මූල්‍ය ගිණුම්කරණය *  Accounting *  கணக்கிடல் Open Close
51393 ලිපිකරුවන්/කාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකරුවන්/කාරිණියන් උවමනායි. 071272329 2017-07-18 2017-08-01
51392 බත්තරමුල්ල ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0768254850 2017-07-18 2017-08-01
51391 ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0714569702 2017-07-18 2017-08-01
51390 ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0775367066 2017-07-18 2017-08-01
51389 ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා උ/පෙළ වානිජ සමත් ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0714512189 2017-07-18 2017-08-01
51388 කිරිඳිවැල ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා උ/පෙළ සමත් ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0332247045 2017-07-18 2017-08-01
51387 ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0773447679 2017-07-18 2017-08-01
51386 සහයකයෙකු අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් සහයකයෙකු උවමනායි. 0114321033 2017-07-18 2017-08-01
51385 ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0711363619 2017-07-18 2017-08-01
වෙළඳ අලෙවිකරණය *  Sales *  விற்பனை Open Close
51464 Sales Rep Wanted Sales Rep or sale of science equipment. labequ@sltnet.lk 0777680480 2017-07-24 2017-08-07
51463 Assistant Wanted sales Assistant. 0777116628 2017-07-24 2017-08-07
51462 Colombo 10 Executives Wanted sales operation executives. Experienced cement sales. 0776606233 2017-07-24 2017-08-07
51461 Sales Rep Wanted Sales Rep. 0712733733 2017-07-24 2017-08-07
51460 School leavers Wanted School leavers for Marketing team. O/L Maths passed. 15000+com 077726697 2017-07-24 2017-08-07
51459 Officers Wanted Assistant managers, Manager and excessive. Salary 100000-200000 0719069329 2017-07-24 2017-08-07
තොරතුරු තාක්ෂණය *  Information Technology *  தகவல் தொழில்நுட்பம் Open Close
51455 ටයිප් සෙටින් අප ආයතනය සදහා දක්ෂ ටයිප් සෙටින් දන්නා සේවිකාවක් උවමනායි. 0771497061 2017-07-24 2017-08-07
51454 ග්‍රැෆික් ඩිසයින් අප ආයතනය සඳහා ග්‍රැෆික් ඩිසයින්වරු උවමනායි. 0773888664 2017-07-24 2017-08-07
51453 ග්‍රැෆික් ඩිසයින් දක්ෂ පළපුරුදු ග්‍රැෆික් ඩිසයින්වරු උවමනායි. 0724074754 2017-07-24 2017-08-07
51452 ටයිප් සෙටින් අප ආයතනය සඳහා ටයිප් සෙටින් දන්නා තරුණියක් උවමනායි. 0718878311 2017-07-24 2017-08-07
51451 ග්‍රැෆික් ඩිසයින් අප ආයතනය සඳහා පු/නු ග්‍රැෆික් ඩිසයින්වරු/වරියන් උවමනායි. 0782702195 2017-07-24 2017-08-07
51450 ඔපරේටවරියන් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක ඔපරේටවරියන් උවමනායි. 0773452722 2017-07-24 2017-08-07
ගුරුවරුන් *  Teaching *  ஆசிரியர்கள் Open Close
51466 Teachers Wanted Day care teachers to work with infants under 18 months. 0777794105 2017-07-24 2017-08-07
51465 Kandy Teachers Wanted Teachers for IT. 0718130797 2017-07-24 2017-08-07
51458 මොරටුව ගුරුවරියක් ජාත්‍යන්තර පාසලක් සඳහා 6-11 වසර සිංහල,මව්බස සඳහා ගුරුවරියක් උවමනායි. arshad.cader@gmail.com 2017-07-24 2017-08-07
51457 මාතර ගුරුවරයෙකු අධ්‍යාපන ආයතනයකට පාලනය සඳහා විශ්‍රාමික ගුරුවරයෙකු උවමනායි. 0771075975 2017-07-24 2017-08-07
51456 ගුරුවරියන් පෙර පාසලක් සඳහා ඩිප්ලෝමා හදාරා ඇති ගුරුවරියන් උවමනායි. 0333339221 2017-07-24 2017-08-07
සෞඛ්‍ය සේවා *  Healthcare *  சுகாதார சேவை Open Close
51368 Kothmale Officer Wanted medical Officer. 0772141377 2017-07-15 2017-07-29
51367 Assistant Wanted experienced Pharmacy Male Sales Assistant. 0768004196 2017-07-15 2017-07-29
51366 Surgeon Wanted Dental Surgeon. 0718456415 2017-07-15 2017-07-29
51365 Nugegoda Nurse Wanted well experienced Male Nurse for our dipensary. 077348828 2017-07-15 2017-07-29
මුද්‍රණ *  Printing *  அச்சுத்தொழில் Open Close
51426 ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් ටයිප් සෙටින් හා ග්‍රැෆික් දන්නා කෙනෙකු උවමනායි. 0777802688 2017-07-22 2017-08-05
51425 මයින්ඩර් වරයෙකු මුද්‍රණාලයක් සඳහා මැෂින් මයින්ඩර් වරයෙකු උවමනායි. 0713322253 2017-07-22 2017-08-05
51424 සහයකයෙකු මුද්‍රණාලයක් සඳහා offset මැෂින් සහයකයෙකු උවමනායි 011780793 2017-07-22 2017-08-05
51423 සහයකයෙකු මුද්‍රණාලයක් සඳහා offset sorm/sord මැෂින් ඔපරේටර් සහයකයෙකු උවමනායි. 0778542787 2017-07-22 2017-08-05
51422 මැෂින් මයින්ඩර් පළපුරුදු කෝඩ් මැෂින් මයින්ඩර් කෙනෙකු උවමනායි. 0777367090 2017-07-22 2017-08-05
51421 ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් අප ආයතනය සඳහා ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙකු උවමනායි. 0773065005 2017-07-22 2017-08-05
51420 සේවක සේවිකාවන් ටයිප් සෙටින් හා බයින්ඩින් සඳහා ගැ/පි උවමනායි. 0714320810 2017-07-22 2017-08-05
51419 සේවකයින් මුද්‍රණාලයක් සඳහා පොත් බඳින්නන් උවමනායි. 0718075091 2017-07-22 2017-08-05
51418 ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් මුද්‍රණාලයක් සඳහා ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙකු උවමනායි. 0716343183 2017-07-22 2017-08-05
51417 මයින්ඩර්වරයෙකු කෝඩ් මැෂින් මයින්ඩර්වරයෙකු උවමනායි. 0713866866 2017-07-22 2017-08-05
51416 ප්‍රින්ටර්වරු මුද්‍රණාලයක් සඳහා ප්‍රින්ටර්වරු උවමනායි. 0713631929 2017-07-22 2017-08-05
51415 සේවිකාවන් ස්ක්‍රීන් ප්‍රින්ටින් පුහුණු සේවිකාවන් උවමනායි. 0714918804 2017-07-22 2017-08-05
51414 සේවිකාවන් මුද්‍රණාලයක් සඳහා ටයිප් සෙටින් සඳහා සේවිකාවන් උවමනායි. 071607596 2017-07-22 2017-08-05
51413 ඔපරේටර්වරයෙකු කෝඩ් මැෂින් ක්‍රියාකරවීම සඳහා ඔපරේටර්වරයෙකු උවමනායි. 0777367411 2017-07-22 2017-08-05
51412 ප්‍රින්ටර්වරු මුද්‍රණාලයක් සඳහා ප්‍රින්ටර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0713631929 2017-07-22 2017-08-05
51411 සේවකයින් මුද්‍රණාලයක් සඳහා ටයිප් සෙටින් සඳහා පිරිමි අය උවමනායි. 0714837947 2017-07-22 2017-08-05
51410 සේවිකාවන් අප ආයතනයේ කටර් වැඩ සඳහා සේවිකාවන් උවමනායි. 0718640631 2017-07-22 2017-08-05
51409 ඔපරේටර්වරයෙකු අප ආයතනය සඳහා කෝඩ් මැෂින් ඔපරේටර්වරයෙකු උවමනායි. 071860631 2017-07-19 2017-08-02
ඇඟළුම් රෙදිපිළි *  Garments *  ஆடை Open Close
51449 ටේලර්වරු කෝට් සහ කලිසන් මැසීම සඳහා ටේලර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779496911 2017-07-24 2017-08-07
51448 ඔපරේටවරියන් ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772209766 2017-07-24 2017-08-07
51447 ඔපරේටවරියන් ජුකී මැෂින් ඔපරේටවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777220004 2017-07-24 2017-08-07
51445 ඔපරේටවරියන් අප ආයතනය සඳහා ජැකට් සහ කාන්තා ඇඳුම් මැසීමට ඔපරේටවරියන් උවමනායි. 0714062376 2017-07-24 2017-08-07
51446 ඔපරේටවරියන් අප ආයතනය සඳහා කාන්තා හා ළමා ඇඳුම් මැසීමට ඔපරේටවරියන් උවමනායි. 0778774727 2017-07-24 2017-08-07
කාර්මික *  Mechanical *  இயந்திர Open Close
51379 Technicians Wanted Hotel equipment Technicians for Gas and electrical. 0777771529 2017-07-15 2017-07-29
51378 Operator Wanted First Grade Boiler Operator with Electrician and maintenance experience. 0777342844 2017-07-15 2017-07-29
51377 Technicians Wanted Electrical/Mechanical Technicians. 0714948320 2017-07-15 2017-07-29
හෝටල් සහ බේකරි *  Hotel & Bakery *  ஹோட்டல் / பேக்கரி Open Close
51487 කෝකිවරුන් දක්ෂ පළපුරුදු කොත්තු/රයිස් ඇන්ඩ් කරි කෝකිවරු උවමනායි. 0716656662 2017-07-25 2017-08-08
51486 කෝකිවරයෙකු චයිනීස් කෝකිවරයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0774266101 2017-07-25 2017-08-08
51485 බාස් කෙනෙකු හෝටලයක් සඳහා කොත්තු ආප්ප බාස් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779154598 2017-07-25 2017-08-08
51484 සේවකයින් හෝටලයක් සඳහා විවිධ තනතුරු සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0719190888 2017-07-25 2017-08-08
51483 කෝකියකු සංචාරක හෝටලයක නැවතී සේවය සඳහා කෝකියකු උවමනායි. 0711295105 2017-07-25 2017-08-08
51482 සේවකයින් බේකරියක් සඳහා බාස්වරු හා මේසවැඩ කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714652694 2017-07-25 2017-08-08
51481 බාස්වරු බේකරි වැඩ සඳහා දක්ෂ බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112602075 2017-07-25 2017-08-08
51375 Vacancies Available few Vacancies in our Tourist Hotel. 0717508485 2017-07-15 2017-07-29
51374 Colombo 3 Manager Wanted experienced Manager for Boutique Hotel. 077756255 2017-07-15 2017-07-29
51373 Maharagama Room Boy Wanted Trained Room Boys. 0777305383 2017-07-15 2017-07-29
51372 Employees Wanted all-rounder Employees, Age below 40 with experience. 0775911115 2017-07-15 2017-07-29
51371 Chef Wanted experienced pastry Chef. 0112540773 2017-07-15 2017-07-29
51370 Colombo 6 Riders Wanted Motor cycle riders for our restaurant. 0777311110 2017-07-15 2017-07-29
51369 Negombo Helper Wanted Cook Helpers and Stewards with English knowledge. 0714312448 2017-07-15 2017-07-29
රියදුරු *  Driving *  ஓட்டுனர்கள் Open Close
51480 රියදුරෙකු දක්ෂ රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 077803007 2017-07-25 2017-08-08
51479 රියදුරෙකු ටැක්සි සමාගමක් සඳහා විනය ගරුක රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0753432928 2017-07-25 2017-08-08
51478 රියදුරෙකු ඩිමෝ බට්ටා රථයක් සඳහා රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0782448010 2017-07-25 2017-08-08
51477 රියදුරන් කුලී රථ සේවාවන් සඳහා රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777301839 2017-07-25 2017-08-08
51476 රියදුරෙකු බංගලාවක් සඳහා රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0719314880 2017-07-25 2017-08-08
51475 රියදුරන් ටිපර් රථ පැදවීමට පළපුරුදු රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0774348586 2017-07-25 2017-08-08
51474 රියදුරෙකු ටාටා/ලේලන්ඩ් හා ලොරිරථ සඳහා රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0765467155 2017-07-25 2017-08-08
51473 රියදුරෙකු කොළඹ ආයතනයක් සඳහා බර වාහන රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772007006 2017-07-25 2017-08-08
51472 රියදුරෙකු කැබ් රථ සේවාවක් සඳහා රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0344923882 2017-07-25 2017-08-08
51471 රියදුරෙකු කැබ් රථ සේවාවක් සඳහා කොළඹ මාර්ග හොඳින් දන්නා රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779958853 2017-07-25 2017-08-08
51470 රියදුරෙකු කුඩා ටිපරයක ගල්පැටවිය හැකි දක්ෂ රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779908259 2017-07-25 2017-08-08
51469 රියදුරන් අප ආයතනය සඳහා බර/සැහැල්ලු වාහන සඳහා රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0753932932 2017-07-25 2017-08-08
51468 රියදුරන් අප ආයතනය සඳහා රියදුරන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0763561219 2017-07-25 2017-08-08
51467 රියදුරෙකු අවු 25-40 වසර 5ක පළපුරුද්ද ඇති රියදුරෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0703635056 2017-07-25 2017-08-08
51384 Maharagama Driver Wanted Driver for a company Director. Age 35-55 0115660300 2017-07-15 2017-07-29
51383 Colombo Driver Wanted Driver for a company Director. With 5 years experience. Age 25-40 0777272921 2017-07-15 2017-07-29
51382 Rathmalana Driver Wanted Driver for a company Directress, 6 day work. 0773815270 2017-07-15 2017-07-29
51381 Driver Wanted experienced Driver for the Vehicle of a Director. 0777342844 2017-07-15 2017-07-29
51380 Kiribathgoda Driver Wanted Driver age 25-55 familiar with Colombo Rd. 0775030517 2017-07-15 2017-07-29
ඉදිකිරීම් කටයුතු *  Construction *  கட்டடம் Open Close
51444 බාස්වරු වැඩ බිමක් සඳහා දක්ෂ මේසන් බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775094781 2017-07-22 2017-08-05
51443 බාස්වරු අප ආයතනය සඳහා පළපුරුදු වඩු/ස්ප්‍රේ පේන්ට් බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779999033 2017-07-22 2017-08-05
51442 බාස්වරු අප ආයතනය සඳහා දක්ෂ මේසන් වරයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779084977 2017-07-22 2017-08-05
51441 බාස්වරු හා ගෝලයින් දක්ෂ මේසන් බාස්වරු හා ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0784488511 2017-07-22 2017-08-05
51440 බාස්වරු දක්ෂ මේසන් බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770161656 2017-07-22 2017-08-05
51439 බාස්වරු උළුවහු ජනෙල් දොරවල් සෑදීමට දක්ෂ වඩු බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770591151 2017-07-22 2017-08-05
51438 කාර්මිකයින් දක්ෂ වඩු කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0710429039 2017-07-22 2017-08-05
51437 බාස්වරු දක්ෂ මේසන් බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0766864218 2017-07-22 2017-08-05
51436 බාස්වරු දක්ෂ මේසන් බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0727380649 2017-07-22 2017-08-05
51435 බාස්වරු දක්ෂ පළපුරුද වඩු බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0771998969 2017-07-22 2017-08-05
51434 බාස්වරු දක්ෂ මේසන් බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777347824 2017-07-22 2017-08-05
51433 බාස්වරු දක්ෂ වඩු/වෝටර් බේස් බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0771927852 2017-07-22 2017-08-05
51432 බාස්වරු දක්ෂ වඩු බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0767774057 2017-07-22 2017-08-05
51431 බාස්වරු දක්ෂ වඩු බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0702605179 2017-07-22 2017-08-05
51430 කාර්මිකයින් ජලනළ කාර්මිකයින් හා ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776752125 2017-07-22 2017-08-05
51429 බාස්වරු ඉතා දක්ෂ මේසන්/සැටලින් බාස්වරු උවමනායි. 0774822099 2017-07-22 2017-08-05
51428 සේවකයින් ඉන්ටලොක් ගල් නිෂ්පාදනයට පළපුරුදු සේවකයින් උවමනායි. 0773625756 2017-07-22 2017-08-05
51427 බාස්වරු වැඩබිමක් සඳහා මේසන් බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0774496400 2017-07-22 2017-08-05
ගෘහ සේවා *  Domestic *  வீட்டுப்பணி Open Close
51408 කරාපිටිය ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක නැවතී සේවය කිරීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0718249734 2017-07-19 2017-08-02
51407 ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක සිටින දරුවෙකු බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0710862298 2017-07-19 2017-08-02
51406 ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක සිටින දරුවෙකු බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0771674000 2017-07-19 2017-08-02
51405 ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක සේවය කිරීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0775563536 2017-07-19 2017-08-02
51404 ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක සිටින දරුවෙකු බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0716431839 2017-07-19 2017-08-02
51403 ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක සිටින දරුවෙකු බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0718044964 2017-07-19 2017-08-02
51402 ගෘහ සේවිකාවක් අප නිවසේ සිටින මව බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0114945864 2017-07-19 2017-08-02
51401 ගෘහ සේවිකාවක් දින පතා පැමිණ සේවය කිරීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0770788519 2017-07-19 2017-08-02
51400 ගෘහ සේවිකාවක් අප නිවස පිරිසිදු කිරීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0777456835 2017-07-19 2017-08-02
51399 ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක නැවතී සේවය කිරී සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0713866866 2017-07-19 2017-08-02
51398 ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක නැවතී දරුවෙකු බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0771235325 2017-07-19 2017-08-02
51397 ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක සේවය සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0766329639 2017-07-19 2017-08-02
51396 ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක නැවතී සේවය කිරීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0252235664 2017-07-19 2017-08-02
51395 ගෘහ සේවිකාවක් අප නිවසේ සිටින දරුවන් බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0773659713 2017-07-19 2017-08-02
51394 ගෘහ සේවිකාවක් නිවසක නැවතී දරුවෙකු බලා ගැනීම සඳහා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0713367487 2017-07-19 2017-08-02
කම්කරු *  Labour *  தொழிலாளர்கள் Open Close
51376 Dehiwala Cleaner Wanted experienced male age below 45 with English knowledge for cleaning works (Apartment.) 0772387930 2017-07-15 2017-07-29
X
To advertise vacancies: ads@topjobs.lk or call [ Mon-Fri | 8.30 am - 5.00 pm ]
Vindya 076 893 8443
Silmiya 076 910 8691
Sajani 076 910 8766
Kaushani 076 910 8926
Siumali 076 910 8476
(International: Prefix the number with '+94' e.g. +94 76 910 8691)


(+94) 11 776 5645, (+94) 11 776 5600 [ Mon-Fri | 8.30 am - 5.00 pm ]
support@topjobs.lk
(+94) 11 776 5645, (+94) 77 391 8922
support@topjobs.lk
Copyright © 2006-2014 topjobs All Rights Reserved.   |   Designed for 1024 x 768 resolution
bottom