754214451 2016-09-27 2017-06-27
කාර්යාලීය සේවා *  Office Work *  அலுவலக வேலைகள் Open Close
49691 ඔපරේටවරියක් උ/පෙළ සමත් පරිගණක දැනුමැති දුරකථන ඔපරේටවරියක් උවමනායි. 0775994296 2017-04-19 2017-05-03
49690 දඹුල්ල ලිපිකාරිණියක් උ/පෙළ සමත් පරිගණක දැනුමැති ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0772434588 2017-04-19 2017-05-03
49689 නිට්ටඹුව සේවිකාවක් අප ආයතනය සඳහා සේවිකාවක් ඉතා ඉතක්මනින් උවමනායි. 0725908775 2017-04-19 2017-05-03
49688 නිලධාරිණී අප ආයතනය සඳහා පාරිභෝගීක සම්බන්ධතා නිලධාරිණියක් උවමනායි. hr@oprin.lk 0114905757 2017-04-19 2017-05-03
49687 ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0773019345 2017-04-19 2017-05-03
49686 ලිපිකාරිණියන් උ/පෙළ සමත් අවු 18-30 පරිගණක දැනුමැති අවිවාහක ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0777884132 2017-04-19 2017-05-03
49685 ලිපිකාරිණියන් උ/පෙළ සමත් පරිගණක දැනුමැති ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0773473287 2017-04-19 2017-05-03
49684 ලිපිකාරිණියන් අපගේ ආයතනය සඳහා ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0713996902 2017-04-19 2017-05-03
45884 கணிணி இயக்குனர்கள் பெண் கணிணி இயக்குனர்கள் தேவை.பெண்கள் விஷேடம். 0777485616 2016-09-27 2017-06-27
45883 வேலையாள் ஆபீஸ் கிலார்க் வேலைக்கு தேவை. பெண். 0772037871 2016-09-27 2017-06-27
45882 வேலையாள் ஆபீஸ் ஒன்றிட்கு போட்டொகாபிம், பைன்டிங் மற்றும் ஏனைய வேலைகள் செய்யக்கூடிய அனுபவமுள்ள/அற்ற கொட்டாஞ்சேனையை வசிப்பிடமாக கொண்ட பெண்ணொருவர் தேவை. 0779795080 2016-09-27 2017-06-27
45881 அழுவளகம் அழுவளகம் ஒன்றிட்கு அலுவலக களங்சிய பகுதிகளில் உதவியாளராக பணிபுரிவதற்கு ஆட்கள் தேவை. 0717306549 2016-09-27 2017-06-27
45870 வேலை நிறுவனம் ஒன்றிற்கு வேலை உதவியாட்கள் தேவை. 0773600581 2016-09-27 2017-06-27
මුද්‍රණ *  Printing *  அச்சுத்தொழில் Open Close
45889 கிராபிக் டிசைனர், டைப் செட்டர் அச்சகத்திற்கு முழு நேர கிராபிக் டிசைனர், டைப் செட்டர் தேவை. திறமையை அனுசரித்து மாதம் 20,000 ரூபா வேதனம் தரப்படும். 0714022059 2016-09-27 2017-06-27
45888 டைப் செட்டிங், டிசைனிங் ப்ரின்டிங் நிறுவணம் ஒன்ரிட்கு கம்பியூட்டர் டைப் செட்டிங், டிசைனிங் மற்றும் பைன்டிங் செய்யக்கூடிய ஆண்/பெண் தேவை. 0773165557 2016-09-27 2017-06-27
45887 கிராபிக் டிசைனர் அச்சகத்திற்கு அனுபவமுள்ள கிராபிக் டிசைனர் தேவை. அத்துடன் உதவியாட்களும் தெவை. 0727118732 2016-09-27 2017-06-27
45885 சிலின்டர் மேஷின் ஆப்பரேட்டர் கொழும்பு 13 எமது அச்சகத்திற்கு சிலின்டர் மேஷின் ஆப்பரேட்டர் உடன் தேவை. அழையுங்கள். 0112542430 2016-09-27 2017-06-27
45886 டைபிங் கம்பியூட்டர் டைபிங் தமிழ், ஆங்கிளம் ஆகிய இரு மொழிகளிலும் அனுபவமுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கவும். 755030954 2016-09-27 2017-06-27
රූපලාවන්‍ය *  Beauty Culture *  அழகுக்கலை Open Close
49731 සේවකයින් සැලූන් එකක් සඳහා පිරිමි සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0771367553 2017-04-21 2017-05-05
49730 මහනුවර ශිල්පිනියන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු ශිල්පිනියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775541948 2017-04-21 2017-05-05
49729 ශිල්පිනියන් සැලූන් එකක් සඳහා පු/නු ශිල්පිනියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0769242426 2017-04-21 2017-05-05
49728 ශිල්පිනියක් සැලූන් එකක් සඳහා සියලුම වැඩ දන්නා ශිල්පිනියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0769157993 2017-04-21 2017-05-05
49727 බේරුවල සේවක සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා සේවක සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779225124 2017-04-21 2017-05-05
45894 பெண் வேலையாள் எமது சலூனிற்கு அனைத்து வேலைகளும் செய்யக்கூடிய ஒரு பெண் பில்லை தேவை. 0776524281 2016-09-27 2017-06-27
45893 சலூன் வேலை சலூன் ஒன்றிட்கு சிங்களம் தெரிந்த ஆண் ஒருவர் தேவை. 0772449778 2016-09-27 2017-06-27
45892 கொழும்பு 5 ஆண் வேலையாட்கள் சலூனிற்கு உடனடியாக ஆண் வேலையாட்கள் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0773311231, 0712311231 2016-09-27 2017-06-27
45891 முடி திருத்துனர் இளமையான திரமையான முடி திருத்துனர் ஒருவர் தேவை. கொழும்பு சுற்று புறத்தில் விசேஷம். 0726061805 2016-09-27 2017-06-27
45890 வேலைக்கு ஆட்கள் அழகு நிலையத்திற்கு வேலைக்கு ஆட்கள் தேவை. 0777687792 2016-09-27 2017-06-27
ඇඟළුම් රෙදිපිළි *  Garments *  ஆடை Open Close
45899 வேலையாட்கள் தையல் உதவிகு வேலையாட்கள் தேவை.பெண்கள் மாத்திரம். சாப்பாடு, தங்குமிடம் இலவசம். மாதம் 15,000/= வரை. 0770725502 2016-09-27 2017-06-27
45898 யாழ்பானம் லைன் சூப்பர்வைசர் ஆடை தொழிற்சாலைக்கு லைன் சூப்பர்வைசர் தேவை. 0717839975 2016-09-27 2017-06-27
45897 தைக்க நன்கு தைக்க தெரிந்த டெயிலர் ஆண்கள் தேவை. சமபளம் பேசித் தீர்மானிக்கப்படும். 0724118893 2016-09-27 2017-06-27
45896 வெட்டி தைக்க தையல் நிலையத்திற்கு தானகவே வெட்டி தைக்க தெரிந்த தங்கி வேலை செய்ய கூடிய டெயிலர் தேவை. 0714896717 2016-09-27 2017-06-27
45895 ஆடைகள் தைக்க புதிதாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கான ஆடைகள் தைக்க கூடிய நம்பிக்கையான ஒரு பெண் தேவை. 0777577345 2016-09-27 2017-06-27
කාර්මික *  Mechanical *  இயந்திர Open Close
49649 කාර්මිකයින් අප ආයතනය සඳහා වීල් එලයින්මන්ට් හා ටයර් වැඩ සඳහා කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0382243244 2017-04-18 2017-05-02
49648 මීගමුව වෑල්ඩින් අප ආයතනය සඳහා වෑල්ඩින්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777554433 2017-04-18 2017-05-02
49647 සේවකයින් අප ආයතනය සඳහා යකඩ වැඩකරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0712318749 2017-04-18 2017-05-02
49646 බාස්වරුන් ත්‍රීවිල් සර්විස් සෙන්ටර් එකක් සඳහා බාස්වරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0724772207 2017-04-18 2017-05-02
49645 කාර්මිකයින් මනා පළපුරුදු වාහන විදුලි කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777383307 2017-04-18 2017-05-02
49644 සේවකයෙකු ටයර් කඩයක නැවතී සේවය කළහැකි සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112834078 2017-04-18 2017-05-02
49643 සේවකයින් වාහන සේවා ආයතනයක විවිධ තනතුරු සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714134899 2017-04-18 2017-05-02
49642 කාර්මිකයින් අප ආයතනය සඳහා ඔටෝ ඒ/සී කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0722272894 2017-04-18 2017-05-02
49641 කාර්මිකයින් අප ආයතනය සඳහා පළපුරුදු විදුලි නඩත්තු කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0712752601 2017-04-18 2017-05-02
49640 කාර්මිකයින් අප ආයතනය සඳහා වෙල්ඩින් කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718366129 2017-04-18 2017-05-02
49639 ටින්කර්/මැකැනික් අප ආයතනය සඳහා දක්ෂ පළපුරුදු ටින්කර්/මැකැනික්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773016226 2017-04-18 2017-05-02
45903 தெமட்டகொடை வெல்டிங் பாஸ் வெல்டிங் பாஸ் ஒருவர் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. மற்றவை பேசித் தீர்மானிக்கலாம். 0777431357, 0777865492 2016-09-27 2017-06-27
45902 வெல்டிங் பாஸ் தனியார் நிறுவணமொன்றிட்கு வெல்டிங் பாஸ் உடன் தேவை. தங்குமிட வசதி ஏற்பாடு செய்து தரப்படும். 0778136527 2016-09-27 2017-06-27
45901 பயிளுணர்கள் ரோலிங் ஷட்டர் மற்றும் வெல்டிங் நிறுவணத்திற்கு பயிளுணர்கள் சேர்த்து கொள்ளப்படுவர். சாப்பாடு, தங்குமிட வசதி உண்டு. 0777721152 2016-09-27 2017-06-27
45900 வேலையாட்கள் வாகன சேவிஸ் ஸ்டேஷனிற்கு வேலையாட்கள் தேவை. சகல வசதிகளும் உண்டு. 0777390276 2016-09-27 2017-06-27
45867 வத்தளை வெல்டிங் இரும்புக் கூரை வேலைக்கு வெல்டிங் ஆட்கள் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0776268827 2016-09-27 2017-06-27
හෝටල් සහ බේකරි *  Hotel & Bakery *  ஹோட்டல் / பேக்கரி Open Close
49761 මීගමුව බාස් කෙනෙකු අපගේ රෙස්ටුරන්ට් එක සඳහා කොත්තු/ෂෝටීස් බාස් කෙනෙකු උවමනායි. 0766199957 2017-04-21 2017-05-05
49760 සේවකයින් විවිධ තනතුරු සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0718588342 2017-04-21 2017-05-05
49759 සේවකයින් අපගේ රෙස්ටුරන්ට් එක සඳහා පළපුරුදු කෝකිවරු/හෙල්පර්වරු උවමනායි. 0775931727 2017-04-21 2017-05-05
49758 බාස් කෙනෙකු අපගේ රෙස්ටුරන්ට් එක සඳහා බාස් කෙනෙකු උවමනායි. 0763165865 2017-04-21 2017-05-05
49757 සේවකයින් අපගේ කෑම කඩයේ විවිධ තනතුරු සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0752683339 2017-04-21 2017-05-05
49756 සේවකයින් අපගේ ගෙස්ට් හවුස් එකෙහි විවිධ තනතුරු සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0777271434 2017-04-21 2017-05-05
49755 බාස් කෙනෙකු අපගේ ආයතනයට පළපුරුදු ආප්ප ඩාස් කෙනෙකු උවමනායි. 0777661627 2017-04-21 2017-05-05
49754 සේවකයින් අපගේ හෝටලයේ විවිධ තනතුරු සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0788230044 2017-04-21 2017-05-05
49753 සේවකයින් අපගේ හෝටලයේ විවිධ තනතුරු සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0770274242 2017-04-21 2017-05-05
49752 බාස් කෙනෙකු අප ආයතනයට මනා පළපුරුදු ඇති කොත්තු බාස් කෙනෙකු උවමනායි. 0777661627 2017-04-21 2017-05-05
49751 චෙෆ් අප ආයතනයට මනා පළපුරුදු ඇති ෆරයිඩ් රයිස් චෙෆ් කෙනෙකු උවමනායි. 0777661627 2017-04-21 2017-05-05
49750 වේටර්වරුන් ප්‍රධාන පෙළේ උත්සවශාලාවක් සඳහා වේටර්වරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770039832 2017-04-21 2017-05-05
49749 සේවකයින් අපගේ ආපනශාලවේ විවිධ තනතුරු සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777440778 2017-04-21 2017-05-05
49748 කුක් අපගේ ආයතනය සඳහා කුක් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0719802424 2017-04-21 2017-05-05
49747 සේවකයෙකු නැවතී සේවය කිරීමට සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0766473787 2017-04-21 2017-05-05
49746 බාස් කෙනෙකු රයිස් ඇන්ඩ් කරි/කොත්තු බාස් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0778873821 2017-04-21 2017-05-05
49745 සේවකයින් අපගේ හෝටලයේ විවිධ තනතුරු සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0759762976 2017-04-21 2017-05-05
49744 කෝකිවරයෙකු හෝටලයක් සඳහා කෝකිවරයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0912254951 2017-04-21 2017-05-05
49743 පිරිසිදුකරන්නන් හෝටලයක් සඳහා පිරිසිදුකරන්නන් / අත්උදවුකරුවන් උවමනායි. 0113102924 2017-04-21 2017-05-05
45906 சமையற்காரர் 10 வருட அனுபவமுல்ல சமையற்காரர் ஒருவர் அனுபவமுள்ள வெயிட்டர் மற்றும் சமையலரை உதவியாலர் தேவை. 0714834840 2016-09-27 2017-06-27
45905 ராகம கோகிமார்கள் ஹோட்டலுக்கு கோகிமார்கள், ரொட்டி, அப்பம் பாஸ்மார்கள் தேவை. 0722244488 2016-09-27 2017-06-27
45904 வேலையாள் அப்பம், ரொட்டி போடத் தெரிந்தவர் தேவை. சம்பளம் 40,000/=. 0770630578 2016-09-27 2017-06-27
45875 கொக்கி ஹோட்டல் ஒன்றிற்கு கொக்கி ஒருவர் மற்றும் கொத்து பாஸ் ஒருவர் தேவை. 0770444876 2016-09-27 2017-06-27
45874 பேக்கரி வேளையாட்கள் அனுபவமுள்ள பேக்கரி வேளையாட்கள் தேவை. 0774922279 2016-09-27 2017-06-27
රියදුරු *  Driving *  ஓட்டுனர்கள் Open Close
49713 රියදුරන් නිවසේ සිට හයර් යෑම සඳහා ත්‍රීවිල් රථ රියදුරන් උවමනායි. 0112734304 2017-04-21 2017-05-05
49712 නුගේගොඩ රියදුරෙකු නිවසක සේවය සඳහා අවු 45 වැඩි රියදුරෙකු උවමනායි. 0773591657 2017-04-21 2017-05-05
49711 රියදුරන් බරවාහන රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 077772428 2017-04-21 2017-05-05
49710 රියදුරන් / සහයකයින් කන්ටනර් රථ රියදුරන් / සහයකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0763480300 2017-04-21 2017-05-05
49709 රියදුරෙකු අවු 40-60 රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0786677249 2017-04-21 2017-05-05
49708 රියදුරෙකු අවු 40-60 රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0322224104 2017-04-21 2017-05-05
49707 රියදුරන් / සහයකයින් වරායේ පළපුරුද්ද ඇති කන්ටේනර් රියදුරන් හා ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112259104 2017-04-21 2017-05-05
49706 රියදුරෙකු නිවසක සේවය සඳහා රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773951280 2017-04-21 2017-05-05
49705 රියදුරෙකු කාර්යාල ප්‍රවාහන බස් රථයක් සඳහා රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0766037256 2017-04-21 2017-05-05
49704 රියදුරෙකු අවු 40 අඩු ඩුවල් පර්පස් වාහන පැදවීය හැකි අවු 3 පළපුරුද්ද ඇති රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0114377239 2017-04-21 2017-05-05
49703 රියදුරන් ඩිලිවරි වෑන් රථ සඳහා රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773119952 2017-04-21 2017-05-05
49702 රියදුරෙකු පාසැල් වෑන් රථයක් සඳහා අවු 30 වැඩි රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770333501 2017-04-21 2017-05-05
49701 රියදුරන් ඩිමෝ බට්ටන් දෙකක සේවය සඳහා රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0765493334 2017-04-21 2017-05-05
49700 රියදුරෙකු නිවසක සේවය සඳහා දිනපතා පැමිණිය හැකි රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112945880 2017-04-21 2017-05-05
49699 රියදුරෙකු නිවසක සේවය සඳහා රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777066317 2017-04-21 2017-05-05
49698 රිියදුරන්/කොන්දොස්තර බස් රථයක් සඳහා රියදුරෙකු/කොන්දොස්තර ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. (NTC)) 0776302998 2017-04-21 2017-05-05
49697 රියදුරන් මැක්සිමෝ ලොරි රථ පළපුරුදු රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0717923698 2017-04-21 2017-05-05
49696 මීගමුව රියදුරන් පළපුරුදු රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779885157 2017-04-21 2017-05-05
49695 රියදුරෙකු/කොන්දොස්තර බස් රථයක් සඳහා රියදුරෙකු/කොන්දොස්තර ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777759129 2017-04-21 2017-05-05
49694 රියදුරෙකු නිවසක් සඳහා අවු 50-60 රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0774426443 2017-04-21 2017-05-05
49693 රියදුරන් අපගේ ආයතනය සඳහා අවු 40 අඩු රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777785480 2017-04-21 2017-05-05
49692 රියදුරන් / සහයකයින් අඩි 14 1/2 ලොරියක් සඳහා රියදුරන් / සහයකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770709292 2017-04-21 2017-05-05
45911 சாரதி கொழும்பு தனியார் நிறுவனத்திற்கு முச்சக்கர வண்டி சாரதி உடன் தேவை. 0712733301 2016-09-27 2017-06-27
45910 சாரதி வத்தளை 50 வயதிற்கு மேற்பட்ட அனுபவமுள்ள சாரதி தேவை. 0773856376 2016-09-27 2017-06-27
45909 டிரைவர் கோதுமை மா கம்பெனிக்கு ஹெவி வேஹிச்லே டிரைவர் தேவை. கொழும்பு பாதை தெரிந்தவராக இருத்தல் வேண்டும். 0775788163 2016-09-27 2017-06-27
45908 கார் டிரைவர் வீட்டு வேலைக்கான கார் டிரைவர் தேவை. வெள்ளவத்தை அருகாமையில் உள்ளவர்கள் விரும்பத்தக்கது. 077802498 2016-09-27 2017-06-27
45907 ஓட்டுனர் கொழும்பு ஏற்றுமதி தொழிற்சாலைக்கு 40 அடி கண்டைனர் வாகனத்திற்கு ஓட்டுனர் தேவை. உயர்ந்த சம்பளம் மற்றும் இலவச தங்குமிட வசதி. 0766910245 2016-09-27 2017-06-27
ආරක්ෂක නිලධාරීන් *  Security *  பாதுகாப்பு Open Close
49726 ආරක්ෂක නිලධාරීන් විවිධ නගර සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් උවමනායි. 0777256352 2017-04-21 2017-05-05
49725 නිලධාරිණී/නිලධාරීන් විවිධ නගර සඳහා JSO/OIC/ ආරක්ෂක නිලධාරීන්/නිලධාරිනියන් උවමනායි. 0718126156 2017-04-21 2017-05-05
49724 ආරක්ෂක නිලධාරීන් විවිධ නගර සඳහා SSO/OIC/LSO/VO/so ආරක්ෂක නිලධාරීන් උවමනායි. 0768228200 2017-04-21 2017-05-05
49719 ආරක්ෂක නිලධාරීන් විවිධ නගර සඳහා JSO/SSO/OIC/LSO/VO ආරක්ෂක නිලධාරීන් උවමනායි. 0778924495 2017-04-21 2017-05-05
49723 ආරක්ෂක නිලධාරීන් අවු 30-45 ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0765333818 2017-04-21 2017-05-05
49722 ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉදිකිරීම් ආයතනයක් සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0784580126 2017-04-21 2017-05-05
49721 ආරක්ෂක නිලධාරීන් විවිධ නගර සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777809148 2017-04-21 2017-05-05
49720 පරීක්ෂකවරු අප ආයතනය සඳහා වැඩ පරීක්ෂකවරු උවමනායි. 0775978037 2017-04-21 2017-05-05
45916 பாதுகாப்பு உத்தியோகத ஆண்/பெண் பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர்கள் தேவை. 18 - 65 வயது. சம்பளம் + ஓடீ 40,000/= சப்பாடு தங்குமிடம் இலவசம். 0771020619 2016-09-27 2017-06-27
45915 காவளாலி இரவு காவளாலி தேவை. கொழும்பு 0773595215 2016-09-27 2017-06-27
45914 வத்தலை காவலாளர் காவலாளர் தேவை. 50 வயதிற்கு மேற்பட்ட தங்கக்கூடிய ஒருவர் தேவை. 0727237070 2016-09-27 2017-06-27
45913 பாதுகாவளர் வத்தலை தொழிர்சாலைக்கு பாதுகாவளர் தேவை. 50 வயதுக்கு குறைந்த ஆங்கிள அறிவுடையவர்கள் உடனடியாக தொடர்பு கொள்ளவும். 0727404445 2016-09-27 2017-06-27
45912 பாதுகாவலர் தொழிற்சாலை ஒன்றிட்கு பாதுகாவலர் தேவை. சம்பளம் பேசித்தீர்மானிக்கப்படும். 50 வயதுக்கு குறைந்தவர்கள். 0727404445 2016-09-27 2017-06-27
ඉදිකිරීම් කටයුතු *  Construction *  கட்டடம் Open Close
49682 සේවකයින් ඉදිකිරීම් සමාගමක් සඳහාසේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779992118 2017-04-19 2017-05-03
49681 පෙදරේරු අපගේ ආයතනය සඳහා පෙදරේරුකරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718022838 2017-04-19 2017-05-03
49680 බාස්වරුන් දක්ෂ මේසන් බාස්වරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777580193 2017-04-19 2017-05-03
49679 කාර්මිකයින් වඩු කාර්මිකයින්/ මැෂින් ඔපරේටර් හා ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773433567 2017-04-19 2017-05-03
49678 සේවකයින් දක්ෂ ලී බඩු නිෂ්පාදන ආයතනයක් සඳහා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ හෝ වෙනත් ආයතනයක පුහුණුව ලත් සිසුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777498251 2017-04-19 2017-05-03
49677 කළුතර බාස්වරුන්/ගෝලයින් දක්ෂ මේසන් බාස්වරුන්/ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0774172177 2017-04-19 2017-05-03
49676 බාස්වරුන්/ගෝලයින් දක්ෂ වඩු බාස්වරුන්/ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775249997 2017-04-19 2017-05-03
49675 කාර්මිකයින් දක්ෂ වඩු කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0715642920 2017-04-19 2017-05-03
49674 බාස්වරුන්/ගෝලයින් දක්ෂ ටයිල් බාස්වරුන්/ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779998007 2017-04-19 2017-05-03
49673 බාස්වරුන් වැඩබිම් සඳහා මේසන් බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0722880144 2017-04-19 2017-05-03
49672 කාර්මිකයින් අපගේ ආයතනය සඳහා වඩු කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773433567 2017-04-19 2017-05-03
49671 පෙදරේරු අපගේ ආයතනය සඳහා පෙදරේරුකරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779297409 2017-04-19 2017-05-03
49670 බාස්වරුන් වැඩබිම් සඳහා දක්ෂ සැටලින් බාස්වරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0771834412 2017-04-19 2017-05-03
45919 மாத்தலை வேலையாட்கள் கட்டிடப்பொருல் உற்பத்தி நிறுவணம் ஒன்றிட்கு ஆண்/பெண் இருவர் தங்கி வேலை பார்க்க தேவை. 0716516201 2016-09-27 2017-06-27
45918 மேசன் பாஸ் மேசன் பாஸ் மற்றும் வேலையாட்கள் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0725582889 2016-09-27 2017-06-27
45917 மேசன் பாஸ் கட்டிட கம்பெனிக்கு மேசன் பாஸ் மற்றும் லேபர்ஸ் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0728013100 2016-09-27 2017-06-27
45869 தெஹிவளை மேசன்மார் மேசன்மார் கையுதவியாளர்கள் நீண்ட நாள் வேலைக்கு தேவை. 0726755639 2016-09-27 2017-06-27
45868 ஊளியட்கள் கட்டிட நிர்மான நிறுவனம் ஒன்றிற்கு ஊளியட்கள் தேவை. 0772984998 2016-09-27 2017-06-27
කර්මාන්ත ශාලා *  Factory *  தொழிற்சாலை Open Close
45923 ஊழியர்கள் தொழிற்சாலை ஒன்றிட்கு ஊழியர்கள் தேவை. உடன் தொடர்பு கொள்ளவும். 0115339002 2016-09-27 2017-06-27
45922 வேலையாட்கள் பிரபல தொழிற்சாலைக்கு வேலையாட்கள் தேவை. 0766910244 2016-09-27 2017-06-27
45921 வேலைக்கு பெண்கள் பொதியிடல் வேலைக்கு பெண்கள் தேவை.நூல், கிலோஸ் வயது 18 - 30. சம்பளம் 15,000 - 23,000. உணவு, த்ங்குமிடம் குறைந்த விலையில். 0715222967 2016-09-27 2017-06-27
45920 வேலையாட்கள் ஜேம், பிச்கட், பால்மா உற்பத்தி நிலையத்டிற்கு ஆண்/பெண் 4. இனைத்துக்கொள்ளப்படுவர். அழையுங்கள். 0765433264 2016-09-27 2017-06-27
45873 வேலையாட்கள் தொழிற்சாலைக்கு வேலையாட்கள் தேவை. மாத சம்பளம் 30,000. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0750265707 2016-09-27 2017-06-27
ගෘහ සේවා *  Domestic *  வீட்டுப்பணி Open Close
49669 ගෘහ සේවිකා අපගේ නිවසේ නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0766741598 2017-04-19 2017-05-03
49668 ගෘහ සේවිකා අපගේ නිවසේ සේවය සඳහා අවු 40 වැඩි ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0112692858 2017-04-19 2017-05-03
49667 මීගොඩ ගෘහ සේවිකා අපගේ නිවසේ සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0779832580 2017-04-19 2017-05-03
49666 ගෘහ සේවිකා අපගේ නිවසේ නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0775467964 2017-04-19 2017-05-03
49665 ගෘහ සේවිකා අපගේ නිවසේ නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0710591559 2017-04-19 2017-05-03
49664 ගෘහ සේවිකා අපගේ නිවසේ සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0714519940 2017-04-19 2017-05-03
49663 ගෘහ සේවිකා අපගේ නිවසේ නැවතී සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0712705181 2017-04-19 2017-05-03
49662 ගෘහ සේවික අපගේ නිවසේ සිටින පියා බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකයෙකු උවමනායි. 0774636158 2017-04-19 2017-05-03
49661 ගෘහ සේවිකා අපගේ නිවසේ සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0767633031 2017-04-19 2017-05-03
49660 ගෘහ සේවිකා අපගේ නිවසේ අවු 1 1/2 දරුවෙකු බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0775843455 2017-04-19 2017-05-03
49659 ගෘහ සේවක ඔත්පල වු රෝගීයෙකු බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකයෙකු උවමනායි. 0763760154 2017-04-19 2017-05-03
49658 ගෘහ සේවිකාවන් දරුවන් බලා ගැනීම/රෝගීන් බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවන් උවමනායි. 0776967440 2017-04-19 2017-05-03
49657 ගෘහ සේවක අපගේ නිවසේ සේවය සඳහා ගෘහ සේවකයෙකු උවමනායි. 0777724628 2017-04-19 2017-05-03
49656 ගෘහ සේවිකා දෙදෙනෙකුගෙන් යුත් පවුලක් සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0778107529 2017-04-19 2017-05-03
49655 ගෘහ සේවිකා අපගේ නිවසේ සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0702054540 2017-04-19 2017-05-03
49654 ගෘහ සේවිකා වෛද්‍යවරියගේ නිවසේ සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0776550716 2017-04-19 2017-05-03
49653 ගෘහ සේවිකා අපගේ නිවසේ රෝගී මව බලාගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0773179261 2017-04-19 2017-05-03
49652 ගෘහ සේවිකා අපගේ නිවසේ නැවතී සේවය සඳහා අවු 50 අඩු ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0776244488 2017-04-19 2017-05-03
49651 ගෘහ සේවිකා අපගේ නිවසේ සේවය සඳහා අවු 45 අඩු ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0778457788 2017-04-19 2017-05-03
49650 ගෘහ සේවිකා අපගේ නිවසේ සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0717851423 2017-04-19 2017-05-03
45928 கொழும்பு பணிப்பெண் தங்கியிருந்து வேலை செய்வதற்கு ஒரு பணிப்பெண்ணும் ஒரு பையனும் தேவை. 0729233353 2016-09-27 2017-06-27
45927 பணிப்பெண் வயதான ஒருவரை பார்து கொள்ள 50 - 60 வயதுக்குற்பட்ட பெண் ஒருவர் தேவை. அடையாள அட்டையுடன் தொடர்பு கொள்ளவும். 0776969610 2016-09-27 2017-06-27
45926 பணிப்பெண் 3பேர் கொண்ட குடும்பமொன்றில் தங்கியிருந்து வேலை செய்ய நன்கு சமைக்க தெரிந்த 35 வயதுக்குற்பட்ட பணிப்பெண் தேவை. சம்பளம் 15,000 - 20,000. 0777125981 2016-09-27 2017-06-27
45925 வீட்டு பணிப்பெண் வீட்டில் தங்கி வேலை செய்வதற்கு வீட்டு பணிப்பெண் தேவை. 0777165154 2016-09-27 2017-06-27
45924 வேலயாள் வீட்டை துப்புரவாக்கி இஸ்திரி போடல் உணவு பரிமாரல் என்பனவற்றில் அனுபவமுள்ள 30 - 40 வயதிற்கு இடைபட்ட ஆண் தேவை. 0777585998 2016-09-27 2017-06-27
කම්කරු *  Labour *  தொழிலாளர்கள் Open Close
49740 කම්කරු පවුලක් ඉඩමකට රබර් කිරි කැපීමට මැදි වයසේ කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0703878467 2017-04-21 2017-05-05
49739 කම්කරු පවුලක් වත්තකට කිරි ගවයන් බලා ගැනීම කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770588284 2017-04-21 2017-05-05
49738 සේවකයින් බුලත් වගාවක් සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0763942973 2017-04-21 2017-05-05
49737 කම්කරු පවුලක් බිත්තර කිකිළි ගොවිපළක් සඳහා කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773043162 2017-04-21 2017-05-05
49736 කම්කරු පවුලක් පොල් වත්තක නැවතී සේවය සඳහා කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779699062 2017-04-21 2017-05-05
49735 කම්කරු පවුලක් ගොවිපළක් සඳහා කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718499175 2017-04-21 2017-05-05
49734 කම්කරු පවුලක් බිත්තර කිකිළි ගොවිපළක් සඳහා කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777870679 2017-04-21 2017-05-05
49733 සේවක සේවිකාවන් අප නිවසේ හා වත්තේ සේවය කිරීමට සේවක සේවිකාවන් උවමනායි. 0777575033 2017-04-21 2017-05-05
49732 කම්කරු පවුලක් බට් රබර් කිරි කැපීම සඳහා දක්ෂ කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0713112546 2017-04-21 2017-05-05
45934 ஊழியர்கள் நந்தன வர்த்தக நிலையத்திற்கு ஆண் ஊழியர்கள் தேவை. உணவு, தங்குமிடம் இலவசம். 0756107933 2016-09-27 2017-06-27
44161 மேசன் பாஸ் தனியார் கட்டிடத்திற்கு மேசன் பாஸ் மற்றும் கூலி ஆட்கள் தேவை. தகுந்த சம்பளம் வழங்கப்படும். 0773224335 2016-09-27 2017-06-27
44162 வெள்ளவத்தை வேலையாட்கள் கார் வாஷ்ற்கு கார் கழுவுவதற்கு வேலையாட்கள் தேவை 0712388478 2016-09-27 2017-06-27
44163 கம்பகா ஊழியர் சன்ரைஸ் ஸ்டேல் நிறுவணத்திற்கு ஊழியர் தேவை. உணவு, தங்குமிடத்துடன் சம்பளம். 25,000/=. 0765304533 2016-09-27 2017-06-27
44164 ஊழியர்கள் இரப்பர் புஷ் வேலைத்தளத்கிற்கு ஊழியர்கள் தேவை. உயர் சம்பளம். 0720547036 2016-09-27 2017-06-27
විවිධ *  Other *  வேறு Open Close
45933 வேலையாட்கள் வேலையாட்கள் காட் போட் தயாரிக்கும் நிறுவணத்திற்கு வேலையாட்கள் தேவை. 18 - 25 வயது வரை. காலை பகல் உணவு வழங்கப்படும். தங்குமிட வசதி வழங்கப்படும். 0766554624 2016-09-27 2017-06-27
45932 சுத்திகரிப்பாளர் ஒட்டோ மொபைல் நிறுவணத்திற்கு சுத்திகரிப்பாளர் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. சம்பளம் பேசித் தீர்மானிக்கப்படும். 0770023677 2016-09-27 2017-06-27
45931 கொழும்பு 13 வேலை வாய்ப்பு ஆண்/பெண் உடனடி வேலை வாய்ப்பு தகைமை. ஓ எல் கணித பாடம் உற்பட 6 பாடங்களில் சித்தி, வெளிநாடு பயிற்சியோடு உயர் வருமானம். 0773656246 2016-09-27 2017-06-27
45930 துண்டுப்பிரசுரம் விணியோகம் கல்வி நிறுவணமொன்றிட்கு துண்டுப்பிரசுரம் விணியோகிப்பதற்கு 18 - 50 வயதுக்கு உற்பட்டவர் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0777844133 2016-09-27 2017-06-27
45929 கஸ்டமர் கெயார் பிரபல கேட்டரிங் நிறுவணத்திற்கு கஸ்டமர் கெயார் ஆண்கள் தேவை. வயது 20 - 30. மூன்று வேலை உணவு, தங்குமிடம் இலவசம். சிறந்த சம்பளம். உடன் தொடர்பு கொள்ளவும். 0773114737 2016-09-27 2017-06-27
45872 காஸ் கட்டர் காஸ் கட்டர் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0776933307 2016-09-27 2017-06-27
45871 கடவத்தை வேலையாட்கள் மரக்கறி கடை ஒன்றிற்கு வேலையாட்கள் தேவை. சம்பளம 30,000. 0112975115 2016-09-27 2017-06-27
X
To advertise vacancies: ads@topjobs.lk or call [ Mon-Fri | 8.30 am - 5.00 pm ]
Silmiya 076 910 8691
Sajani 076 910 8766
Kaushani 076 910 8926
Siumali 076 910 8476
Vindya 076 893 8443
(International: Prefix the number with '+94' e.g. +94 76 910 8691)


(+94) 11 776 5645, (+94) 11 776 5600 [ Mon-Fri | 8.30 am - 5.00 pm ]
support@topjobs.lk
(+94) 11 776 5645, (+94) 77 391 8922
support@topjobs.lk
Copyright © 2006-2014 topjobs All Rights Reserved.   |   Designed for 1024 x 768 resolution
bottom