මූල්‍ය ගිණුම්කරණය *  Accounting *  கணக்கிடல் Open Close
50468 සහයක/සහයිකාවන් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් සහයක/සහයිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772500101 2017-05-26 2017-06-09
50467 ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0712210963 2017-05-26 2017-06-09
50466 ගම්පහ ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779573176 2017-05-26 2017-06-09
50465 ලිපිකරු/ලිපිකාරිණි අප ආයතනය සඳහා වාණිජ සමත් ගිණුම් ලිපිකරු/ලිපිකාරිණි ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773741382 2017-05-26 2017-06-09
50464 ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි 0777738235 2017-05-26 2017-06-09
50463 ලිපිකරු/ලිපිකාරිණි අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකරු/ලිපිකාරිණි ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0778510362 2017-05-26 2017-06-09
50462 ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112725342 2017-05-26 2017-06-09
50461 ගිණුම් ලිපිකරුවෙකු අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකරුවෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773979894 2017-05-26 2017-06-09
50460 ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා පු/නු ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718555402 2017-05-26 2017-06-09
50459 ලිපිකාරිණියන්/සහයිකා අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් /සහයිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0377200023 2017-05-26 2017-06-09
50458 කොට්ටාව ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0715469698 2017-05-26 2017-06-09
50457 ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0372223878 2017-05-26 2017-06-09
50456 මීගොඩ ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0722299163 2017-05-26 2017-06-09
50455 ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් අප ආයතනය සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0724800123 2017-05-26 2017-06-09
50387 Kottawa Clerk Wanted female account Clerk trained / trainee. 0718555402 2017-05-25 2017-06-08
50386 Accounts Assistant Wanted Accounts Assistant with 2 years experience. QB. kernandhundt@sltnet.lk 0112641366 2017-05-25 2017-06-08
50385 Clerk Wanted Account Clerk in Engineering firm. 0776614292 2017-05-25 2017-06-08
50384 Clerk Wanted Account Clerk. Age 25-35 with AAT. 0342260179 2017-05-25 2017-06-08
50383 Clerk Wanted trainee Account Clerk. 0755958032 2017-05-25 2017-06-08
50382 Clerk Wanted Account Clerk and snr. Bookkeeper. wickramasinghemc@yahoo.com 0777449820 2017-05-25 2017-06-08
50381 Dehiwala Clerk Wanted Account Clerk Assistant. 0719004004 2017-05-25 2017-06-08
50380 Accountant Wanted male Accountant for a construction company. 0773156302 2017-05-25 2017-06-08
50379 Colombo 15 Cashier Wanted Cashiers for a company. 0115734500 2017-05-25 2017-06-08
50378 Accounts Assistant Wanted Accounts Assistant cum data entry operator. ceo@akra.lk 0768257611 2017-05-25 2017-06-08
50377 Accounts Assistant Wanted Accounts Assistant. AAT or Similar. 3 years experience. digicomcommon@gmail.com 0718176431 2017-05-25 2017-06-08
වෙළඳ අලෙවිකරණය *  Sales *  விற்பனை Open Close
45866 வத்தளை விற்பனை பிரதிநிதிகள் பெயின்ட் கம்பெனிக்கு விற்பனை பிரதிநிதிகள் தேவை. மோட்டார் சைக்கிள் உள்ளவர்கள் விரும்பத்தக்கது. 0757814814 2016-09-27 2017-06-27
45865 பத்தரமுல்ளை விற்பனையாளர்கள் நகைக்கடை விற்பனை நிலையத்திற்கு அனுபவமுள்ள விற்பனையாளர்கள் தேவை. தங்குமிட வசதி வழங்கப்படும. 0718426815, 0727426815 2016-09-27 2017-06-27
45862 தெஹிவளை சேல்ஸ் கர்ல்ஸ் பாமசிக்கு சேல்ஸ் கர்ல்ஸ்/பாய்ஸ் உடன் தேவை. 0775770432 2016-09-27 2017-06-27
45863 சேல்ஸ் கொழும்பில் உள்ள சில்லறை கடைக்கு ௨௫ வயதிற்குட்பட்ட மழையாக தமிழ் இளைஞன் தேவை. மாத சம்பளம் 36000. 0754918984 2016-09-27 2017-06-27
45864 விற்பனையாளர்கள் செட்டியார் தெரு பிரபல நகை கடைக்கு அனுபவமுள்ள விற்பனையாளர்கள் தேவை. 0772225122 2016-09-27 2017-06-27
තොරතුරු තාක්ෂණය *  Information Technology *  தகவல் தொழில்நுட்பம் Open Close
50491 සේවිකාවක් අප ආයතනය සඳහා ටයිප් සෙටින් සඳහා සේවිකාවක් උවමනායි. 0774453593 2017-05-27 2017-06-10
50490 Graphic Designer අපගේ ආයතනය සඳහා Graphic Designer කෙනෙකු උවමනායි. 0779608290 2017-05-27 2017-06-10
50489 සේවිකාවන් අපගේ ආයතනය සඳහා ටයිප් සෙටින් දැනුමැති සේවිකාවන් උවමනායි. 0112237608 2017-05-27 2017-06-10
50488 ටයිප් සෙටින් අපගේ හාඩ්වෙයාර් එක සඳහා ටයිප් සෙටින් දන්නා පිරිමි අය උවමනායි. 0778781466 2017-05-27 2017-06-10
50487 සේවකයින් ඡායාරූප ශාලාවක් සඳහා අවු 25 අඩු පරිගණක දැනුමැති පිරිමි අය උවමනායි. 0773024162 2017-05-27 2017-06-10
50486 කොළඹ 10 ඔපරේටර්වරියන් අප ආයතනය සඳහා පු/නු පරිගණක ඔපරේටර්වරියන් උවමනායි. 0777704555 2017-05-27 2017-06-10
50485 ටයිප් සෙටින් අප ආයතනය සඳහා ටයිප් සෙටින් දන්නා ගැ/පි උවමනායි. 0777576245 2017-05-27 2017-06-10
50484 Graphic Designer අප ආයතනය සඳහා පළපුරුදු Graphic Designer කෙනෙකු උවමනායි. 0711400007 2017-05-27 2017-06-10
50483 ටයිප් සෙටින් අප ආයතනය සඳහා ටයිප් සෙටින් /Graphic දන්නා කෙනෙකු උවමනායි. 0779418899 2017-05-27 2017-06-10
50482 Data Entry Operator අප ආයතනය සඳහා Data Entry Operator කෙනෙකු උවමනායි. 0766240289 2017-05-27 2017-06-10
50481 Computer Operator අප ආයතනය සඳහා Computer Operator කෙනෙකු උවමනායි. ගැ/පි 0772303078 2017-05-27 2017-06-10
50480 Graphic Designer අප ආයතනය සඳහා Graphic Designer කෙනෙකු උවමනායි. plansmartmedia@gmail.com 2017-05-27 2017-06-10
50479 කාර්මිකයන් අප ආයතනය සඳහා CCTV කාර්මිකයන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779197223 2017-05-27 2017-06-10
50478 Graphic Designer අප ආයතනය සඳහා Graphic Designer සඳහා ගැ/පි උවමනායි. 0763572456 2017-05-27 2017-06-10
50477 Data Entry Operator අප ආයතනය සඳහා Data Entry Operator / Graphic සඳහා ගැ/පි උවමනායි. 0773933951 2017-05-27 2017-06-10
50476 Data Entry Operator අප ආයතනය සඳහා Data Entry Operator ගැ/පි උවමනායි. 0714524129 2017-05-27 2017-06-10
50475 ටයිප් සෙටින් අප ආයතනය සඳහා ටයිප් සෙටින් දන්නා අය උවමනායි. 0716166828 2017-05-27 2017-06-10
50474 ටයිප් සෙටින් අප ආයතනය සඳහා ටයිප් සෙටින් දන්නා සේවිකාවන් උවමනායි. 0783063889 2017-05-27 2017-06-10
50473 Data Entry Operator අප ආයතනය සඳහා Data Entry Operator කෙනෙකු උවමනායි. 0771136608 2017-05-27 2017-06-10
50472 රද්දොළුගම සේවකයින් අප ආයතනය සඳහා ඉරිදි සෙනසුරාදා වැඩ කළ හැකි අය උවමනායි. 0774704863 2017-05-27 2017-06-10
50471 Graphic Designer අප ආයතනය සදහා Graphic Designer කෙනෙකු උවමනායි. 0112987721 2017-05-27 2017-06-10
50470 ටයිප් සෙටින් අප ආයතනය සඳහා පරිගණක සිංහල/ English ටයිප් සෙටින් සඳහා ආර්ට් වර්ක් දැනුමැති අය උවමනායි. 0874714314 2017-05-27 2017-06-10
50469 සහයකයින් අප ආයතය සඳහා පරිගණක බිල් සහයකයින් උවමනායි. 0112254418 2017-05-27 2017-06-10
ගුරුවරුන් *  Teaching *  ஆசிரியர்கள் Open Close
50409 Ethulkotte Teacher/Trainee Wanted qualified Pre-School Teachers and trainee Teachers. gsandaya@yahoo.com 0729554834 2017-05-25 2017-06-08
50408 Piliyandala Teacher Wanted AMI qualified teacher for Montessori. 0725573396 2017-05-25 2017-06-08
50407 Seeduwa Teacher Wanted English medium experienced Nursing Teacher. 0112256532 2017-05-25 2017-06-08
50406 Polgahawela Teacher Wanted English medium experienced Nursing Teacher. 0772974388 2017-05-25 2017-06-08
50405 Teacher Wanted young lady Teacher for our Nursery. 0772220615 2017-05-25 2017-06-08
50404 Colombo 7 Teachers Wanted experienced Teachers for few subjects. 0777301880 2017-05-25 2017-06-08
50403 Wattala Teacher Wanted Teachers to teach for all the subject in English medium. 0777700832 2017-05-25 2017-06-08
50402 Teacher Wanted teacher for English Music Elocution and other Arts subjects. 0776508271 2017-05-25 2017-06-08
50401 Assistant Wanted Montessori qualified an active Young girl to Assistant in school a child year one. 0774074796 2017-05-25 2017-06-08
50400 Teachers Wanted qualified and experienced Teachers English medium Montessori. 0777700832 2017-05-25 2017-06-08
50281 ගුරුවරියක් පෙර පාසැලක් සඳහා ඩිප්ලෝමාධාරී ගුරුවරියක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776135766 2017-05-19 2017-06-02
50280 ගුරුවරියන් පෙර පාසැල් ගුරුවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714847331 2017-05-19 2017-06-02
50279 ගුරුවරියන් පු/නු පෙර පාසැල් ගුරුවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0711651187 2017-05-19 2017-06-02
50278 පුහුණු/නුපුහුණු ගුරු පුහුණු පාඨමාලාව සඳහා නවකයින් උවමනායි. 0714847331 2017-05-19 2017-06-02
50277 ගුරුවරුන් අධ්‍යාපන ආයතනයක් සඳහා ICT,විද්‍යාව,ගණිතය, සිංහල හා ඉංග්‍රීසි සඳහා ගුරුවරුන් උවමනායි. 0703933733 2017-05-19 2017-06-02
සෞඛ්‍ය සේවා *  Healthcare *  சுகாதார சேவை Open Close
50334 ඇතුල්කෝට්ටේ තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0765540687 2017-05-23 2017-06-06
50333 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0717401195 2017-05-23 2017-06-06
50332 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ස්පා ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0727244777 2017-05-23 2017-06-06
50331 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0766639717 2017-05-23 2017-06-06
50330 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0113131974 2017-05-23 2017-06-06
50329 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0728010101 2017-05-23 2017-06-06
50328 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0779086692 2017-05-23 2017-06-06
50327 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0113199694 2017-05-23 2017-06-06
50326 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද පංචකර්ම ආයතනයක් සඳහා තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0776737208 2017-05-23 2017-06-06
50325 කළමණාකරුන්/තෙරපි ආයුර්වේද පංචකර්ම ආයතනයක් සඳහා කළමණාකරුන්/තෙරපිවරුන් උවමනායි. 0711890890 2017-05-23 2017-06-06
50324 කැළණිය වෛද්‍යවරුන් ආයුර්වේද පංචකර්ම ආයතනයක් සඳහා සුදුසුකම්ලත් වෛද්‍යවරුන් උවමනායි. 0716391747 2017-05-23 2017-06-06
50323 කොහුවල වෛද්‍යවරුන් ආයුර්වේද පංචකර්ම ආයතනයක් සඳහා වෛද්‍යවරුන් උවමනායි. 0711890890 2017-05-23 2017-06-06
50322 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0716391747 2017-05-23 2017-06-06
50321 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0772147956 2017-05-23 2017-06-06
50320 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0773994063 2017-05-23 2017-06-06
50319 හෙදියන්/තෙරපි ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු හෙදියන් තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0716997875 2017-05-23 2017-06-06
50318 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා අවු 18-30 පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0778540468 2017-05-23 2017-06-06
50317 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0766299747 2017-05-23 2017-06-06
50316 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0714556595 2017-05-23 2017-06-06
50315 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0775756334 2017-05-23 2017-06-06
50314 තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් උවමනායි. 0770567104 2017-05-23 2017-06-06
45880 வேலையாட்கள் பாமசிக்கு அனுபவமுள்ள வேலையாட்கள் தேவை. ஆண்/பெண் இருபாலரும் விண்ணப்பிக்கலாம். 071914197 2016-09-27 2017-06-27
45879 பாமசியில் வேலை பாமசியில் வேலை செய்ய மழையகத்தை சேர்ந்த ஆண்/பெண் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0785008095 2016-09-27 2017-06-27
45878 பெண்கள் வேலைக்கு ஆயுர்வேத மத்திய நிலையத்திற்கு பயிற்சி பெற்ற 18 வயது தொடக்கம் 30 வயதிற்கு உட்பட்ட பெண்கள் வேலைக்கு தேவை. சம்பளம் மாதம் 80,000 க்கு மேழ் சம்பாதிக்களாம். தங்குமிடம், சாப்பாடு இலவசம். 0767990133 2016-09-27 2017-06-27
45877 தாதிமார்கள் பல் வைத்தியசாலைக்கு அனுபவமுள்ள/அற்ற தாதிமார்கள் தேவை. 0722222867 2016-09-27 2017-06-27
45876 பாமசி பாமசிக்கு நன்கு அனுபவமுள்ள ஆண்/பெண் உடன் தேவை. 0754214451 2016-09-27 2017-06-27
කාර්යාලීය සේවා *  Office Work *  அலுவலக வேலைகள் Open Close
50296 බණ්ඩාරගම ලිපිකාරිණියක් අප ආයතනය සඳහා ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 0719246324 2017-05-19 2017-06-02
50295 ලිපිකාරිණියක් අප ආයතනය සඳහා ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 0777575186 2017-05-19 2017-06-02
50294 ලිපිකාරිණියක් අප ආයතනය සඳහා අවු 20-45 ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. praeen123@sltnet.lk 0777777040 2017-05-19 2017-06-02
50293 ලිපිකාරිණියක් අප ආයතනය සඳහා නුපුහුණු ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 0773475743 2017-05-19 2017-06-02
50292 ලිපිකාරිණියක් අප ආයතනය සඳහා පු/නු ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 0117906092 2017-05-19 2017-06-02
50291 පන්නල ලිපිකාරිණියක් අප ආයතනය සඳහා පු/නු ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 0777886822 2017-05-19 2017-06-02
50290 මීරිගම ලිපිකාරිණියක් අප ආයතනය සඳහා ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 0773432694 2017-05-19 2017-06-02
50289 අවිසාවේල්ල ලිපිකරු/ලිපිකාරිණි අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති ලිපිකරු/ලිපිකාරිණි උවමනායි. 0715754848 2017-05-19 2017-06-02
50288 ලිපිකරු/ලිපිකාරිණි අප ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති ලිපිකරු/ලිපිකාරිණි උවමනායි. 0776866066 2017-05-19 2017-06-02
50287 ලිපිකරු/ලිපිකාරිණි අප ආයතනය සඳහා අවු 25 අඩු ලිපිකරු/ලිපිකාරිණි උවමනායි. 0774112746 2017-05-19 2017-06-02
50286 ලිපිකාරිණියක් අප ආයතනය සඳහා පු/නු ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 077766607 2017-05-19 2017-06-02
50285 සේවිකාවක් අප ආයතනය සඳහා සේවිකාවක් උවමනායි. 0773083893 2017-05-19 2017-06-02
50284 ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0778200996 2017-05-19 2017-06-02
50283 ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා අවු 18-35 ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. වැටුප රු 15000-25000 0778987104 2017-05-19 2017-06-02
50282 ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සඳහා අවු 20-35 ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0773745939 2017-05-19 2017-06-02
45884 கணிணி இயக்குனர்கள் பெண் கணிணி இயக்குனர்கள் தேவை.பெண்கள் விஷேடம். 0777485616 2016-09-27 2017-06-27
45883 வேலையாள் ஆபீஸ் கிலார்க் வேலைக்கு தேவை. பெண். 0772037871 2016-09-27 2017-06-27
45882 வேலையாள் ஆபீஸ் ஒன்றிட்கு போட்டொகாபிம், பைன்டிங் மற்றும் ஏனைய வேலைகள் செய்யக்கூடிய அனுபவமுள்ள/அற்ற கொட்டாஞ்சேனையை வசிப்பிடமாக கொண்ட பெண்ணொருவர் தேவை. 0779795080 2016-09-27 2017-06-27
45881 அழுவளகம் அழுவளகம் ஒன்றிட்கு அலுவலக களங்சிய பகுதிகளில் உதவியாளராக பணிபுரிவதற்கு ஆட்கள் தேவை. 0717306549 2016-09-27 2017-06-27
45870 வேலை நிறுவனம் ஒன்றிற்கு வேலை உதவியாட்கள் தேவை. 0773600581 2016-09-27 2017-06-27
මුද්‍රණ *  Printing *  அச்சுத்தொழில் Open Close
50276 ග්‍රැෆික් අපගේ මුද්‍රණාලය ග්‍රැෆික් ඩිසයින්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770992681 2017-05-16 2017-05-30
50275 සේවකයින් අපගේ මුද්‍රණාලයේ විවිධ තනතුරු සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0753661663 2017-05-16 2017-05-30
50274 බදුල්ල මයින්ඩර්වරු අපගේ මුද්‍රණාලය සඳහා අවු 3 පළපුරුද්ද ඇති Offset kord මැෂින් මයින්ඩර්වරු උවමනායි. 0765442142 2017-05-16 2017-05-30
50273 කටාන සේවකයින් අපගේ මුද්‍රණාලය සඳහා Chinese කටර් වැඩ දන්නා සේවකයින් උවමනායි. 0314906828 2017-05-16 2017-05-30
50272 කිරිබත්ගොඩ මයින්ඩර්වරයෙකු අපගේ මුද්‍රණාලය සඳහා chiness platen and ගිලටින් polar / kord මයින්ඩර්වරු හා ග්‍රැෆික් සඳහා අය ද උවමනායි. 0713247545 2017-05-16 2017-05-30
50271 ඔපරේටවරු අපගේ මුද්‍රණාලය සඳහා ඕෆ්සෙට් මැෂින් ඔපරේටවරු පු /නු ගැ/පි උවමනායි. 0773352978 2017-05-16 2017-05-30
50270 ඔපරේටවරු අපගේ මුද්‍රණාලය සඳහා Kord ඔපරේටවරු උවමනායි. 0773698843 2017-05-16 2017-05-30
50269 ග්‍රැෆික් අපගේ මුද්‍රණාලය සඳහා ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර්වරු උවමනායි. 0771117707 2017-05-16 2017-05-30
50268 ඔපරේටවරු අපගේ මුද්‍රණාලය සඳහා GTO/ Kord ඔපරේටවරු හා ග්‍රැෆික් සඳහා අය ද උවමනායි. 0772067080 2017-05-16 2017-05-30
50267 සේවකයින් අපගේ මුද්‍රණාලය සඳහා ප්‍රින්ටින් සේවකයින් උවමනායි. 0773907039 2017-05-16 2017-05-30
50266 සහයකයෙකු අපගේ මුද්‍රණාලය සඳහා සහයකයෙකු උවමනායි. 0776238082 2017-05-16 2017-05-30
45889 கிராபிக் டிசைனர், டைப் செட்டர் அச்சகத்திற்கு முழு நேர கிராபிக் டிசைனர், டைப் செட்டர் தேவை. திறமையை அனுசரித்து மாதம் 20,000 ரூபா வேதனம் தரப்படும். 0714022059 2016-09-27 2017-06-27
45888 டைப் செட்டிங், டிசைனிங் ப்ரின்டிங் நிறுவணம் ஒன்ரிட்கு கம்பியூட்டர் டைப் செட்டிங், டிசைனிங் மற்றும் பைன்டிங் செய்யக்கூடிய ஆண்/பெண் தேவை. 0773165557 2016-09-27 2017-06-27
45887 கிராபிக் டிசைனர் அச்சகத்திற்கு அனுபவமுள்ள கிராபிக் டிசைனர் தேவை. அத்துடன் உதவியாட்களும் தெவை. 0727118732 2016-09-27 2017-06-27
45885 சிலின்டர் மேஷின் ஆப்பரேட்டர் கொழும்பு 13 எமது அச்சகத்திற்கு சிலின்டர் மேஷின் ஆப்பரேட்டர் உடன் தேவை. அழையுங்கள். 0112542430 2016-09-27 2017-06-27
45886 டைபிங் கம்பியூட்டர் டைபிங் தமிழ், ஆங்கிளம் ஆகிய இரு மொழிகளிலும் அனுபவமுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கவும். 755030954 2016-09-27 2017-06-27
රූපලාවන්‍ය *  Beauty Culture *  அழகுக்கலை Open Close
50454 සේවකයින් සැලූන් එකක් සඳහා කොණ්ඩා කැපීමට බාබර් කෙනෙකු උවමනායි. 076601339 2017-05-26 2017-06-09
50453 බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා කොණ්ඩා කැපීමට බාබර් කෙනෙකු උවමනායි. 0774006025 2017-05-26 2017-06-09
50452 ශිල්පිනියන් සැලූන් එකක් සඳහා දක්ෂ පු/නු රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියන් උවමනායි. 0711000900 2017-05-26 2017-06-09
50451 ශිල්පිනියන් සැලූන් එකක් සඳහා දක්ෂ පු/නු රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියන් උවමනායි. 0778319141 2017-05-26 2017-06-09
50450 බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා ගැ/පි කොණ්ඩා කැපීමට බාබර් කෙනෙකු උවමනායි. 0714812290 2017-05-26 2017-06-09
50449 සේවක සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා සේවක/සේවිකාවන් උවමනායි. 0723482596 2017-05-26 2017-06-09
50448 බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා දක්ෂ බාබර් කෙනෙකු උවමනායි. 0113051167 2017-05-26 2017-06-09
50447 බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා දක්ෂ බාබර් කෙනෙකු උවමනායි. 0723339826 2017-05-26 2017-06-09
50446 සේවකයින් සැලූන් එකක් සඳහා පුහුණු සේවකයින් උවමනායි. 0774635076 2017-05-26 2017-06-09
50445 සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා දක්ෂ සේවිකාවන් උවමනායි. 0716156165 2017-05-26 2017-06-09
50444 සේවකයින් සැලූන් එකක් සඳහා දක්ෂ දක්ෂ පුහුණු සේවකයින් උවමනායි. 0769237598 2017-05-26 2017-06-09
50443 සේවිකාවන් සැලූන් එකක් සඳහා දක්ෂ තරුණියන් උවමනායි. 0716192001 2017-05-26 2017-06-09
50442 බාබර් සැලූන් එකක් සඳහා දක්ෂ බාබර් කෙනෙකු උවමනායි. 0712618467 2017-05-26 2017-06-09
50441 සේවකයෙකු සැලූන් එකක් සඳහා දක්ෂ සේවකයෙකු කෙනෙකු උවමනායි. 0778311925 2017-05-26 2017-06-09
50440 බාබර් අපගේ සැලූන් එක සඳහා දක්ෂ බාබර් කෙනෙකු උවමනායි. 0776484165 2017-05-26 2017-06-09
50439 බාබර් අපගේ සැලූන් එක සඳහා බාබර් කෙනෙකු උවමනායි. 0727615480 2017-05-26 2017-06-09
45894 பெண் வேலையாள் எமது சலூனிற்கு அனைத்து வேலைகளும் செய்யக்கூடிய ஒரு பெண் பில்லை தேவை. 0776524281 2016-09-27 2017-06-27
45893 சலூன் வேலை சலூன் ஒன்றிட்கு சிங்களம் தெரிந்த ஆண் ஒருவர் தேவை. 0772449778 2016-09-27 2017-06-27
45892 கொழும்பு 5 ஆண் வேலையாட்கள் சலூனிற்கு உடனடியாக ஆண் வேலையாட்கள் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0773311231, 0712311231 2016-09-27 2017-06-27
45891 முடி திருத்துனர் இளமையான திரமையான முடி திருத்துனர் ஒருவர் தேவை. கொழும்பு சுற்று புறத்தில் விசேஷம். 0726061805 2016-09-27 2017-06-27
45890 வேலைக்கு ஆட்கள் அழகு நிலையத்திற்கு வேலைக்கு ஆட்கள் தேவை. 0777687792 2016-09-27 2017-06-27
ඇඟළුම් රෙදිපිළි *  Garments *  ஆடை Open Close
45899 வேலையாட்கள் தையல் உதவிகு வேலையாட்கள் தேவை.பெண்கள் மாத்திரம். சாப்பாடு, தங்குமிடம் இலவசம். மாதம் 15,000/= வரை. 0770725502 2016-09-27 2017-06-27
45898 யாழ்பானம் லைன் சூப்பர்வைசர் ஆடை தொழிற்சாலைக்கு லைன் சூப்பர்வைசர் தேவை. 0717839975 2016-09-27 2017-06-27
45897 தைக்க நன்கு தைக்க தெரிந்த டெயிலர் ஆண்கள் தேவை. சமபளம் பேசித் தீர்மானிக்கப்படும். 0724118893 2016-09-27 2017-06-27
45896 வெட்டி தைக்க தையல் நிலையத்திற்கு தானகவே வெட்டி தைக்க தெரிந்த தங்கி வேலை செய்ய கூடிய டெயிலர் தேவை. 0714896717 2016-09-27 2017-06-27
45895 ஆடைகள் தைக்க புதிதாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கான ஆடைகள் தைக்க கூடிய நம்பிக்கையான ஒரு பெண் தேவை. 0777577345 2016-09-27 2017-06-27
කාර්මික *  Mechanical *  இயந்திர Open Close
50313 වෙල්ඩින්කරුවන් අප ආයතනය සඳහා පළපුරුදු වෙල්ඩින්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773143722 2017-05-19 2017-06-02
50312 වෑල්ඩින්කරුවන් අප ආයතනය සඳහා වෑල්ඩින්කරුවන්/ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0774932159 2017-05-19 2017-06-02
50311 කාර්මිකයින් ත්‍රීරෝද රථ අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා අප ආයතනයට කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775170234 2017-05-19 2017-06-02
50310 මැකෑනික්වරු අප ආයතනය සඳහා මැකෑනික්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773209682 2017-05-19 2017-06-02
50309 වෑල්ඩින්කරුවන් අප ආයතනය සඳහා වෑල්ඩින්කරුවන් / ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718304299 2017-05-19 2017-06-02
50308 වෑල්ඩින්කරුවන් අප ආයතනය සඳහා වෑල්ඩින්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0770515315 2017-05-19 2017-06-02
50307 කාර්මිකයින් පු/නු විදුලි කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779283364 2017-05-19 2017-06-02
50306 කාර්මිකයින් පු/නු වායුසමීකරණ කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714157166 2017-05-19 2017-06-02
50304 පේන්ට්වරු අප ආයතනය සඳහා දක්ෂ පේන්ට්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0724109160 2017-05-19 2017-06-02
50305 බාස්වරුන්/ගෝලයින් වෑල්ඩින්/සයිලන්සර් වැඩ සඳහා බාස්වරුන්/ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776119733 2017-05-19 2017-06-02
50303 කාර්මිකයින් අප ආයතනය සඳහා විදුලි/ජලනල කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0766984825 2017-05-19 2017-06-02
50302 ඔපරේටර්වරු පොලිතීන් නිෂ්පාදන ආයතනයක් සඳහා ස්ටුඩර් ඔපරේටර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112632618 2017-05-19 2017-06-02
50301 පේන්ට්වරු අප ආයතනය සඳහා පේන්ට්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773429788 2017-05-19 2017-06-02
50300 කාර්මිකයින් අප ආයතනය සඳහා විදුලි කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773160186 2017-05-19 2017-06-02
50299 වෑල්ඩින්කරුවන් අප ආයතනය සඳහා පු/නු වෑල්ඩින්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779571244 2017-05-19 2017-06-02
50298 වෑල්ඩින්කරුවන් සේවා ස්ථානයක් සඳහා වෑල්ඩින්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0757967211 2017-05-19 2017-06-02
50297 බාස්වරුන් වාහන සේවා ස්ථානයක් සඳහා බාස්වරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777284940 2017-05-19 2017-06-02
45903 தெமட்டகொடை வெல்டிங் பாஸ் வெல்டிங் பாஸ் ஒருவர் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. மற்றவை பேசித் தீர்மானிக்கலாம். 0777431357, 0777865492 2016-09-27 2017-06-27
45902 வெல்டிங் பாஸ் தனியார் நிறுவணமொன்றிட்கு வெல்டிங் பாஸ் உடன் தேவை. தங்குமிட வசதி ஏற்பாடு செய்து தரப்படும். 0778136527 2016-09-27 2017-06-27
45901 பயிளுணர்கள் ரோலிங் ஷட்டர் மற்றும் வெல்டிங் நிறுவணத்திற்கு பயிளுணர்கள் சேர்த்து கொள்ளப்படுவர். சாப்பாடு, தங்குமிட வசதி உண்டு. 0777721152 2016-09-27 2017-06-27
45900 வேலையாட்கள் வாகன சேவிஸ் ஸ்டேஷனிற்கு வேலையாட்கள் தேவை. சகல வசதிகளும் உண்டு. 0777390276 2016-09-27 2017-06-27
45867 வத்தளை வெல்டிங் இரும்புக் கூரை வேலைக்கு வெல்டிங் ஆட்கள் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0776268827 2016-09-27 2017-06-27
හෝටල් සහ බේකරි *  Hotel & Bakery *  ஹோட்டல் / பேக்கரி Open Close
50399 Mt. Lavinia Vacancies Available few Vacancies in our restaurant. 0753771304 2017-05-25 2017-06-08
50398 Cook Wanted resident Cook with Sri Lankan and Western food experience. 0112574270 2017-05-25 2017-06-08
50397 Chef Wanted Italian Pasta and Pizza Chef with experience. dcmahr56@gmail.com 0768217177 2017-05-25 2017-06-08
50396 Negombo Vacancies Available few Vacancies in our restaurant. 0777867897 2017-05-25 2017-06-08
50395 Wellawatta Vacancies Available few Vacancies in our restaurant. 0776017499 2017-05-25 2017-06-08
50394 Cook/waiters Wanted Sinhala type Cook/waiters. 0767677666 2017-05-25 2017-06-08
50393 Kandy waiters Wanted part time waiters for a tourist restaurant. 0812238267 2017-05-25 2017-06-08
50392 Vacancies Available few Vacancies in our company. 0755627682 2017-05-25 2017-06-08
50391 Kandy Vacancies Available few Vacancies in our restaurant. 0812234884 2017-05-25 2017-06-08
50390 Manager Wanted Manager for boutique hotel. 0768095826 2017-05-25 2017-06-08
50389 Staff Wanted room service staff for boutique hotel.herathnilanga@yahoo.com 0777756255 2017-05-25 2017-06-08
50388 Vacancy Wanted young female trained in housekeeping in a city hotel. 0777684755 2017-05-25 2017-06-08
45906 சமையற்காரர் 10 வருட அனுபவமுல்ல சமையற்காரர் ஒருவர் அனுபவமுள்ள வெயிட்டர் மற்றும் சமையலரை உதவியாலர் தேவை. 0714834840 2016-09-27 2017-06-27
45905 ராகம கோகிமார்கள் ஹோட்டலுக்கு கோகிமார்கள், ரொட்டி, அப்பம் பாஸ்மார்கள் தேவை. 0722244488 2016-09-27 2017-06-27
45904 வேலையாள் அப்பம், ரொட்டி போடத் தெரிந்தவர் தேவை. சம்பளம் 40,000/=. 0770630578 2016-09-27 2017-06-27
45875 கொக்கி ஹோட்டல் ஒன்றிற்கு கொக்கி ஒருவர் மற்றும் கொத்து பாஸ் ஒருவர் தேவை. 0770444876 2016-09-27 2017-06-27
45874 பேக்கரி வேளையாட்கள் அனுபவமுள்ள பேக்கரி வேளையாட்கள் தேவை. 0774922279 2016-09-27 2017-06-27
රියදුරු *  Driving *  ஓட்டுனர்கள் Open Close
50411 Wattala Driver Wanted Driver. Age 25-55. 0775030517 2017-05-25 2017-06-08
50410 Driver Wanted Delivery vehicle Driver with 3 years experience. Age 25-45 0112334314 2017-05-25 2017-06-08
45911 சாரதி கொழும்பு தனியார் நிறுவனத்திற்கு முச்சக்கர வண்டி சாரதி உடன் தேவை. 0712733301 2016-09-27 2017-06-27
45910 சாரதி வத்தளை 50 வயதிற்கு மேற்பட்ட அனுபவமுள்ள சாரதி தேவை. 0773856376 2016-09-27 2017-06-27
45909 டிரைவர் கோதுமை மா கம்பெனிக்கு ஹெவி வேஹிச்லே டிரைவர் தேவை. கொழும்பு பாதை தெரிந்தவராக இருத்தல் வேண்டும். 0775788163 2016-09-27 2017-06-27
45908 கார் டிரைவர் வீட்டு வேலைக்கான கார் டிரைவர் தேவை. வெள்ளவத்தை அருகாமையில் உள்ளவர்கள் விரும்பத்தக்கது. 077802498 2016-09-27 2017-06-27
45907 ஓட்டுனர் கொழும்பு ஏற்றுமதி தொழிற்சாலைக்கு 40 அடி கண்டைனர் வாகனத்திற்கு ஓட்டுனர் தேவை. உயர்ந்த சம்பளம் மற்றும் இலவச தங்குமிட வசதி. 0766910245 2016-09-27 2017-06-27
ආරක්ෂක නිලධාරීන් *  Security *  பாதுகாப்பு Open Close
50416 Officer Wanted security Officer. OIC/SO Salary Rs. 20000-40000 0772205009 2017-05-25 2017-06-08
50415 Rajagiriya Vacancies Wanted VO/OIC/LSO/SSO Security. 0759606024 2017-05-25 2017-06-08
45916 பாதுகாப்பு உத்தியோகத ஆண்/பெண் பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர்கள் தேவை. 18 - 65 வயது. சம்பளம் + ஓடீ 40,000/= சப்பாடு தங்குமிடம் இலவசம். 0771020619 2016-09-27 2017-06-27
45915 காவளாலி இரவு காவளாலி தேவை. கொழும்பு 0773595215 2016-09-27 2017-06-27
45914 வத்தலை காவலாளர் காவலாளர் தேவை. 50 வயதிற்கு மேற்பட்ட தங்கக்கூடிய ஒருவர் தேவை. 0727237070 2016-09-27 2017-06-27
45913 பாதுகாவளர் வத்தலை தொழிர்சாலைக்கு பாதுகாவளர் தேவை. 50 வயதுக்கு குறைந்த ஆங்கிள அறிவுடையவர்கள் உடனடியாக தொடர்பு கொள்ளவும். 0727404445 2016-09-27 2017-06-27
45912 பாதுகாவலர் தொழிற்சாலை ஒன்றிட்கு பாதுகாவலர் தேவை. சம்பளம் பேசித்தீர்மானிக்கப்படும். 50 வயதுக்கு குறைந்தவர்கள். 0727404445 2016-09-27 2017-06-27
ඉදිකිරීම් කටයුතු *  Construction *  கட்டடம் Open Close
50438 බාස්වරුන්/ගෝලයින් වැඩබිමක් සඳහා මේසන් බාස්වරුන්/ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777170543 2017-05-26 2017-06-09
50437 බාස්වරුන් සියලුම ගෘහ භාණ්ඩ සෑදීම සඳහා වඩු බාස්වරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776222267 2017-05-26 2017-06-09
50436 කාර්මිකයින් වහළවල් සැසීම සඳහා වඩු කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0710826355 2017-05-26 2017-06-09
50435 බාස්වරුන් වඩු බාස්වරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112755012 2017-05-26 2017-06-09
50434 බාස්වරුන් වඩු/ස්ප්‍රේ හා ප්‍රැන්ට්‍රි බාස්වරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773657839 2017-05-26 2017-06-09
50433 බාස්වරුන්/ගෝලයින් මේසන් බාස්වරුන්/ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0728020621 2017-05-26 2017-06-09
50432 බාස්වරුන්/ගෝලයින් මේසන් බාස්වරුන්/ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777675681 2017-05-26 2017-06-09
50431 බාස්වරුන්/ගෝලයින් මේසන් බාස්වරුන්/ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0768768143 2017-05-26 2017-06-09
50430 බාස්වරුන්/ගෝලයින් මේසන් බාස්වරුන්/ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772005248 2017-05-26 2017-06-09
50429 බාස්වරුන්/ගෝලයින් ෆින්ෂින් වැඩ සඳහා බාස්වරුන්/ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0771600940 2017-05-26 2017-06-09
50428 බාස්වරුන් මේසන්/සැටලින්/පේන්ට් බාස්වරුන්/ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0714496400 2017-05-26 2017-06-09
50427 බාස්වරුන්/ගෝලයින් මේසන් බාස්වරුන්/ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779768456 2017-05-26 2017-06-09
50426 බාස්වරුන් දක්ෂ වඩු බාස්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773789929 2017-05-26 2017-06-09
50425 සේවකයින්/ගෝලයින් බෝල්ඩීන් වැඩ සඳහා දක්ෂ සේවකයින්/ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776100733 2017-05-26 2017-06-09
50424 බාස් කෙනෙකු බ්ලොක් ගල් වැඩපලක් සඳහා බාස් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777820403 2017-05-26 2017-06-09
50423 කම්කරුවන් බිල්ඩින් සයිට් එකක් සඳහා කම්කරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0722244558 2017-05-26 2017-06-09
50422 සේවකයින් පැන්ට්‍රි කබඩ් වැඩපළක් සඳහා වඩු සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777978542 2017-05-26 2017-06-09
50421 කාර්මිකයින් පැන්ට්‍රි කබඩ් සෑදීමට වඩු කාර්මිකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776205488 2017-05-26 2017-06-09
50420 බාස් කෙනෙකු දක්ෂ වඩු බාස් කෙනෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0716644899 2017-05-26 2017-06-09
50419 බාස්වරුන්/ගෝලයින් නිවසේ සේවය සඳහා පේන්ට් බාස්වරුන්/ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0724026698 2017-05-26 2017-06-09
50418 බාස්වරුන්/ගෝලයින් ටයිල් බාස්වරුන්/ගෝලයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0778328116 2017-05-26 2017-06-09
50417 Vacancies Available few Vacancies in our company. Need 3-5 years experience. newcivilconstruction@gmail.com 2017-05-25 2017-06-08
45919 மாத்தலை வேலையாட்கள் கட்டிடப்பொருல் உற்பத்தி நிறுவணம் ஒன்றிட்கு ஆண்/பெண் இருவர் தங்கி வேலை பார்க்க தேவை. 0716516201 2016-09-27 2017-06-27
45918 மேசன் பாஸ் மேசன் பாஸ் மற்றும் வேலையாட்கள் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0725582889 2016-09-27 2017-06-27
45917 மேசன் பாஸ் கட்டிட கம்பெனிக்கு மேசன் பாஸ் மற்றும் லேபர்ஸ் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0728013100 2016-09-27 2017-06-27
45869 தெஹிவளை மேசன்மார் மேசன்மார் கையுதவியாளர்கள் நீண்ட நாள் வேலைக்கு தேவை. 0726755639 2016-09-27 2017-06-27
45868 ஊளியட்கள் கட்டிட நிர்மான நிறுவனம் ஒன்றிற்கு ஊளியட்கள் தேவை. 0772984998 2016-09-27 2017-06-27
කර්මාන්ත ශාලා *  Factory *  தொழிற்சாலை Open Close
45923 ஊழியர்கள் தொழிற்சாலை ஒன்றிட்கு ஊழியர்கள் தேவை. உடன் தொடர்பு கொள்ளவும். 0115339002 2016-09-27 2017-06-27
45922 வேலையாட்கள் பிரபல தொழிற்சாலைக்கு வேலையாட்கள் தேவை. 0766910244 2016-09-27 2017-06-27
45921 வேலைக்கு பெண்கள் பொதியிடல் வேலைக்கு பெண்கள் தேவை.நூல், கிலோஸ் வயது 18 - 30. சம்பளம் 15,000 - 23,000. உணவு, த்ங்குமிடம் குறைந்த விலையில். 0715222967 2016-09-27 2017-06-27
45920 வேலையாட்கள் ஜேம், பிச்கட், பால்மா உற்பத்தி நிலையத்டிற்கு ஆண்/பெண் 4. இனைத்துக்கொள்ளப்படுவர். அழையுங்கள். 0765433264 2016-09-27 2017-06-27
45873 வேலையாட்கள் தொழிற்சாலைக்கு வேலையாட்கள் தேவை. மாத சம்பளம் 30,000. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0750265707 2016-09-27 2017-06-27
ගෘහ සේවා *  Domestic *  வீட்டுப்பணி Open Close
50414 Baththaramulla Nanny Wanted English speaking Nanny. 0113355804 2017-05-25 2017-06-08
50413 Housemaid Wanted Housemaid for look after retired mother. Salary Rs. 27500/= 0773953229 2017-05-25 2017-06-08
50412 House-keeper Wanted Elderly live in Lady House-keeper for singl person. 0714090965 2017-05-25 2017-06-08
50376 ගෘහ සේවිකා නිවසක දිවා කාලයේ සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0717355382 2017-05-24 2017-06-07
50375 ගෘහ සේවිකා නිවසේ සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0773351116 2017-05-24 2017-06-07
50374 ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0777034744 2017-05-24 2017-06-07
50373 ගෘහ සේවිකා නිවසේ සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0112178315 2017-05-24 2017-06-07
50372 ගෘහ සේවිකා නිවසක ළමුන් දෙදෙනෙකු බලා ගැනීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0767787886 2017-05-24 2017-06-07
50371 ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0777780447 2017-05-24 2017-06-07
50370 ගෘහ සේවිකා කුඩා දරුවෙකු බලා ගැනීමට කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0771128075 2017-05-24 2017-06-07
50369 ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0773121576 2017-05-24 2017-06-07
50368 ගෘහ සේවිකා නිවසේ සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0773902579 2017-05-24 2017-06-07
50367 ගෘහ සේවිකා අවු 45 ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. උදේ 6 සවස 3ග දිනක වැටුප රු 700 0772242915 2017-05-24 2017-06-07
50366 ගම්පහ ගෘහ සේවිකා අවුරුද්දක දරුවෙකු බලා ගැනීමට උදේ 6-සවස 6 දක්වා ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0719173580 2017-05-24 2017-06-07
50365 ගෘහ සේවිකා අවු 1 1/2 දරුවෙකු බලා ගැනීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0719682756 2017-05-24 2017-06-07
50364 අලුත්ගම ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0779742463 2017-05-24 2017-06-07
50363 ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0714466137 2017-05-24 2017-06-07
50362 ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0773346347 2017-05-24 2017-06-07
50361 ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0714292297 2017-05-24 2017-06-07
50360 ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී උදේ සවස ආහාර පිසීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0715350860 2017-05-24 2017-06-07
50359 ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී සේවය කිරීමට අවු 55 අඩු ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0776650553 2017-05-24 2017-06-07
50358 ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී ආහාර පිසීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0773047784 2017-05-24 2017-06-07
50357 ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0773667055 2017-05-24 2017-06-07
50356 ගෘහ සේවිකා නිවසේ නැවතී සේවය කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් උවමනායි. 0372259752 2017-05-24 2017-06-07
45928 கொழும்பு பணிப்பெண் தங்கியிருந்து வேலை செய்வதற்கு ஒரு பணிப்பெண்ணும் ஒரு பையனும் தேவை. 0729233353 2016-09-27 2017-06-27
45927 பணிப்பெண் வயதான ஒருவரை பார்து கொள்ள 50 - 60 வயதுக்குற்பட்ட பெண் ஒருவர் தேவை. அடையாள அட்டையுடன் தொடர்பு கொள்ளவும். 0776969610 2016-09-27 2017-06-27
45926 பணிப்பெண் 3பேர் கொண்ட குடும்பமொன்றில் தங்கியிருந்து வேலை செய்ய நன்கு சமைக்க தெரிந்த 35 வயதுக்குற்பட்ட பணிப்பெண் தேவை. சம்பளம் 15,000 - 20,000. 0777125981 2016-09-27 2017-06-27
45925 வீட்டு பணிப்பெண் வீட்டில் தங்கி வேலை செய்வதற்கு வீட்டு பணிப்பெண் தேவை. 0777165154 2016-09-27 2017-06-27
45924 வேலயாள் வீட்டை துப்புரவாக்கி இஸ்திரி போடல் உணவு பரிமாரல் என்பனவற்றில் அனுபவமுள்ள 30 - 40 வயதிற்கு இடைபட்ட ஆண் தேவை. 0777585998 2016-09-27 2017-06-27
කම්කරු *  Labour *  தொழிலாளர்கள் Open Close
50355 සේවකයෙකු ගෙවත්තේ වැඩ සඳහා සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777715581 2017-05-23 2017-06-06
50354 කම්කරු පවුලක් තේ වත්තක් සඳහා නැවතී සේවයට කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776535829 2017-05-23 2017-06-06
50353 කම්කරු පවුලක් සත්ව ගොවිපළක් සඳහා කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0715354415 2017-05-23 2017-06-06
50352 සේවකයින් රබර් වත්තක් සඳහා කිරි කැපුම් කරුවන් උවමනායි. 0777841955 2017-05-23 2017-06-06
50351 කම්කරු පවුලක් බිත්තර සත්ව ගොවිපළක් සඳහා කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772597375 2017-05-23 2017-06-06
50350 කඩවත මුරකරුවෙකු වත්තක සේවය සඳහා මුරකරුවෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0769100202 2017-05-23 2017-06-06
50349 මුරකරුවෙකු වත්තක සේවය සඳහා මුරකරුවෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777899083 2017-05-23 2017-06-06
50348 සේවකයෙකු කෙසෙල් වත්තක් සඳහා සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779601669 2017-05-23 2017-06-06
50347 කම්කරු පවුලක් වතු වැඩ සඳහා කම්කරු පවුලක් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776676642 2017-05-23 2017-06-06
50346 සේවකයින් වතු වැඩ සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772207150 2017-05-23 2017-06-06
50345 මුර පවුලක් වත්තක් සඳහා අවු 55 වැඩි මුර පවුලක් උවමනායි. 0773862688 2017-05-23 2017-06-06
50344 මුර පවුලක් අක්කර 20 පොල් ඉඩමක් සඳහා මුර පවුලක් උවමනායි. 0779385714 2017-05-23 2017-06-06
50343 කම්කරු පවුලක් කුකුලු ගොවිපළක් සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0771666182 2017-05-23 2017-06-06
50342 සේවකයින් කුකුලු ගොවිපළක් සඳහා සේවකයින් උවමනායි. 0754318856 2017-05-23 2017-06-06
50341 සේවකයෙකු කුකුලු ගොවිපළක් සඳහා සේවකයෙකු උවමනායි. 0712013076 2017-05-23 2017-06-06
50340 කම්කරු පවුලක් කුකුලු ගොවිපළක් සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0779500525 2017-05-23 2017-06-06
50339 කම්කරු පවුලක් පැළ පොල් වත්තක් බලා ගැනීම සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0773641444 2017-05-23 2017-06-06
50338 කම්කරු පවුලක් කුඩා පොල් වත්තක් සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0777822819 2017-05-23 2017-06-06
50337 කම්කරු පවුලක් බට් රබර් කිරි කැපීම සඳහා කම්කරු පවුලක් උවමනායි. 0718029698 2017-05-23 2017-06-06
50336 කම්කරුවන් පොල් ඉඩමක් හා කිරි පට්ටියක් සඳහා කම්කරුවන් උවමනායි. 0714222033 2017-05-23 2017-06-06
50335 කම්කරුවන් පොල් ඉඩමක් සඳහා කම්කරුවන් උවමනායි. 0775847207 2017-05-23 2017-06-06
45934 ஊழியர்கள் நந்தன வர்த்தக நிலையத்திற்கு ஆண் ஊழியர்கள் தேவை. உணவு, தங்குமிடம் இலவசம். 0756107933 2016-09-27 2017-06-27
44161 மேசன் பாஸ் தனியார் கட்டிடத்திற்கு மேசன் பாஸ் மற்றும் கூலி ஆட்கள் தேவை. தகுந்த சம்பளம் வழங்கப்படும். 0773224335 2016-09-27 2017-06-27
44162 வெள்ளவத்தை வேலையாட்கள் கார் வாஷ்ற்கு கார் கழுவுவதற்கு வேலையாட்கள் தேவை 0712388478 2016-09-27 2017-06-27
44163 கம்பகா ஊழியர் சன்ரைஸ் ஸ்டேல் நிறுவணத்திற்கு ஊழியர் தேவை. உணவு, தங்குமிடத்துடன் சம்பளம். 25,000/=. 0765304533 2016-09-27 2017-06-27
44164 ஊழியர்கள் இரப்பர் புஷ் வேலைத்தளத்கிற்கு ஊழியர்கள் தேவை. உயர் சம்பளம். 0720547036 2016-09-27 2017-06-27
විවිධ *  Other *  வேறு Open Close
45933 வேலையாட்கள் வேலையாட்கள் காட் போட் தயாரிக்கும் நிறுவணத்திற்கு வேலையாட்கள் தேவை. 18 - 25 வயது வரை. காலை பகல் உணவு வழங்கப்படும். தங்குமிட வசதி வழங்கப்படும். 0766554624 2016-09-27 2017-06-27
45932 சுத்திகரிப்பாளர் ஒட்டோ மொபைல் நிறுவணத்திற்கு சுத்திகரிப்பாளர் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. சம்பளம் பேசித் தீர்மானிக்கப்படும். 0770023677 2016-09-27 2017-06-27
45931 கொழும்பு 13 வேலை வாய்ப்பு ஆண்/பெண் உடனடி வேலை வாய்ப்பு தகைமை. ஓ எல் கணித பாடம் உற்பட 6 பாடங்களில் சித்தி, வெளிநாடு பயிற்சியோடு உயர் வருமானம். 0773656246 2016-09-27 2017-06-27
45930 துண்டுப்பிரசுரம் விணியோகம் கல்வி நிறுவணமொன்றிட்கு துண்டுப்பிரசுரம் விணியோகிப்பதற்கு 18 - 50 வயதுக்கு உற்பட்டவர் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0777844133 2016-09-27 2017-06-27
45929 கஸ்டமர் கெயார் பிரபல கேட்டரிங் நிறுவணத்திற்கு கஸ்டமர் கெயார் ஆண்கள் தேவை. வயது 20 - 30. மூன்று வேலை உணவு, தங்குமிடம் இலவசம். சிறந்த சம்பளம். உடன் தொடர்பு கொள்ளவும். 0773114737 2016-09-27 2017-06-27
45872 காஸ் கட்டர் காஸ் கட்டர் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 0776933307 2016-09-27 2017-06-27
45871 கடவத்தை வேலையாட்கள் மரக்கறி கடை ஒன்றிற்கு வேலையாட்கள் தேவை. சம்பளம 30,000. 0112975115 2016-09-27 2017-06-27
X
To advertise vacancies: ads@topjobs.lk or call [ Mon-Fri | 8.30 am - 5.00 pm ]
Vindya 076 893 8443
Silmiya 076 910 8691
Sajani 076 910 8766
Kaushani 076 910 8926
Siumali 076 910 8476
(International: Prefix the number with '+94' e.g. +94 76 910 8691)


(+94) 11 776 5645, (+94) 11 776 5600 [ Mon-Fri | 8.30 am - 5.00 pm ]
support@topjobs.lk
(+94) 11 776 5645, (+94) 77 391 8922
support@topjobs.lk
Copyright © 2006-2014 topjobs All Rights Reserved.   |   Designed for 1024 x 768 resolution
bottom